Bible

 

 

 

 

1 Chronicles/1. Chronik

 

 

 

Kapitel 1

 

 

 

1 אָדָם שֵׁת אֱנֹושׁ׃

1 Adam, Seth, Enosh,

1 Adam, Seth, Enos,

1 αδαμ σηθ ενως

2 קֵיןָן מַהֲלַלְאֵל יָרֶד׃

2 Cainan, Mahalaleel, Jared,

 

2 Kenan, Mahalalel, Jered,

 

2 καιναν μαλελεηλ ιαρεδ

 

3 חֲנֹוךְ מְתוּשֶׁלַח לָמֶךְ׃

3 Enoch, Methushelah, Lemech,

 

3 Henoch, Methusalah, Lamech,

 

3 ενωχ μαθουσαλα λαμεχ

 

4 נֹחַ שֵׁם חָם וָיָפֶת׃  

4 Noah; Shem, Ham, and Japheth.

4 Noah, Sem, Ham, und Japhet.

4 νωε υιοι νωε σημ χαμ ιαφεθ

 

5 בְּנֵי יֶפֶת גֹּמֶר וּמָגֹוג וּמָדַי וְיָוָן וְתֻבָל וּמֶשֶׁךְ וְתִירָ׃  

5 The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.

5 Die Söhne Japhets: Gomer und Magog und Madai und Jawan und Tubal, und Mesech und Tiras.

5 υιοι ιαφεθ γαμερ μαγωγ μαδαι ιωυαν ελισα θοβελ μοσοχ και θιρας

 

6 וּבְנֵי גֹּמֶר אַשְׁכֲּנַז וְדִיפַת וְתֹוגַרְמָה׃

6 And the sons of Gomer: Ashkenaz, and Diphath, and Togarmah.

 

6 Und die Söhne Gomers: Askenas und Diphath und Togarma.

 

6 και υιοι γαμερ ασχαναζ και ριφαθ και θοργαμα

 

7 וּבְנֵי יָוָן אֱלִישָׁה וְתַרְשִׁישָׁה כִּתִּים וְרֹודָנִים׃  

7 And the sons of Javan: Elishah and Tarshish, Kittim and Rodanim.

7 Und die Söhne Jawans: Elisa und Tarsis, die Kittim und die Rodanim.

 

7 και υιοι ιωυαν ελισα και θαρσις κιτιοι και ροδιοι

 

8 בְּנֵי חָם כּוּשׁ וּמִצְרַיִם פּוּט וּכְנָעַן׃

8 The sons of Ham: Cush and Mizraim, Phut and Canaan.

 

8 Die Söhne Hams: Kusch und Mizraim, Put und Kanaan.

 

8 και υιοι χαμ χους και μεστραιμ φουδ και χανααν

 

9 וּבְנֵי כוּשׁ בָא וַחֲוִילָה וְבְתָּא וְרַעְמָא וְבְתְּכָא וּבְנֵי רַעְמָא שְׁבָא וּדְדָן׃  

9 And the sons of Cush: Seba and Havilah, and Sabta, and Raama, and Sabtecha. And the sons of Raamah: Sheba and Dedan.

9 Und die Söhne Kuschs: Seba und Hawila, und Sabta und Raghma und Sabteka. Und die Söhne Raghmas: Scheba und Dedan.

 

9 και υιοι χους σαβα και ευιλατ και σαβαθα και ρεγμα και σεβεκαθα και υιοι ρεγμα σαβα και ουδαδαν

 

10 וְכוּשׁ יָלַד אֶת־נִמְרֹוד הוּא הֵחֵל לִהְיֹות גִּבֹּור בָּאָרֶץ׃  

10 And Cush begot Nimrod: he began to be mighty on the earth.

 

10 Und Kusch zeugte Nimrod; der fing an, ein Gewaltiger zu sein auf der Erde.

 

10 και χους εγεννησεν τον νεβρωδ ουτος ηρξατο του ειναι γιγας κυνηγος επι της γης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 וּמִצְרַיִם יָלַד אֶת־לוּדִיִּים וְאֶת־עֲנָמִים וְאֶת־לְהָבִים וְאֶת־נַפְתֻּחִים׃

 

11 And Mizraim begot the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,

 

11 Und Mizraim zeugte die Ludim und die Anamim und die Lehabim und die Naphtuchim,

 

12 וְאֶת־פַּתְרֻים וְאֶת־כַּלֻחִים אֲשֶׁר יָצְאוּ מִשָּׁם פְּלִשְׁתִּים וְאֶת־כַּפְתֹּרִים׃  

 

12 and the Pathrusim, and the Casluhim out of whom came the Philistines, and the Caphtorim.

 

 

12 und die Pathrusim und die Kasluchim, von welchen die Philister ausgegangen sind, und die Kaphtorim.

 

13 וּכְנַעַן יָלַד אֶת־צִידֹון בְּכֹרֹו וְאֶת־חֵת׃

 

13 And Canaan begot Zidon his firstborn, and Heth,

 

13 Und Kanaan zeugte Zidon, seinen Erstgeborenen, und Heth,

 

14 וְאֶת־הַיְבוּי וְאֶת־הָאֱמֹרִי וְאֵת הַגִּרְגָּשִׁי׃

14 and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,

 

14 und den Jebusiter und den Amoriter und den Girgasiter,

 

15 וְאֶת־הַחִוִּי וְאֶת־הַעַרְקִי וְאֶת־הַינִי׃

15 and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,

 

15 und den Hewiter und den Arkiter und den Siniter,

 

16 וְאֶת־הָאַרְוָדִי וְאֶת־הַצְּמָרִי וְאֶת־הַחֲמָתִי׃  

16 and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.

 

16 und den Arwaditer und den Zemariter und den Hamathiter.

 

17 בְּנֵי שֵׁם עֵילָם וְאַשּׁוּר וְאַרְפַּכְשַׁד וְלוּד וַאֲרָם וְעוּץ וְחוּל וְגֶתֶר וָמֶשֶׁךְ׃  

17 The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.

17 Die Söhne Sems: Elam und Assur und Arpaksad und Lud und Aram, und Uz und Hul und Gether und Mesech.

 

17 υιοι σημ αιλαμ και ασσουρ και αρφαξαδ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 וְאַרְפַּכְשַׁד יָלַד אֶת־שָׁלַח וְשֶׁלַח יָלַד אֶת־עֵבֶר׃

18 And Arphaxad begot Shelah, and Shelah begot Eber.

 

18 Und Arpaksad zeugte Schelach, und Schelach zeugte Heber.

 

19 וּלְעֵבֶר יֻלַּד שְׁנֵי בָנִים שֵׁם הָאֶחָד פֶּלֶג כִּי בְיָמָיו נִפְלְגָה הָאָרֶץ וְשֵׁם אָחִיו יָקְטָן׃

 

 

19 And to Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, for in his days was the earth divided; and his brother's name was Joktan.

 

19 Und Heber wurden zwei Söhne geboren: der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde verteilt; und der Name seines Bruders war Joktan.

 

20 וְיָקְטָן יָלַד אֶת־אַלְמֹודָד וְאֶת־שָׁלֶ וְאֶת־חֲצַרְמָוֶת וְאֶת־יָרַח׃

20 And Joktan begot Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,

 

20 Und Joktan zeugte Almodad und Scheleph und Hazarmaweth und Jerach,

 

21 וְאֶת־הֲדֹורָם וְאֶת־אוּזָל וְאֶת־דִּקְלָה׃

21 and Hadoram, and Uzal, and Diklah,

21 und Hadoram und Usal und Dikla,

 

22 וְאֶת־עֵיבָל וְאֶת־אֲבִימָאֵל וְאֶת־שְׁבָא׃

22 and Ebal, and Abimael, and Sheba,

 

22 und Ebal und Abimael und Scheba,

 

23 וְאֶת־אֹופִיר וְאֶת־חֲוִילָה וְאֶת־יֹובָב כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יָקְטָן׃  

23 and Ophir, and Havilah, and Jobab: all these were sons of Joktan.

23 und Ophir und Hawila und Jobab; diese alle waren Söhne Joktans.

 

24 שֵׁם אַרְפַּכְשַׁד שָׁלַח׃

24 Shem, Arphaxad, Shelah,

 

24 Sem, Arpaksad, Schelach,

24 σαλα

25 עֵבֶר פֶּלֶג רְעוּ׃

25 Eber, Peleg, Reu,

 

25 Heber, Peleg, Reghu,

 

25 εβερ φαλεκ ραγαυ

 

26 שְׂרוּג נָחֹור תָּרַח׃

26 Serug, Nahor, Terah,

 

26 Serug, Nahor, Tarah,

 

26 σερουχ ναχωρ θαρα

 

27 אַבְרָם הוּא אַבְרָהָם׃  

27 Abram: the same is Abraham.

 

27 Abram, das ist Abraham.

 

27 αβρααμ

 

28 בְּנֵי אַבְרָהָם יִצְחָק וְיִשְׁמָעֵאל׃  

28 The sons of Abraham: Isaac and Ishmael.

 

28 Die Söhne Abrahams: Isaak und Ismael.

 

28 υιοι δε αβρααμ ισαακ και ισμαηλ

 

29 אֵלֶּה תֹּלְדֹותָם בְּכֹור יִשְׁמָעֵאל נְבָיֹות וְקֵדָר וְאַדְבְּאֵל וּמִבְשָׂם׃

 

29 These are their generations: the firstborn of Ishmael, Nebaioth; and Kedar, and Adbeel, and Mibsam;

29 Dies sind ihre Geschlechter: Der Erstgeborene Ismaels: Nebajoth; und Kedar und Adbeel und Mibsam,

 

29 αυται δε αι γενεσεις πρωτοτοκου ισμαηλ ναβαιωθ και κηδαρ ναβδεηλ μαβσαν

 

30 מִשְׁמָע וְדוּמָה מַשָּׂא חֲדַד וְתֵימָא׃

30 Mishma and Dumah; Massa, Hadad, and Tema;

30 Mischma und Duma, Massa, Hadad und Tema,

30 μασμα ιδουμα μασση χοδδαδ θαιμαν

 

31 יְטוּר נָפִישׁ וָקֵדְמָה אֵלֶּה הֵם בְּנֵי יִשְׁמָעֵאל׃  

31 Jetur, Naphish, and Kedmah: those are the sons of Ishmael.

 

31 Jetur, Naphisch und Kedma; das sind die Söhne Ismaels.  

 

31 ιεττουρ ναφες και κεδμα ουτοι εισιν υιοι ισμαηλ

 

32 וּבְנֵי קְטוּרָה פִּילֶגֶשׁ אַבְרָהָם יָלְדָה אֶת־זִמְרָן וְיָקְשָׁן וּמְדָן וּמִדְיָן וְיִשְׁבָּק וְשׁוּחַ וּבְנֵי יָקְשָׁן שְׁבָא וּדְדָן׃  

  

32 And the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bore Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan: Sheba and Dedan.

 

32 Und die Söhne der Ketura, des Kebsweibes Abrahams: sie gebar Simran und Jokschan und Medan und Midian und Jischbak und Schuach. Und die Söhne Jokschans: Scheba und Dedan.

 

32 και υιοι χεττουρας παλλακης αβρααμ και ετεκεν αυτω τον ζεμβραν ιεξαν μαδαν μαδιαμ σοβακ σωε και υιοι ιεξαν σαβα και δαιδαν

 

 

33 וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹוךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה׃  

 

33 And the sons of Midian: Ephah, and Epher, and Enoch, and Abida, and Eldaah. All these were sons of Keturah.

33 Und die Söhne Midians: Epha und Epher und Hanok und Abida und Eldaa. Diese alle waren Söhne der Ketura.

33 και υιοι μαδιαμ γαιφα και οφερ και ενωχ και αβιδα και ελδαα παντες ουτοι υιοι χεττουρας

 

34 וַיֹּולֶד אַבְרָהָם אֶת־יִצְחָק  בְּנֵי יִצְחָק עֵשָׂו וְיִשְׂרָאֵל׃  

34 And Abraham begot Isaac. The sons of Isaac: Esau and Israel.

34 Und Abraham zeugte Isaak. Die Söhne Isaaks: Esau und Israel.

34 και εγεννησεν αβρααμ τον ισαακ και υιοι ισαακ ησαυ και ιακωβ

 

35 בְּנֵי עֵשָׂו אֱלִיפַז רְעוּאֵל וִיעוּשׁ וְיַעְלָם וְקֹרַח׃  

35 The sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.

 

35 Die Söhne Esaus: Eliphas, Reghuel, und Jeghusch und Jaghlam und Korach.

 

35 υιοι ησαυ ελιφας και ραγουηλ και ιεουλ και ιεγλομ και κορε

 

36 בְּנֵי אֱלִיפָז תֵּימָן וְאֹומָר צְפִי וְגַעְתָּם קְנַז וְתִמְנָע וַעֲמָלֵק׃  

 

36 The sons of Eliphaz: Teman and Omar, Zephi and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

36 Die Söhne Eliphas': Teman und Omar, Zephi und Gaetam, Kenas und Timna und Amalek.

36 υιοι ελιφας θαιμαν και ωμαρ σωφαρ και γοωθαμ και κενεζ και της θαμνα αμαληκ

 

37 בְּנֵי רְעוּאֵל נַחַת זֶרַח שַׁמָּה וּמִזָּה׃  

37 The sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.

37 Die Söhne Reghuels: Nachath, Serach, Schamma und Missa.

 

37 και υιοι ραγουηλ ναχεθ ζαρε σομε και μοζε

38 וּבְנֵי שֵׂעִיר לֹוטָן וְשֹׁובָל וְצִבְעֹון וַעֲנָה וְדִישֹׁן וְאֵצֶר וְדִישָׁן׃

 

38 And the sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezer, and Dishan.

 

38 Und die Söhne Seirs: Lotan und Schobal und Zibeon und Ana und Dischon und Ezer und Dischan.

38 υιοι σηιρ λωταν ωβαλ σεβεγων ανα δησων ωσαρ δαισων

 

39 וּבְנֵי לֹוטָן חֹרִי וְהֹוםָם וַאֲחֹות לֹוטָן תִּמְנָע׃  

39 And the sons of Lotan: Hori and Homam. And Lotan's sister, Timna.

39 Und die Söhne Lotans: Hori und Homam; und die Schwester Lotans: Timna.

 

39 και υιοι λωταν χορρι και αιμαν και αιλαθ και ναμνα

 

40 בְּנֵי שֹׁובָל עַלְיָן וּמָנַחַת וְעֵיבָל שְׁפִי וְאֹונָם  וּבְנֵי צִבְעֹון אַיָּה וַעֲנָה׃

40 The sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi and Onam. And the sons of Zibeon: Ajah and Anah.

 

40 Die Söhne Schobals: Aljan und Manachath und Ebal, Schephi und Onam. Und die Söhne Zibeons: Aja und Ana.

40 υιοι σωβαλ γωλαμ μαναχαθ γαιβηλ σωβ και ωναμ υιοι δε σεβεγων αια και ανα

 

41 בְּנֵי עֲנָה דִּישֹׁון  וּבְנֵי דִישֹׁון חַמְרָן וְאֶשְׁבָּן וְיִתְרָן וּכְרָן׃  

41 The sons of Anah: Dishon. And the sons of Dishon: Hamran, and Eshban, and Jithran, and Cheran.

41 Die Söhne Anas: Dischon. Und die Söhne Dischons: Hamran und Eschban und Jithran und Keran.

41 υιοι ανα δαισων υιοι δε δησων εμερων και εσεβαν και ιεθραν και χαρραν

 

42 בְּנֵי־אֵצֶר בִּלְהָן וְזַעֲוָן יַעֲקָנ בְּנֵי דִישֹׁון עוּץ וַאֲרָן׃  

42 The sons of Ezer: Bilhan, and Zaavan, and Jaakan. The sons of Dishan: Uz and Aran.

 

42 Die Söhne Ezers: Bilhan und Saawan und Jaakan. Die Söhne Dischans: Uz und Aran.

 

42 και υιοι ωσαρ βαλααν και ζουκαν και ιωκαν υιοι δαισων ως και αρραν

 

43 וְאֵלֶּה הַמְּלָכִים אֲשֶׁר מָלְכוּ בְּאֶרֶץ אֱדֹום לִפְנֵי מְלָךְ־מֶלֶךְ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּלַע בֶּן־בְּעֹור וְשֵׁם עִירֹו דִּנְהָבָה׃

  

43 And these are the kings that reigned in the land of Edom before there reigned a king over the children of Israel: Bela the son of Beor; and the name of his city was Dinhabah.

 

43 Und dies sind die Könige, welche im Lande Edom regiert haben, ehe ein König über die Kinder Israel regierte: Bela, der Sohn Beors; und der Name seiner Stadt war Dinhaba.

 

43 και ουτοι οι βασιλεις αυτων βαλακ υιος βεωρ και ονομα τη πολει αυτου δενναβα

 

 

 

44 וַיָּמָת בָּלַע וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו יֹובָב בֶּן־זֶרַח מִבָּצְרָה׃

44 And Bela died; and Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.

 

44 Und Bela starb; und es ward König an seiner Statt Jobab, der Sohn Serachs, aus Bozra.

 

44 και απεθανεν βαλακ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ιωβαβ υιος ζαρα εκ βοσορρας

 

45 וַיָּמָת יֹובָב וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו חוּשָׁם מֵאֶרֶץ הַתֵּימָנִי׃

45 And Jobab died; and Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

 

45 Und Jobab starb; und es ward König an seiner Statt Huscham, aus dem Lande der Temaniter.

45 και απεθανεν ιωβαβ και εβασιλευσεν αντ' αυτου ασομ εκ της γης θαιμανων

 

46 וַיָּמָת חוּשָׁם וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד בֶּן־בְּדַד הַמַּכֶּה אֶת־מִדְיָן בִּשְׂדֵה מֹואָב וְשֵׁם עִירֹו עֲיֹות׃

 

46 And Husham died; and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the fields of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.

 

46 Und Huscham starb; und es ward König an seiner Statt Hadad, der Sohn Bedads, welcher Midian schlug im Gefilde Moabs; und der Name seiner Stadt war Awith.

 

46 και απεθανεν ασομ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ ο παταξας μαδιαμ εν τω πεδιω μωαβ και ονομα τη πολει αυτου γεθθαιμ

 

47 וַיָּמָת הֲדָד וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שַׂמְלָה מִמַּשְׂרֵקָה׃

47 And Hadad died; and Samlah of Masrekah reigned in his stead.

 

47 Und Hadad starb; und es ward König an seiner Statt Samla aus Masreka.

 

47 και απεθανεν αδαδ και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαμαα εκ μασεκκας

 

48 וַיָּמָת שַׂמְלָה וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו שָׁאוּל מֵרְחֹבֹות הַנָּהָר׃

48 And Samlah died; and Saul of Rehoboth on the river reigned in his stead.

 

48 Und Samla starb; und es ward König an seiner Statt Saul, aus Rechoboth am Strome.

 

48 και απεθανεν σαμαα και εβασιλευσεν αντ' αυτου σαουλ εκ ροωβωθ της παρα ποταμον

 

49 וַיָּמָת שָׁאוּל וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו בַּעַל חָןָן בֶּן־עַכְבֹּור׃

49 And Saul died; and Baal-hanan the son of Achbor reigned in his stead.

 

49 Und Saul starb; und es ward König an seiner Statt Baal-Hanan, der Sohn Akbors.

 

49 και απεθανεν σαουλ και εβασιλευσεν αντ' αυτου βαλαεννων υιος αχοβωρ

 

50 וַיָּמָת בַּעַל חָןָן וַיִּמְלֹךְ תַּחְתָּיו הֲדַד וְשֵׁם עִירֹו פָּעִי וְשֵׁם אִשְׁתֹּו מְהֵיטַבְאֵל בַּת־מַטְרֵד בַּת מֵי זָהָב׃

 

 

50 And Baal-hanan died; and Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel the daughter of Matred, daughter of Mezahab.

 

50 Und Baal-Hanan starb; und es ward König an seiner Statt Hadad; und der Name seiner Stadt war Paghi, und der Name seiner Frau Mehetabeel, die Tochter Matreds, der Tochter Mesahabs.

 

50 και απεθανεν βαλαεννων υιος αχοβωρ και εβασιλευσεν αντ' αυτου αδαδ υιος βαραδ και ονομα τη πολει αυτου φογωρ

 

 

 

51 וַיָּמָת הֲדָד  וַיִּהְיוּ אַלּוּפֵי אֱדֹום אַלּוּ תִּמְנָע אַלּוּ עַלְיָה אַלּוּ יְתֵת׃

51 And Hadad died. And the chiefs of Edom were: chief Timna, chief Aliah, chief Jetheth,

 

 

51 Und Hadad starb. Und die Fürsten von Edom waren: der Fürst Timna, der Fürst Alja, der Fürst Jetheth,

 

51 και απεθανεν αδαδ και ησαν ηγεμονες εδωμ ηγεμων θαμανα ηγεμων γωλα ηγεμων ιεθετ

 

52 אַלּוּ אָהֳלִיבָמָה אַלּוּ אֵלָה אַלּוּ פִּיןֹן׃

52 chief Oholibamah, chief Elah, chief Pinon,

 

52 der Fürst Oholibama, der Fürst Ela, der Fürst Pinon,

 

52 ηγεμων ελιβαμας ηγεμων ηλας ηγεμων φινων

 

53 אַלּוּ קְנַז אַלּוּ תֵּימָן אַלּוּ מִבְצָר׃

53 chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,

 

53 der Fürst Kenas, der Fürst Teman, der Fürst Mibzar,

 

53 ηγεμων κενεζ ηγεμων θαιμαν ηγεμων μαβσαρ

 

54 אַלּוּ מַגְדִּיאֵל אַלּוּ עִירָם אֵלֶּה אַלּוּפֵי אֱדֹום׃

54 chief Magdiel, chief Iram. These were the chiefs of Edom.

54 der Fürst Magdiel, der Fürst Iram. Das sind die Fürsten von Edom.

54 ηγεμων μεγεδιηλ ηγεμων ηραμ ουτοι ηγεμονες εδωμ

 

 

 

 

Kapitel 2

 

 

 

1 אֵלֶּה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רְאוּבֵן שִׁמְעֹון לֵוִי וִיהוּדָה יִשָׂשכָר וּזְבֻלוּן׃

1 These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi and Judah, Issachar and Zebulun,

1 Dies sind die Söhne Israels: Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issaschar und Sebulon,

1 ταυτα τα ονοματα των υιων ισραηλ ρουβην συμεων λευι ιουδα ισσαχαρ ζαβουλων

2 דָּן יֹו וּבִנְיָמִן נַפְתָּלִי גָּד וְאָשֵׁר׃  

2 Dan, Joseph and Benjamin, Naphtali, Gad and Asher.

2 Dan, Joseph und Benjamin, Naphtali, Gad und Aser.

2 δαν ιωσηφ βενιαμιν νεφθαλι γαδ ασηρ

 

3 בְּנֵי יְהוּדָה עֵר וְאֹוןָן וְשֵׁלָה שְׁלֹושָׁה נֹולַד לֹו מִבַּת־שׁוּעַ הַכְּנַעֲנִית וַיְהִי עֵר בְּכֹור יְהוּדָה רַע בְּעֵינֵי יְהֹוָה וַיְמִיתֵהוּ׃  

 

 

3 The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah: which three were born to him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, Judah's firstborn, was wicked in the sight of YEHOVAH; and he slew him.

 

3 Die Söhne Judas: Gher und Onan und Schela; diese drei wurden ihm geboren von der Tochter Schuas, der Kanaaniterin. Und Gher, der Erstgeborene Judas, war böse in den Augen YEHOVAHS, und er tötete ihn.

 

3 υιοι ιουδα ηρ αυναν σηλων τρεις εγεννηθησαν αυτω εκ της θυγατρος σαυας της χαναανιτιδος και ην ηρ ο πρωτοτοκος ιουδα πονηρος εναντιον κυριου και απεκτεινεν αυτον

 

4 וְתָמָר כַּלָּתֹו יָלְדָה לֹּו אֶת־פֶּרֶץ וְאֶת־זָרַח כָּל־בְּנֵי יְהוּדָה חֲמִשָּׁה׃  

 

4 And Tamar his daughter-in-law bore him Pherez and Zerah. All the sons of Judah were five.

 

4 Und Tamar, seine Schwiegertochter, gebar ihm Perez und Serach. Aller Söhne Judas waren fünf.

 

4 και θαμαρ η νυμφη αυτου ετεκεν αυτω τον φαρες και τον ζαρα παντες υιοι ιουδα πεντε

 

 

5 בְּנֵי־פֶרֶץ חֶצְרֹון וְחָמוּל׃  

5 The sons of Pherez: Hezron and Hamul.

 

5 Die Söhne des Perez waren: Hezron und Hamul.

 

5 υιοι φαρες αρσων και ιεμουηλ

 

 

6 וּבְנֵי זֶרַח זִמְרִי וְאֵיתָן וְהֵימָן וְכַלְכֹּל וָדָרַע כֻּלָּם חֲמִשָּׁה׃  

6 And the sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.

 

6 Und die Söhne Serachs: Simri und Ethan und Heman und Kalkol und Dara; ihrer aller waren fünf.

 

6 και υιοι ζαρα ζαμβρι και αιθαν και αιμαν και χαλχαλ και δαρα παντες πεντε

 

 

7 וּבְנֵי כַּרְמִי עָכָר עֹוכֵר יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר מָעַל בַּחֵרֶם׃  

 

7 And the sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the accursed thing.

 

7 Und die Söhne Karmis: Achar, der Israel in Trübsal brachte, weil er Untreue beging an dem Verbannten.

 

7 και υιοι χαρμι αχαρ ο εμποδοστατης ισραηλ ος ηθετησεν εις το αναθεμα

 

 

8 וּבְנֵי אֵיתָן עֲזַרְיָה׃

8 And the sons of Ethan: Azariah.

 

8 Und die Söhne Ethans: Asarja.  

 

8 και υιοι αιθαν αζαρια

 

9 וּבְנֵי חֶצְרֹון אֲשֶׁר נֹולַד־לֹו אֶת־יְרַחְמְאֵל וְאֶת־רָם וְאֶת־כְּלוּבָי׃

 

9 And the sons of Hezron, who were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.

 

9 Und die Söhne Hezrons, die ihm geboren wurden: Jerachmeel und Ram und Kelubai.

 

9 και υιοι εσερων οι ετεχθησαν αυτω ο ιραμεηλ και ο ραμ και ο χαλεβ και αραμ

 

10 וְרָם הֹולִיד אֶת־עַמִּינָדָב וְעַמִּינָדָב הֹולִיד אֶת־נַחְשֹׁון נְשִׂיא בְּנֵי יְהוּדָה׃

 

10 And Ram begot Amminadab; and Amminadab begot Nahshon, prince of the children of Judah;

 

10 Und Ram zeugte Amminadab; und Amminadab zeugte Nachschon, den Fürsten der Kinder Juda.

 

10 και αραμ εγεννησεν τον αμιναδαβ και αμιναδαβ εγεννησεν τον ναασσων αρχοντα του οικου ιουδα

 

11 וְנַחְשֹׁון הֹולִיד אֶת־שַׂלְמָא וְשַׂלְמָא הֹולִיד אֶת־בֹּעַז׃

 

11 and Nahshon begot Salma, and Salma begot Boaz,

11 Und Nachschon zeugte Salma, und Salma zeugte Boas,

11 και ναασσων εγεννησεν τον σαλμων και σαλμων εγεννησεν τον βοος

 

12 וּבֹעַז הֹולִיד אֶת־עֹובֵד וְעֹובֵד הֹולִיד אֶת־יִשָׁי׃

12 and Boaz begot Obed, and Obed begot Jesse;

 

12 und Boas zeugte Obed, und Obed zeugte Isai.

12 και βοος εγεννησεν τον ωβηδ και ωβηδ εγεννησεν τον ιεσσαι

13 וְאִישַׁי הֹולִיד אֶת־בְּכֹרֹו אֶת־אֱלִיאָב וַאֲבִינָדָב הַשֵּׁנִי וְשִׁמְעָא הַשְּׁלִישִׁי׃

13 and Jesse begot his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,

 

13 Und Isai zeugte Eliab, seinen Erstgeborenen; und Abinadab, den zweiten; und Schimea, den dritten;

13 και ιεσσαι εγεννησεν τον πρωτοτοκον αυτου ελιαβ αμιναδαβ ο δευτερος σαμαα ο τριτος

 

14 נְתַנְאֵל הָרְבִיעִי רַדַּי הַחֲמִישִׁי׃

14 Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,

 

14 Nethaneel, den vierten; Raddai, den fünften;

14 ναθαναηλ ο τεταρτος ραδδαι ο πεμπτος

 

15 אֹצֶם הַשִּׁשִּׁי דָּוִיד הַשְּׁבִעִי׃

15 Ozem the sixth, David the seventh;

 

15 Ozem, den sechsten; David, den siebten.

 

15 ασομ ο εκτος δαυιδ ο εβδομος

 

16 וְאַחְיֹתֵיהֶם צְרוּיָה וַאֲבִיגָיִל וּבְנֵי צְרוּיָה אַבְשַׁי וְיֹואָב וַעֲשָׂה־אֵל שְׁלֹשָׁה׃

16 and their sisters were Zeruiah and Abigail. And the sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.

 

16 Und ihre Schwestern waren: Zeruja und Abigail. Und die Söhne der Zeruja: Abisai und Joab und Asael, drei.

 

16 και αδελφη αυτων σαρουια και αβιγαια και υιοι σαρουια αβεσσα και ιωαβ και ασαηλ τρεις

 

 

17 וַאֲבִיגַיִל יָלְדָה אֶת־עֲמָשָׂא וַאֲבִי עֲמָשָׂא יֶתֶר הַיִּשְׁמְעֵאלִי׃

17 And Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.

 

17 Und Abigail gebar Amasa; und der Vater Amasas war Jether, der Ismaeliter.

 

17 και αβιγαια εγεννησεν τον αμεσσα και πατηρ αμεσσα ιοθορ ο ισμαηλιτης

 

18 וְכָלֵב בֶּן־חֶצְרֹון הֹולִיד אֶת־עֲזוּבָה אִשָּׁה וְאֶת־יְרִיעֹות וְאֵלֶּה בָנֶיהָ יֵשֶׁר וְשֹׁובָב וְאַרְדֹּון׃

 

18 And Caleb the son of Hezron had children by Azubah his wife, and by Jerioth: her sons are these: Jesher, and Shobab, and Ardon.

 

18 Und Kaleb, der Sohn Hezrons, zeugte Söhne mit Asuba, seiner Frau, und mit Jerioth; und dies sind ihre Söhne: Jescher und Schobab und Ardon.

18 και χαλεβ υιος εσερων εγεννησεν την γαζουβα γυναικα και την ιεριωθ και ουτοι υιοι αυτης ιωασαρ και σωβαβ και ορνα

 

19 וַתָּמָת עֲזוּבָה וַיִּקַּח־לֹו כָלֵב אֶת־אֶפְרָת וַתֵּלֶד לֹו אֶת־חוּר׃

 

19 And Azubah died, and Caleb took him Ephrath, and she bore him Hur.

 

19 Und Asuba starb; und Kaleb nahm sich Ephrath, und sie gebar ihm Hur.

 

19 και απεθανεν γαζουβα και ελαβεν εαυτω χαλεβ την εφραθ και ετεκεν αυτω τον ωρ

 

20 וְחוּר הֹולִיד אֶת־אוּרִי וְאוּרִי הֹולִיד אֶת־בְּצַלְאֵל׃  

20 And Hur begot Uri, and Uri begot Bezaleel.

 

 

20 Und Hur zeugte Uri, und Uri zeugte Bezaleel.

20 και ωρ εγεννησεν τον ουρι και ουρι εγεννησεν τον βεσελεηλ

 

21 וְאַחַר בָּא חֶצְרֹון אֶל־בַּת־מָכִיר אֲבִי גִלְעָד וְהוּא לְקָחָהּ וְהוּא בֶּן־שִׁשִּׁים שָׁנָה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־שְׂגוּב׃

 

21 And afterwards Hezron went to the daughter of Machir, the father of Gilead, and he took her when he was sixty years old; and she bore him Segub.

 

21 Und danach ging Hezron ein zu der Tochter Makirs, des Vaters Gileads; und er nahm sie, als er sechzig Jahre alt war, und sie gebar ihm Segub.

 

21 και μετα ταυτα εισηλθεν εσερων προς την θυγατερα μαχιρ πατρος γαλααδ και ουτος ελαβεν αυτην και αυτος εξηκοντα ην ετων και ετεκεν αυτω τον σεγουβ

 

22 וּשְׂגוּב הֹולִיד אֶת־יָאִיר וַיְהִי־לֹו עֶשְׂרִים וְשָׁלֹושׁ עָרִים בְּאֶרֶץ הַגִּלְעָד׃ 

22 And Segub begot Jair, who had twenty-three cities in the land of Gilead;

 

 

22 Und Segub zeugte Jair. Und dieser hatte dreiundzwanzig Städte im Lande Gilead;

 

22 και σεγουβ εγεννησεν τον ιαιρ και ησαν αυτω εικοσι τρεις πολεις εν τη γαλααδ

 

23 וַיִּקַּח גְּשׁוּר־וַאֲרָם אֶת־חַוֹּת יָאִיר מֵאִתָּם אֶת־קְנָת וְאֶת־בְּנֹתֶיהָ שִׁשִּׁים עִיר כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי מָכִיר אֲבִי־גִלְעָד׃

 

23 and Geshur and Aram took the villages of Jair from them, with Kenath and its dependent towns, sixty cities. All these were sons of Machir the father of Gilead.

 

23 und Gesur und Aram nahmen ihnen die Dörfer Jairs weg, mit Kenath und seinen Tochterstädten, sechzig Städte. Diese alle waren Söhne Makirs, des Vaters Gileads.

 

23 και ελαβεν γεδσουρ και αραμ τας κωμας ιαιρ εξ αυτων την καναθ και τας κωμας αυτης εξηκοντα πολεις πασαι αυται υιων μαχιρ πατρος γαλααδ

 

24 וְאַחַר מֹות־חֶצְרֹון בְּכָלֵב אֶפְרָתָה וְאֵשֶׁת חֶצְרֹון אֲבִיָּה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־אַשְׁחוּר אֲבִי תְקֹועַ׃

 

24 And after the death of Hezron in Caleb-Ephratah, Abijah, Hezron's wife, bore him Ashhur, the father of Tekoa.

 

24 Und nach dem Tode Hezrons in Kaleb-Ephratha, da gebar Abija, Hezrons Frau, ihm Aschur, den Vater Tekoas.

 

24 και μετα το αποθανειν εσερων ηλθεν χαλεβ εις εφραθα και η γυνη εσερων αβια και ετεκεν αυτω τον ασχωδ πατερα θεκωε

 

25 וַיִּהְיוּ בְנֵי־יְרַחְמְאֵל בְּכֹור חֶצְרֹון הַבְּכֹור רָם וּבוּנָה וָאֹרֶן וָאֹצֶם אֲחִיָּה׃

 

25 And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were: Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, of Ahijah.

 

25 Und die Söhne Jerachmeels, des Erstgeborenen Hezrons, waren: Der Erstgeborene, Ram, und Buna und Oren und Ozem, von Achija.

25 και ησαν υιοι ιερεμεηλ πρωτοτοκου εσερων ο πρωτοτοκος ραμ και βαανα και αραν και ασομ αδελφος αυτου

 

26 וַתְּהִי אִשָּׁה אַחֶרֶת לִירַחְמְאֵל וּשְׁמָהּ עֲטָרָה הִיא אֵם אֹונָם׃  

 

26 And Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.

26 Und Jerachmeel hatte eine andere Frau, ihr Name war Atara; sie war die Mutter Onams.

26 και ην γυνη ετερα τω ιερεμεηλ και ονομα αυτη αταρα αυτη εστιν μητηρ οζομ

 

27 וַיִּהְיוּ בְנֵי־רָם בְּכֹור יְרַחְמְאֵל מַעַץ וְיָמִין וָעֵקֶר׃

27 And the sons of Ram, the firstborn of Jerahmeel, were Maaz, and Jamin, and Eker.

 

27 Und die Söhne Rams, des Erstgeborenen Jerachmeels, waren: Maaz und Jamin und Eker.

27 και ησαν υιοι ραμ πρωτοτοκου ιερεμεηλ μαας και ιαμιν και ακορ

 

28 וַיִּהְיוּ בְנֵי־אֹונָם שַׁמַּי וְיָדָע וּבְנֵי שַׁמַּי נָדָב וַאֲבִישׁוּר׃

 

28 And the sons of Onam were Shammai and Jada. And the sons of Shammai: Nadab and Abishur.

 

28 Und die Söhne Onams waren: Schammai und Jada. Und die Söhne Schammais: Nadab und Abischur.

 

28 και ησαν υιοι οζομ σαμαι και ιαδαε και υιοι σαμαι ναδαβ και αβισουρ

 

29 וְשֵׁם אֵשֶׁת אֲבִישׁוּר אֲבִיהָיִל וַתֵּלֶד לֹו אֶת־אַחְבָּן וְאֶת־מֹולִיד׃

29 And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bore him Ahban and Molid.

 

29 Und der Name der Frau Abischurs war Abichail; und sie gebar ihm Achban und Molid.

29 και ονομα της γυναικος αβισουρ αβιχαιλ και ετεκεν αυτω τον αχαβαρ και τον μωλιδ

 

30 וּבְנֵי נָדָב לֶד וְאַפָּיִם וַיָּמָת לֶד לֹא בָנִים׃  

30 And the sons of Nadab: Seled and Appaim; and Seled died without sons.

 

30 Und die Söhne Nadabs: Seled und Appaim. Und Seled starb ohne Söhne.

 

30 υιοι ναδαβ σαλαδ και αφφαιμ και απεθανεν σαλαδ ουκ εχων τεκνα

 

31 וּבְנֵי אַפַּיִם יִשְׁעִי וּבְנֵי יִשְׁעִי שֵׁשָׁן וּבְנֵי שֵׁשָׁן אַחְלָי׃

 

31 And the sons of Appaim: Jishi; and the sons of Jishi: Sheshan; and the sons of Sheshan: Ahlai.

 

31 Und die Söhne Appaims: Jischhi. Und die Söhne Jischhis: Scheschan. Und die Söhne Scheschans: Achlai.

 

31 και υιοι αφφαιμ ισεμιηλ και υιοι ισεμιηλ σωσαν και υιοι σωσαν αχλαι

 

 

32 וּבְנֵי יָדָע אֲחִי שַׁמַּי יֶתֶר וְיֹונָתָן וַיָּמָת יֶתֶר לֹא בָנִים׃  

32 And the sons of Jada, the brother of Shammai: Jether and Jonathan; and Jether died without sons.

 

32 Und die Söhne Jadas, des Bruders Schammais: Jether und Jonathan. Und Jether starb ohne Söhne.

 

32 και υιοι ιαδαε αχισαμαι ιεθερ ιωναθαν και απεθανεν ιεθερ ουκ εχων τεκνα

 

 

33 וּבְנֵי יֹונָתָן פֶּלֶת וְזָזָא אֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי יְרַחְמְאֵל׃

33 And the sons of Jonathan: Peleth and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.

 

33 Und die Söhne Jonathans: Peleth und Sasa. Das waren die Söhne Jerachmeels.

 

33 και υιοι ιωναθαν φαλεθ και οζαζα ουτοι ησαν υιοι ιερεμεηλ

 

34 וְלֹא־הָיָה לְשֵׁשָׁן בָּנִים כִּי אִם־בָּנֹות וּלְשֵׁשָׁן עֶבֶד מִצְרִי וּשְׁמֹו יַרְחָע׃

34 And Sheshan had no sons, but daughters; and Sheshan had an Egyptian servant, whose name was Jarha;

 

34 Und Scheschan hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Scheschan hatte einen ägyptischen Knecht, sein Name war Jarcha;

 

34 και ουκ ησαν τω σωσαν υιοι αλλ' η θυγατερες και τω σωσαν παις αιγυπτιος και ονομα αυτω ιωχηλ

 

35 וַיִּתֵּנ שֵׁשָׁן אֶת־בִּתֹּו לְיַרְחָע עַבְדֹּו לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לֹו אֶת־עַתָּי׃ 

35 and Sheshan gave his daughter to Jarha his servant as wife, and she bore him Attai.

 

 

35 und Scheschan gab seinem Knechte Jarcha seine Tochter zur Frau, und sie gebar ihm Attai.

 

35 και εδωκεν σωσαν την θυγατερα αυτου τω ιωχηλ παιδι αυτου εις γυναικα και ετεκεν αυτω τον εθθι

 

36 וְעַתַּי הֹלִיד אֶת־נָתָן וְנָתָן הֹולִיד אֶת־זָבָד׃

36 And Attai begot Nathan, and Nathan begot Zabad,

 

36 Und Attai zeugte Nathan, und Nathan zeugte Sabad,

 

36 και εθθι εγεννησεν τον ναθαν και ναθαν εγεννησεν τον ζαβεδ

 

37 וְזָבָד הֹולִיד אֶת־אֶפְלָל וְאֶפְלָל הֹולִיד אֶת־עֹובֵד׃

37 and Zabad begot Ephlal, and Ephlal begot Obed,

 

37 und Sabad zeugte Ephlal, und Ephlal zeugte Obed,

 

37 και ζαβεδ εγεννησεν τον αφαληλ και αφαληλ εγεννησεν τον ωβηδ

 

38 וְעֹובֵד הֹולִיד אֶת־יֵהוּא וְיֵהוּא הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה׃

38 and Obed begot Jehu, and Jehu begot Azariah,

 

38 und Obed zeugte Jehu, und Jehu zeugte Asarja,

 

38 και ωβηδ εγεννησεν τον ιηου και ιηου εγεννησεν τον αζαριαν

 

39 וַעֲזַרְיָה הֹלִיד אֶת־חָלֶץ וְחֶלֶץ הֹלִיד אֶת־אֶלְעָשָׂה׃

39 and Azariah begot Helez, and Helez begot Elasah,

 

39 und Asarja zeugte Helez, und Helez zeugte Elasa,

 

39 και αζαριας εγεννησεν τον χελλης και χελλης εγεννησεν τον ελεασα

 

40 וְאֶלְעָשָׂה הֹלִיד אֶת־מָי וְמַי הֹלִיד אֶת־שַׁלּוּם׃

40 and Elasah begot Sismai, and Sismai begot Shallum,

 

40 und Elasa zeugte Sismai, und Sismai zeugte Schallum,

 

40 και ελεασα εγεννησεν τον σοσομαι και σοσομαι εγεννησεν τον σαλουμ

 

41 וְשַׁלּוּם הֹולִיד אֶת־יְקַמְיָה וִיקַמְיָה הֹלִיד אֶת־אֱלִישָׁמָע׃

41 and Shallum begot Jekamiah, and Jekamiah begot Elishama.

 

41 und Schallum zeugte Jekamja, und Jekamja zeugte Elischama.

 

41 και σαλουμ εγεννησεν τον ιεχεμιαν και ιεχεμιας εγεννησεν τον ελισαμα

 

42 וּבְנֵי כָלֵב אֲחִי יְרַחְמְאֵל מֵישָׁע בְּכֹרֹו הוּא אֲבִי־זִי וּבְנֵי מָרֵשָׁה אֲבִי חֶבְרֹון׃

 

42 And the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his firstborn, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.

 

42 Und die Söhne Kalebs, des Bruders Jerachmeels: Mescha, sein Erstgeborener, er ist der Vater Siphs; und die Söhne Mareschas, des Vaters Hebrons.

 

42 και υιοι χαλεβ αδελφου ιερεμεηλ μαρισα ο πρωτοτοκος αυτου ουτος πατηρ ζιφ και υιοι μαρισα πατρος χεβρων

 

 

43 וּבְנֵי חֶבְרֹון קֹרַח וְתַפֻּחַ וְרֶקֶם וָשָׁמַע׃

 

43 And the sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.

 

43 Und die Söhne Hebrons: Korach und Tappuach und Rekem und Schema.

 

43 και υιοι χεβρων κορε και θαπους και ρεκομ και σεμαα

 

44 וְשֶׁמַע הֹולִיד אֶת־רַחַם אֲבִי יָרְקֳעָם וְרֶקֶם הֹולִיד אֶת־שַׁמָּי׃

44 And Shema begot Raham, the father of Jorkeam. And Rekem begot Shammai;

 

44 Und Schema zeugte Racham, den Vater Jorkeams, und Rekem zeugte Schammai.

 

44 και σεμαα εγεννησεν τον ραεμ πατερα ιερκααν και ιερκααν εγεννησεν τον σαμαι

 

45 וּבֶן־שַׁמַּי מָעֹון וּמָעֹון אֲבִי בֵית־צוּר׃

 

45 and the son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth-zur.

45 Und der Sohn Schammais war Maon, und Maon war der Vater Beth-Zurs.

 

45 και υιος αυτου μαων και μαων πατηρ βαιθσουρ

 

46 וְעֵיפָה פִּילֶגֶשׁ כָּלֵב יָלְדָה אֶת־חָרָן וְאֶת־מֹוצָא וְאֶת־גָּזֵז וְחָרָן הֹלִיד אֶת־גָּזֵז׃

 

46 And Ephah, Caleb's concubine, bore Haran, and Moza, and Gazez; and Haran begot Gazez.

 

46 Und Epha, das Kebsweib Kalebs, gebar Haran und Moza und Gases. Und Haran zeugte Gases.

46 και γαιφα η παλλακη χαλεβ εγεννησεν τον αρραν και τον μωσα και τον γεζουε και αρραν εγεννησεν τον γεζουε

 

47 וּבְנֵי יָהְדָּי רֶגֶם וְיֹותָם וְגֵישָׁן וָפֶלֶט וְעֵיפָה וָשָׁעַ׃

 

47 And the sons of Jehdai: Regem, and Jotham, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.

47 Und die Söhne Jehdais: Regem und Jotham und Geschan und Peleth und Epha und Schaaph.

47 και υιοι ιαδαι ραγεμ και ιωαθαμ και γηρσωμ και φαλετ και γαιφα και σαγαφ

 

48 פִּלֶגֶשׁ כָּלֵב מַעֲכָה יָלַד שֶׁבֶר וְאֶת־תִּרְחֲנָה׃

48 Maachah, Caleb's concubine, bore Sheber and Tirhanah;

48 Maaka, das Kebsweib Kalebs, gebar Scheber und Tirchana;

48 και η παλλακη χαλεβ μωχα εγεννησεν τον σαβερ και τον θαρχνα

 

49 וַתֵּלֶד שַׁעַ אֲבִי מַדְמַנָּה אֶת־שְׁוָא אֲבִי מַכְבֵּנָה וַאֲבִי גִבְעָא וּבַת־כָּלֵב עַכְה׃  

  

49 and she bore Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena and the father of Gibea. And the daughter of Caleb was Achsah.

 

49 und sie gebar Schaaph, den Vater Madmannas, Schewa, den Vater Makbenas, und den Vater Gibeas. Und die Tochter Kalebs war Aksa.

 

49 και εγεννησεν σαγαφ πατερα μαρμηνα και τον σαου πατερα μαχαβηνα και πατερα γαιβαα και θυγατηρ χαλεβ ασχα

 

 

50 אֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי כָלֵב בֶּן־חוּר בְּכֹור אֶפְרָתָה שֹׁובָל אֲבִי קִרְיַת יְעָרִים׃

50 These are the sons of Caleb. The sons of Hur, the firstborn of Ephratah: Shobal the father of Kirjath-jearim,

 

50 Dies waren die Söhne Kalebs: Die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Ephratha: Schobal, der Vater von Kirjath-Jearim;

 

50 ουτοι ησαν υιοι χαλεβ υιοι ωρ πρωτοτοκου εφραθα σωβαλ πατηρ καριαθιαριμ

 

 

51 שַׂלְמָא אֲבִי בֵית־לָחֶם חָרֵ אֲבִי בֵית־גָּדֵר׃

51 Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Beth-gader.

 

51 Salma, der Vater von Bethlehem; Hareph, der Vater von Beth-Gader.

 

51 σαλωμων πατηρ βαιθλαεμ αριμ πατηρ βαιθγεδωρ

 

52 וַיִּהְיוּ בָנִים לְשֹׁובָל אֲבִי קִרְיַת יְעָרִים הָרֹאֶה חֲצִי הַמְּנֻחֹות׃

52 And Shobal the father of Kirjath-jearim had sons: Haroeh, Hazi-Hammenuhoth.

 

52 Und Schobal, der Vater von Kirjath-Jearim, hatte Söhne: Haroeh, Hazi-Hammenuchoth;

 

52 και ησαν υιοι τω σωβαλ πατρι καριαθιαριμ αραα εσι αμμανιθ

 

53 וּמִשְׁפְּחֹות קִרְיַת יְעָרִים הַיִּתְרִי וְהַפּוּתִי וְהַשֻּׁמָתִי וְהַמִּשְׁרָעִי מֵאֵלֶּה יָצְאוּ הַצָּרְעָתִי וְהָאֶשְׁתָּאֻלִי׃  

 

 

53 And the families of Kirjath-jearim were the Jithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zoreathites and the Eshtaolites.

 

 

53 und die Geschlechter von Kirjath-Jearim waren: die Jithriter und die Puthiter und die Schumathiter und die Mischraiter; von diesen sind ausgegangen die Zorathiter und die Estauliter.

 

53 εμοσφεως πολις ιαιρ αιθαλιμ και μιφιθιμ και ησαμαθιμ και ημασαραιμ εκ τουτων εξηλθοσαν οι σαραθαιοι και οι εσθαωλαιοι

 

 

 

54 בְּנֵי שַׂלְמָא בֵּית לֶחֶם וּנְטֹופָתִי עַטְרֹות בֵּית יֹואָב וַחֲצִי הַמָּנַחְתִּי הַצָּרְעִי׃

  

54 The sons of Salma: Bethlehem, and the Netophathites. Atroth-Beth-Joab, and the Hazi-Hammana-hethites, the Zorites;

 

54 Die Söhne Salmas: Bethlehem, und die Netophathiter, Ateroth-Beth-Joab, und Hazi-Hammanachti, die Zoriter;

 

54 υιοι σαλωμων βαιθλαεμ νετωφαθι αταρωθ οικου ιωαβ και ημισυ της μαναθι ησαρει

 

 

55 וּמִשְׁפְּחֹות פְרִים יֹשְׁבוּ יַעְבֵּץ תִּרְעָתִים שִׁמְעָתִים שׂוּכָתִים הֵמָּה הַקִּינִים הַבָּאִים מֵחַמַּת אֲבִי בֵית־רֵכָב׃

55 and the families of the scribes who dwelt at Jabez: the Tireathites, the Shimeathites, the Suchathites. These are the Kenites that came of Hammath, the father of the house of Rechab.

55 und die Geschlechter der Schreiber, welche Jabez bewohnten: die Tirathiter, die Schimathiter, die Sukathiter. Das sind die Keniter, die von Hammath, dem Vater des Hauses Rekab, herkommen.

55 πατριαι γραμματεων κατοικουντες ιαβες θαργαθιιμ σαμαθιιμ σωκαθιιμ ουτοι οι κιναιοι οι ελθοντες εκ μεσημα πατρος οικου ρηχαβ

 

 

 

Kapitel 3

 

 

 

1 וְאֵלֶּה הָיוּ בְּנֵי דָויִד אֲשֶׁר נֹולַד־לֹו בְּחֶבְרֹון הַבְּכֹור אַמְןֹן לַאֲחִינֹעַם הַיִּזְרְעֵאלִית שֵׁנִי דָּנִיֵּאל לַאֲבִיגַיִל הַכַּרְמְלִית׃

 

1 And these are the sons of David, who were born to him in Hebron: the firstborn, Amnon, of Ahinoam the Jizreelitess; the second, Daniel, of Abigail the Carmelitess;

 

1 Und dies waren die Söhne Davids, die ihm in Hebron geboren wurden: Der erstgeborene, Ammon, von Achinoam, der Jisreelitin; der zweite, Daniel, von Abigail, der Karmelitin;

 

1 και ουτοι ησαν υιοι δαυιδ οι τεχθεντες αυτω εν χεβρων ο πρωτοτοκος αμνων τη αχινααμ τη ιεζραηλιτιδι ο δευτερος δανιηλ τη αβιγαια τη καρμηλια

 

2 הַשְּׁלִשִׁי לְאַבְשָׁלֹום בֶּן־מַעֲכָה בַּת־תַּלְמַי מֶלֶךְ גְּשׁוּר הָרְבִיעִי אֲדֹנִיָּה בֶן־חַגִּית׃

 

2 the third, Absalom the son of Maachah, daughter of Talmai king of Geshur; the fourth, Adonijah the son of Haggith;

 

2 der dritte, Absalom, der Sohn Maakas, der Tochter Talmais, des Königs von Gesur; der vierte, Adonija, der Sohn Haggiths;

 

2 ο τριτος αβεσσαλωμ υιος μωχα θυγατρος θολμαι βασιλεως γεδσουρ ο τεταρτος αδωνια υιος αγγιθ

 

3 הַחֲמִישִׁי שְׁפַטְיָה לַאֲבִיטָל הַשִּׁשִּׁי יִתְרְעָם לְעֶגְלָה אִשְׁתֹּו׃

 

3 the fifth, Shephatiah of Abital; the sixth, Ithream, of Eglah his wife:

 

3 der fünfte, Schephatja, von Abital; der sechste, Jithream, von seiner Frau Egla.

 

3 ο πεμπτος σαφατια της αβιταλ ο εκτος ιεθρααμ τη αγλα γυναικι αυτου

 

4 שִׁשָּׁה נֹולַד־לֹו בְחֶבְרֹון וַיִּמְלָךְ־שָׁם שֶׁבַע שָׁנִים וְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וּשְׁלֹשִׁים וְשָׁלֹושׁ שָׁנָה מָלַךְ בִּירוּשָׁלִָם׃

4 six were born to him in Hebron. And there he reigned seven years and six months. And in Jerusalem he reigned thirty-three years.

 

 

4 Sechs wurden ihm in Hebron geboren. Und er regierte daselbst sieben Jahre und sechs Monate; und dreiunddreißig Jahre regierte er zu Jerusalem.

 

4 εξ εγεννηθησαν αυτω εν χεβρων και εβασιλευσεν εκει επτα ετη και εξαμηνον και τριακοντα και τρια ετη εβασιλευσεν εν ιερουσαλημ

 

5 וְאֵלֶּה נוּלְּדוּ־לֹו בִּירוּשָׁלָיִם שִׁמְעָא וְשֹׁובָב וְנָתָן וּשְׁלֹמֹה אַרְבָּעָה לְבַת־שׁוּעַ בַּת־עַמִּיאֵל׃

 

5 And these were born to him in Jerusalem: Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bath-shua the daughter of Ammiel;

 

5 Und diese wurden ihm in Jerusalem geboren: Schimea und Schobab und Nathan und Salomo, vier, von Bathschua, der Tochter Ammiels;

 

5 και ουτοι ετεχθησαν αυτω εν ιερουσαλημ σαμαα σωβαβ ναθαν και σαλωμων τεσσαρες τη βηρσαβεε θυγατρι αμιηλ

 

 

6 וְיִבְחָר וֶאֱלִישָׁמָע וֶאֱלִיפָלֶט׃

 

6 and Ibhar, and Elishama, and Eliphelet,

 

6 und Jibchar und Elischama und Eliphelet,

 

6 και ιβααρ και ελισαμα και ελιφαλετ

 

7 וְנֹגַהּ וְנֶפֶג וְיָפִיעַ׃

 

7 and Nogah, and Nepheg, and Japhia,

 

7 und Nogah und Nepheg und Japhia,

 

7 και ναγε και ναφαγ και ιανουε

 

8 וֶאֱלִישָׁמָע וְאֶלְיָדָע וֶאֱלִיפֶלֶט תִּשְׁעָה׃

8 and Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine:

 

8 und Elischama und Eljada und Eliphelet, neun;

 

8 και ελισαμα και ελιαδα και ελιφαλετ εννεα

 

9 כֹּל בְּנֵי דָוִיד מִלְּבַד בְּנֵי־פִילַגְשִׁים וְתָמָר אֲחֹותָם׃  

 

9 all were sons of David, besides the sons of the concubines; and Tamar was their sister.

 

9 alles Söhne Davids, außer den Söhnen der Kebsweiber; und Tamar war ihre Schwester.

 

9 παντες υιοι δαυιδ πλην των υιων των παλλακων και θημαρ αδελφη αυτων

 

10 וּבֶן־שְׁלֹמֹה רְחַבְעָם אֲבִיָּה בְנֹו אָא בְנֹו יְהֹושָׁפָט בְּנֹו׃

 

10 And Solomon's son was Rehoboam; Abijah his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,

 

 

10 Und der Sohn Salomos war Rehabeam; dessen Sohn Abija, dessen Sohn Asa, dessen Sohn Josaphat,

 

10 υιοι σαλωμων ροβοαμ αβια υιος αυτου ασα υιος αυτου ιωσαφατ υιος αυτου

 

 

11 יֹורָם בְּנֹו אֲחַזְיָהוּ בְנֹו יֹואָשׁ בְּנֹו׃

11 Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,

 

11 dessen Sohn Joram, dessen Sohn Ahasja, dessen Sohn Joas,

 

11 ιωραμ υιος αυτου οχοζια υιος αυτου ιωας υιος αυτου

 

12 אֲמַצְיָהוּ בְנֹו עֲזַרְיָה בְנֹו יֹותָם בְּנֹו׃ 

12 Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,

 

12 dessen Sohn Amazja, dessen Sohn Asarja, dessen Sohn Jotham,

 

12 αμασιας υιος αυτου αζαρια υιος αυτου ιωαθαν υιος αυτου

 

13 אָחָז בְּנֹו חִזְקִיָּהוּ בְנֹו מְנַשֶּׁה בְנֹו׃ 

13 Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,

 

13 dessen Sohn Ahas, dessen Sohn Hiskia, dessen Sohn Manasse,

 

13 αχαζ υιος αυτου εζεκιας υιος αυτου μανασσης υιος αυτου

 

14 אָמֹון בְּנֹו יֹאשִׁיָּהוּ בְנֹו׃

 

14 Amon his son, Josiah his son.

 

14 dessen Sohn Amon, dessen Sohn Josia.

 

14 αμων υιος αυτου ιωσια υιος αυτου

 

15 וּבְנֵי יֹאשִׁיָּהוּ הַבְּכֹור יֹוחָןָן הַשֵּׁנִי יְהֹויָקִים הַשְּׁלִשִׁי צִדְקִיָּהוּ הָרְבִיעִי שַׁלּוּם׃

 

15 And the sons of Josiah: the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.

 

15 Und die Söhne Josias: Der erstgeborene, Jochanan; der zweite, Jojakim; der dritte, Zedekia; der vierte, Schallum.

 

15 και υιοι ιωσια πρωτοτοκος ιωαναν ο δευτερος ιωακιμ ο τριτος σεδεκια ο τεταρτος σαλουμ

 

16 וּבְנֵי יְהֹויָקִים יְכָנְיָה בְנֹו צִדְקִיָּה בְנֹו׃

  

16 And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.

 

16 Und die Söhne Jojakims: dessen Sohn Jekonja, dessen Sohn Zedekia.

 

16 και υιοι ιωακιμ ιεχονιας υιος αυτου σεδεκιας υιος αυτου

 

17 וּבְנֵי יְכָנְיָה אַר שְׁאַלְתִּיאֵל בְּנֹו׃

17 And the sons of Jeconiah: Assir; Salathiel his son,

17 Und die Söhne Jekonjas: Assir; dessen Sohn Schealtiel

17 και υιοι ιεχονια-ασιρ σαλαθιηλ υιος αυτου

 

18 וּמַלְכִּירָם וּפְדָיָה וְשֶׁנְאַצַּר יְקַמְיָה הֹושָׁמָע וּנְדַבְיָה׃

 

18 Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazzar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.

 

18 und Malkiram und Pedaja und Schenazar, Jekamja, Hoschama und Nebadja.

 

18 μελχιραμ και φαδαιας και σανεσαρ και ιεκεμια και ωσαμω και δενεθι

 

19 וּבְנֵי פְדָיָה זְרֻבָּבֶל וְשִׁמְעִי וּבֶן־זְרֻבָּבֶל מְשֻׁלָּם וַחֲנַנְיָה וּשְׁלֹמִית אֲחֹותָם׃

  

19 And the sons of Pedaiah were Zerubbabel and Shimei. And the sons of Zerubbabel: Meshullam and Hananiah, and Shelomith their sister,

 

19 Und die Söhne Pedajas: Serubbabel und Simei. Und die Söhne Serubbabels: Meschullam und Hananja; und Schelomith war ihre Schwester;

 

19 και υιοι σαλαθιηλ ζοροβαβελ και σεμει και υιοι ζοροβαβελ μοσολλαμος και ανανια και σαλωμιθ αδελφη αυτων

 

 

20 וַחֲשֻׁבָה וָאֹהֶל וּבֶרֶכְיָה וַחֲדְיָה יוּשַׁב חֶד חָמֵשׁ׃

 

20 and Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, and Jushab-hesed, five.

 

20 und Haschuba und Ohel und Berekja und Hasadja, Juschab-Hesed, fünf.

 

20 και ασουβε και οολ και βαραχια και ασαδια και ασοβαεσδ πεντε

 

21 וּבֶן־חֲנַנְיָה פְּלַטְיָה וִישַׁעְיָה בְּנֵי רְפָיָה בְּנֵי אַרְןָן בְּנֵי עֹבַדְיָה בְּנֵי שְׁכַנְיָה׃  

  

21 And the sons of Hananiah: Pelatiah and Isaiah; the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.

21 Und die Söhne Hananjas: Pelatja und Jesaja; die Söhne Rephajas, die Söhne Arnans, die Söhne Obadjas, die Söhne Schekanjas.

 

21 και υιοι ανανια φαλλετια και ισαια υιος αυτου ραφαια υιος αυτου ορνα υιος αυτου αβδια υιος αυτου σεχενια υιος αυτου

 

 

22 וּבְנֵי שְׁכַנְיָה שְׁמַעְיָה וּבְנֵי שְׁמַעְיָה חַטּוּשׁ וְיִגְאָל וּבָרִיחַ וּנְעַרְיָה וְשָׁפָט שִׁשָּׁה׃

  

22 And the sons of Shechaniah: Shemaiah; and the sons of Shemaiah: Hattush, and Jigeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.

 

22 Und die Söhne Schekanjas: Schemaja. Und die Söhne Schemajas: Hattusch und Jigeal und Bariach und Nearja und Schaphath... sechs.

 

22 και υιος σεχενια σαμαια και υιοι σαμαια χαττους και ιωηλ και μαρι και νωαδια και σαφαθ εξ

 

23 וּבֶן־נְעַרְיָה אֶלְיֹועֵינַי וְחִזְקִיָּה וְעַזְרִיקָם שְׁלֹשָׁה׃

 

23 And the sons of Neariah: Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.

 

23 Und die Söhne Nearjas: Eljoenai und Hiskia und Asrikam, drei.

 

23 και υιοι νωαδια ελιθεναν και εζεκια και εζρικαμ τρεις

 

24 וּבְנֵי אֶלְיֹועֵינַי הֹדַיְוָהוּ וְאֶלְיָשִׁיב וּפְלָיָה וְעַקּוּב וְיֹוחָןָן וּדְלָיָה וַעֲנָנִי שִׁבְעָה׃

24 And the sons of Elioenai: Hodaviah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Delaiah, and Anani, seven.

24 Und die Söhne Eljoenais: Hodajewa und Eljaschib und Pelaja und Akkub und Jochanan und Delaja und Anani, sieben.

24 και υιοι ελιθεναν οδουια και ελιασιβ και φαλαια και ακουν και ιωαναν και δαλαια και ανανι επτα

 

 

 

 

 

Kapitel 4

 

 

 

1 בְּנֵי יְהוּדָה פֶּרֶץ חֶצְרֹון וְכַרְמִי וְחוּר וְשֹׁובָל׃

1 The sons of Judah: Pherez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.

 

1 Die Söhne Judas: Perez, Hezron und Karmi und Hur und Schobal.

 

1 και υιοι ιουδα φαρες αρσων και χαρμι και ωρ σουβαλ

 

2 וּרְאָיָה בֶן־שֹׁובָל הֹולִיד אֶת־יַחַת וְיַחַת הֹלִיד אֶת־אֲחוּמַי וְאֶת־לָהַד אֵלֶּה מִשְׁפְּחֹות הַצָּרְעָתִי׃  

 

2 And Reaiah the son of Shobal begot Jahath; and Jahath begot Ahumai and Lahad. These are the families of the Zoreathites.

 

2 Und Reaja, der Sohn Schobals, zeugte Jachath; und Jachath zeugte Achumai und Lahad. Das sind die Geschlechter der Zorathiter.

2 και ραια υιος αυτου και σουβαλ εγεννησεν τον ιεθ και ιεθ εγεννησεν τον αχιμι και τον λααδ αυται αι γενεσεις του σαραθι

 

3 וְאֵלֶּה אֲבִי עֵיטָם יִזְרְעֶאל וְיִשְׁמָא וְיִדְבָּשׁ וְשֵׁם אֲחֹותָם הַצְלֶלְפֹּונִי׃

 

3 And these were of the father of Etam: Jizreel, and Jishma, and Jidbash; and the name of their sister was Hazlelponi;

 

3 Und diese sind von dem Vater Etams: Jisreel und Jischma und Jitbasch; und der Name ihrer Schwester: Hazlelponi;

 

3 και ουτοι υιοι αιταμ ιεζραηλ και ραγμα και ιαβας και ονομα αδελφης αυτων εσηλεββων

 

 

4 וּפְנוּאֵל אֲבִי גְדֹר וְעֵזֶר אֲבִי חוּשָׁה אֵלֶּה בְנֵי־חוּר בְּכֹור אֶפְרָתָה אֲבִי בֵּית לָחֶם׃

 

4 and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah: these were the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, and father of Bethlehem.

 

4 und Pnuel, der Vater Gedors; und Eser, der Vater Huschas. Das sind die Söhne Hurs, des Erstgeborenen der Ephratha, des Vaters von Bethlehem.

 

4 και φανουηλ πατηρ γεδωρ και αζηρ πατηρ ωσαν ουτοι υιοι ωρ του πρωτοτοκου εφραθα πατρος βαιθλαεμ

 

 

5 וּלְאַשְׁחוּר אֲבִי תְקֹועַ הָיוּ שְׁתֵּי נָשִׁים חֶלְאָה וְנַעֲרָה׃

 

5 And Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.

 

5 Und Aschhur, der Vater Tekoas, hatte zwei Frauen: Helea und Naara.

 

5 και τω σαουρ πατρι θεκωε ησαν δυο γυναικες αωδα και θοαδα

 

6 וַתֵּלֶד לֹו נַעֲרָה אֶת־אֲחֻזָּם וְאֶת־חֵפֶר וְאֶת־תֵּימְנִי וְאֶת־הָאֲחַשְׁתָּרִי אֵלֶּה בְּנֵי נַעֲרָה׃

 

6 And Naarah bore him Ahuzzam, and Hepher, and Temeni, and Ahashtari: these were the sons of Naarah.

 

6 Und Naara gebar ihm Achussam und Hepher und Temni und Achaschtari. Das sind die Söhne der Naara.

 

6 και ετεκεν αυτω αωδα τον ωχαζαμ και τον ηφαδ και τον θαιμαν και τον ασθηραν παντες ουτοι υιοι αωδας

 

7 וּבְנֵי חֶלְאָה צֶרֶת יִצְחָר וְאֶתְןָן׃

7 And the sons of Helah: Zereth, and Zohar, and Ethnan.

7 Und die Söhne der Helea: Zereth und Jizchar und Ethnan.

7 και υιοι θοαδα σαρεθ και σααρ και εθναν

 

8 וְקֹוץ הֹולִיד אֶת־עָנוּב וְאֶת־הַצֹּבֵבָה וּמִשְׁפְּחֹות אֲחַרְחֵל בֶּן־הָרוּם׃

8 And Koz begot Anub, and Hazzobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.

 

8 Und Koz zeugte Anub und Zobeba und die Geschlechter Acharchels, des Sohnes Harums.

 

8 και κως εγεννησεν τον ενωβ και τον σαβηβα και γεννησεις αδελφου ρηχαβ υιου ιαριμ

 

9 וַיְהִי יַעְבֵּץ נִכְבָּד מֵאֶחָיו וְאִמֹּו קָרְאָה שְׁמֹו יַעְבֵּץ לֵאמֹר כִּי יָלַדְתִּי בְּעֹצֶב׃

 

9 And Jabez was more honoured than his brethren; and his mother called his name Jabez, saying, Because I bore him with pain.

 

 

9 Und Jabez war geehrter als seine Brüder; und seine Mutter gab ihm den Namen Jabez, indem sie sprach: Mit Schmerzen habe ich ihn geboren.

 

9 και ην ιγαβης ενδοξος υπερ τους αδελφους αυτου και η μητηρ εκαλεσεν το ονομα αυτου ιγαβης λεγουσα ετεκον ως γαβης

 

 

10 וַיִּקְרָא יַעְבֵּץ לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר אִם־בָּרֵךְ תְּבָרֲכֵנִי וְהִרְבִּיתָ אֶת־גְּבוּלִי וְהָיְתָה יָדְךָ עִמִּי וְעָשִׂיתָ מֵּרָעָה לְבִלְתִּי עָצְבִּי וַיָּבֵא אֱלֹהִים אֵת אֲשֶׁר־שָׁאָל׃

 

 

10 And Jabez called on ELOHEY of ISRAEL saying, Oh that thou wouldest richly bless me, and enlarge my border, and that thy hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me! ELOHIM brought about what he had requested.

 

10 Und Jabez rief zu ELOHEY ISRAELS und sprach: Wenn du mich reichlich segnest und meine Grenze erweiterst, und deine Hand mit mir ist, und du das Übel fern hältst, daß kein Schmerz mich trifft! ELOHIM ließ kommen, was er erbeten hatte.

 

10 και επεκαλεσατο ιγαβης τον θεον ισραηλ λεγων εαν ευλογων ευλογησης με και πληθυνης τα ορια μου και η η χειρ σου μετ' εμου και ποιησεις γνωσιν του μη ταπεινωσαι με και επηγαγεν ο θεος παντα οσα ητησατο

 

 

11 וּכְלוּב אֲחִי־שׁוּחָה הֹולִיד אֶת־מְחִיר הוּא אֲבִי אֶשְׁתֹּון׃

 

11 And Chelub the brother of Shuah begot Mehir, who was the father of Eshton.

 

11 Und Kelub, der Bruder Schuchas, zeugte Mechir; er war der Vater Eschtons.

 

11 και χαλεβ πατηρ ασχα εγεννησεν τον μαχιρ ουτος πατηρ ασσαθων

 

12 וְאֶשְׁתֹּון הֹולִיד אֶת־בֵּית רָפָא וְאֶת־פָּחַ וְאֶת־תְּחִנָּה אֲבִי עִיר נָחָשׁ אֵלֶּה אַנְשֵׁי רֵכָה׃  

12 And Eshton begot Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of the city of Nahash: these were the men of Rechah.

12 Und Eschton zeugte Beth-Rapha und Paseach und Techinna, den Vater der Stadt Nahas'; das sind die Männer von Reka.

12 και ασσαθων εγεννησεν τον βαθρεφαν και τον φεσσηε και τον θανα πατερα πολεως ναας αδελφου εσελων του κενεζι ουτοι ανδρες ρηφα

 

13 וּבְנֵי קְנַז עָתְנִיאֵל וּשְׂרָיָה וּבְנֵי עָתְנִיאֵל חֲתַת׃

 

13 And the sons of Kenaz: Othniel and Seraiah; and the sons of Othniel: Hathath.

 

13 Und die Söhne Kenas': Othniel und Seraja. Und die Söhne Othniels: Hathath.

 

13 και υιοι κενεζ γοθονιηλ και σαραια και υιοι γοθονιηλ αθαθ

 

14 וּמְעֹונֹתַי הֹולִיד אֶת־עָפְרָה וּשְׂרָיָה הֹולִיד אֶת־יֹואָב אֲבִי גֵּיא חֲרָשִׁים כִּי חֲרָשִׁים הָיוּ׃

 

14 And Meonothai begot Ophrah: and Seraiah begot Joab, the father of the valley of craftsmen; for they were craftsmen.

 

14 Und Meonothai zeugte Ophra; und Seraja zeugte Joab, den Vater des Tales der Werkleute, denn sie waren Werkleute.

14 και μαναθι εγεννησεν τον γοφερα και σαραια εγεννησεν τον ιωαβ πατερα αγεαδδαιρ οτι τεκτονες ησαν

 

15 וּבְנֵי כָּלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה עִירוּ אֵלָה וָנָעַם וּבְנֵי אֵלָה וּקְנַז׃

 

15 And the sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam; and the sons of Elah: Kenaz.

 

15 Und die Söhne Kalebs, des Sohnes Jephunnes: Iru, Ela und Naam. Und die Söhne Elas: Kenas.

 

15 και υιοι χαλεβ υιου ιεφοννη ηρα αλα και νοομ και υιοι αλα κενεζ

 

 

16 וּבְנֵי יְהַלֶּלְאֵל זִי וְזִיפָה תִּירְיָא וַאֲשַׂרְאֵל׃

 

16 And the sons of Jehalleleel: Ziph and Ziphah, Tiria and Asareel.

 

16 Und die Söhne Jehallelels: Siph und Sipha, Tirja und Asarel.

 

16 και υιος αυτου γεσεηλ αμηαχι και ζαφα και ζαιρα και εσεραηλ

 

17 וּבֶן־עֶזְרָה יֶתֶר וּמֶרֶד וְעֵפֶר וְיָלֹון וַתַּהַר אֶת־מִרְיָם וְאֶת־שַׁמַּי וְאֶת־יִשְׁבָּח אֲבִי אֶשְׁתְּמֹעַ׃

 

17 And the sons of Ezra: Jether, and Mered, and Epher, and Jalon; and she conceived and bore Miriam, and Shammai, and Jishbah the father of Eshtemoa.

 

17 Und die Söhne Esras: Jether und Mered und Epher und Jalon. Und sie wurde schwanger und gebar Mirjam und Schammai und Jischbach, den Vater Estemoas.

 

17 και υιοι εσρι ιεθερ μωραδ και αφερ και ιαλων και εγεννησεν ιεθερ τον μαρων και τον σεμαι και τον μαρεθ πατερα εσθεμων

 

 

18 וְאִשְׁתֹּו הַיְהֻדִיָּה יָלְדָה אֶת־יֶרֶד אֲבִי גְדֹור וְאֶת־חֶבֶר אֲבִי שֹׂוכֹו וְאֶת־יְקוּתִיאֵל אֲבִי זָנֹוחַ וְאֵלֶּה בְּנֵי בִּתְיָה בַת־פַּרְעֹה אֲשֶׁר לָקַח מָרֶד׃  

 

18 And his wife the Jewess bore Jered the father of Gedor, and Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh whom Mered took.

 

18 Und seine Frau, die Jüdin, gebar Jered, den Vater Gedors, und Heber, den Vater Sokos, und Jekuthiel, den Vater Sanoachs. Und dies sind die Söhne der Bithja, der Tochter des Pharao, welche Mered genommen hatte.

18 και η γυνη αυτου αυτη αδια ετεκεν τον ιαρεδ πατερα γεδωρ και τον αβερ πατερα σωχων και τον ιεκθιηλ πατερα ζανω και ουτοι υιοι γελια θυγατρος φαραω ην ελαβεν μωρηδ

 

 

19 וּבְנֵי אֵשֶׁת הֹודִיָּה אֲחֹות נַחַם אֲבִי קְעִילָה הַגַּרְמִי וְאֶשְׁתְּמֹעַ הַמַּעֲכָתִי׃

 

19 And the sons of the wife of Hodijah, the sister of Naham: the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.

 

19 Und die Söhne der Frau Hodijas, der Schwester Nachams: der Vater Kehilas, der Garmiter, und Estemoa, der Maakathiter.

 

19 και υιοι γυναικος της ιδουιας αδελφης ναχεμ και δαλια πατηρ κειλα και σεμειων πατηρ ιωμαν και υιοι ναημ πατρος κειλα αγαρμι και εσθεμωη μαχαθι

 

20 וּבְנֵי שִׁימֹון אַמְנֹון וְרִנָּה בֶּן־חָןָןוְתֹולֹון וּבְנֵי יִשְׁעִי זֹוחֵת וּבֶן־זֹוחֵת׃

 

20 And the sons of Shimon: Amnon and Rinnah, Ben-hanan and Tilon. And the sons of Jishi: Zoheth and Ben-Zoheth.

 

20 Und die Söhne Schimons: Amnon und Rinna, Benchanan und Tilon. Und die Söhne Jischeis: Socheth und Ben-Socheth.

 

20 και υιοι σεμιων αμνων και ρανα υιος αναν και θιλων και υιοι ισει ζωαθ και υιοι ζωαθ

 

 

 

21 בְּנֵי שֵׁלָה בֶן־יְהוּדָה עֵר אֲבִי לֵכָה וְלַעְדָּה אֲבִי מָרֵשָׁה וּמִשְׁפְּחֹות בֵּית־עֲבֹדַת הַבֻּץ לְבֵית אַשְׁבֵּעַ׃

 

 

21 The sons of Shelah the son of Judah: Er the father of Lechah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of byssus-workers, of the house of Ashbea,

 

21 Die Söhne Schelas, des Sohnes Judas: Gher, der Vater Lekas, und Laeda, der Vater Mareschas; und die Geschlechter des Hauses der Byssusarbeiter vom Hause Aschbea;

 

21 υιοι σηλωμ υιου ιουδα ηρ πατηρ ληχα και λααδα πατηρ μαρησα και γενεσεις οικιων εφραθ αβακ τω οικω εσοβα

 

22 וְיֹוקִים וְאַנְשֵׁי כֹזֵבָא וְיֹואָשׁ וְשָׂרָ אֲשֶׁר־בָּעֲלוּ לְמֹואָב וְיָשֻׁבִי לָחֶם וְהַדְּבָרִים עַתִּיקִים׃

  

22 and Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who ruled over Moab, and Jashubi-lehem. And these are ancient things.

 

22 und Jokim und die Männer von Koseba; und Joas und Saraph, die über Moab herrschten; und Jaschubi-Lechem. Die Dinge sind aber alt.

22 και ιωακιμ και ανδρες χωζηβα και ιωας και σαραφ οι κατωκησαν εν μωαβ και απεστρεψεν αυτους αβεδηριν αθουκιιν

 

23 הֵמָּה הַיֹּוצְרִים וְיֹשְׁבֵי נְטָעִים וּגְדֵרָה עִם־הַמֶּלֶךְ בִּמְלַאכְתֹּו יָשְׁבוּ שָׁם׃  

 

23 These were the potters, and those that abode among plantations and enclosures: there they dwelt with the king for his work.

 

23 Das waren die Töpfer und die Bewohner von Pflanzungen und Mauern; sie wohnten daselbst bei dem König in seinem Geschäft.

 

23 ουτοι κεραμεις οι κατοικουντες εν ναταιμ και γαδηρα μετα του βασιλεως εν τη βασιλεια αυτου ενισχυσαν και κατωκησαν εκει

 

24 בְּנֵי שִׁמְעֹון נְמוּאֵל וְיָמִין יָרִיב זֶרַח שָׁאוּל׃

 

24 The sons of Simeon: Nemuel and Jamin, Jarib, Zerah, and Saul;

24 Die Söhne Simeons: Nemuel und Jamin, Jarib, Serach, Saul;

24 υιοι συμεων ναμουηλ και ιαμιν ιαριβ ζαρε σαουλ

25 שַׁלֻּם בְּנֹו מִבְשָׂם בְּנֹו מִשְׁמָע בְּנֹו׃

 

25 Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.

 

25 dessen Sohn Schallum, dessen Sohn Mibsam, dessen Sohn Mischma.

 

25 σαλεμ υιος αυτου μαβασαμ υιος αυτου μασμα υιος αυτου

 

26 וּבְנֵי מִשְׁמָע חַמּוּאֵל בְּנֹו זַכּוּר בְּנֹו שִׁמְעִי בְנֹו׃

 

26 And the sons of Mishma: Hammuel his son, Zaccur his son, Shimei his son;

 

26 Und die Söhne Mischmas: dessen Sohn Hamuel, dessen Sohn Sakkur, dessen Sohn Simei.

26 αμουηλ υιος αυτου σαβουδ υιος αυτου ζακχουρ υιος αυτου σεμει υιος αυτου

 

27 וּלְשִׁמְעִי בָּנִים שִׁשָּׁה עָשָׂר וּבָנֹות שֵׁשׁ וּלְאֶחָיו אֵין בָּנִים רַבִּים וְכֹל מִשְׁפַּחְתָּם לֹא הִרְבּוּ עַד־בְּנֵי יְהוּדָה׃  

 

27 and Shimei had sixteen sons and six daughters. And his brethren had not many sons; neither did all their family multiply like to the sons of Judah.

 

27 Und Simei hatte sechzehn Söhne und sechs Töchter; aber seine Brüder hatten nicht viele Söhne, und alle ihre Familien vermehrten sich nicht so sehr wie die Söhne Judas.

 

27 και τω σεμει υιοι εκκαιδεκα και θυγατερες τρεις και τοις αδελφοις αυτων ουκ ησαν υιοι πολλοι και πασαι αι πατριαι αυτων ουκ επλεονασαν ως υιοι ιουδα

 

28 וַיֵּשְׁבוּ בִּבְאֵר־שֶׁבַע וּמֹולָדָה וַחֲצַר שׁוּעָל׃

 

28 And they abode at Beer-sheba, and Moladah, and Hazar-Shual,

 

28 Und sie wohnten in Beerseba und Molada und Hazar-Schual,

 

28 και κατωκησαν εν βηρσαβεε και σαμα και μωλαδα και εσηρσουαλ

 

29 וּבְבִלְהָה וּבְעֶצֶם וּבְתֹולָד׃

 

29 and at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,

 

29 und in Bilha und in Ezem und in Tolad,

 

29 και εν βαλαα και βοασομ και θουλαδ

 

30 וּבִבְתוּאֵל וּבְחָרְמָה וּבְצִיקְלָג׃

 

30 and at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,

30 und in Bethuel und in Horma und in Ziklag,

 

30 και βαθουηλ και ερμα και σεκλαγ

 

31 וּבְבֵית מַרְכָּבֹות וּבַחֲצַר וּים וּבְבֵית בִּרְאִי וּבְשַׁעֲרָיִם אֵלֶּה עָרֵיהֶם עַד־מְלֹךְ דָּוִיד׃

 

31 and at Beth-marcaboth, and Hazar-susim, and at Beth-biri, and at Shaaraim. These were their cities until the reign of David.

 

31 und in Beth-Markaboth und in Hazar-Susim und in Beth-Birei und in Schaaraim. Das waren ihre Städte, bis David König wurde.

 

31 και βαιθμαρχαβωθ και ημισυ σωσιμ και οικον βαρουμσεωριμ αυται πολεις αυτων εως βασιλεως δαυιδ

 

32 וְחַצְרֵיהֶם עֵיטָם וָעַיִן רִמֹּון וְתֹכֶן וְעָשָׁן עָרִים חָמֵשׁ׃

 

32 And their villages were Etam and Ain, Rimmon and Tochen, and Ashan, five cities;

 

32 Und ihre Dörfer: Etam und Ain, Rimmon und Token und Aschan: fünf Städte,

 

32 και επαυλεις αυτων αιταμ και ηνρεμμων και θοκκαν και αισαν πολεις πεντε

 

33 וְכָל־חַצְרֵיהֶם אֲשֶׁר בִיבֹות הֶעָרִים הָאֵלֶּה עַד־בָּעַל זֹאת מֹושְׁבֹתָם וְהִתְיַחְשָׂם לָהֶם׃

 

33 and all their villages that were round about these cities, as far as Baal. These were their habitations and their genealogical register.

 

 

33 nebst allen ihren Dörfern, die rings um diese Städte waren, bis nach Baal hin. Das waren ihre Wohnsitze; und sie hatten ihr Geschlechtsverzeichnis.

 

33 και πασαι αι επαυλεις αυτων κυκλω των πολεων τουτων εως βααλ αυτη η κατασχεσις αυτων και ο καταλοχισμος αυτων

 

 

34 וּמְשֹׁובָב וְיַמְלֵךְ וְיֹושָׁה בֶּן־אֲמַצְיָה׃

 

34 And Meshobab, and Jamlech, and Joshah the son of Amaziah,

 

34 Und Meschobab und Jamlek und Joscha, der Sohn Amazjas;

 

34 και μοσωβαβ και ιεμολοχ και ιωσια υιος αμασια

 

35 וְיֹואֵל וְיֵהוּא בֶּן־יֹושִׁבְיָה בֶּן־שְׂרָיָה בֶּן־עֲשִׂיאֵל׃

 

35 and Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,

 

35 und Joel und Jehu, der Sohn Joschibjas, des Sohnes Serajas, des Sohnes Asiels;

35 και ιωηλ και ουτος υιος ισαβια υιος σαραια υιος ασιηλ

36 וְאֶלְיֹועֵינַי וְיַעֲקֹבָה וִישֹׁוחָיָה וַעֲשָׂיָה וַעֲדִיאֵל וִישִׂימִאֵל וּבְנָיָה׃

 

36 and Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,

36 und Eljoenai und Jaakoba und Jeschochaja und Asaja und Adiel und Jeschimiel und Benaja;

36 και ελιωηναι και ιακαβα και ιασουια και ασαια και εδιηλ και ισμαηλ και βαναια

 

37 וְזִיזָא בֶן־שִׁפְעִי בֶן־אַלֹּון בֶּן־יְדָיָה בֶן־שִׁמְרִי בֶּן־שְׁמַעְיָה׃

 

37 and Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah:

 

37 und Sisa, der Sohn Schipheis, des Sohnes Allons, des Sohnes Jedajas, des Sohnes Schimris, des Sohnes Schemajas:

 

37 και ζουζα υιος σεφει υιου αλλων υιου ιεδια υιου σαμαρι υιου σαμαιου

 

 

38 אֵלֶּה הַבָּאִים בְּשֵׁמֹות נְשִׂיאִים בְּמִשְׁפְּחֹותָם וּבֵית אֲבֹותֵיהֶם פָּרְצוּ לָרֹוב׃

 

38 these mentioned by name were princes in their families; and their fathers' houses increased greatly.

 

38 diese mit Namen Angeführten waren Fürsten in ihren Geschlechtern; und ihre Vaterhäuser breiteten sich aus in Menge.

 

38 ουτοι οι διελθοντες εν ονομασιν αρχοντων εν ταις γενεσεσιν αυτων και εν οικοις πατριων αυτων επληθυνθησαν εις πληθος

 

39 וַיֵּלְכוּ לִמְבֹוא גְדֹר עַד לְמִזְרַח הַגָּיְא לְבַקֵּשׁ מִרְעֶה לְצֹאנָם׃

 

39 And they went to the entrance of Gedor, as far as the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.

 

39 Und sie zogen bis nach Gedor hin, bis an die Ostseite des Tales, um Weide für ihr Kleinvieh zu suchen.

 

39 και επορευθησαν εως του ελθειν γεραρα εως των ανατολων της γαι του ζητησαι νομας τοις κτηνεσιν αυτων

 

40 וַיִּמְצְאוּ מִרְעֶה שָׁמֵן וָטֹוב וְהָאָרֶץ רַחֲבַת יָדַיִם וְשֹׁקֶטֶת וּשְׁלֵוָה כִּי מִן־חָם הַיֹּשְׁבִים שָׁם לְפָנִים׃

 

40 And they found fat and good pasture, and a land widely extended and quiet and fertile, for they who had dwelt there formerly were of Ham.

 

40 Und sie fanden eine fette und gute Weide, und ein Land, weit nach allen Seiten hin, und ruhig und still; denn die vordem dort gewohnt hatten, waren von Ham.

 

40 και ευρον νομας πιονας και αγαθας και η γη πλατεια εναντιον αυτων και ειρηνη και ησυχια οτι εκ των υιων χαμ των κατοικουντων εκει εμπροσθεν

 

41 וַיָּבֹאוּ אֵלֶּה הַכְּתוּבִים בְּשֵׁמֹות בִּימֵי יְחִזְקִיָּהוּ מֶלֶךְ־יְהוּדָה וַיַּכּוּ אֶת־אָהֳלֵיהֶם וְאֶת־הַמְּעִינִים אֲשֶׁר נִמְצְאוּ־שָׁמָּה וַיַּחֲרִיםֻם עַד־הַיֹּום הַזֶּה וַיֵּשְׁבוּ תַּחְתֵּיהֶם כִּי־מִרְעֶה לְצֹאנָם שָׁם׃

 

 

41 And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents and the habitations that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their stead; for there was pasture there for their flocks.

 

 

41 Und diese mit Namen Aufgeschriebenen kamen in den Tagen Hiskias, des Königs von Juda, und sie schlugen ihre Zelte und die Meuniter, welche sich daselbst befanden; und sie verbannten sie bis auf diesen Tag und wohnten an ihrer Statt; denn daselbst war Weide für ihr Kleinvieh.

 

41 και ηλθοσαν ουτοι οι γεγραμμενοι επ' ονοματος εν ημεραις εζεκιου βασιλεως ιουδα και επαταξαν τους οικους αυτων και τους μιναιους ους ευροσαν εκει και ανεθεματισαν αυτους εως της ημερας ταυτης και ωκησαν αντ' αυτων οτι νομαι τοις κτηνεσιν αυτων εκει

 

 

42 וּמֵהֶם מִן־בְּנֵי שִׁמְעֹון הָלְכוּ לְהַר שֵׂעִיר אֲנָשִׁים חֲמֵשׁ מֵאֹות וּפְלַטְיָה וּנְעַרְיָה וּרְפָיָה וְעֻזִּיאֵל בְּנֵי יִשְׁעִי בְּרֹאשָׁם׃

 

42 And five hundred men of them, of the sons of Simeon, went to mount Seir, having at their head Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Jishi,

 

42 Und von ihnen, von den Söhnen Simeons, zogen fünfhundert Männer zum Gebirge Seir hin; und Pelatja und Nearja und Rephaja und Ussiel, die Söhne Jischeis, waren an ihrer Spitze;

42 και εξ αυτων απο των υιων συμεων επορευθησαν εις ορος σηιρ ανδρες πεντακοσιοι και φαλεττια και νωαδια και ραφαια και οζιηλ υιοι ιεσι αρχοντες αυτων

 

43 וַיַּכּוּ אֶת־שְׁאֵרִית הַפְּלֵטָה לַעֲמָלֵק וַיֵּשְׁבוּ שָׁם עַד הַיֹּום הַזֶּה׃

43 and they smote the rest of the Amalekites that had escaped; and they dwelt there unto this day.

43 und sie schlugen den Überrest, die Entronnenen von Amalek, und haben daselbst gewohnt bis auf diesen Tag.

43 και επαταξαν τους καταλοιπους τους καταλειφθεντας του αμαληκ και κατωκησαν εκει εως της ημερας ταυτης

 

 

 

 

 

Kapitel 5

 

 

 

1 וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכֹור־יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכֹור וּבְחַלְּלֹו יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתֹו לִבְנֵי יֹו בֶּן־יִשְׂרָאֵל וְלֹא לְהִתְיַחֵשׂ לַבְּכֹרָה׃

 

1 And the sons of Reuben the firstborn of Israel, for he was the firstborn; but, inasmuch as he defiled his father's bed, his birthright was given to the sons of Joseph the son of Israel; but the genealogy is not registered according to the birthright,

 

1 Und die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels, denn er war der Erstgeborene; weil er aber das Lager seines Vaters entweiht hatte, wurde sein Erstgeburtsrecht den Söhnen Josephs, des Sohnes Israels, gegeben; aber er wird nicht nach der Erstgeburt verzeichnet.

 

1 και υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ οτι ουτος ο πρωτοτοκος και εν τω αναβηναι επι την κοιτην του πατρος αυτου εδωκεν ευλογιαν αυτου τω υιω αυτου ιωσηφ υιω ισραηλ και ουκ εγενεαλογηθη εις πρωτοτοκια

 

2 כִּי יְהוּדָה גָּבַר בְּאֶחָיו וּלְנָגִיד מִמֶּנּוּ וְהַבְּכֹרָה לְיֹו׃  

 

2 for Judah prevailed among his brethren, and of him was the prince, but the birthright was Joseph's,

 

2 Denn Juda hatte die Oberhand unter seinen Brüdern, und der Fürst kommt aus ihm; aber das Erstgeburtsrecht wurde dem Joseph zuteil;

 

2 οτι ιουδας δυνατος ισχυι και εν τοις αδελφοις αυτου και εις ηγουμενον εξ αυτου και η ευλογια του ιωσηφ

 

3 בְּנֵי רְאוּבֵן בְּכֹור יִשְׂרָאֵל חֲנֹוךְ וּפַלּוּא חֶצְרֹון וְכַרְמִי׃

 

3 the sons of Reuben, the firstborn of Israel: Enoch and Phallu, Hezron and Carmi.

 

3 die Söhne Rubens, des Erstgeborenen Israels: Hanok und Pallu, Hezron und Karmi.

 

3 υιοι ρουβην πρωτοτοκου ισραηλ ενωχ και φαλλους αρσων και χαρμι

 

4 בְּנֵי יֹואֵל שְׁמַעְיָה בְנֹו גֹּוג בְּנֹו שִׁמְעִי בְנֹו׃

 

4 The sons of Joel: Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,

 

4 Die Söhne Joels: dessen Sohn Schemaja, dessen Sohn Gog, dessen Sohn Simei,

 

4 υιοι ιωηλ σεμει και βαναια υιος αυτου και υιοι γουγ υιου σεμει

 

5 מִיכָה בְנֹו רְאָיָה בְנֹו בַּעַל בְּנֹו׃

 

5 Micah his son, Reaiah his son, Baal his son,

 

5 dessen Sohn Micha, dessen Sohn Reaja, dessen Sohn Baal,

5 υιος αυτου μιχα υιος αυτου ρηχα υιος αυτου βααλ

6 בְּאֵרָה בְנֹו אֲשֶׁר הֶגְלָה תִּלְּגַת פִּלְנְאֶר מֶלֶךְ אַשֻּׁר הוּא נָשִׂיא לָראוּבֵנִי׃

  

6 Beerah his son, whom Tilgath-Pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.

 

6 dessen Sohn Beera, welchen Tilgath-Pilneser, der König von Assyrien, wegführte; er war ein Fürst der Rubeniter.

 

6 υιος αυτου βεηρα ον μετωκισεν θαγλαθφαλνασαρ βασιλευς ασσουρ ουτος αρχων των ρουβην

 

7 וְאֶחָיו לְמִשְׁפְּחֹתָיו בְּהִתְיַחֵשׂ לְתֹלְדֹותָם הָרֹאשׁ יְעִיאֵל וּזְכַרְיָהוּ׃

 

7 And his brethren by their families, in the genealogical register of their generations, were: the chief, Jeiel, and Zechariah,

 

7 Und seine Brüder, nach ihren Familien, nach dem Verzeichnis ihrer Geschlechter, waren: das Haupt, Jehiel; und Sekarja

 

7 και αδελφοι αυτου τη πατρια αυτου εν τοις καταλοχισμοις αυτων κατα γενεσεις αυτων ο αρχων ιωηλ και ζαχαρια

 

8 וּבֶלַע בֶּן־עָזָז בֶּן־שֶׁמַע בֶּן־יֹואֵל הוּא יֹושֵׁב בַּעֲרֹעֵר וְעַד־נְבֹו וּבַעַל מְעֹון׃

  

8 and Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, as far as Nebo and Baal-meon;

 

8 und Bela, der Sohn Asas, des Sohnes Schemas, des Sohnes Joels; dieser wohnte in Aroer und bis Nebo und Baal-Meon;

 

8 και βαλεκ υιος οζουζ υιος σαμα υιος ιωηλ ουτος κατωκησεν εν αροηρ και επι ναβαυ και βεελμαων

 

9 וְלַמִּזְרָח יָשַׁב עַד־לְבֹוא מִדְבָּרָה לְמִן־הַנָּהָר פְּרָת כִּי מִקְנֵיהֶם רָבוּ בְּאֶרֶץ גִּלְעָד׃

 

 

9 and eastward he dwelt as far as the entrance to the wilderness from the river Euphrates; for their cattle were multiplied in the land of Gilead.

 

9 und gegen Osten wohnte er bis zu der Wüste, welche sich von dem Strome Phrat her erstreckt; denn ihre Herden waren zahlreich im Lande Gilead.

 

9 και προς ανατολας κατωκησεν εως ερχομενων της ερημου απο του ποταμου ευφρατου οτι κτηνη αυτων πολλα εν γη γαλααδ

 

10 וּבִימֵי שָׁאוּל עָשׂוּ מִלְחָמָה עִם־הַהַגְרִאִים וַיִּפְּלוּ בְּיָדָם וַיֵּשְׁבוּ בְּאָהֳלֵיהֶם עַל־כָּל־פְּנֵי מִזְרָח לַגִּלְעָד׃

10 And in the days of Saul they made war with the Hagarites, who fell by their hand; and they dwelt in their tents throughout the east side of Gilead.

 

10 Und in den Tagen Sauls führten sie Krieg mit den Hageritern; und diese fielen durch ihre Hand, und sie wohnten in ihren Zelten auf der ganzen Ostseite von Gilead.

 

10 και εν ημεραις σαουλ εποιησαν πολεμον προς τους παροικους και επεσον εν χερσιν αυτων κατοικουντες εν σκηναις εως παντες κατ' ανατολας της γαλααδ

 

11 וּבְנֵי־גָד לְנֶגְדָּם יָשְׁבוּ בְּאֶרֶץ הַבָּשָׁן עַד־לְכָה׃

 

11 And the children of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan, as far as Salcah:

 

11 Und die Kinder Gad wohnten ihnen gegenüber im Lande Basan bis Salka:

 

11 υιοι γαδ κατεναντι αυτων κατωκησαν εν τη βασαν εως σελχα

 

12 יֹואֵל הָרֹאשׁ וְשָׁפָם הַמִּשְׁנֶה וְיַעְנַי וְשָׁפָט בַּבָּשָׁן׃

 

12 Joel was the chief and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan.

 

12 Joel, das Haupt; und Schapham, der zweite; und Jahnai und Schaphat, in Basan.

 

12 ιωηλ ο πρωτοτοκος και σαφαμ ο δευτερος και ιανι ο γραμματευς εν βασαν

 

13 וַאֲחֵיהֶם לְבֵית אֲבֹותֵיהֶם מִיכָאֵל וּמְשֻׁלָּם וְשֶׁבַע וְיֹורַי וְיַעְכָּן וְזִיעַ וָעֵבֶר שִׁבְעָה׃  

 

13 And their brethren according to their fathers' houses were Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jaachan, and Zia, and Eber, seven.

13 Und ihre Brüder nach ihren Vaterhäusern: Michael und Meschullam und Scheba und Jorai und Jakan und Sia und Heber, sieben.

 

13 και οι αδελφοι αυτων κατ' οικους πατριων αυτων μιχαηλ μοσολλαμ και σεβεε και ιωρεε και ιαχαν και ζουε και ωβηδ επτα

 

 

14 אֵלֶּה בְּנֵי אֲבִיחַיִל בֶּן־חוּרִי בֶּן־יָרֹוחַ בֶּן־גִּלְעָד בֶּן־מִיכָאֵל בֶּן־יְשִׁישַׁי בֶּן־יַחְדֹּו בֶּן־בּוּז׃

 

14 These were the sons of Abihail, the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz:

 

 

14 Das waren die Söhne Abichails, des Sohnes Huris, des Sohnes Jaroachs, des Sohnes Gileads, des Sohnes Michaels, des Sohnes Jeschischais, des Sohnes Jachdos, des Sohnes Bus'.

 

14 ουτοι υιοι αβιχαιλ υιου ουρι υιου ιδαι υιου γαλααδ υιου μιχαηλ υιου ισαι υιου ιουρι υιου ζαβουχαμ

 

 

 

15 אֲחִי בֶּן־עַבְדִּיאֵל בֶּן־גּוּנִי רֹאשׁ לְבֵית אֲבֹותָם׃

 

15 Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, was chief of their fathers' house.

 

15 Achi, der Sohn Abdiels, des Sohnes Gunis, war das Haupt ihres Vaterhauses.

 

15 υιου αβδιηλ υιου γουνι αρχων οικου πατριων

 

16 וַיֵּשְׁבוּ בַּגִּלְעָד בַּבָּשָׁן וּבִבְנֹתֶיהָ וּבְכָל־מִגְרְשֵׁי שָׁרֹון עַל־תֹוצְאֹותָם׃

 

16 And they dwelt in Gilead in Bashan, and in its towns, and in all the pasture-grounds of Sharon, as far as their limits.

 

16 Und sie wohnten in Gilead, in Basan, und in deren Tochterstädten, und in allen Weidetriften Sarons bis an ihre Ausgänge.

 

16 κατωκουν εν γαλααδ εν βασαν και εν ταις κωμαις αυτων και παντα τα περιχωρα σαρων εως εξοδου

 

17 כֻּלָּם הִתְיַחְשׂוּ בִּימֵי יֹותָם מֶלֶךְ־יְהוּדָה וּבִימֵי יָרָבְעָם מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל׃  

 

17 All these were registered by genealogy in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.

17 Diese alle sind verzeichnet worden in den Tagen Jothams, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Königs von Israel.

 

17 παντων ο καταλοχισμος εν ημεραις ιωαθαμ βασιλεως ιουδα και εν ημεραις ιεροβοαμ βασιλεως ισραηλ

 

18 בְּנֵי־רְאוּבֵן וְגָדִי וַחֲצִי שֵׁבֶט־מְנַשֶּׁה מִן־בְּנֵי־חַיִל אֲנָשִׁים נֹשְׂאֵי מָגֵן וְחֶרֶב וְדֹרְכֵי קֶשֶׁת וּלְמוּדֵי מִלְחָמָה אַרְבָּעִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶ וּשְׁבַע־מֵאֹות וְשִׁשִּׁים יֹצְאֵי צָבָא׃

 

 

18 The children of Reuben and the Gadites and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men who carried shield and sword, drawing the bow and skilful in war, were forty-four thousand seven hundred and sixty, able to go forth to war.

 

18 Die Kinder Ruben und die Gaditer und der halbe Stamm Manasse, was tapfere Männer waren, Männer, die Schild und Schwert trugen und den Bogen spannten und des Krieges kundig waren: vierundvierzigtausend siebenhundertsechzig, die zum Heere auszogen.

18 υιοι ρουβην και γαδ και ημισυ φυλης μανασση εξ υιων δυναμεως ανδρες αιροντες ασπιδας και μαχαιραν και τεινοντες τοξον και δεδιδαγμενοι πολεμον τεσσαρακοντα και τεσσαρες χιλιαδες και επτακοσιοι και εξηκοντα εκπορευομενοι εις παραταξιν

 

19 וַיַּעֲשׂוּ מִלְחָמָה עִם־הַהַגְרִיאִים וִיטוּר וְנָפִישׁ וְנֹודָב׃

 

19 And they made war with the Hagarites, with Jetur, and Naphish, and Nodab;

 

19 Und sie führten Krieg mit den Hageritern und mit Jetur und Naphisch und Nodab;

 

19 και εποιουν πολεμον μετα των αγαρηνων και ιτουραιων και ναφισαιων και ναδαβαιων

 

20 וַיֵּעָזְרוּ עֲלֵיהֶם וַיִּנָּתְנוּ בְיָדָם הַהַגְרִיאִים וְכֹל שֶׁעִמָּהֶם כִּי לֵאלֹהִים זָעֲקוּ בַּמִּלְחָמָה וְנַעְתֹּור לָהֶם כִּי־בָטְחוּ בֹו׃

 

 

20 and they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them; for they cried to ELOHIM in the battle, and he was intreated of them, because they put their trust in him.

 

20 und es wurde ihnen wider sie geholfen; und die Hageriter wurden in ihre Hand gegeben samt allen, die mit ihnen waren; denn sie schrieen zu ELOHIM im Streit, und er ließ sich von ihnen erbitten, weil sie auf ihn vertraut hatten.

 

20 και κατισχυσαν επ' αυτων και εδοθησαν εις χειρας αυτων οι αγαραιοι και παντα τα σκηνωματα αυτων οτι προς τον θεον εβοησαν εν τω πολεμω και επηκουσεν αυτοις οτι ηλπισαν επ' αυτον

 

21 וַיִּשְׁבּוּ מִקְנֵיהֶם גְּמַלֵּיהֶם חֲמִשִּׁים אֶלֶ וְצֹאן מָאתַיִם וַחֲמִשִּׁים אֶלֶ וַחֲמֹורִים אַלְפָּיִם וְנֶפֶשׁ אָדָם מֵאָה אָלֶ׃

  

21 And they took away their cattle: their camels fifty thousand, and two hundred and fifty thousand sheep, and two thousand asses, and a hundred thousand human souls.

 

21 Und sie führten ihr Vieh hinweg: fünfzigtausend Kamele, und zweihundertfünfzigtausend Stück Kleinvieh, und zweitausend Esel, und hunderttausend Menschenseelen.

21 και ηχμαλωτευσαν την αποσκευην αυτων καμηλους πεντακισχιλιας και προβατων διακοσιας πεντηκοντα χιλιαδας ονους δισχιλιους και ψυχας ανδρων εκατον χιλιαδας

 

22 כִּי־חֲלָלִים רַבִּים נָפָלוּ כִּי מֵהָאֱלֹהִים הַמִּלְחָמָה וַיֵּשְׁבוּ תַחְתֵּיהֶם עַד־הַגֹּלָה׃

  

22 For there fell down many slain, for the war was of ELOHIM. And they dwelt in their stead until the captivity.

 

22 Denn es fielen viele Erschlagene, weil der Streit von ELOHIM war. Und sie wohnten an ihrer Statt bis zur Wegführung.

 

22 οτι τραυματιαι πολλοι επεσον οτι παρα του θεου ο πολεμος και κατωκησαν αντ' αυτων εως της μετοικεσιας

 

23 וּבְנֵי חֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה יָשְׁבוּ בָּאָרֶץ מִבָּשָׁן עַד־בַּעַל חֶרְמֹון וּשְׂנִיר וְהַר־חֶרְמֹון הֵמָּה רָבוּ׃

 

  

23 And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land, from Bashan as far as Baal-Hermon and Senir, and mount Hermon; they were many.

 

23 Und die Kinder des halben Stammes Manasse wohnten im Lande, von Basan bis Baal-Hermon und bis zum Senir und bis zum Berge Hermon; sie waren zahlreich.

 

23 και οι ημισεις φυλης μανασση κατωκησαν εν τη γη απο βασαν εως βααλερμων και σανιρ και ορος αερμων και εν τω λιβανω αυτοι επλεονασθησαν

 

24 וְאֵלֶּה רָאשֵׁי בֵית־אֲבֹותָם וְעֵפֶר וְיִשְׁעִי וֶאֱלִיאֵל וְעַזְרִיאֵל וְיִרְמְיָה וְהֹודַוְיָה וְיַחְדִּיאֵל אֲנָשִׁים גִּבֹּורֵי חַיִל אַנְשֵׁי שֵׁמֹות רָאשִׁים לְבֵית אֲבֹותָם׃

  

24 And these were the heads of their fathers' houses: Epher, and Jishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, heads of their fathers' houses.

 

24 Und dies waren die Häupter ihrer Vaterhäuser: nämlich Epher und Jischi und Eliel und Asriel und Jeremja und Hodawja und Jachdiel, tapfere Kriegsmänner, Männer von Namen, Häupter ihrer Vaterhäuser.

 

24 και ουτοι αρχηγοι οικου πατριων αυτων οφερ και ισει και ελιηλ και εσδριηλ και ιερμια και ωδουια και ιεδιηλ ανδρες ισχυροι δυναμει ανδρες ονομαστοι αρχοντες των οικων πατριων αυτων

 

25 וַיִּמְעֲלוּ בֵּאלֹהֵי אֲבֹותֵיהֶם וַיִּזְנוּ אַחֲרֵי אֱלֹהֵי עַמֵּי־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־הִשְׁמִיד אֱלֹהִים מִפְּנֵיהֶם׃

 

25 And they transgressed against ELOHEY of their fathers, and went a whoring after ELOHEY of the peoples of the land, whom ELOHIM had destroyed before them.

 

25 Aber sie handelten treulos gegen den ELOHEY ihrer Väter und hurten den ELOHEYs der Völker des Landes nach, welche ELOHIM vor ihnen vertilgt hatte.

 

25 και ηθετησαν εν θεω πατερων αυτων και επορνευσαν οπισω θεων λαων της γης ους εξηρεν ο θεος απο προσωπου αυτων

 

 

26 וַיָּעַר אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־רוּחַ פּוּל מֶלֶךְ־אַשּׁוּר וְאֶת־רוּחַ תִּלְּגַת פִּלְנֶר מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיַּגְלֵם לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְבִיאֵם לַחְלַח וְחָבֹור וְהָרָא וּנְהַר גֹּוזָן עַד הַיֹּום הַזֶּה׃

26 And ELOHEY of ISRAEL stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath-Pilneser king of Assyria, and he carried them away, the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them to Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.

26 Da erweckte ELOHEY ISRAELS den Geist Puls, des Königs von Assyrien, und den Geist Tilgath-Pilnesers, des Königs von Assyrien, und er führte sie hinweg, die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse, und brachte sie nach Halach und an den Habor und nach Hara und an den Strom von Gosan bis auf diesen Tag.

26 και επηγειρεν ο θεος ισραηλ το πνευμα φαλωχ βασιλεως ασσουρ και το πνευμα θαγλαθφαλνασαρ βασιλεως ασσουρ και μετωκισεν τον ρουβην και τον γαδδι και το ημισυ φυλης μανασση και ηγαγεν αυτους εις χαλαχ και χαβωρ και επι ποταμον γωζαν εως της ημερας ταυτης

 

 

 

 

 

Kapitel 6

 

 

 

 27 בְּנֵי לֵוִי גֵּרְשֹׁון קְהָת וּמְרָרִי׃

1 The sons of Levi: Gershom, Kohath, and Merari.

1 Die Söhne Levis waren: Gersom, Kehath und Merari.

1 υιοι λευι γεδσων κααθ και μεραρι

28 וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם יִצְהָר וְחֶבְרֹון וְעֻזִּיאֵל׃

2 And the sons of Kohath: Amram, Jizhar, and Hebron, and Uzziel.

 

2 Und die Söhne Kehaths: Amram, Jizhar und Hebron und Ussiel.

 

2 και ταυτα τα ονοματα των υιων γεδσων λοβενι και σεμει

 

29 וּבְנֵי עַמְרָם אַהֲרֹן וּמֹשֶׁה וּמִרְיָם  וּבְנֵי אַהֲרֹן נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר׃

3 And the children of Amram: Aaron, and Moses, and Miriam. And the sons of Aaron: Nadab and Abihu, Eleazar and Ithamar.

 

3 Und die Söhne Amrams: Aaron und Mose, und Mirjam. Und die Söhne Aarons: Nadab und Abihu, Eleasar und Ithamar.

 

3 υιοι κααθ αμβραμ και ισσααρ χεβρων και οζιηλ

 

 

30 אֶלְעָזָר הֹולִיד אֶת־פִּינְחָ פִּינְחָ הֹלִיד אֶת־אֲבִישׁוּעַ׃

 

4 Eleazar begot Phinehas; Phinehas begot Abishua,

 

4 Eleasar zeugte Pinehas; Pinehas zeugte Abischua,

 

4 υιοι μεραρι μοολι και ομουσι και αυται αι πατριαι του λευι κατα πατριας αυτων

 

31 וַאֲבִישׁוּעַ הֹולִיד אֶת־בֻּקִּי וּבֻקִּי הֹולִיד אֶת־עֻזִּי׃ 

5 and Abishua begot Bukki, and Bukki begot Uzzi,

 

5 und Abischua zeugte Bukki, und Bukki zeugte Ussi,

 

5 τω γεδσων τω λοβενι υιω αυτου ιεεθ υιος αυτου ζεμμα υιος αυτου

 

32 וְעֻזִּי הֹולִיד אֶת־זְרַחְיָה וּזְרַחְיָה הֹולִיד אֶת־מְרָיֹות׃

6 and Uzzi begot Zerahiah, and Zerahiah begot Meraioth;

 

6 und Ussi zeugte Serachja, und Serachja zeugte Merajoth;

 

6 ιωαχ υιος αυτου αδδι υιος αυτου ζαρα υιος αυτου ιεθρι υιος αυτου

 

33 מְרָיֹות הֹולִיד אֶת־אֲמַרְיָה וַאֲמַרְיָה הֹולִיד אֶת־אֲחִיטוּב׃ 

7 Meraioth begot Amariah, and Amariah begot Ahitub,

 

7 Merajoth zeugte Amarja, und Amarja zeugte Ahitub,

 

7 υιοι κααθ αμιναδαβ υιος αυτου κορε υιος αυτου ασιρ υιος αυτου

 

34 וַאֲחִיטוּב הֹולִיד אֶת־צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד אֶת־אֲחִימָעַץ׃

8 and Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Ahimaaz,

 

8 und Ahitub zeugte Zadok, und Zadok zeugte Achimaaz,

 

8 ελκανα υιος αυτου και αβιασαφ υιος αυτου ασιρ υιος αυτου

 

35 וַאֲחִימַעַץ הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה וַעֲזַרְיָה הֹולִיד אֶת־יֹוחָןָן׃ 

9 and Ahimaaz begot Azariah, and Azariah begot Johanan,

 

9 und Achimaaz zeugte Asarja, und Asarja zeugte Jochanan,

 

9 θααθ υιος αυτου ουριηλ υιος αυτου οζια υιος αυτου σαουλ υιος αυτου

 

36 וְיֹוחָןָן הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה הוּא אֲשֶׁר כִּהֵן בַּבַּיִת אֲשֶׁר־בָּנָה שְׁלֹמֹה בִּירוּשָׁלִָם׃

 

10 and Johanan begot Azariah, he is it that exercised the priesthood in the house that Solomon built in Jerusalem;

 

10 und Jochanan zeugte Asarja; dieser ist es, der den Priesterdienst ausübte in dem Hause, welches Salomo zu Jerusalem gebaut hatte.

 

10 και υιοι ελκανα αμασι και αχιμωθ

 

 

 

37 וַיֹּולֶד עֲזַרְיָה אֶת־אֲמַרְיָה וַאֲמַרְיָה הֹולִיד אֶת־אֲחִיטוּב׃

 

11 and Azariah begot Amariah, and Amariah begot Ahitub,

 

11 Und Asarja zeugte Amarja, und Amarja zeugte Ahitub,

 

11 ελκανα υιος αυτου σουφι υιος αυτου και νααθ υιος αυτου

 

38 וַאֲחִיטוּב הֹולִיד אֶת־צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד אֶת־שַׁלּוּם׃

12 and Ahitub begot Zadok, and Zadok begot Shallum,

 

12 und Ahitub zeugte Zadok, und Zadok zeugte Schallum,

12 ελιαβ υιος αυτου ιδαερ υιος αυτου ελκανα υιος αυτου

39 וְשַׁלּוּם הֹולִיד אֶת־חִלְקִיָּה וְחִלְקִיָּה הֹולִיד אֶת־עֲזַרְיָה׃

13 and Shallum begot Hilkijah, and Hilkijah begot Azariah,

 

13 und Schallum zeugte Hilkija, und Hilkija zeugte Asarja,

13 υιοι σαμουηλ ο πρωτοτοκος σανι και αβια

 

40 וַעֲזַרְיָה הֹולִיד אֶת־שְׂרָיָה וּשְׂרָיָה הֹולִיד אֶת־יְהֹוצָדָק׃

 

14 and Azariah begot Seraiah, and Seraiah begot Jehozadak,

 

14 und Asarja zeugte Seraja, und Seraja zeugte Jehozadak;

 

14 υιοι μεραρι μοολι λοβενι υιος αυτου σεμει υιος αυτου οζα υιος αυτου

 

41 וִיהֹוצָדָק הָלַךְ בְּהַגְלֹות יְהֹוָה אֶת־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם בְּיַד נְבֻכַדְנֶאצַּר׃  

  

15 and Jehozadak went away, when YEHOVAH carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.

 

15 und Jehozadak zog mit, als YEHOVAH Juda und Jerusalem durch Nebukadnezar wegführte.

 

15 σομεα υιος αυτου αγγια υιος αυτου ασαια υιος αυτου

 

 

Chapter 6

1 בְּנֵי לֵוִי גֵּרְשֹׁם קְהָת וּמְרָרִי׃

 

16 The sons of Levi: Gershom, Kohath, and Merari.

 

 

16 Die Söhne Levis: Gersom, Kehath und Merari.

 

 

16 και ουτοι ους κατεστησεν δαυιδ επι χειρας αδοντων εν οικω κυριου εν τη καταπαυσει της κιβωτου

 

2 וְאֵלֶּה שְׁמֹות בְּנֵי־גֵרְשֹׁום לִבְנִי וְשִׁמְעִי׃

 

 

 

17 And these are the names of the sons of Gershom: Libni and Shimei.

 

 

17 Und dies sind die Namen der Söhne Gersoms: Libni und Simei.

 

 

17 και ησαν λειτουργουντες εναντιον της σκηνης οικου μαρτυριου εν οργανοις εως ου ωκοδομησεν σαλωμων τον οικον κυριου εν ιερουσαλημ και εστησαν κατα την κρισιν αυτων επι τας λειτουργιας αυτων

 

3 וּבְנֵי קְהָת עַמְרָם וְיִצְהָר וְחֶבְרֹון וְעֻזִּיאֵל׃

18 And the sons of Kohath: Amram, and Jizhar, and Hebron, and Uzziel.

 

18 Und die Söhne Kehaths: Amram und Jizhar und Hebron und Ussiel.

 

18 και ουτοι οι εστηκοτες και οι υιοι αυτων εκ των υιων του κααθ αιμαν ο ψαλτωδος υιος ιωηλ υιου σαμουηλ

 

4 בְּנֵי מְרָרִי מַחְלִי וּמֻשִׁי וְאֵלֶּה מִשְׁפְּחֹות הַלֵּוִי לַאֲבֹותֵיהֶם׃

 

19 The sons of Merari: Mahli and Mushi. And these are the families of Levi according to their fathers.

19 Die Söhne Meraris: Machli und Musi. Und dies sind die Familien der Leviten nach ihren Vätern:

19 υιου ελκανα υιου ηδαδ υιου ελιηλ υιου θιε

 

 

5 לְגֵרְשֹׁום לִבְנִי בְנֹו יַחַת בְּנֹו זִמָּה בְנֹו׃

  

20 Of Gershom: Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,

 

20 Von Gersom: dessen Sohn Libni, dessen Sohn Jachath, dessen Sohn Simma,

 

20 υιου σουφ υιου ελκανα υιου μεθ υιου αμασιου

 

6 יֹואָח בְּנֹו עִדֹּו בְנֹו זֶרַח בְּנֹו יְאָתְרַי בְּנֹו׃

 

21 Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeathrai his son.

 

21 dessen Sohn Joach, dessen Sohn Iddo, dessen Sohn Serach, dessen Sohn Jeathrai.

 

21 υιου ελκανα υιου ιωηλ υιου αζαρια υιου σαφανια

 

7 בְּנֵי קְהָת עַמִּינָדָב בְּנֹו קֹרַח בְּנֹו אַיר בְּנֹו׃

 

22 The sons of Kohath: Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,

 

22 Die Söhne Kehaths: dessen Sohn Amminadab, dessen Sohn Korah, dessen Sohn Assir,

 

22 υιου θααθ υιου ασιρ υιου αβιασαφ υιου κορε

 

 

8 אֶלְקָנָה בְנֹו וְאֶבְיָ בְּנֹו וְאַיר בְּנֹו׃

 

23 Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,

 

23 dessen Sohn Elkana, und dessen Sohn Ebjasaph, und dessen Sohn Assir,

 

23 υιου ισσααρ υιου κααθ υιου λευι υιου ισραηλ

 

9 תַּחַת בְּנֹו אוּרִיאֵל בְּנֹו עֻזִּיָּה בְנֹו וְשָׁאוּל בְּנֹו׃

 

24 Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Saul his son.

 

24 dessen Sohn Tachath, dessen Sohn Uriel, dessen Sohn Ussija, dessen Sohn Saul.

 

24 και αδελφος αυτου ασαφ ο εστηκως εν δεξια αυτου ασαφ υιος βαραχια υιου σαμαα

 

10 וּבְנֵי אֶלְקָנָה עֲמָשַׂי וַאֲחִימֹות׃

 

25 And the sons of Elkanah: Amasai and Ahimoth.

 

25 Und die Söhne Elkanas: Amasai und Achimoth;

 

25 υιου μιχαηλ υιου μαασια υιου μελχια

 

11 אֶלְקָנָה בְּנֹו אֶלְקָנָה צֹופַי בְּנֹו וְנַחַת בְּנֹו׃

 

26 Elkanah, the sons of Elkanah: Zophai his son, and Nahath his son,

 

26 Elkana, die Söhne Elkanas: dessen Sohn Zophai, dessen Sohn Nachath,

 

26 υιου αθανι υιου ζαραι υιου αδια

 

 

12 אֱלִיאָב בְּנֹו יְרֹחָם בְּנֹו אֶלְקָנָה בְנֹו׃

 

27 Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.

 

27 dessen Sohn Eliab, dessen Sohn Jerocham, dessen Sohn Elkana.

 

27 υιου αιθαν υιου ζαμμα υιου σεμει

 

 

13 וּבְנֵי שְׁמוּאֵל הַבְּכֹר וַשְׁנִי וַאֲבִיָּה׃

28 And the sons of Samuel: the firstborn Vashni and Abijah.

 

28 Und die Söhne Samuels: der Erstgeborene Waschni, und Abija.

28 υιου ηχα υιου γεδσων υιου λευι

 

14 בְּנֵי מְרָרִי מַחְלִי לִבְנִי בְנֹו שִׁמְעִי בְנֹו עֻזָּה בְנֹו׃

 

29 The sons of Merari: Mahli; Libni his son, Shimei his son, Uzza his son,

 

29 Die Söhne Meraris: Machli, dessen Sohn Libni, dessen Sohn Simei, dessen Sohn Ussa,

 

29 και υιοι μεραρι αδελφου αυτων εξ αριστερων αιθαν υιος κισαι υιου αβδι υιου μαλωχ

 

15 שִׁמְעָא בְנֹו חַגִּיָּה בְנֹו עֲשָׂיָה בְנֹו׃

30 Shimea his son, Haggijah his son, Asaiah his son.

 

30 dessen Sohn Schimea, dessen Sohn Haggija, dessen Sohn Asaja.

30 υιου ασεβι υιου αμεσσια υιου χελκιου

 

16 וְאֵלֶּה אֲשֶׁר הֶעֱמִיד דָּוִיד עַל־יְדֵי־שִׁיר בֵּית יְהֹוָה מִמְּנֹוחַ הָאָרֹון׃

 

 

31 And these are they whom David set over the service of song in the house of YEHOVAH after that the ark was in rest.

 

 

31 Und diese sind es, welche David zur Leitung des Gesanges im Hause YEHOVAHS anstellte, seitdem die Lade einen Ruheplatz hatte;

 

31 υιου αμασαι υιου βανι υιου σεμμηρ

 

 

 

 

17 וַיִּהְיוּ מְשָׁרְתִים לִפְנֵי מִשְׁכַּן אֹהֶל־מֹועֵד בַּשִּׁיר עַד־בְּנֹות שְׁלֹמֹה אֶת־בֵּית יְהֹוָה בִּירוּשָׁלִָם וַיַּעַמְדוּ כְמִשְׁפָּטָם עַל־עֲבֹודָתָם׃

 

 

32 And they ministered before the tabernacle of the tent of meeting with singing, until Solomon had built the house of YEHOVAH in Jerusalem; and they attended to their office according to their order.

 

32 und sie verrichteten den Dienst vor der Wohnung des Zeltes der Zusammenkunft beim Gesang, bis Salomo das Haus YEHOVAHS zu Jerusalem gebaut hatte; und sie standen nach ihrer Ordnung ihrem Dienste vor.

 

32 υιου μοολι υιου μουσι υιου μεραρι υιου λευι

 

 

 

 

 

18 וְאֵלֶּה הָעֹמְדִים וּבְנֵיהֶם מִבְּנֵי הַקְּהָתִי הֵימָן הַמְשֹׁורֵר בֶּן־יֹואֵל בֶּן־שְׁמוּאֵל׃

 

33 And these are they that attended, and their sons: Of the sons of the Kohathites: Heman the singer, the son of Joel, the son of Samuel,

 

33 Und diese sind es, die da standen, und ihre Söhne: Von den Söhnen der Kehathiter: Heman, der Sänger, der Sohn Joels, des Sohnes Samuels,

33 και αδελφοι αυτων κατ' οικους πατριων αυτων οι λευιται δεδομενοι εις πασαν εργασιαν λειτουργιας σκηνης οικου του θεου

 

19 בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־יְרֹחָם בֶּן־אֱלִיאֵל בֶּן־תֹּוחַ׃

 

 

 

 

34 the son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,

 

 

 

 

 

34 des Sohnes Elkanas, des Sohnes Jerochams, des Sohnes Eliels, des Sohnes Toachs,

 

 

 

 

 

34 και ααρων και οι υιοι αυτου θυμιωντες επι το θυσιαστηριον των ολοκαυτωματων και επι το θυσιαστηριον των θυμιαματων εις πασαν εργασιαν αγια των αγιων και εξιλασκεσθαι περι ισραηλ κατα παντα οσα ενετειλατο μωυσης παις του θεου

 

20 בֶּן־צִי בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־מַחַת בֶּן־עֲמָשָׂי׃

 

35 the son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,

 

35 des Sohnes Zuphs, des Sohnes Elkanas, des Sohnes Machaths, des Sohnes Amasais,

 

35 και ουτοι υιοι ααρων ελεαζαρ υιος αυτου φινεες υιος αυτου αβισου υιος αυτου

 

21 בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־יֹואֵל בֶּן־עֲזַרְיָה בֶּן־צְפַנְיָה׃

 

36 the son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,

 

36 des Sohnes Elkanas, des Sohnes Joels, des Sohnes Asarja, des Sohnes Zephanjas,

 

36 βωκαι υιος αυτου οζι υιος αυτου ζαραια υιος αυτου

 

22 בֶּן־תַּחַת בֶּן־אַיר בֶּן־אֶבְיָ בֶּן־קֹרַח׃

37 the son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,

 

37 des Sohnes Tachaths, des Sohnes Assirs, des Sohnes Ebjasaphs, des Sohnes Korahs,

 

37 μαριηλ υιος αυτου αμαρια υιος αυτου αχιτωβ υιος αυτου

 

23 בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי בֶּן־יִשְׂרָאֵל׃

 

38 the son of Jizhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.

 

38 des Sohnes Jizhars, des Sohnes Kehaths, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels.

 

38 σαδωκ υιος αυτου αχιμαας υιος αυτου

 

 

24 וְאָחִיו אָ הָעֹמֵד עַל־יְמִינֹו אָ בֶּן־בֶּרֶכְיָהוּ בֶּן־שִׁמְעָא׃

 

 

39 And his brother Asaph, who stood on his right hand: Asaph, the son of Berechiah, the son of Shimea,

 

 

39 Und sein Bruder Asaph, der zu seiner Rechten stand: Asaph, der Sohn Berekjas, des Sohnes Schimeas,

 

 

39 και αυται αι κατοικιαι αυτων εν ταις κωμαις αυτων εν τοις οριοις αυτων τοις υιοις ααρων τη πατρια του κααθι οτι αυτοις εγενετο ο κληρος

 

25 בֶּן־מִיכָאֵל בֶּן־בַּעֲשֵׂיָה בֶּן־מַלְכִּיָּה׃

 

40 the son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchijah,

 

40 des Sohnes Michaels, des Sohnes Baasejas, des Sohnes Malkijas,

 

40 και εδωκαν αυτοις την χεβρων εν γη ιουδα και τα περισπορια αυτης κυκλω αυτης

 

26 בֶּן־אֶתְנִי בֶן־זֶרַח בֶּן־עֲדָיָה׃

 

41 the son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,

 

41 des Sohnes Ethnis, des Sohnes Serachs, des Sohnes Adajas,

 

41 και τα πεδια της πολεως και τας κωμας αυτης εδωκαν τω χαλεβ υιω ιεφοννη

 

27 בֶּן־אֵיתָן בֶּן־זִמָּה בֶּן־שִׁמְעִי׃

 

 

 

42 the son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,

 

 

 

 

42 des Sohnes Ethans, des Sohnes Simmas, des Sohnes Simeis,

 

 

 

 

42 και τοις υιοις ααρων εδωκαν τας πολεις των φυγαδευτηριων την χεβρων και την λοβνα και τα περισπορια αυτης και την σελνα και τα περισπορια αυτης και την εσθαμω και τα περισπορια αυτης

 

28 בֶּן־יַחַת בֶּן־גֵּרְשֹׁם בֶּן־לֵוִי׃  

 

 

43 the son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.

 

43 des Sohnes Jachaths, des Sohnes Gersoms, des Sohnes Levis.

 

43 και την ιεθθαρ και τα περισπορια αυτης και την δαβιρ και τα περισπορια αυτης

 

29 וּבְנֵי מְרָרִי אֲחֵיהֶם עַל־הַשְּׂמֹאול אֵיתָן בֶּן־קִישִׁי בֶּן־עַבְדִּי בֶּן־מַלּוּךְ׃

  

44 And their brethren the sons of Merari were on the left hand: Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,

 

44 Und die Söhne Meraris, ihre Brüder, standen zur Linken: Ethan, der Sohn Kischis, des Sohnes Abdis, des Sohnes Malluks,

 

44 και την ασαν και τα περισπορια αυτης και την ατταν και τα περισπορια αυτης και την βασαμυς και τα περισπορια αυτης

 

30 בֶּן־חֲשַׁבְיָה בֶן־אֲמַצְיָה בֶּן־חִלְקִיָּה׃

 

 

 

45 the son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkijah,

 

 

 

 

45 des Sohnes Haschabjas, des Sohnes Amazjas, des Sohnes Hilkijas,

 

 

 

 

45 και εκ φυλης βενιαμιν την γαβεε και τα περισπορια αυτης και την γαλεμεθ και τα περισπορια αυτης και την αγχωχ και τα περισπορια αυτης πασαι αι πολεις αυτων τρισκαιδεκα πολεις κατα πατριας αυτων

 

31 בֶּן־אַמְצִי בֶן־בָּנִי בֶּן־שָׁמֶר׃

 

46 the son of Amzi, the son of Bani, the son of Shemer,

 

 

46 des Sohnes Amzis, des Sohnes Banis, des Sohnes Schemers,

 

 

46 και τοις υιοις κααθ τοις καταλοιποις εκ των πατριων εκ της φυλης εκ του ημισους φυλης μανασση κληρω πολεις δεκα

 

32 בֶּן־מַחְלִי בֶּן־מוּשִׁי בֶּן־מְרָרִי בֶּן־לֵוִי׃

 

 

47 the son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.

 

 

 

47 des Sohnes Machlis, des Sohnes Musis, des Sohnes Meraris, des Sohnes Levis.

 

 

 

47 και τοις υιοις γεδσων κατα πατριας αυτων εκ φυλης ισσαχαρ εκ φυλης ασηρ εκ φυλης νεφθαλι εκ φυλης μανασση εν τη βασαν πολεις τρισκαιδεκα

 

33 וַאֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם נְתוּנִים לְכָל־עֲבֹודַת מִשְׁכַּן בֵּית הָאֱלֹהִים׃

 

 

48 And their brethren the Levites were given for all the service of the tabernacle of the house of ELOHIM.

 

48 Und ihre Brüder, die Leviten, waren gegeben zu allem Dienst der Wohnung des Hauses ELOHIMS.

 

48 και τοις υιοις μεραρι κατα πατριας αυτων εκ φυλης ρουβην εκ φυλης γαδ εκ φυλης ζαβουλων κληρω πολεις δεκα δυο

 

34 וְאַהֲרֹן וּבָנָיו מַקְטִירִים עַל־מִזְבַּח הָעֹולָה וְעַל־מִזְבַּח הַקְּטֹרֶת לְכֹל מְלֶאכֶת קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים וּלְכַפֵּר עַל־יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה מֹשֶׁה עֶבֶד הָאֱלֹהִים׃  

 

 

49 And Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt-offering, and on the altar of incense, for all the work of the most holy place, and to make atonement for Israel, according to all that Moses the servant of ELOHIM had commanded.

49 Und Aaron und seine Söhne räucherten auf dem Brandopferaltar und auf dem Räucheraltar, nach allem Geschäft des Allerheiligsten und um Sühnung zu tun für Israel; nach allem, was Mose, der Knecht ELOHIMS, geboten hatte.

 

49 και εδωκαν οι υιοι ισραηλ τοις λευιταις τας πολεις και τα περισπορια αυτων

 

 

 

 

 

35 וְאֵלֶּה בְּנֵי אַהֲרֹן אֶלְעָזָר בְּנֹו פִּינְחָ בְּנֹו אֲבִישׁוּעַ בְּנֹו׃

 

50 And these are the sons of Aaron: Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,

 

 

50 Und dies waren die Söhne Aarons: dessen Sohn Eleasar, dessen Sohn Pinehas, dessen Sohn Abischua,

 

50 και εδωκαν εν κληρω εκ φυλης υιων ιουδα και εκ φυλης υιων συμεων τας πολεις ταυτας ας εκαλεσεν αυτας επ' ονοματος

 

36 בֻּקִּי בְנֹו עֻזִּי בְנֹו זְרַחְיָה בְנֹו׃

 

51 Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,

 

 

51 dessen Sohn Bukki, dessen Sohn Ussi, dessen Sohn Serachja,

 

 

51 και απο των πατριων υιων κααθ και εγενοντο πολεις των οριων αυτων εκ φυλης εφραιμ

 

37 מְרָיֹות בְּנֹו אֲמַרְיָה בְנֹו אֲחִיטוּב בְּנֹו׃

 

  

52 Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,

 

 

 

52 dessen Sohn Merajoth, dessen Sohn Amarja, dessen Sohn Ahitub,

 

 

 

52 και εδωκαν αυτω τας πολεις των φυγαδευτηριων την συχεμ και τα περισπορια αυτης εν ορει εφραιμ και την γαζερ και τα περισπορια αυτης

 

38 צָדֹוק בְּנֹו אֲחִימַעַץ בְּנֹו׃  

 

 

53 Zadok his son, Ahimaaz his son.

 

 

53 dessen Sohn Zadok, dessen Sohn Achimaaz.

 

53 και την ιεκμααμ και τα περισπορια αυτης και την βαιθωρων και τα περισπορια αυτης

 

39 וְאֵלֶּה מֹושְׁבֹותָם לְטִירֹותָם בִּגְבוּלָם לִבְנֵי אַהֲרֹן לְמִשְׁפַּחַת הַקְּהָתִי כִּי לָהֶם הָיָה הַגֹּורָל׃

 

 

54 And these are their dwelling-places according to their encampments, within their borders. For the sons of Aaron, of the family of the Kohathites, for theirs was the lot;

 

54 Und dies waren ihre Wohnsitze, nach ihren Gehöften in ihren Grenzen: Den Söhnen Aarons von dem Geschlecht der Kehathiter, denn für sie war das erste Los,

 

54 και την εγλαμ και τα περισπορια αυτης και την γεθρεμμων και τα περισπορια αυτης

 

 

 

40 וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־חֶבְרֹון בְּאֶרֶץ יְהוּדָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ בִיבֹתֶיהָ׃

 

 

 

55 and they gave them Hebron in the land of Judah, and its suburbs round about it;

 

 

 

55 ihnen gaben sie Hebron im Lande Juda und seine Bezirke rings um dasselbe her.

 

 

 

55 και απο του ημισους φυλης μανασση την αναρ και τα περισπορια αυτης και την ιεβλααμ και τα περισπορια αυτης κατα πατριαν τοις υιοις κααθ τοις καταλοιποις

 

41 וְאֶת־שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת־חֲצֵרֶיהָ נָתְנוּ לְכָלֵב בֶּן־יְפֻנֶּה׃  

 

 

56 but the fields of the city, and the hamlets thereof gave they to Caleb the son of Jephunneh.

 

 

56 Aber das Feld der Stadt und ihre Dörfer gaben sie Kaleb, dem Sohne Jephunnes.

 

 

 

56 τοις υιοις γεδσων απο πατριων ημισους φυλης μανασση την γωλαν εκ της βασαν και τα περισπορια αυτης και την ασηρωθ και τα περισπορια αυτης

 

42 וְלִבְנֵי אַהֲרֹן נָתְנוּ אֶת־עָרֵי הַמִּקְלָט אֶת־חֶבְרֹון וְאֶת־לִבְנָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־יַתִּר וְאֶת־אֶשְׁתְּמֹעַ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

57 And to the children of Aaron they gave the city of refuge, Hebron; and Libnah and its suburbs, and Jattir, and Eshtemoa and its suburbs,

 

57 Und sie gaben den Söhnen Aarons die Zufluchtstadt Hebron; und Libna und seine Bezirke, und Jattir, und Estemoa und seine Bezirke,

 

57 και εκ φυλης ισσαχαρ την κεδες και τα περισπορια αυτης και την δεβερι και τα περισπορια αυτης

 

 

43 וְאֶת־חִילֵז וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־דְּבִיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

58 and Hilen and its suburbs, Debir and its suburbs,

58 und Hilen und seine Bezirke, Debir und seine Bezirke,

58 και την δαβωρ και τα περισπορια αυτης και την αναμ και τα περισπορια αυτης

 

44 וְאֶת־עָשָׁן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־בֵּית שֶׁמֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃  

 

59 and Ashan and its suburbs, and Beth-shemesh and its suburbs;

 

59 und Aschan und seine Bezirke, und Beth-Semes und seine Bezirke.

 

59 και εκ φυλης ασηρ την μασαλ και τα περισπορια αυτης και την αβαραν και τα περισπορια αυτης

 

45 וּמִמַּטֵּה בִנְיָמִן אֶת־גֶּבַע וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עֲנָתֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ כָּל־עָרֵיהֶם שְׁלֹשׁ־עֶשְׂרֵה עִיר בְּמִשְׁפְּחֹותֵיהֶם׃

 

60 and, out of the tribe of Benjamin, Geba and its suburbs, and Allemeth and its suburbs, and Anathoth and its suburbs: all their cities, thirteen cities, according to their families.

 

60 Und vom Stamme Benjamin: Geba und seine Bezirke, und Allemeth und seine Bezirke, und Anathoth und seine Bezirke. Alle ihre Städte: dreizehn Städte nach ihren Familien.

 

60 και την ικακ και τα περισπορια αυτης και την ροωβ και τα περισπορια αυτης

 

 

 

46 וְלִבְנֵי קְהָת הַנֹּותָרִים מִמִּשְׁפַּחַת הַמַּטֶּה מִמַּחֲצִית מַטֵּה חֲצִי מְנַשֶּׁה בַּגֹּורָל עָרִים עָשֶׂר׃  

 

  

61 And to the children of Kohath that remained were given by lot out of the families of the tribe of Ephraim and of the tribe of Dan and of the half tribe, half Manasseh, ten cities.

 

61 Und den übrigen Söhnen Kehaths gaben sie von dem Geschlecht des Stammes Ephraim und vom Stamme Dan und von der Hälfte des Stammes Manasse durchs Los, zehn Städte.

 

61 και απο φυλης νεφθαλι την κεδες εν τη γαλιλαια και τα περισπορια αυτης και την χαμωθ και τα περισπορια αυτης και την καριαθαιμ και τα περισπορια αυτης

 

47 וְלִבְנֵי גֵרְשֹׁום לְמִשְׁפְּחֹותָם מִמַּטֵּה יִשָׂשכָר וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי וּמִמַּטֵּה מְנַשֶּׁה בַּבָּשָׁן עָרִים שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה׃  

 

 

62 And to the children of Gershom according to their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.

 

62 Und den Söhnen Gersoms, nach ihren Familien: vom Stamme Issaschar und vom Stamme Aser und vom Stamme Naphtali und vom Stamme Manasse in Basan, dreizehn Städte.

 

62 τοις υιοις μεραρι τοις καταλοιποις εκ φυλης ζαβουλων την ρεμμων και τα περισπορια αυτης και την θαχχια και τα περισπορια αυτης

 

 

48 לִבְנֵי מְרָרִי לְמִשְׁפְּחֹותָם מִמַּטֵּה רְאוּבֵן וּמִמַּטֵּה־גָד וּמִמַּטֵּה זְבוּלֻן בַּגֹּורָל עָרִים שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה׃

 

63 To the children of Merari were given by lot, according to their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.

 

63 Den Söhnen Meraris, nach ihren Familien: vom Stamme Ruben und vom Stamme Gad und vom Stamme Sebulon, durchs Los, zwölf Städte.

 

63 και εκ του περαν του ιορδανου ιεριχω κατα δυσμας του ιορδανου εκ φυλης ρουβην την βοσορ εν τη ερημω και τα περισπορια αυτης και την ιασα και τα περισπορια αυτης

 

49 וַיִּתְּנוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לַלְוִיִּם אֶת־הֶעָרִים וְאֶת־מִגְרְשֵׁיהֶם׃

 

64 And the children of Israel gave to the Levites the cities and their suburbs.

 

64 Und die Kinder Israel gaben den Leviten die Städte und ihre Bezirke.

 

64 και την καδημωθ και τα περισπορια αυτης και την μωφααθ και τα περισπορια αυτης

 

50 וַיִּתְּנוּ בַגֹּורָל מִמַּטֵּה בְנֵי־יְהוּדָה וּמִמַּטֵּה בְנֵי־שִׁמְעֹון וּמִמַּטֵּה בְּנֵי בִנְיָמִן אֵת הֶעָרִים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר־יִקְרְאוּ אֶתְהֶם בְּשֵׁמֹות׃

 

65 And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities which were mentioned by name.

 

65 Und zwar gaben sie durchs Los vom Stamme der Kinder Juda und vom Stamme der Kinder Simeon und vom Stamme der Kinder Benjamin diese Städte, die sie mit Namen nannten.

 

65 και εκ φυλης γαδ την ραμωθ γαλααδ και τα περισπορια αυτης και την μααναιμ και τα περισπορια αυτης

 

 

 

51 וּמִמִּשְׁפְּחֹות בְּנֵי קְהָת וַיְהִי עָרֵי גְבוּלָם מִמַּטֵּה אֶפְרָיִם׃

 

66 And to the families of the children of Kohath who had the cities of their territory out of the tribe of Ephraim,

 

66 Und die übrigen von den Familien der Söhne Kehaths erhielten die Städte ihres Gebiets vom Stamme Ephraim.

 

66 και την εσεβων και τα περισπορια αυτης και την ιαζηρ και τα περισπορια αυτης

52 וַיִּתְּנוּ לָהֶם אֶת־עָרֵי הַמִּקְלָט אֶת־שְׁכֶם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ בְּהַר אֶפְרָיִם וְאֶת־גֶּזֶר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

67 they gave the city of refuge, Shechem and its suburbs in mount Ephraim; and Gezer and its suburbs,

 

67 Und sie gaben ihnen die Zufluchtstadt Sichem und ihre Bezirke, im Gebirge Ephraim; und Geser und seine Bezirke,

 

 

53 וְאֶת־יָקְמְעָם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־בֵּית חֹורֹון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

68 and Jokmeam and its suburbs, and Beth-horon and its suburbs,

 

68 und Jokmeam und seine Bezirke, und Beth-Horon und seine Bezirke,

 

54 וְאֶת־אַיָּלֹון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־גַּת־רִמֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

69 and Ajalon and its suburbs, and Gath-Rimmon and its suburbs;

 

69 und Ajalon und seine Bezirke, und Gath-Rimmon und seine Bezirke.

 

55 וּמִמַּחֲצִית מַטֵּה מְנַשֶּׁה אֶת־עָנֵר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־בִּלְעָם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ לְמִשְׁפַּחַת לִבְנֵי־קְהָת הַנֹּותָרִים׃

70 and out of the half tribe of Manasseh: Aner and its suburbs, and Bileam and its suburbs, for the families of the children of Kohath that remained.

 

70 Und von der Hälfte des Stammes Manasse: Aner und seine Bezirke, und Bileam und seine Bezirke, den Familien der übrigen Söhne Kehaths.

 

56 לִבְנֵי גֵּרְשֹׁום מִמִּשְׁפַּחַת חֲצִי מַטֵּה מְנַשֶּׁה אֶת־גֹּולָן בַּבָּשָׁן וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עַשְׁתָּרֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃  

71 To the children of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh: Golan in Bashan and its suburbs, and Ashtaroth and its suburbs;

71 Den Söhnen Gersoms: vom Geschlecht des halben Stammes Manasse: Golan in Basan und seine Bezirke, und Astaroth und seine Bezirke;

 

57 וּמִמַּטֵּה יִשָׂשכָר אֶת־קֶדֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־דָּבְרַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

72 and out of the tribe of Issachar: Kedesh and its suburbs, Dobrath and its suburbs,

 

72 und vom Stamme Issaschar: Kedes und seine Bezirke, und Dobrath und seine Bezirke,

 

58 וְאֶת־רָאמֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עָנֵם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

73 and Ramoth and its suburbs, and Anem and its suburbs;

 

73 und Ramoth und seine Bezirke, und Anem und seine Bezirke;

 

59 וּמִמַּטֵּה אָשֵׁר אֶת־מָשָׁל וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־עַבְדֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

74 and out of the tribe of Asher: Mashal and its suburbs, and Abdon and its suburbs,

 

74 und vom Stamme Aser: Maschal und seine Bezirke, und Abdon und seine Bezirke,

 

60 וְאֶת־חוּקֹק וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־רְחֹב וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

75 and Hukok and its suburbs, and Rehob and its suburbs;

 

75 und Hukok und seine Bezirke, und Rechob und seine Bezirke;

 

61 וּמִמַּטֵּה נַפְתָּלִי אֶת־קֶדֶשׁ בַּגָּלִיל וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־חַמֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־קִרְיָתַיִם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

76 and out of the tribe of Naphtali: Kedesh in Galilee and its suburbs, and Hammon and its suburbs, and Kirjathaim and its suburbs.

 

 

76 und vom Stamme Naphtali: Kedes in Galiläa und seine Bezirke, und Hammon und seine Bezirke, und Kirjathaim und seine Bezirke.

 

62 לִבְנֵי מְרָרִי הַנֹּותָרִים מִמַּטֵּה זְבוּלֻן אֶת־רִמֹּונֹו וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־תָּבֹור וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

77 To the children of Merari that remained were given out of the tribe of Zebulun, Rimmono and its suburbs, and Tabor and its suburbs;

 

77 Den übrigen Söhnen Meraris: vom Stamme Sebulon: Rimmono und seine Bezirke, Tabor und seine Bezirke;

 

 

63 וּמֵעֵבֶר לְיַרְדֵּן יְרֵחֹו לְמִזְרַח הַיַּרְדֵּן מִמַּטֵּה רְאוּבֵן אֶת־בֶּצֶר בַּמִּדְבָּר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־יַהְצָה וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

78 and on the other side of the Jordan by Jericho, on the east side of the Jordan, out of the tribe of Reuben: Bezer in the wilderness and its suburbs, and Jahzah and its suburbs,

 

78 und jenseit des Jordan von Jericho, östlich vom Jordan, vom Stamme Ruben: Bezer in der Wüste und seine Bezirke, und Jahza und seine Bezirke,

 

64 וְאֶת־קְדֵמֹות וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־מֵיפַעַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

 

79 and Kedemoth and its suburbs, and Mephaath and its suburbs;

 

79 und Kedemoth und seine Bezirke, und Mephaath und seine Bezirke;

 

65 וּמִמַּטֵּה־גָד אֶת־רָאמֹות בַּגִּלְעָד וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־מַחֲנַיִם וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

80 and out of the tribe of Gad: Ramoth in Gilead and its suburbs, and Mahanaim and its suburbs,

 

 

80 und vom Stamme Gad: Ramoth in Gilead und seine Bezirke, und Machanaim und seine Bezirke,

 

66 וְאֶת־חֶשְׁבֹּון וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ וְאֶת־יַעְזֵיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃

81 and Heshbon and its suburbs, and Jaazer and its suburbs.

81 und Hesbon und seine Bezirke, und Jaser und seine Bezirke.

 

 

 

 

Kapitel 7

 

 

 

1 וְלִבְנֵי יִשָׂשכָר תֹּולָע וּפוּאָה  יָשִׁיב וְשִׁמְרֹון אַרְבָּעָה׃  

1 And the sons of Issachar were Tola and Puah, Jashub and Shimron, four.

 

1 Und die Söhne Issaschars: Tola und Pua, Jaschub und Schimron, vier.

 

1 και τοις υιοις ισσαχαρ θωλα και φουα και ιασουβ και σεμερων τεσσαρες

 

2 וּבְנֵי תֹולָע עֻזִּי וּרְפָיָה וִירִיאֵל וְיַחְמַי וְיִבְשָׂם וּשְׁמוּאֵל רָאשִׁים לְבֵית־אֲבֹותָם לְתֹולָע גִּבֹּורֵי חַיִל לְתֹלְדֹותָם מִפָּרָם בִּימֵי דָוִיד עֶשְׂרִים־וּשְׁנַיִם אֶלֶ וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃  

 

 

2 And the sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Samuel, heads of their fathers' houses, of Tola, valiant men of might in their generations; their number in the days of David was twenty-two thousand six hundred.

 

2 Und die Söhne Tolas: Ussi und Rephaja und Jeriel und Jachmai und Jibsam und Samuel, Häupter ihrer Vaterhäuser, von Tola, streitbare Männer, nach ihren Geschlechtern; ihre Zahl war in den Tagen Davids zweiundzwanzigtausend sechshundert.

 

2 και υιοι θωλα οζι και ραφαια και ιεριηλ και ιεμου και ιεβασαμ και σαμουηλ αρχοντες οικων πατριων αυτων τω θωλα ισχυροι δυναμει κατα γενεσεις αυτων ο αριθμος αυτων εν ημεραις δαυιδ εικοσι και δυο χιλιαδες και εξακοσιοι

 

3 וּבְנֵי עֻזִּי יִזְרַחְיָה וּבְנֵי יִזְרַחְיָה מִיכָאֵל וְעֹבַדְיָה וְיֹואֵל יִשִּׁיָּה חֲמִשָּׁה רָאשִׁים כֻּלָּם׃

 

3 And the sons of Uzzi: Jizrahiah; and the sons of Jizrahiah: Michael, and Obadiah, and Joel, and Jishijah, five; all of them chief men.

 

3 Und die Söhne Ussis: Jisrachja; und die Söhne Jisrachjas: Michael und Obadja und Joel, Jissija; insgesamt fünf Häupter.

 

3 και υιοι οζι ιεζρια και υιοι ιεζρια μιχαηλ και οβδια και ιωηλ και ιεσια πεντε αρχοντες παντες

 

4 וַעֲלֵיהֶם לְתֹלְדֹותָם לְבֵית אֲבֹותָם גְּדוּדֵי צְבָא מִלְחָמָה שְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה אָלֶ כִּי־הִרְבּוּ נָשִׁים וּבָנִים׃

 

  

4 And with them by their generations, according to their fathers' houses, were military bands for war, thirty-six thousand; for they had many wives and sons.

 

4 Und bei ihnen waren nach ihren Geschlechtern, nach ihren Vaterhäusern, Kriegsheerscharen, sechsunddreißigtausend Mann; denn sie hatten viele Frauen und Kinder.

 

4 και επ' αυτων κατα γενεσεις αυτων κατ' οικους πατρικους αυτων ισχυροι παραταξασθαι εις πολεμον τριακοντα και εξ χιλιαδες οτι επληθυναν γυναικας και υιους

 

5 וַאֲחֵיהֶם לְכֹל מִשְׁפְּחֹות יִשָׂשכָר גִּבֹּורֵי חֲיָלִים שְׁמֹונִים וְשִׁבְעָה אֶלֶ הִתְיַחְשָׂם לַכֹּל׃  

 

5 And their brethren among all the families of Issachar valiant men of might, registered by genealogy, in all eighty-seven thousand.

 

5 Und ihre Brüder, nach allen Geschlechtern Issaschars, streitbare Männer, waren siebenundachtzigtausend, die Gesamtzahl der Verzeichneten.

 

5 και αδελφοι αυτων εις πασας πατριας ισσαχαρ ισχυροι δυναμει ογδοηκοντα και επτα χιλιαδες ο αριθμος αυτων των παντων

 

 

6 בִּנְיָמִן בֶּלַע וָבֶכֶר וִידִיעֲאֵל שְׁלֹשָׁה׃

6 The sons of Benjamin: Bela, and Becher, and Jediael, three.

6 Von Benjamin: Bela und Beker und Jediael, drei.

6 βενιαμιν βαλε και βαχιρ και ιαδιηλ τρεις

 

7 וּבְנֵי בֶלַע אֶצְבֹּון וְעֻזִּי וְעֻזִּיאֵל וִירִימֹות וְעִירִי חֲמִשָּׁה רָאשֵׁי בֵּית אָבֹות גִּבֹּורֵי חֲיָלִים וְהִתְיַחְשָׂם עֶשְׂרִים וּשְׁנַיִם אֶלֶ וּשְׁלֹשִׁים וְאַרְבָּעָה׃

 

7 And the sons of Bela: Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of fathers' houses, mighty men of valour; and they were registered by their genealogy twenty-two thousand and thirty-four.

 

7 Und die Söhne Belas: Ezbon und Ussi und Ussiel und Jerimoth und Iri, fünf, Häupter der Vaterhäuser, streitbare Männer; und sie waren verzeichnet: zweiundzwanzigtausend vierunddreißig.

 

7 και υιοι βαλε ασεβων και οζι και οζιηλ και ιεριμωθ και ουρι πεντε αρχοντες οικων πατρικων ισχυροι δυναμει και ο αριθμος αυτων εικοσι και δυο χιλιαδες και τριακοντα τεσσαρες

 

8 וּבְנֵי בֶכֶר זְמִירָה וְיֹועָשׁ וֶאֱלִיעֶזֶר וְאֶלְיֹועֵינַי וְעָמְרִי וִירֵמֹות וַאֲבִיָּה וַעֲנָתֹות וְעָלָמֶת כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי־בָכֶר׃

 

8 And the sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth; all these were the sons of Becher.

 

8 Und die Söhne Bekers: Semira und Joas und Elieser und Eljoenai und Omri und Jeremoth und Abija und Anathoth und Alameth; alle diese waren Söhne Bekers;

 

8 και υιοι βαχιρ ζαμαριας και ιωας και ελιεζερ και ελιθεναν και αμαρια και ιεριμωθ και αβιου και αναθωθ και γεμεεθ παντες ουτοι υιοι βαχιρ

 

 

9 וְהִתְיַחְשָׂם לְתֹלְדֹותָם רָאשֵׁי בֵּית אֲבֹותָם גִּבֹּורֵי חָיִל עֶשְׂרִים אֶלֶ וּמָאתָיִם׃  

 

9 And they were registered by their genealogy by their generations, heads of their fathers' houses, mighty men of valour, twenty thousand two hundred.

 

9 und sie waren verzeichnet nach ihren Geschlechtern, Häupter ihrer Vaterhäuser, streitbare Männer: zwanzigtausend zweihundert.

 

9 και ο αριθμος αυτων κατα γενεσεις αυτων αρχοντες οικων πατριων αυτων ισχυροι δυναμει εικοσι χιλιαδες και διακοσιοι

 

 

10 וּבְנֵי יְדִיעֲאֵל בִּלְהָן וּבְנֵי בִלְהָן יְעִישׁ וּבִנְיָמִן וְאֵהוּד וּכְנַעֲנָה וְזֵיתָן וְתַרְשִׁישׁ וַאֲחִישָׁחַר׃

  

10 And the sons of Jediael: Bilhan; and the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.

 

10 Und die Söhne Jediaels: Bilhan; und die Söhne Bilhans: Jeusch und Benjamin und Ehud und Kenaana und Sethan und Tarsis und Achischachar;

 

10 και υιοι ιαδιηλ βαλααν και υιοι βαλααν ιαους και βενιαμιν και αωθ και χανανα και ζαιθαν και ραμεσσαι και αχισααρ

 

 

11 כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי יְדִיעֲאֵל לְרָאשֵׁי הָאָבֹות גִּבֹּורֵי חֲיָלִים שִׁבְעָה־עָשָׂר אֶלֶ וּמָאתַיִם יֹצְאֵי צָבָא לַמִּלְחָמָה׃

 

11 All these were the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, seventeen thousand two hundred, fit for service for war.

 

11 alle diese waren Söhne Jediaels, nach den Häuptern der Väter, streitbare Männer, siebzehntausend zweihundert, die zum Heere auszogen in den Streit.

11 παντες ουτοι υιοι ιαδιηλ αρχοντες των πατριων ισχυροι δυναμει επτακαιδεκα χιλιαδες και διακοσιοι εκπορευομενοι δυναμει του πολεμειν

 

12 וְשֻׁפִּם וְחֻפִּם בְּנֵי עִיר חֻשִׁם בְּנֵי אַחֵר׃

 

12 And Shuppim, and Huppim, the children of Ir. Hushim: the sons of Aher.

 

12 Und Schuppim und Huppim, die Söhne Irs. Huschim, die Söhne Achers.

 

12 και σαπφιν και απφιν και υιοι ραωμ υιος αυτου αερ

 

13 בְּנֵי נַפְתָּלִי יַחֲצִיאֵל וְגוּנִי וְיֵצֶר וְשַׁלּוּם בְּנֵי בִלְהָה׃  

 

13 The sons of Naphtali: Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.

 

13 Die Söhne Naphtalis: Jachziel und Guni und Jezer und Schallum, die Söhne Bilhas.

 

13 υιοι νεφθαλι ιασιηλ και γωνι και ισσιηρ και σαλωμ υιοι βαλαα

 

14 בְּנֵי מְנַשֶּׁה אַשְׂרִיאֵל אֲשֶׁר יָלָדָה פִּילַגְשֹׁו הָאֲרַמִּיָּה יָלְדָה אֶת־מָכִיר אֲבִי גִלְעָד׃ 

14 The sons of Manasseh: Asriel, ... whom she bore; his Syrian concubine bore Machir the father of Gilead.

 

14 Die Söhne Manasses: Asriel, welchen... gebar; sein syrisches Kebsweib gebar Makir, den Vater Gileads.

 

14 υιοι μανασση ασεριηλ ον ετεκεν η παλλακη αυτου η συρα ετεκεν τον μαχιρ πατερα γαλααδ

 

 

15 וּמָכִיר לָקַח אִשָּׁה לְחֻפִּים וּלְשֻׁפִּים וְשֵׁם אֲחֹתֹו מַעֲכָה וְשֵׁם הַשֵּׁנִי צְלָפְחָד וַתִּהְיֶנָה לִצְלָפְחָד בָּנֹות׃

 

 

15 And Machir took a wife the sister of Huppim and Shuppim, and the name of their sister was Maachah. And the name of the second son was Zelophehad; and Zelophehad had daughters.

 

15 Und Makir nahm eine Frau, die Schwester von Huppim und Schuppim; und der Name ihrer Schwester war Maaka. Und der Name des zweiten Sohnes war Zelophchad; und Zelophchad hatte nur Töchter.

 

15 και μαχιρ ελαβεν γυναικα τω αμφιν και μαμφιν και ονομα αδελφης αυτου μοωχα και ονομα τω δευτερω σαλπααδ και εγεννηθησαν τω σαλπααδ θυγατερες

 

 

16 וַתֵּלֶד מַעֲכָה אֵשֶׁת־מָכִיר בֵּן וַתִּקְרָא שְׁמֹו פֶּרֶשׁ וְשֵׁם אָחִיו שָׁרֶשׁ וּבָנָיו אוּלָם וָרָקֶם׃

 

 

16 And Maachah the wife of Machir bore a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.

 

16 Und Maaka, die Frau Makirs, gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Peresch. Und der Name seines Bruders war Scheresch; und seine Söhne: Ulam und Rekem.

 

16 και ετεκεν μοωχα γυνη μαχιρ υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου φαρες και ονομα αδελφου αυτου σορος υιος αυτου ουλαμ

 

 

17 וּבְנֵי אוּלָם בְּדָן אֵלֶּה בְּנֵי גִלְעָד בֶּן־מָכִיר בֶּן־מְנַשֶּׁה׃

 

17 And the sons of Ulam: Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.

 

17 Und die Söhne Ulams: Bedan. Das sind die Söhne Gileads, des Sohnes Makirs, des Sohnes Manasses.

17 και υιοι ουλαμ βαδαν ουτοι υιοι γαλααδ υιου μαχιρ υιου μανασση

 

 

18 וַאֲחֹתֹו הַמֹּלֶכֶת יָלְדָה אֶת־אִישְׁהֹוד וְאֶת־אֲבִיעֶזֶר וְאֶת־מַחְלָה׃

 

18 And his sister Moleketh bore Ishhod, and Abiezer, and Mahlah.

 

18 Und seine Schwester Hammoleketh gebar Ischhod und Abieser und Machla.

18 και αδελφη αυτου η μαλεχεθ ετεκεν τον ισαδεκ και τον αβιεζερ και τον μαελα

 

19 וַיִּהְיוּ בְּנֵי שְׁמִידָע אַחְיָן וָשֶׁכֶם וְלִקְחִי וַאֲנִיעָם׃  

 

19 And the sons of Shemidah were Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.

 

19 Und die Söhne Schemidas waren Achjan und Sichem und Likchi und Aniam.

 

19 και ησαν υιοι σεμιρα ιααιμ και συχεμ και λακει και ανιαμ

 

20 וּבְנֵי אֶפְרַיִם שׁוּתָלַח וּבֶרֶד בְּנֹו וְתַחַת בְּנֹו וְאֶלְעָדָה בְנֹו וְתַחַת בְּנֹו׃

 

 

20 And the sons of Ephraim: Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,

 

 

20 Und die Söhne Ephraims: Schuthelach; und dessen Sohn Bered, und dessen Sohn Tachath, und dessen Sohn Elada, und dessen Sohn Tachath,

 

20 και υιοι εφραιμ σωθαλα και βαραδ υιος αυτου και θααθ υιος αυτου ελεαδα υιος αυτου νομεε υιος αυτου

 

 

21 וְזָבָד בְּנֹו וְשׁוּתֶלַח בְּנֹו וְעֵזֶר וְאֶלְעָד וַהֲרָגוּם אַנְשֵׁי־גַת הַנֹּולָדִים בָּאָרֶץ כִּי יָרְדוּ לָקַחַת אֶת־מִקְנֵיהֶם׃

 

 

21 and Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elad. And the men of Gath born in the land slew them, because they came down to take their cattle.

 

 

21 und dessen Sohn Sabad, und dessen Sohn Schuthelach; und Eser und Elad. Und die Männer von Gath, die Eingeborenen des Landes, erschlugen sie; denn sie waren hinabgezogen, um ihre Herden wegzunehmen.

 

21 ζαβεδ υιος αυτου σωθελε υιος αυτου και εζερ και ελεαδ και απεκτειναν αυτους ανδρες γεθ οι τεχθεντες εν τη γη οτι κατεβησαν λαβειν τα κτηνη αυτων

 

 

22 וַיִּתְאַבֵּל אֶפְרַיִם אֲבִיהֶם יָמִים רַבִּים וַיָּבֹאוּ אֶחָיו לְנַחֲמֹו׃

 

22 And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.

 

 

22 Und Ephraim, ihr Vater, trauerte viele Tage; und seine Brüder kamen, um ihn zu trösten.

 

 

22 και επενθησεν εφραιμ πατηρ αυτων ημερας πολλας και ηλθον αδελφοι αυτου του παρακαλεσαι αυτον

 

23 וַיָּבֹא אֶל־אִשְׁתֹּו וַתַּהַר וַתֵּלֶד בֵּן וַיִּקְרָא אֶת־שְׁמֹו בְּרִיעָה כִּי בְרָעָה הָיְתָה בְּבֵיתֹו׃

 

 

23 And he went in to his wife; and she conceived, and bore a son; and he called his name Beriah, for he was born when calamity was in his house.

 

23 Und er ging ein zu seiner Frau, und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn; und er gab ihm den Namen Beria, weil sein Haus im Unglück war.

 

23 και εισηλθεν προς την γυναικα αυτου και ελαβεν εν γαστρι και ετεκεν υιον και εκαλεσεν το ονομα αυτου βαραγα οτι εν κακοις εγενετο εν οικω μου

 

24 וּבִתֹּו שֶׁאֱרָה וַתִּבֶן אֶת־בֵּית־חֹורֹון הַתַּחְתֹּון וְאֶת־הָעֶלְיֹון וְאֵת אֻזֵּן שֶׁאֱרָה׃

 

24 And his daughter was Sheerah; and she built Beth-horon the nether, and the upper, and Uzzen-sheerah.

 

24 Und seine Tochter war Scheera; und sie baute das untere und das obere Beth-Horon, und Ussen-Scheera.

 

24 και εν εκεινοις τοις καταλοιποις και ωκοδομησεν βαιθωρων την κατω και την ανω και υιοι οζαν σεηρα

 

25 וְרֶפַח בְּנֹו וְרֶשֶׁ וְתֶלַח בְּנֹו וְתַחַן בְּנֹו׃

 

25 And his son was Rephah, and Resheph, and Telah his son, and Tahan his son,

 

25 Und sein Sohn war Rephach und Rescheph; und dessen Sohn Telach, und dessen Sohn Tachan;

25 και ραφη υιοι αυτου ρασεφ και θαλε υιοι αυτου θαεν υιος αυτου

 

26 לַעְדָּן בְּנֹו עַמִּיהוּד בְּנֹו אֱלִישָׁמָע בְּנֹו׃

26 Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

 

26 dessen Sohn Ladan, dessen Sohn Ammihud, dessen Sohn Elischama,

 

26 τω λααδαν υιω αυτου αμιουδ υιος αυτου ελισαμα υιος αυτου

 

27 נֹון בְּנֹו יְהֹושֻׁעַ בְּנֹו׃

27 Nun his son, Joshua his son.

 

27 dessen Sohn Nun, dessen Sohn Josua.

27 νουμ υιος αυτου ιησουε υιος αυτου

 

28 וַאֲחֻזָּתָם וּמֹשְׁבֹותָם בֵּית־אֵל וּבְנֹתֶיהָ וְלַמִּזְרָח נַעֲרָן וְלַמַּעֲרָב גֶּזֶר וּבְנֹתֶיהָ וּשְׁכֶם וּבְנֹתֶיהָ עַד־עַיָּה וּבְנֹתֶיהָ׃

 

 

 

28 And their possession and dwelling-places were Bethel and its dependent villages, and eastward Naaran, and westward Gezer and its dependent villages, and Shechem and its dependent villages as far as to Gazah and its dependent villages.

 

28 Und ihr Besitztum und ihre Wohnsitze waren Bethel und seine Tochterstädte, und gegen Sonnenaufgang Naaran, und gegen Sonnenuntergang Geser und seine Tochterstädte, und Sichem und seine Tochterstädte, bis nach Gasa und seinen Tochterstädten.

28 και κατασχεσις αυτων και κατοικια αυτων βαιθηλ και αι κωμαι αυτης κατ' ανατολας νααραν προς δυσμαις γαζερ και αι κωμαι αυτης και συχεμ και αι κωμαι αυτης εως γαιαν και αι κωμαι αυτης

 

 

29 וְעַל־יְדֵי בְנֵי־מְנַשֶּׁה בֵּית־שְׁאָן וּבְנֹתֶיהָ תַּעְנַךְ וּבְנֹתֶיהָ מְגִדֹּו וּבְנֹותֶיהָ דֹּור וּבְנֹותֶיהָ בְּאֵלֶּה יָשְׁבוּ בְּנֵי יֹו בֶּן־יִשְׂרָאֵל׃  

 

 

 

29 And in the hands of the children of Manasseh, Beth-shean and its dependent villages, Taanach and its dependent villages, Megiddo and its dependent villages, Dor and its dependent villages. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.

 

29 Und in den Händen der Söhne Manasses waren: Beth-Schean und seine Tochterstädte, Taanak und seine Tochterstädte, Megiddo und seine Tochterstädte, Dor und seine Tochterstädte. In diesen wohnten die Kinder Josephs, des Sohnes Israels.

 

29 και εως οριων υιων μανασση βαιθσααν και αι κωμαι αυτης θααναχ και αι κωμαι αυτης και βαλαδ και αι κωμαι αυτης μαγεδδω και αι κωμαι αυτης δωρ και αι κωμαι αυτης εν ταυταις κατωκησαν οι υιοι ιωσηφ υιου ισραηλ

 

 

30 בְּנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹותָם׃

 

30 The sons of Asher: Jimnah, and Jishvah, and Jishvi, and Beriah; Serah their sister.

 

30 Die Söhne Asers: Jimna und Jischwa und Jischwi und Beria; und Serach war ihre Schwester.

 

30 υιοι ασηρ ιεμνα και ισουα και ισουι και βεριγα και σορε αδελφη αυτων

 

31 וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל הוּא אֲבִי בִרְזֹות׃

 

31 And the sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith.

 

31 Und die Söhne Berias: Heber und Malkiel; er war der Vater Birsawiths.

 

31 και υιοι βεριγα χαβερ και μελχιηλ ουτος πατηρ βερζαιθ

 

32 וְחֶבֶר הֹולִיד אֶת־יַפְלֵט וְאֶת־שֹׁומֵר וְאֶת־חֹותָם וְאֵת שׁוּעָא אֲחֹותָם׃

32 And Heber begot Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.

 

 

32 Und Heber zeugte Japhlet und Schomer und Hotham, und Schua, ihre Schwester.

 

 

32 και χαβερ εγεννησεν τον ιαφαλητ και τον σαμηρ και τον χωθαμ και την σωλα αδελφην αυτων

 

33 וּבְנֵי יַפְלֵט פָּךְ וּבִמְהָל וְעַשְׁוָת אֵלֶּה בְּנֵי יַפְלֵט׃

 

33 And the sons of Japhlet: Pasach, and Bimhal, and Ashvath; these are the sons of Japhlet.

 

33 Und die Söhne Japhlets: Pasak und Bimhal und Aschwath. Das sind die Söhne Japhlets.

 

33 και υιοι ιαφαλητ φεσηχι βαμαηλ και ασιθ ουτοι υιοι ιαφαλητ

 

34 וּבְנֵי שָׁמֶר אֲחִי וְרֹוהֲגָה וַאֲרָם׃

 

34 And the sons of Shemer: Ahi, and Rohgah, and Hubbah, and Aram.

 

34 Und die Söhne Schomers: Achi und Rohga, und Hubba und Aram.

 

34 και υιοι σεμμηρ αχιουραογα και οβα και αραμ

 

35 וּבֶן־הֵלֶם אָחִיו צֹופַח וְיִמְנָע וְשֵׁלֶשׁ וְעָמָל׃

 

35 And the sons of his brother Helem: Zophah, and Jimna, and Shelesh, and Amal.

 

35 Und die Söhne Helems, seines Bruders: Zophach und Jimna und Schelesch und Amal.

 

35 και βανηελαμ αδελφοι αυτου σωφα και ιμανα και σελλης και αμαλ

 

36 בְּנֵי צֹופָח וּחַ וְחַרְנֶפֶר וְשׁוּעָל וּבֵרִי וְיִמְרָה׃

 

36 The sons of Zophah: Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Jimrah,

 

36 Die Söhne Zophachs: Suach und Harnepher und Schual und Beri und Jimra,

 

36 υιοι σωφα χουχι αρναφαρ και σουαλ και βαρι και ιμαρη

 

37 בֶּצֶר וָהֹוד וְשַׁמָּא וְשִׁלְשָׁה וְיִתְרָן וּבְאֵרָא׃

 

37 Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Jithran, and Beera.

 

37 Bezer und Hod und Schamma und Schilscha und Jithran und Beera.

37 σοβαλ και ωδ και σεμμα και σαλισα και ιεθραν και βεηρα

 

38 וּבְנֵי יֶתֶר יְפֻנֶּה וּפִפָּה וַאְרָא׃

 

38 And the sons of Jether: Jephunneh, and Pispah, and Ara.

38 Und die Söhne Jethers: Jephunne und Pispa und Ara.

38 και υιοι ιεθερ ιφινα και φασφα και αρα

 

39 וּבְנֵי עֻלָּא אָרַח וְחַנִּיאֵל וְרִצְיָא׃

 

39 And the sons of Ulla: Arah, and Hanniel, and Rizia.

 

39 Und die Söhne Ullas: Arach und Hanniel und Rizja.

 

39 και υιοι ωλα ορεχ ανιηλ και ρασια

 

40 כָּל־אֵלֶּה בְנֵי־אָשֵׁר רָאשֵׁי בֵית־הָאָבֹות בְּרוּרִים גִּבֹּורֵי חֲיָלִים רָאשֵׁי הַנְּשִׂיאִים וְהִתְיַחְשָׂם בַּצָּבָא בַּמִּלְחָמָה מִפָּרָם אֲנָשִׁים עֶשְׂרִים וְשִׁשָּׁה אָלֶ׃

40 All these were the sons of Asher, heads of fathers' houses, choice men, mighty of valour, chiefs of the princes. And their number according to their genealogy, registered as fit for service for war, was twenty-six thousand men.

40 Alle diese waren Söhne Asers, Häupter der Vaterhäuser, auserlesene, streitbare Männer, Häupter der Fürsten. Und ihre Verzeichneten zum Heeresdienst im Kriege: ihre Zahl war sechsundzwanzigtausend Mann.

40 παντες ουτοι υιοι ασηρ παντες αρχοντες πατριων εκλεκτοι ισχυροι δυναμει αρχοντες ηγουμενοι αριθμος αυτων εις παραταξιν του πολεμειν αριθμος αυτων ανδρες εικοσι εξ χιλιαδες

 

 

 

Kapitel 8

 

 

 

1 וּבִנְיָמִן הֹולִיד אֶת־בֶּלַע בְּכֹרֹו אַשְׁבֵּל הַשֵּׁנִי וְאַחְרַח הַשְּׁלִישִׁי׃

1 And Benjamin begot Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,

1 Und Benjamin zeugte Bela, seinen Erstgeborenen, Aschbel, den zweiten, und Achrach, den dritten,

1 και βενιαμιν εγεννησεν τον βαλε πρωτοτοκον αυτου και ασβηλ τον δευτερον ααρα τον τριτον

2 נֹוחָה הָרְבִיעִי וְרָפָא הַחֲמִישִׁי׃  

 

2 Nohah the fourth, and Rapha the fifth.

 

2 Nocha, den vierten, und Rapha, den fünften.

 

2 νωα τον τεταρτον και ραφη τον πεμπτον

 

3 וַיִּהְיוּ בָנִים לְבָלַע אַדָּר וְגֵרָא וַאֲבִיהוּד׃

3 And Bela had sons: Addar, and Gera, and Abihud,

 

3 Und Bela hatte Söhne: Addar und Gera und Abihud,

 

3 και ησαν υιοι τω βαλε αδερ και γηρα και αβιουδ

 

4 וַאֲבִישׁוּעַ וְנַעֲמָן וַאֲחֹוחַ׃

 

4 and Abishua, and Naaman, and Ahoah,

 

4 und Abischua und Naaman und Achoach,

 

4 και αβισουε και νοομα και αχια

 

5 וְגֵרָא וּשְׁפוּפָן וְחוּרָם׃

 

5 and Gera, and Shephuphan, and Huram.

 

5 und Gera und Schephuphan und Huram.

 

5 και γηρα και σωφαρφακ και ωιμ

 

6 וְאֵלֶּה בְּנֵי אֵחוּד אֵלֶּה הֵם רָאשֵׁי אָבֹות לְיֹושְׁבֵי גֶבַע וַיַּגְלוּם אֶל־מָנָחַת׃

6 And these are the sons of Ehud, these were the chief fathers of the inhabitants of Geba; and they carried them away to Manahath;

 

6 Und dies sind die Söhne Echuds: diese waren die Häupter der Väter der Bewohner von Geba; und man führte sie weg nach Manachath,

 

6 ουτοι υιοι αωδ ουτοι εισιν αρχοντες πατριων τοις κατοικουσιν γαβεε και μετωκισαν αυτους εις μαναχαθι

 

7 וְנַעֲמָן וַאֲחִיָּה וְגֵרָא הוּא הֶגְלָם וְהֹולִיד אֶת־עֻזָּא וְאֶת־אֲחִיחֻד׃

 

7 even Naaman, and Ahijah, and Gera; he removed them, and he begot Uzza and Ahihud.

7 nämlich Naaman und Achija und Gera; dieser führte sie weg, er zeugte Ussa und Achichud.

 

7 και νοομα και αχια και γηρα ουτος ιγλααμ και εγεννησεν τον ναανα και τον αχιχωδ

 

8 וְשַׁחֲרַיִם הֹולִיד בִּשְׂדֵה מֹואָב מִן־שִׁלְחֹו אֹתָם חוּשִׁים וְאֶת־בַּעֲרָא נָשָׁיו׃

8 And Shaharaim begot children in the land of Moab after he had sent away Hushim and Baara his wives.

 

8 Und Schacharaim zeugte Kinder im Gefilde Moab, nachdem er Huschim und Baara, seine Frauen, entlassen hatte;

 

8 και σααρημ εγεννησεν εν τω πεδιω μωαβ μετα το αποστειλαι αυτον ωσιμ και την βααδα γυναικα αυτου

 

9 וַיֹּולֶד מִן־חֹדֶשׁ אִשְׁתֹּו אֶת־יֹובָב וְאֶת־צִבְיָא וְאֶת־מֵישָׁא וְאֶת־מַלְכָּם׃

 

9 And he begot of Hodesh his wife: Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,

 

 

9 und er zeugte von Hodesch, seiner Frau: Jobab und Zibja und Mescha und Malkam,

 

 

9 και εγεννησεν εκ της αδα γυναικος αυτου τον ιωβαβ και τον σεβια και τον μισα και τον μελχαμ

 

10 וְאֶת־יְעוּץ וְאֶת־שָׂכְיָה וְאֶת־מִרְמָה אֵלֶּה בָנָיו רָאשֵׁי אָבֹות׃

 

10 and Jeuz, and Shobia, and Mirmah; these were his sons, chief fathers.

 

10 und Jeuz und Schobja und Mirma. Das waren seine Söhne, Häupter der Väter.

 

10 και τον ιαως και τον σαβια και τον μαρμα ουτοι αρχοντες πατριων

 

11 וּמֵחֻשִׁים הֹולִיד אֶת־אֲבִיטוּב וְאֶת־אֶלְפָּעַל׃

 

11 And of Hushim he begot Abitub, and Elpaal.

 

11 Und von Huschim zeugte er Abitub und Elpaal.

11 και εκ της ωσιμ εγεννησεν τον αβιτωβ και τον αλφααλ

12 וּבְנֵי אֶלְפַּעַל עֵבֶר וּמִשְׁעָם וָשָׁמֶד הוּא בָּנָה אֶת־אֹונֹו וְאֶת־לֹד וּבְנֹתֶיהָ׃

 

12 And the sons of Elpaal: Eber, and Misham, and Shemer, who built Ono, and Lod and its dependent villages;

 

12 Und die Söhne Elpaals: Heber und Mischeam und Schemer; dieser baute Ono, und Lod und seine Tochterstädte.

 

12 και υιοι αλφααλ ωβηδ μεσσααμ σεμμηρ ουτος ωκοδομησεν την ωνω και την λοδ και τας κωμας αυτης

 

13 וּבְרִעָה וָשֶׁמַע הֵמָּה רָאשֵׁי הָאָבֹות לְיֹושְׁבֵי אַיָּלֹון הֵמָּה הִבְרִיחוּ אֶת־יֹושְׁבֵי גַת׃

 

13 and Beriah, and Shema, who were chief fathers of the inhabitants of Ajalon; they drove away the inhabitants of Gath.

13 Und Beria und Schema, diese waren die Häupter der Väter der Bewohner von Ajalon; sie verjagten die Bewohner von Gath

13 και βεριγα και σαμα ουτοι αρχοντες των πατριων τοις κατοικουσιν αιλαμ και ουτοι εξεδιωξαν τους κατοικουντας γεθ

14 וְאַחְיֹו שָׁשָׁק וִירֵמֹות׃

 

14 And Ahio, Shashak, and Jeremoth,

 

14 und Achjo, Schaschak und Jeremoth,

 

14 και αδελφος αυτου σωσηκ και ιαριμωθ

 

15 וּזְבַדְיָה וַעֲרָד וָעָדֶר׃

 

15 and Zebadiah, and Arad, and Eder,

 

15 und Sebadja und Arad und Eder,

 

15 και ζαβαδια και ωρηρ και ωδηδ

 

16 וּמִיכָאֵל וְיִשְׁפָּה וְיֹוחָא בְּנֵי בְרִיעָה׃

16 and Michael, and Jishpah, and Joha were the sons of Beriah.

16 und Michael und Jischpa und Jocha waren die Söhne Berias.

16 και μιχαηλ και ιεσφα και ιωχα υιοι βαριγα

 

17 וּזְבַדְיָה וּמְשֻׁלָּם וְחִזְקִי וָחָבֶר׃

 

17 And Zebadiah, and Meshullam, and Hiski, and Heber,

 

17 Und Sebadja und Meschullam und Hiski und Heber,

 

17 και ζαβαδια και μοσολλαμ και αζακι και αβαρ

 

18 וְיִשְׁמְרַי וְיִזְלִיאָה וְיֹובָב בְּנֵי אֶלְפָּעַל׃

 

18 and Jishmerai, and Jizliah, and Jobab were the sons of Elpaal.

 

18 und Jischmerai und Jislia und Jobab waren die Söhne Elpaals.

 

18 και ισαμαρι και ιεζλια και ιωβαβ υιοι ελφααλ

 

19 וְיָקִים וְזִכְרִי וְזַבְדִּי׃

 

19 And Jakim, and Zichri, and Zabdi,

 

19 Und Jakim und Sichri und Sabdi,

 

19 και ιακιμ και ζεχρι και ζαβδι

 

20 וֶאֱלִיעֵנַי וְצִלְּתַי וֶאֱלִיאֵל׃

 

20 and Elienai, and Zilthai, and Eliel,

 

20 und Elienai und Zillethai und Eliel,

 

20 και ελιωηναι και σαλθι και ελιηλι

 

21 וַעֲדָיָה וּבְרָאיָה וְשִׁמְרָת בְּנֵי שִׁמְעִי׃

 

21 and Adaiah, and Beraiah, and Shimrath were the sons of Shimei.

 

21 und Adaja und Beraja und Schimrath waren die Söhne Simeis.  

 

21 και αδαια και βαραια και σαμαραθ υιοι σαμαι

 

22 וְיִשְׁפָּן וָעֵבֶר וֶאֱלִיאֵל׃

 

22 And Jishpah, and Eber, and Eliel,

 

22 Und Jischpan und Heber und Eliel,

 

22 και ισφαν και ωβηδ και ελεηλ

 

23 וְעַבְדֹּון וְזִכְרִי וְחָןָן׃

 

23 and Abdon, and Zichri, and Hanan,

 

23 und Abdon und Sichri und Hanan,

 

23 και αβαδων και ζεχρι και αναν

 

24 וַחֲנַנְיָה וְעֵילָם וְעַנְתֹתִיָּה׃

 

24 and Hananiah, and Elam, and Antothijah,

 

24 und Hananja und Elam und Anthothija,

 

24 και ανανια και αμβρι και αιλαμ και αναθωθια

25 וְיִפְדְיָה וּפְנִיאֵל בְּנֵי שָׁשָׁק׃

 

25 and Jiphdeiah, and Penuel were the sons of Shashak.

25 und Jiphdeja und Pnuel waren die Söhne Schaschaks.  

 

25 και αθιν και ιεφερια και φελιηλ υιοι σωσηκ

 

26 וְשַׁמְשְׁרַי וּשְׁחַרְיָה וַעֲתַלְיָה׃

 

26 And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,

26 Und Schamscherai und Schecharja und Athalja,

26 και σαμσαρια και σααρια και ογοθολια

 

27 וְיַעֲרֶשְׁיָה וְאֵלִיָּה וְזִכְרִי בְּנֵי יְרֹחָם׃

27 and Jaareshiah, and Elijah, and Zichri were the sons of Jeroham.

 

27 und Jaareschja und Elia und Sichri waren die Söhne Jerochams.

 

27 και ιαρασια και ηλια και ζεχρι υιοι ιρααμ

 

28 אֵלֶּה רָאשֵׁי אָבֹות לְתֹלְדֹותָם רָאשִׁים אֵלֶּה יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלִָם׃  

  

28 These were the chief fathers, according to their generations, principal men; these dwelt in Jerusalem.

 

28 Diese waren Häupter der Väter nach ihren Geschlechtern, Häupter; diese wohnten zu Jerusalem.

 

28 ουτοι αρχοντες πατριων κατα γενεσεις αυτων αρχοντες ουτοι κατωκησαν εν ιερουσαλημ

 

29 וּבְגִבְעֹון יָשְׁבוּ אֲבִי גִבְעֹון וְשֵׁם אִשְׁתֹּו מַעֲכָה׃

 

29 And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; and his wife's name was Maachah.

 

29 Und in Gibeon wohnte der Vater Gibeons, und der Name seiner Frau war Maaka.

 

29 και εν γαβαων κατωκησεν πατηρ γαβαων και ονομα γυναικι αυτου μααχα

 

30 וּבְנֹו הַבְּכֹור עַבְדֹּון וְצוּר וְקִישׁ וּבַעַל וְנָדָב׃

 

30 And his son, the firstborn, was Abdon; and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,

 

30 Und sein erstgeborener Sohn war Abdon, und Zur und Kis und Baal und Nadab,

 

30 και υιος αυτης ο πρωτοτοκος αβαδων και σουρ και κις και βααλ και νηρ και ναδαβ

 

31 וּגְדֹור וְאַחְיֹו וָזָכֶר׃

 

31 and Gedor, and Ahio, and Zecher.

 

31 und Gedor und Achjo und Seker;

 

31 και γεδουρ και αδελφος αυτου και ζαχουρ και μακαλωθ

 

32 וּמִקְלֹות הֹולִיד אֶת־שִׁמְאָה וְאַ־הֵמָּה נֶגֶד אֲחֵיהֶם יָשְׁבוּ בִירוּשָׁלִַם עִם־אֲחֵיהֶם׃  

32 And Mikloth begot Shimeah. And these also dwelt beside their brethren in Jerusalem, with their brethren.

 

32 und Mikloth zeugte Schimea. Und auch diese wohnten ihren Brüdern gegenüber in Jerusalem, bei ihren Brüdern.

 

 

32 και μακαλωθ εγεννησεν τον σεμαα και γαρ ουτοι κατεναντι των αδελφων αυτων κατωκησαν εν ιερουσαλημ μετα των αδελφων αυτων

 

33 וְנֵר הֹולִיד אֶת־קִישׁ וְקִישׁ הֹולִיד אֶת־שָׁאוּל וְשָׁאוּל הֹולִיד אֶת־יְהֹונָתָן וְאֶת־מַלְכִּי־שׁוּעַ וְאֶת־אֲבִינָדָב וְאֶת־אֶשְׁבָּעַל׃

 

33 And Ner begot Kish; and Kish begot Saul; and Saul begot Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Esh-baal.

 

 

33 Und Ner zeugte Kis; und Kis zeugte Saul; und Saul zeugte Jonathan und Malkischua und Abinadab und Esch-Baal.

 

 

33 και νηρ εγεννησεν τον κις και κις εγεννησεν τον σαουλ και σαουλ εγεννησεν τον ιωναθαν και τον μελχισουε και τον αμιναδαβ και τον ασαβαλ

 

34 וּבֶן־יְהֹונָתָן מְרִיב בָּעַל וּמְרִיב בַּעַל הֹולִיד אֶת־מִיכָה׃