Bible

 

 

 

Ezra

 

 

Kapitel 1

 

 

 

1 וּבִשְׁנַת אַחַת לְכֹורֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַ לִכְלֹות דְּבַר־יְהֹוָה מִפִּי יִרְמְיָה הֵעִיר יְהֹוָה אֶת־רוּחַ כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ־פָּרַ וַיַּעֲבֶר־קֹול בְּכָל־מַלְכוּתֹו וְגַם־בְּמִכְתָּב לֵאמֹר׃

 

 

1 Now in the first year of Cyrus king of Persia, that YEHOVAH’S word by Jeremiah’s mouth might be accomplished, YEHOVAH stirred up the spirit of Cyrus king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying,

 

1 Und im ersten Jahre Kores, des Königs von Persien, damit das Wort YEHOVAHS aus dem Munde Jeremias erfüllt würde, erweckte YEHOVAH den Geist Kores, des Königs von Persien; und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach:

 

1 καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ἔτει κύρου τοῦ βασιλέως περσῶν τοῦ τελεσθῆναι λόγον κυρίου ἀπὸ στόματος ιερεμιου ἐξήγειρεν κύριος τὸ πνεῦμα κύρου βασιλέως περσῶν καὶ παρήγγειλεν φωνὴν ἐν πάσῃ βασιλείᾳ αὐτοῦ καί γε ἐν γραπτῷ λέγων

 

 

2 כֹּה אָמַר כֹּרֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַ כֹּל מַמְלְכֹות הָאָרֶץ נָתַן לִי יְהֹוָה אֱלֹהֵי הַשָּׁמָיִם וְהוּא־פָקַד עָלַי לִבְנֹות־לֹו בַיִת בִּירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה׃

2 Cyrus king of Persia says, YEHOVAH ELOHEY of heaven, has given me all the kingdoms of the earth; and he has commanded me to build him a house in Jerusalem, which is in Judah.

2 So spricht Kores, der König von Persien: Alle Königreiche der Erde hat YEHOVAH ELOHEY des Himmels, mir gegeben; und er hat mich beauftragt, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem, das in Juda ist.

2 οὕτως εἶπεν κῦρος βασιλεὺς περσῶν πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἔδωκέν μοι κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ αὐτὸς ἐπεσκέψατο ἐπ' ἐμὲ τοῦ οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον ἐν ιερουσαλημ τῇ ἐν τῇ ιουδαίᾳ

3 מִי־בָכֶם מִכָּל־עַמֹּו יְהִי אֱלֹהָיו עִמֹּו וְיַעַל לִירוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּיהוּדָה וְיִבֶן אֶת־בֵּית יְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוּא הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם׃

3 Whoever there is among you of all his people, may ELOHAV be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and build the house of YEHOVAH ELOHEY of ISRAEL, which is in Jerusalem.

 

3 Wer irgend unter euch aus seinem Volke ist, mit dem sei ELOHAV, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus YEHOVAH ELOHEYS von ISRAEL in Jerusalem.

 

3 τίς ἐν ὑμῖν ἀπὸ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ καὶ ἔσται ὁ θεὸς αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ καὶ ἀναβήσεται εἰς ιερουσαλημ τὴν ἐν τῇ ιουδαίᾳ καὶ οἰκοδομησάτω τὸν οἶκον θεοῦ ισραηλ αὐτὸς ὁ θεὸς ὁ ἐν ιερουσαλημ

4 וְכָל־הַנִּשְׁאָר מִכָּל־הַמְּקֹמֹות אֲשֶׁר הוּא גָר־שָׁם יְנַשְּׂאוּהוּ אַנְשֵׁי מְקֹמֹו בְּכֶ וּבְזָהָב וּבִרְכוּשׁ וּבִבְהֵמָה עִם־הַנְּדָבָה לְבֵית הָאֱלֹהִים אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם׃

4 Whoever is left, in any place where he lives, let the men of his place help him with silver, with gold, with goods, and with animals, in addition to the free will offering for ELOHIM’S HOUSE (temple) which is in Jerusalem.

4 Und jeder, der übrigbleibt an irgend einem Orte, wo er sich aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen mit Silber und mit Gold und mit Habe und mit Vieh, nebst den freiwilligen Gaben für das HAUS (Tempel) ELOHIMS in Jerusalem.

 

4 καὶ πᾶς ὁ καταλειπόμενος ἀπὸ πάντων τῶν τόπων οὗ αὐτὸς παροικεῖ ἐκεῖ καὶ λήμψονται αὐτὸν ἄνδρες τοῦ τόπου αὐτοῦ ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ ἀποσκευῇ καὶ κτήνεσιν μετὰ τοῦ ἑκουσίου εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν ιερουσαλημ

5 וַיָּקוּמוּ רָאשֵׁי הָאָבֹות לִיהוּדָה וּבִנְיָמִן וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם לְכֹל הֵעִיר הָאֱלֹהִים אֶת־רוּחֹו לַעֲלֹות לִבְנֹות אֶת־בֵּית יְהֹוָה אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם׃

5 Then the heads of fathers’ households of Judah and Benjamin, the priests, and the Levites, all whose spirit ELOHIM had stirred to go up rose up to build YEHOVAH’S house which is in Jerusalem.

5 Und es machten sich auf die Häupter der Väter von Juda und Benjamin, und die Priester und die Leviten, ein jeder, dessen Geist ELOHIM erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus YEHOVAHS in Jerusalem zu bauen.

 

5 καὶ ἀνέστησαν ἄρχοντες τῶν πατριῶν τῷ ιουδα καὶ βενιαμιν καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται πάντων ὧν ἐξήγειρεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα αὐτῶν τοῦ ἀναβῆναι οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν ιερουσαλημ

6 וְכָל־בִיבֹתֵיהֶם חִזְּקוּ בִידֵיהֶם בִּכְלֵי־כֶ בַּזָּהָב בָּרְכוּשׁ וּבַבְּהֵמָה וּבַמִּגְדָּנֹות לְבַד עַל־כָּל־הִתְנַדֵּב׃  

6 All those who were around them strengthened their hands with vessels of silver, with gold, with goods, with animals, and with precious things, in addition to all that was willingly offered.

6 Und alle, die um sie her waren, unterstützten sie mit silbernen Geräten, mit Gold, mit Habe und mit Vieh und mit Kostbarkeiten, außer allem, was freiwillig gegeben wurde.

 

6 καὶ πάντες οἱ κυκλόθεν ἐνίσχυσαν ἐν χερσὶν αὐτῶν ἐν σκεύεσιν ἀργυρίου ἐν χρυσῷ ἐν ἀποσκευῇ καὶ ἐν κτήνεσιν καὶ ἐν ξενίοις πάρεξ τῶν ἐν ἑκουσίοις

 

7 וְהַמֶּלֶךְ כֹּורֶשׁ הֹוצִיא אֶת־כְּלֵי בֵית־יְהֹוָה אֲשֶׁר הֹוצִיא נְבוּכַדְנֶצַּר מִירוּשָׁלִַם וַיִּתְּנֵם בְּבֵית אֱלֹהָיו׃

 

7 Also Cyrus the king brought out the vessels of YEHOVAH’S house, which Nebuchadnezzar had brought out of Jerusalem, and had put in the house of (his) ELOHAVS;

 

7 Und der König Kores ließ die Geräte des Hauses YEHOVAHS herausbringen, welche Nebukadnezar aus Jerusalem weggeführt und in (sein) Haus ELOHAVS gelegt hatte.

 

7 καὶ ὁ βασιλεὺς κῦρος ἐξήνεγκεν τὰ σκεύη οἴκου κυρίου ἃ ἔλαβεν ναβουχοδονοσορ ἀπὸ ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν αὐτὰ ἐν οἴκῳ θεοῦ αὐτοῦ

 

8 וַיֹּוצִיאֵמ כֹּורֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַ עַל־יַד מִתְרְדָת הַגִּזְבָּר וַיִּפְּרֵם לְשֵׁשְׁבַּצַּר הַנָּשִׂיא לִיהוּדָה׃

 

8 even those, Cyrus king of Persia brought out by the hand of Mithredath the treasurer, and counted them out to Sheshbazzar, the prince of Judah.

 

8 Und Kores, der König von Persien, ließ sie herausbringen unter der Aufsicht Mithredaths, des Schatzmeisters; und dieser zählte sie dem Sesbazar, dem Fürsten Judas, dar.

 

8 καὶ ἐξήνεγκεν αὐτὰ κῦρος βασιλεὺς περσῶν ἐπὶ χεῖρα μιθραδάτου γασβαρηνου καὶ ἠρίθμησεν αὐτὰ τῷ σασαβασαρ ἄρχοντι τοῦ ιουδα

 

 

9 וְאֵלֶּה מִפָּרָם אֲגַרְטְלֵי זָהָב שְׁלֹשִׁים אֲגַרְטְלֵי־כֶ אָלֶ מַחֲלָפִים תִּשְׁעָה וְעֶשְׂרִים 

9 This is the number of them: thirty platters of gold, one thousand platters of silver, twenty-nine knives,

 

9 Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer,

9 καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ψυκτῆρες χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ψυκτῆρες ἀργυροῖ χίλιοι παρηλλαγμένα ἐννέα καὶ εἴκοσι

10 כְּפֹורֵי זָהָב שְׁלֹשִׁים כְּפֹורֵי כֶ מִשְׁנִים אַרְבַּע מֵאֹות וַעֲשָׂרָה כֵּלִים אֲחֵרִים אָלֶ׃  

10 thirty bowls of gold, four hundred ten silver bowls of a second sort, and one thousand other vessels.

 

10 goldene Becher, 410 silberne Becher von zweiter Gattung, 1000 andere Geräte.

 

 

10 κεφφουρη χρυσοῖ τριάκοντα καὶ ἀργυροῖ διακόσιοι καὶ σκεύη ἕτερα χίλια

 

 

11 כָּל־כֵּלִים לַזָּהָב וְלַכֶּ חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וְאַרְבַּע מֵאֹות הַכֹּל הֶעֱלָה שֵׁשְׁבַּצַּר עִם הֵעָלֹות הַגֹּולָה מִבָּבֶל לִירוּשָׁלִָם׃

11 All the vessels of gold and of silver were five thousand four hundred. Sheshbazzar brought all these up when the captives were brought up from Babylon to Jerusalem.

11 Aller Geräte von Gold und von Silber waren 5400. Das alles brachte Sesbazar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hinaufgeführt wurden.

11 πάντα τὰ σκεύη τῷ χρυσῷ καὶ τῷ ἀργύρῳ πεντακισχίλια καὶ τετρακόσια τὰ πάντα ἀναβαίνοντα μετὰ σασαβασαρ ἀπὸ τῆς ἀποικίας ἐκ βαβυλῶνος εἰς ιερουσαλημ

 

 

 

 

 

 

Kapitel 2

 

 

 

1 וְאֵלֶּה בְּנֵי הַמְּדִינָה הָעֹלִים מִשְּׁבִי הַגֹּולָה אֲשֶׁר הֶגְלָה  נְבוּכַדְנֶצֹּור מֶלֶךְ־בָּבֶל לְבָבֶל וַיָּשׁוּבוּ לִירוּשָׁלִַם וִיהוּדָה אִישׁ לְעִירֹו׃

1 Now these are the children of the province, who went up out of the captivity of those who had been carried away, whom Nebuchadnezzar the king of Babylon had carried away to Babylon, and who returned to Jerusalem and Judah, everyone to his city;

1 Und dies sind die Kinder der Landschaft Juda, welche aus der Gefangenschaft der Weggeführten, die Nebukadnezar, der König von Babel, nach Babel weggeführt hatte, hinaufzogen, und die nach Jerusalem und Juda zurückkehrten, ein jeder in seine Stadt,

1 καὶ οὗτοι οἱ υἱοὶ τῆς χώρας οἱ ἀναβαίνοντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς ἀποικίας ἧς ἀπῴκισεν ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς βαβυλῶνος εἰς βαβυλῶνα καὶ ἐπέστρεψαν εἰς ιερουσαλημ καὶ ιουδα ἀνὴρ εἰς πόλιν αὐτοῦ

 

2 אֲשֶׁר־בָּאוּ עִם־זְרֻבָּבֶל יֵשׁוּעַ נְחֶמְיָה שְׂרָיָה רְעֵלָיָה מָרְדֳּכַי בִּלְשָׁן מִפָּר בִּגְוַי רְחוּם בַּעֲנָה מִפַּר אַנְשֵׁי עַם יִשְׂרָאֵל׃  

 

 

2 who came with Zerubbabel, Jeshua (compare Jesus and the book Joshua and the greek word: AT: ἰησοῦς/NT: ιησους = YAH-SHUA = YEHOVAH HEALS/SAVES. YAH is short for YehovAH. From YAHSHUA cam YESHUA (related to Greek – see Ezra 3:8)),  Nehemiah, Seraiah, Reelaiah, Mordecai, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum, and Baanah.

The number of the men of the people of Israel:

 

 

2 welche kamen mit Serubbabel, Jeschua, (Buch: Josua (Joschua); aus "Jeschua" ist in der alexandrinischen Übersetzung der Name "Jesus" entstanden. Griechisch: AT: ἰησοῦς/NT: ιησους = YAH-SHUA = YEHOVAH HEILT/RETTET. YAH kommt von YehovAH. Aus YAHSHUA wurde im Griechischen YESHUA – siehe Ezra 3,8) Nehemia, Seraja, Reelaja, Mordokai, Bilschan, Mispar, Bigwai, Rechum, Baana. Zahl der Männer des Volkes Israel:

2 οἳ ἦλθον μετὰ ζοροβαβελ ἰησοῦς νεεμιας σαραιας ρεελιας μαρδοχαιος βαλασαν μασφαρ βαγουι ρεουμ βαανα ἀνδρῶν ἀριθμὸς λαοῦ ισραηλ

 

 

 

 

3 בְּנֵי פַרְעֹשׁ אַלְפַּיִם מֵאָה שִׁבְעִים וּשְׁנָיִם׃  

3 The children of Parosh, two thousand one hundred seventy-two.

3 Die Söhne Parhosch’, 2172.

 

 

3 υἱοὶ φορος δισχίλιοι ἑκατὸν ἑβδομήκοντα δύο

 

4 בְּנֵי שְׁפַטְיָה שְׁלֹשׁ מֵאֹות שִׁבְעִים וּשְׁנָיִם׃  

4 The children of Shephatiah, three hundred seventy-two.

4 Die Söhne Schephatjas, 372;

 

4 υἱοὶ σαφατια τριακόσιοι ἑβδομήκοντα δύο

 

5 בְּנֵי אָרַח שְׁבַע מֵאֹות חֲמִשָּׁה וְשִׁבְעִים׃  

5 The children of Arah, seven hundred seventy-five.

 

 

5 die Söhne Arachs, 775;

 

 

5 υἱοὶ ηρα ἑπτακόσιοι ἑβδομήκοντα πέντε

 

6 בְּנֵי־פַחַת מֹואָב לִבְנֵי יֵשׁוּעַ יֹואָב אַלְפַּיִם שְׁמֹנֶה מֵאֹות וּשְׁנֵים עָשָׂר׃  

6 The children of Pahathmoab, of the children of Jeshua and Joab, two thousand eight hundred twelve.

6 die Söhne Pachath-Moabs, (d. h. des Stadthalters von Moab) von den Söhnen Jeschuas und Joabs, 2812;

6 υἱοὶ φααθμωαβ τοῖς υἱοῖς ιησουε ιωαβ δισχίλιοι ὀκτακόσιοι δέκα δύο

7 בְּנֵי עֵילָם אֶלֶ מָאתַיִם חֲמִשִּׁים וְאַרְבָּעָה׃

 

7 The children of Elam, one thousand two hundred fifty-four.

 

7 die Söhne Elams, 1254;

 

 

7 υἱοὶ αιλαμ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες

 

8 בְּנֵי זַתּוּא תְּשַׁע מֵאֹות וְאַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה׃  

8 The children of Zattu, nine hundred forty-five.

 

8 die Söhne Sattus, 945;

 

8 υἱοὶ ζαθουα ἐννακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε

9 בְּנֵי זַכָּי שְׁבַע מֵאֹות וְשִׁשִּׁים׃  

9 The children of Zaccai, seven hundred sixty.

9 die Söhne Sakkais, 760;

 

9 υἱοὶ ζακχου ἑπτακόσιοι ἑξήκοντα

10 בְּנֵי בָנִי שֵׁשׁ מֵאֹות אַרְבָּעִים וּשְׁנָיִם׃  

10 The children of Bani, six hundred forty-two.

 

10 die Söhne Banis, 642;

 

 

10 υἱοὶ βανουι ἑξακόσιοι τεσσαράκοντα δύο

 

11 בְּנֵי בֵבָי שֵׁשׁ מֵאֹות עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה׃  

11 The children of Bebai, six hundred twenty-three.

11 die Söhne Bebais, 623;

 

11 υἱοὶ βαβι ἑξακόσιοι εἴκοσι τρεῖς

12 בְּנֵי עַזְגָּד אֶלֶ מָאתַיִם עֶשְׂרִים וּשְׁנָיִם׃  

12 The children of Azgad, one thousand two hundred twenty-two.

12 die Söhne Asgads, 1222;

 

 

12 υἱοὶ ασγαδ τρισχίλιοι διακόσιοι εἴκοσι δύο

 

13 בְּנֵי אֲדֹנִיקָם שֵׁשׁ מֵאֹות שִׁשִּׁים וְשִׁשָּׁה׃  

13 The children of Adonikam, six hundred sixty-six.

 

13 die Söhne Adonikams, 666;

 

 

13 υἱοὶ αδωνικαμ ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ

 

14 בְּנֵי בִגְוָי אַלְפַּיִם חֲמִשִּׁים וְשִׁשָּׁה׃  

14 The children of Bigvai, two thousand fifty-six.

 

14 die Söhne Bigwais, 2056;

 

 

14 υἱοὶ βαγοι δισχίλιοι πεντήκοντα ἕξ

 

15 בְּנֵי עָדִין אַרְבַּע מֵאֹות חֲמִשִּׁים וְאַרְבָּעָה׃  

15 The children of Adin, four hundred fifty-four.

 

15 die Söhne Adins, 454;

 

 

15 υἱοὶ αδιν τετρακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες

 

16 בְּנֵי־אָטֵר לִיחִזְקִיָּה תִּשְׁעִים וּשְׁמֹנָה׃  

16 The children of Ater, of Hezekiah, ninety-eight.

 

16 die Söhne Aters, von Jehiskia, 98;

 

16 υἱοὶ ατηρ τῷ εζεκια ἐνενήκοντα ὀκτώ

 

17 בְּנֵי בֵצָי שְׁלֹשׁ מֵאֹות עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה׃  

17 The children of Bezai, three hundred twenty-three.

 

17 die Söhne Bezais, 323;

 

 

17 υἱοὶ βασου τριακόσιοι εἴκοσι τρεῖς

 

18 בְּנֵי יֹורָה מֵאָה וּשְׁנֵים עָשָׂר׃  

18 The children of Jorah, one hundred twelve.

18 die Söhne Jorahs, 112;

 

18 υἱοὶ ιωρα ἑκατὸν δέκα δύο

 

19 בְּנֵי חָשֻׁם מָאתַיִם עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה׃

19 The children of Hashum, two hundred twenty-three.

19 die Söhne Haschums, 223;

 

19 υἱοὶ ασεμ διακόσιοι εἴκοσι τρεῖς

20 בְּנֵי גִבָּר תִּשְׁעִים וַחֲמִשָּׁה׃  

20 The children of Gibbar, ninety-five.

20 die Söhne Gibbars, 95;

 

20 υἱοὶ γαβερ ἐνενήκοντα πέντε

 

21 בְּנֵי בֵית־לָחֶם מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה׃  

21 The children of Bethlehem, one hundred twenty-three.

 

21 die Söhne Bethlehems, 123;

 

 

21 υἱοὶ βαιθλεεμ ἑκατὸν εἴκοσι τρεῖς

 

22 אַנְשֵׁי נְטֹפָה חֲמִשִּׁים וְשִׁשָּׁה׃

22 The men of Netophah, fifty-six.

22 die Männer von Netopha, 56;

22 υἱοὶ νετωφα πεντήκοντα ἕξ

23 אַנְשֵׁי עֲנָתֹות מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנָה׃

23 The men of Anathoth, one hundred twenty-eight.

23 die Männer von Anathoth, 128;

 

23 υἱοὶ αναθωθ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ

24 בְּנֵי עַזְמָוֶת אַרְבָּעִים וּשְׁנָיִם׃  

24 The children of Azmaveth, forty-two.

24 die Söhne Asmaweths, 42;

24 υἱοὶ ασμωθ τεσσαράκοντα δύο

 

25 בְּנֵי קִרְיַת עָרִים כְּפִירָה וּבְאֵרֹות שְׁבַע מֵאֹות וְאַרְבָּעִים וּשְׁלֹשָׁה׃

 

25 The children of Kiriath Arim, Chephirah, and Beeroth, seven hundred forty-three.

25 die Söhne Kirjath-Arims, Kephiras und Beeroths, 743;

 

 

25 υἱοὶ καριαθιαριμ καφιρα καὶ βηρωθ ἑπτακόσιοι τεσσαράκοντα τρεῖς

 

26 בְּנֵי הָרָמָה וָגָבַע שֵׁשׁ מֵאֹות עֶשְׂרִים וְאֶחָד׃

 

26 The children of Ramah and Geba, six hundred twenty-one.

 

26 die Söhne amas und Gebas, 621;

 

26 υἱοὶ αραμα καὶ γαβαα ἑξακόσιοι εἴκοσι εἷς

 

27 אַנְשֵׁי מִכְמָ מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׁנָיִם׃

 

27 The men of Michmas, one hundred twenty-two.

 

27 die Männer von Mikmas, 122;

 

 

27 ἄνδρες μαχμας ἑκατὸν εἴκοσι δύο

 

28 אַנְשֵׁי בֵית־אֵל וְהָעָי מָאתַיִם עֶשְׂרִים וּשְׁלֹשָׁה׃

 

28 The men of Bethel and Ai, two hundred twenty-three.

28 die Männer von Bethel und Ai, 223;

28 ἄνδρες βαιθηλ καὶ αια τετρακόσιοι εἴκοσι τρεῖς

29 בְּנֵי נְבֹו חֲמִשִּׁים וּשְׁנָיִם׃  

29 The children of Nebo, fifty-two.

29 die Söhne Nebos, 52;

 

29 υἱοὶ ναβου πεντήκοντα δύο

 

30 בְּנֵי מַגְבִּישׁ מֵאָה חֲמִשִּׁים וְשִׁשָּׁה׃

 

30 The children of Magbish, one hundred fifty-six.

30 die Söhne Magbisch’, 156;

 

30 υἱοὶ μαγεβως ἑκατὸν πεντήκοντα ἕξ

31 בְּנֵי עֵילָם אַחֵר אֶלֶ מָאתַיִם חֲמִשִּׁים וְאַרְבָּעָה׃  

31 The children of the other Elam, one thousand two hundred fifty-four.

31 die Söhne des anderen Elam, 1254;

 

31 υἱοὶ ηλαμ-αρ χίλιοι διακόσιοι πεντήκοντα τέσσαρες

 

32 בְּנֵי חָרִם שְׁלֹשׁ מֵאֹות וְעֶשְׂרִים׃  

32 The children of Harim, three hundred twenty.

 

32 die Söhne Harims, 320;

 

 

32 υἱοὶ ηραμ τριακόσιοι εἴκοσι

 

 

33 בְּנֵי־לֹד חָדִיד וְאֹונֹו שְׁבַע מֵאֹות עֶשְׂרִים וַחֲמִשָּׁה׃

 

33 The children of Lod, Hadid, and Ono, seven hundred twenty-five.

33 die Söhne Lods, Hadids und Onos, 725;

 

33 υἱοὶ λοδ αρωθ καὶ ωνω ἑπτακόσιοι εἴκοσι πέντε

 

34 בְּנֵי יְרֵחֹו שְׁלֹשׁ מֵאֹות אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה׃  

34 The children of Jericho, three hundred forty-five.

 

34 die Söhne Jerechos, 345;

 

 

34 υἱοὶ ιεριχω τριακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε

 

35 בְּנֵי נָאָה שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ מֵאֹות וּשְׁלֹשִׁים׃

35 The children of Senaah, three thousand six hundred thirty.

35 die Söhne Senaas, 3630.

 

35 υἱοὶ σαναα τρισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκοντα

36 הַכֹּהֲנִים בְּנֵי יְדַעְיָה לְבֵית יֵשׁוּעַ תְּשַׁע מֵאֹות שִׁבְעִים וּשְׁלֹשָׁה׃  

36 The priests: the children of Jedaiah, of the house of Jeshua, nine hundred seventy-three.

 

36 Die Priester: die Söhne Jedajas, vom Hause Jeschua, 973;

 

 

36 καὶ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ ιεδουα τῷ οἴκῳ ἰησοῦ ἐννακόσιοι ἑβδομήκοντα τρεῖς

 

37 בְּנֵי אִמֵּר אֶלֶ חֲמִשִּׁים וּשְׁנָיִם׃

37 The children of Immer, one thousand fifty-two.

37 die Söhne Immers, 1052;

 

37 υἱοὶ εμμηρ χίλιοι πεντήκοντα δύο

38 בְּנֵי פַשְׁחוּר אֶלֶ מָאתַיִם אַרְבָּעִים וְשִׁבְעָה׃  

38 The children of Pashhur, one thousand two hundred forty-seven.

38 die Söhne Paschchurs, 1247;

 

 

38 υἱοὶ φασσουρ χίλιοι διακόσιοι τεσσαράκοντα ἑπτά

 

39 בְּנֵי חָרִם אֶלֶ וְשִׁבְעָה עָשָׂר׃

39 The children of Harim, one thousand seventeen.

39 die Söhne Harims, 1017.

 

39 υἱοὶ ηρεμ χίλιοι ἑπτά

 

40 הַלְוִיִּם בְּנֵי־יֵשׁוּעַ וְקַדְמִיאֵל לִבְנֵי הֹודַוְיָה שִׁבְעִים וְאַרְבָּעָה׃  

40 The Levites: the children of Jeshua and Kadmiel, of the children of Hodaviah, seventy-four.

40 Die Leviten: die Söhne Jeschuas und Kadmiels, von den Söhnen Hodawjas, vierundsiebzig.

40 καὶ οἱ λευῖται υἱοὶ ἰησοῦ καὶ καδμιηλ τοῖς υἱοῖς ωδουια ἑβδομήκοντα τέσσαρες

 

41 הַמְשֹׁרְרִים בְּנֵי אָ מֵאָה עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנָה׃  

41 The singers: the children of Asaph, one hundred twenty-eight.

 

41 Die Sänger: die Söhne Asaphs, 128.

41 οἱ ᾄδοντες υἱοὶ ασαφ ἑκατὸν εἴκοσι ὀκτώ

42 בְּנֵי הַשֹּׁעֲרִים בְּנֵי־שַׁלּוּם בְּנֵי־אָטֵר בְּנֵי־טַלְמֹון בְּנֵי־עַקּוּב בְּנֵי חֲטִיטָא בְּנֵי שֹׁבָי הַכֹּל מֵאָה שְׁלֹשִׁים וְתִשְׁעָה׃  

 

42 The children of the gatekeepers: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, in all one hundred thirty-nine.

42 Die Söhne der Torhüter: die Söhne Schallums, die Söhne Aters, die Söhne Talmons, die Söhne Akkubs, die Söhne Hatitas, die Söhne Schobais, allesamt 139.

 

 

42 υἱοὶ τῶν πυλωρῶν υἱοὶ σαλουμ υἱοὶ ατηρ υἱοὶ τελμων υἱοὶ ακουβ υἱοὶ ατιτα υἱοὶ σαβαου οἱ πάντες ἑκατὸν τριάκοντα ἐννέα

 

 

43 הַנְּתִינִים בְּנֵי־צִיחָא בְנֵי־חֲשׂוּפָא בְּנֵי טַבָּעֹות׃

 

43 The temple servants: the children of Ziha, the children of Hasupha, the children of Tabbaoth,

 

43 Die Nethinim: die Söhne Zichas, die Söhne Hasuphas, die Söhne Tabbaoths,

43 οἱ ναθιναῖοι υἱοὶ σουια υἱοὶ ασουφε υἱοὶ ταβαωθ

 

 

44 בְּנֵי־קֵרֹ בְּנֵי־יעֲהָא בְּנֵי פָדֹון׃

 

44 the children of Keros, the children of Siaha, the children of Padon,

44 die Söhne Keros’, die Söhne Siahas, die Söhne Padons,

 

44 υἱοὶ κηραος υἱοὶ σωηα υἱοὶ φαδων

 

45 בְּנֵי־לְבָנָה בְנֵי־חֲגָבָה בְּנֵי עַקּוּב׃

45 the children of Lebanah, the children of Hagabah, the children of Akkub,

45 die Söhne Lebanas, die Söhne Hagabas, die Söhne Akkubs,

 

45 υἱοὶ λαβανω υἱοὶ αγαβα υἱοὶ ακαβωθ

 

46 בְּנֵי־חָגָב בְּנֵי־ שַׁמְלַי בְּנֵי חָןָן׃

46 the children of Hagab, the children of Shamlai, the children of Hanan,

46 die Söhne Hagabs, die Söhne Schalmais, die Söhne Hanans,

 

46 υἱοὶ αγαβ υἱοὶ σαμαλαι υἱοὶ αναν

 

47 בְּנֵי־גִדֵּל בְּנֵי־גַחַר בְּנֵי רְאָיָה׃

 

47 the children of Giddel, the children of Gahar, the children of Reaiah,

47 die Söhne Giddels, die Söhne Gachars, die Söhne Reajas,

 

47 υἱοὶ κεδελ υἱοὶ γαερ υἱοὶ ρεηα

 

 

48 בְּנֵי־רְצִין בְּנֵי־נְקֹודָא בְּנֵי גַזָּם׃

48 the children of Rezin, the children of Nekoda, the children of Gazzam,

48 die Söhne ezins, die Söhne Nekodas, die Söhne Gassams,

 

48 υἱοὶ ρασων υἱοὶ νεκωδα υἱοὶ γαζεμ

 

49 בְּנֵי־עֻזָּא בְנֵי־פָחַ בְּנֵי בֵי׃

 

49 the children of Uzza, the children of Paseah, the children of Besai,

49 die Söhne Ussas, die Söhne Paseachs, die Söhne Besais,

 

49 υἱοὶ ουσα υἱοὶ φαση υἱοὶ βασι

 

 

50 בְּנֵי־אַנָה בְנֵי־ מְעִינִים בְּנֵי  נְפִיים׃

50 the children of Asnah, the children of Meunim, the children of Nephisim,

50 die Söhne Asnas, die Söhne der Meunim, die Söhne der Nephisim,

50 υἱοὶ ασενα υἱοὶ μαωνιμ υἱοὶ ναφισων

51 בְּנֵי־בַקְבּוּק בְּנֵי־חֲקוּפָא בְּנֵי חַרְחוּר׃

51 the children of Bakbuk, the children of Hakupha, the children of Harhur,

51 die Söhne Bakbuks, die Söhne Hakuphas, die Söhne Harchurs,

 

51 υἱοὶ βακβουκ υἱοὶ ακιφα υἱοὶ αρουρ

 

52 בְּנֵי־בַצְלוּת בְּנֵי־מְחִידָא בְּנֵי חַרְשָׁא׃

52 the children of Bazluth, the children of Mehida, the children of Harsha,

52 die Söhne Bazluths, die Söhne Mechidas, die Söhne Harschas,

 

52 υἱοὶ βασαλωθ υἱοὶ μαουδα υἱοὶ αρησα

 

53 בְּנֵי־בַרְקֹו בְּנֵי־ירָא בְּנֵי־תָמַח׃

53 the children of Barkos, the children of Sisera, the children of Temah,

 

53 die Söhne Barkos’, die Söhne Siseras, die Söhne Tamachs,

 

53 υἱοὶ βαρκους υἱοὶ σισαρα υἱοὶ θεμα

 

54 בְּנֵי נְצִיחַ בְּנֵי חֲטִיפָא׃

54 the children of Neziah, the children of Hatipha.

54 die Söhne Neziachs, die Söhne Hatiphas.

54 υἱοὶ νασουε υἱοὶ ατουφα

 

55 בְּנֵי עַבְדֵי שְׁלֹמֹה בְּנֵי־טַי בְּנֵי־הַפֶרֶת בְּנֵי פְרוּדָא׃

 

55 The children of Solomon’s servants: the children of Sotai, the children of Hassophereth, the children of Peruda,

55 Die Söhne der Knechte Salomos: die Söhne Sotais, die Söhne Sophereths, die Söhne Perudas,

55 υἱοὶ αβδησελμα υἱοὶ σατι υἱοὶ ασεφηραθ υἱοὶ φαδουρα

 

 

56 בְּנֵי־יַעְלָה בְנֵי־דַרְקֹון בְּנֵי גִדֵּל׃

56 the children of Jaalah, the children of Darkon, the children of Giddel,

56 die Söhne Jaalas, die Söhne Darkons, die Söhne Giddels,

 

56 υἱοὶ ιεηλα υἱοὶ δαρκων υἱοὶ γεδηλ

 

57 בְּנֵי שְׁפַטְיָה בְנֵי־חַטִּיל בְּנֵי פֹּכֶרֶת הַצְּבָיִים בְּנֵי אָמִי׃

57 the children of Shephatiah, the children of Hattil, the children of Pochereth Hazzebaim, the children of Ami.

57 die Söhne Schephatjas, die Söhne Hattils, die Söhne Pokereths-Hazzebaim, die Söhne Amis.

57 υἱοὶ σαφατια υἱοὶ ατιλ υἱοὶ φαχεραθ-ασεβωιν υἱοὶ ημι

 

58 כָּל־הַנְּתִינִים וּבְנֵי עַבְדֵי שְׁלֹמֹה שְׁלֹשׁ מֵאֹות תִּשְׁעִים וּשְׁנָיִם׃

58 All the temple servants, and the children of Solomon’s servants, were three hundred ninety-two.

 

58 Alle Nethinim und Söhne der Knechte Salomos: 392.

 

 

58 πάντες οἱ ναθινιν καὶ υἱοὶ αβδησελμα τριακόσιοι ἐνενήκοντα δύο

 

59 וְאֵלֶּה הָעֹלִים מִתֵּל מֶלַח תֵּל חַרְשָׁא כְּרוּב אַדָּן אִמֵּר וְלֹא יָכְלוּ לְהַגִּיד בֵּית־אֲבֹותָם וְזַרְעָם אִם מִיִּשְׂרָאֵל הֵם׃

59 These were those who went up from Tel Melah, Tel Harsha, Cherub, Addan, and Immer; but they could not show their fathers’ houses, and their offspring, whether they were of Israel:

59 Und diese sind es, die aus Tel-Melach, Tel-Harscha, Kerub, Addan, Immer hinaufzogen; aber sie konnten ihr VaterHAUS und ihre Abkunft nicht angeben, ob sie aus Israel wären:

59 καὶ οὗτοι οἱ ἀναβάντες ἀπὸ θελμελεθ θελαρησα χαρουβ ηδαν εμμηρ καὶ οὐκ ἠδυνάσθησαν τοῦ ἀναγγεῖλαι οἶκον πατριᾶς αὐτῶν καὶ σπέρμα αὐτῶν εἰ ἐξ ισραηλ εἰσίν

60 בְּנֵי־דְלָיָה בְנֵי־טֹובִיָּה בְּנֵי נְקֹודָא שֵׁשׁ מֵאֹות חֲמִשִּׁים וּשְׁנָיִם׃

60 the children of Delaiah, the children of Tobiah, the children of Nekoda, six hundred fifty-two.

 

60 die Söhne Delajas, die Söhne Tobijas, die Söhne Nekodas, 652.

 

 

60 υἱοὶ δαλαια υἱοὶ βουα υἱοὶ τωβια υἱοὶ νεκωδα ἑξακόσιοι πεντήκοντα δύο

 

61 וּמִבְּנֵי הַכֹּהֲנִים בְּנֵי חֳבַיָּה בְּנֵי הַקֹּוץ בְּנֵי בַרְזִלַּי אֲשֶׁר לָקַח מִבְּנֹות בַּרְזִלַּי הַגִּלְעָדִי אִשָּׁה וַיִּקָּרֵא עַל־שְׁםָם׃

 

61 Of the children of the priests: the children of Habaiah, the children of Hakkoz, and the children of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called after their name.

61 Und von den Söhnen der Priester: die Söhne Habajas, die Söhne Hakkoz’, die Söhne Barsillais, der ein Weib von den Töchtern Barsillais, des Gileaditers, genommen hatte und nach ihrem Namen genannt wurde.

61 καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἱερέων υἱοὶ χαβια υἱοὶ ακους υἱοὶ βερζελλαι ὃς ἔλαβεν ἀπὸ θυγατέρων βερζελλαι τοῦ γαλααδίτου γυναῖκα καὶ ἐκλήθη ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτῶν

 

62 אֵלֶּה בִּקְשׁוּ כְתָבָם הַמִּתְיַחְשִׂים וְלֹא נִמְצָאוּ וַיְגֹאֲלוּ מִן־הַכְּהֻנָּה׃

 

62 These sought their place among those who were registered by genealogy, but they were not found: therefore they were deemed disqualified and removed from the priesthood.

62 Diese suchten ihr Geschlechtsregisterverzeichnis, aber es wurde nicht gefunden; und sie wurden von dem Priestertum als unrein ausgeschlossen.

 

62 οὗτοι ἐζήτησαν γραφὴν αὐτῶν οἱ μεθωεσιμ καὶ οὐχ εὑρέθησαν καὶ ἠγχιστεύθησαν ἀπὸ τῆς ἱερατείας

 

 

63 וַיֹּאמֶר הַתִּרְשָׁתָא לָהֶם אֲשֶׁר לֹא־יֹאכְלוּ מִקֹּדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים עַד עֲמֹד כֹּהֵן לְאוּרִים וּלְתֻמִּים׃

63 The governor told them that they should not eat of the most holy things until a priest stood up to serve with Urim and with Thummim.

63 Und der Tirsatha sprach zu ihnen, daß sie von dem Hochheiligen nicht essen dürften, bis ein Priester für die Urim und die Thummim aufstände.

63 καὶ εἶπεν αθερσαθα αὐτοῖς τοῦ μὴ φαγεῖν ἀπὸ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων ἕως ἀναστῇ ἱερεὺς τοῖς φωτίζουσιν καὶ τοῖς τελείοις

64 כָּל־הַקָּהָל כְּאֶחָד אַרְבַּע רִבֹּוא אַלְפַּיִם שְׁלֹשׁ־מֵאֹות שִׁשִּׁים׃

64 The whole assembly together was forty-two thousand three hundred sixty,

64 Die ganze Versammlung insgesamt war 42360,

 

64 πᾶσα δὲ ἡ ἐκκλησία ὡς εἷς τέσσαρες μυριάδες δισχίλιοι τριακόσιοι ἑξήκοντα

65 מִלְּבַד עַבְדֵיהֶם וְאַמְהֹתֵיהֶם אֵלֶּה שִׁבְעַת אֲלָפִים שְׁלֹשׁ מֵאֹות שְׁלֹשִׁים וְשִׁבְעָה וְלָהֶם מְשֹׁרְרִים וּמְשֹׁרְרֹות מָאתָיִם׃

65 in addition to their male servants and their female servants, of whom there were seven thousand three hundred thirty-seven; and they had two hundred singing men and singing women.

65 außer ihren Knechten und ihren Mägden; dieser waren 7337. Und sie hatten noch 200 Sänger und Sängerinnen.

 

 

65 χωρὶς δούλων αὐτῶν καὶ παιδισκῶν αὐτῶν οὗτοι ἑπτακισχίλιοι τριακόσιοι τριάκοντα ἑπτά καὶ οὗτοι ᾄδοντες καὶ ᾄδουσαι διακόσιοι

 

66 וּיהֶם שְׁבַע מֵאֹות שְׁלֹשִׁים וְשִׁשָּׁה פִּרְדֵיהֶם מָאתַיִם אַרְבָּעִים וַחֲמִשָּׁה׃

66 Their horses were seven hundred thirty-six; their mules, two hundred forty-five;

 

 

66 Ihrer Rosse waren 736, ihrer Maultiere 245,

 

 

66 ἵπποι αὐτῶν ἑπτακόσιοι τριάκοντα ἕξ ἡμίονοι αὐτῶν διακόσιοι τεσσαράκοντα πέντε

 

67 גְּמַלֵּיהֶם אַרְבַּע מֵאֹות שְׁלֹשִׁים וַחֲמִשָּׁה חֲמֹרִים שֵׁשֶׁת אֲלָפִים שְׁבַע מֵאֹות וְעֶשְׂרִים׃

67 their camels, four hundred thirty-five; their donkeys, six thousand seven hundred twenty.

 

67 ihrer Kamele 435, der Esel 6720.

 

 

67 κάμηλοι αὐτῶν τετρακόσιοι τριάκοντα πέντε ὄνοι αὐτῶν ἑξακισχίλιοι ἑπτακόσιοι εἴκοσι

 

68 וּמֵרָאשֵׁי הָאָבֹות בְּבֹואָם לְבֵית יְהֹוָה אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם הִתְנַדְּבוּ לְבֵית הָאֱלֹהִים לְהַעֲמִידֹו עַל־מְכֹונֹו׃

68 Some of the heads of fathers’ households, when they came to YEHOVAH’S house which is in Jerusalem, offered willingly for ELOHIM’S house to set it up in its place.

68 Und als sie zum Hause YEHOVAHS in Jerusalem kamen, gaben einige von den Häuptern der Väter freiwillig für das Haus ELOHIMS, um es an seiner Stätte aufzurichten.

68 καὶ ἀπὸ ἀρχόντων πατριῶν ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς οἶκον κυρίου τὸν ἐν ιερουσαλημ ἡκουσιάσαντο εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ στῆσαι αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ

69 כְּכֹחָם נָתְנוּ לְאֹוצַר הַמְּלָאכָה זָהָב דַּרְכְּמֹונִים שֵׁשׁ־רִבֹּאות וָאֶלֶ  וְכֶ מָנִים חֲמֵשֶׁת אֲלָפִים וְכָתְנֹת כֹּהֲנִים מֵאָה׃  

69 They gave according to their ability into the treasury of the work sixty-one thousand darics of gold, and five thousand minas of silver, and one hundred priests’ garments.

69 Nach ihrem Vermögen gaben sie für den Schatz des Werkes: an Gold 61000 Dariken und an Silber 5000 Minen, und 100 Priesterleibröcke.

69 ὡς ἡ δύναμις αὐτῶν ἔδωκαν εἰς θησαυρὸν τοῦ ἔργου χρυσίον καθαρόν μναῖ ἓξ μυριάδες καὶ χίλιαι καὶ ἀργύριον μναῖ πεντακισχίλιαι καὶ κοθωνοι τῶν ἱερέων ἑκατόν

70 וַיֵּשְׁבוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וּמִן־הָעָם וְהַמְשֹׁרְרִים וְהַשֹּׁועֲרִים וְהַנְּתִינִים בְּעָרֵיהֶם וְכָל־יִשְׂרָאֵל בְּעָרֵיהֶם׃

70 So the priests and the Levites, with some of the people, the singers, the gatekeepers, and the temple servants, lived in their cities, and all Israel in their cities.

70 Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volke und die Sänger und die Torhüter und die Nethinim wohnten in ihren Städten; und ganz Israel wohnte in seinen Städten.

70 καὶ ἐκάθισαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται καὶ οἱ ἀπὸ τοῦ λαοῦ καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ναθινιμ ἐν πόλεσιν αὐτῶν καὶ πᾶς ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν

 

 

 

 

 

Kapitel 3

 

 

 

1 וַיִּגַּע הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּעָרִים  וַיֵּאָפוּ הָעָם כְּאִישׁ אֶחָד אֶל־יְרוּשָׁלִָם׃  

 

1 When the seventh month had come, and the children of Israel were in the cities, the people gathered themselves together as one man to Jerusalem.

 

1 Und als der siebte Monat herankam, und die Kinder Israel in den Städten waren, da versammelte sich das Volk wie ein Mann nach Jerusalem.

 

1 καὶ ἔφθασεν ὁ μὴν ὁ ἕβδομος καὶ οἱ υἱοὶ ισραηλ ἐν πόλεσιν αὐτῶν καὶ συνήχθη ὁ λαὸς ὡς ἀνὴρ εἷς εἰς ιερουσαλημ

 

 

2 וַיָּקָם יֵשׁוּעַ בֶּן־יֹוצָדָק וְאֶחָיו הַכֹּהֲנִים וּזְרֻבָּבֶל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵל וְאֶחָיו וַיִּבְנוּ אֶת־מִזְבַּח אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל לְהַעֲלֹות עָלָיו עֹלֹות כַּכָּתוּב בְּתֹורַת מֹשֶׁה אִישׁ־הָאֱלֹהִים׃

 

2 Then Jeshua the son of Jozadak stood up with his brothers the priests, and Zerubbabel the son of Shealtiel and his brothers, and built the altar of ELOHEY ISRAEL, to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses the man ELOHIM.

 

 

2 Und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und seine Brüder, die Priester, und Serubbabel, der Sohn Schealtiels, und seine Brüder machten sich auf und bauten den Altar ELOHEY ISRAELS, um Brandopfer darauf zu opfern, wie geschrieben steht in dem Gesetz Moses, des Mannes ELOHIMS.  

 

2 καὶ ἀνέστη ἰησοῦς ὁ τοῦ ιωσεδεκ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἱερεῖς καὶ ζοροβαβελ ὁ τοῦ σαλαθιηλ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ ᾠκοδόμησαν τὸ θυσιαστήριον θεοῦ ισραηλ τοῦ ἀνενέγκαι ἐπ' αὐτὸ ὁλοκαυτώσεις κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν νόμῳ μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ

 

3 וַיָּכִינוּ הַמִּזְבֵּחַ עַל־מְכֹונֹתָיו כִּי בְּאֵימָה עֲלֵיהֶם מֵעַמֵּי הָאֲרָצֹות  וַיַּעַל עָלָיו עֹלֹות לַיְהֹוָה עֹלֹות לַבֹּקֶר וְלָעָרֶב׃

 

 

3 In spite of their fear because of the peoples of the surrounding lands, they set the altar on its base; and they offered burnt offerings on it to YEHOVAH, even burnt offerings morning and evening.

 

 

3 Und sie richteten den Altar auf an seiner Stätte, denn ein Schrecken war auf ihnen vor den Völkern der Länder; und sie opferten auf ihm Brandopfer dem YEHOVAH, die Morgen- und Abendbrandopfer.

 

3 καὶ ἡτοίμασαν τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ ὅτι ἐν καταπλήξει ἐπ' αὐτοὺς ἀπὸ τῶν λαῶν τῶν γαιῶν καὶ ἀνέβη ἐπ' αὐτὸ ὁλοκαύτωσις τῷ κυρίῳ τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἑσπέραν

 

 

4 וַיַּעֲשׂוּ אֶת־חַג הַכֹּות כַּכָּתוּב וְעֹלַת יֹום בְּיֹום בְּמִפָּר כְּמִשְׁפַּט דְּבַר־יֹום בְּיֹומֹו׃

 

 

4 They kept the feast of booths, as it is written, and offered the daily burnt offerings by number, according to the ordinance, as the duty of every day required;

 

 

4 Und sie feierten das Laubhüttenfest, wie es vorgeschrieben ist; und sie opferten Brandopfer Tag für Tag, nach der Zahl, nach der Vorschrift, das Tägliche an seinem Tage;

 

4 καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν σκηνῶν κατὰ τὸ γεγραμμένον καὶ ὁλοκαυτώσεις ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ἐν ἀριθμῷ ὡς ἡ κρίσις λόγον ἡμέρας ἐν ἡμέρᾳ αὐτοῦ

 

 

5 וְאַחֲרֵיכֵן עֹלַת תָּמִיד וְלֶחֳדָשִׁים וּלְכָל־מֹועֲדֵי יְהֹוָה הַמְקֻדָּשִׁים וּלְכֹל מִתְנַדֵּב נְדָבָה לַיְהֹוָה׃

 

5 and afterward the continual burnt offering, the offerings of the new moons, of all the set feasts of YEHOVAH that were consecrated, and of everyone who willingly offered a free will offering to YEHOVAH.

5 und danach das beständige Brandopfer und diejenigen der Neumonde und aller geheiligten Feste YEHOVAHS, und die Brandopfer eines jeden, YEHOVAH eine freiwillige Gabe brachte.

5 καὶ μετὰ τοῦτο ὁλοκαυτώσεις ἐνδελεχισμοῦ καὶ εἰς τὰς νουμηνίας καὶ εἰς πάσας ἑορτὰς τὰς ἡγιασμένας καὶ παντὶ ἑκουσιαζομένῳ ἑκούσιον τῷ κυρίῳ

6 מִיֹּום אֶחָד לַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי הֵחֵלּוּ לְהַעֲלֹות עֹלֹות לַיְהֹוָה וְהֵיכַל יְהֹוָה לֹא יֻד׃

 

6 From the first day of the seventh month, they began to offer burnt offerings to YEHOVAH; but the foundation of YEHOVAH’S temple was not yet laid.

 

6 Am ersten Tage des siebten Monats fingen sie an, YEHOVAH Brandopfer zu opfern; aber der Grund des Tempels YEHOVAHS war noch nicht gelegt.

 

6 ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἤρξαντο ἀναφέρειν ὁλοκαυτώσεις τῷ κυρίῳ καὶ ὁ οἶκος κυρίου οὐκ ἐθεμελιώθη

 

 

7 וַיִּתְּנוּ־כֶ לַחֹצְבִים וְלֶחָרָשִׁים וּמַאֲכָל וּמִשְׁתֶּה וָשֶׁמֶן לַצִּדֹנִים וְלַצֹּרִים לְהָבִיא עֲצֵי אֲרָזִים מִן־הַלְּבָנֹון אֶל־יָם יָפֹוא כְּרִשְׁיֹון כֹּורֶשׁ מֶלֶךְ־פָּרַ עֲלֵיהֶם׃  

7 They also gave money to the masons, and to the carpenters. They also gave food, drink, and oil to the people of Sidon and Tyre, to bring cedar trees from Lebanon to the sea, to Joppa, according to the grant that they had from Cyrus King of Persia.

 

7 Und sie gaben den Steinhauern und den Zimmerleuten Geld, und Speise und Trank und Öl den Zidoniern und den Tyrern, damit sie Cedernholz vom Libanon nach dem Meere von Japho brächten, gemäß der Vollmacht Kores’, des Königs von Persien, an sie.

 

7 καὶ ἔδωκαν ἀργύριον τοῖς λατόμοις καὶ τοῖς τέκτοσιν καὶ βρώματα καὶ ποτὰ καὶ ἔλαιον τοῖς σηδανιν καὶ τοῖς σωριν ἐνέγκαι ξύλα κέδρινα ἀπὸ τοῦ λιβάνου πρὸς θάλασσαν ιόππης κατ' ἐπιχώρησιν κύρου βασιλέως περσῶν ἐπ' αὐτούς

 

8 וּבַשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְבֹואָם אֶל־בֵּית הָאֱלֹהִים לִירוּשָׁלִַם בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי הֵחֵלּוּ זְרֻבָּבֶל בֶּן־שְׁאַלְתִּיאֵל וְיֵשׁוּעַ בֶּן־יֹוצָדָק וּשְׁאָר אֲחֵיהֶם הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְכָל־הַבָּאִים מֵהַשְּׁבִי יְרוּשָׁלִַם וַיַּעֲמִידוּ אֶת־הַלְוִיִּם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה לְנַצֵּחַ עַל־מְלֶאכֶת בֵּית־יְהֹוָה׃  

 

 

8 Now in the second year of their coming to ELOHIM’s house at Jerusalem, in the second month, Zerubbabel the son of Shealtiel, and Yeshua the son of Jozadak, and the rest of their brothers the priests and the Levites, and all those who had come out of the captivity to Jerusalem, began the work and appointed the Levites, from twenty years old and upward, to have the oversight of the work of YEHOVAH’S house.

 

8 Und im zweiten Jahre ihres Kommens zum Hause ELOHIMS in Jerusalem, im zweiten Monat, begannen Serubbabel, der Sohn Schealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, und ihre übrigen Brüder, die Priester und die Leviten, und alle, die aus der Gefangenschaft nach Jerusalem gekommen waren, und sie bestellten die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber, um Aufsicht zu führen über das Werk des Hauses YEHOVAHS.

 

8 καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ δευτέρῳ τοῦ ἐλθεῖν αὐτοὺς εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ εἰς ιερουσαλημ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ ἤρξατο ζοροβαβελ ὁ τοῦ σαλαθιηλ καὶ ἰησοῦς (Jesus) ὁ τοῦ ιωσεδεκ καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται καὶ πάντες οἱ ἐρχόμενοι ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας εἰς ιερουσαλημ καὶ ἔστησαν τοὺς λευίτας ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ κυρίου

 

9 וַיַּעֲמֹד יֵשׁוּעַ בָּנָיו וְאֶחָיו קַדְמִיאֵל וּבָנָיו בְּנֵי־יְהוּדָה כְּאֶחָד לְנַצֵּחַ עַל־עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה בְּבֵית הָאֱלֹהִים  בְּנֵי חֵנָדָד בְּנֵיהֶם וַאֲחֵיהֶם הַלְוִיִּם׃

 

9 Then Jeshua stood with his sons and his brothers, Kadmiel and his sons, the sons of Judah, together, to set forward the workmen in the ELOHIM’S house: the sons of Henadad, with their sons and their brothers the Levites.

 

 

9 Und Jeschua, seine Söhne und seine Brüder, Kadmiel und seine Söhne, die Söhne Judas, standen wie ein Mann, um Aufsicht zu führen über die, welche das Werk am Hause ELOHAV taten; auch die Söhne Henadads, ihre Söhne und ihre Brüder, die Leviten.

  

9 καὶ ἔστη ἰησοῦς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καδμιηλ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ υἱοὶ ιουδα ἐπὶ τοὺς ποιοῦντας τὰ ἔργα ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ υἱοὶ ηναδαδ υἱοὶ αὐτῶν καὶ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ λευῖται

 

 

10 וְיִדוּ הַבֹּנִים אֶת־הֵיכַל יְהֹוָה וַיַּעֲמִידוּ הַכֹּהֲנִים מְלֻבָּשִׁים בַּחֲצֹצְרֹות וְהַלְוִיִּם בְּנֵי־אָ בַּמְצִלְתַּיִם לְהַלֵּל אֶת־יְהֹוָה עַל־יְדֵי דָּוִיד מֶלֶךְ־יִשְׂרָאֵל׃

10 When the builders laid the foundation of YEHOVAH’S temple, they set the priests in their clothing with trumpets, with the Levites the sons of Asaph with cymbals, to praise YEHOVAH, according to the directions of David king of Israel.

10 Und als die Bauleute den Grund zum Tempel YEHOVAHS legten, ließ man die Priester in ihrer Kleidung hintreten, mit Trompeten, und die Leviten, die Söhne Asaphs, mit Cymbeln, um YEHOVAH zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel.

10 καὶ ἐθεμελίωσαν τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ ἔστησαν οἱ ἱερεῖς ἐστολισμένοι ἐν σάλπιγξιν καὶ οἱ λευῖται υἱοὶ ασαφ ἐν κυμβάλοις τοῦ αἰνεῖν τὸν κύριον ἐπὶ χεῖρας δαυιδ βασιλέως ισραηλ

11 וַיַּעֲנוּ בְּהַלֵּל וּבְהֹודֹת לַיְהֹוָה כִּי טֹוב כִּי־לְעֹולָם חַדֹּו עַל־יִשְׂרָאֵל וְכָל־הָעָם הֵרִיעוּ תְרוּעָה גְדֹולָה בְהַלֵּל לַיְהֹוָה עַל הוּד בֵּית־יְהֹוָה׃  

 

 

 

11 They sang to one another in praising and giving thanks to YEHOVAH, “For he is good, for his loving kindness endures forever toward Israel.” All the people shouted with a great shout, when they praised YEHOVAH, because the foundation of YEHOVAH’S house had been laid.

 

11 Und sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank dem YEHOVAH: denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk erhob ein großes Jubelgeschrei beim Lobe YEHOVAHS, weil der Grund zum Hause YEHOVAHS gelegt wurde.

 

 

11 καὶ ἀπεκρίθησαν ἐν αἴνῳ καὶ ἀνθομολογήσει τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθόν ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ ισραηλ καὶ πᾶς ὁ λαὸ#8056;ς ἐσήμαινον φωνὴν μεγάλην αἰνεῖν τῷ κυρίῳ ἐπὶ θεμελιώσει οἴκου κυρίου

 

 

 

 

12 וְרַבִּים מֵהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְרָאשֵׁי הָאָבֹות הַזְּקֵנִים אֲשֶׁר רָאוּ אֶת־הַבַּיִת הָרִאשֹׁון בְּיָדֹו זֶה הַבַּיִת בְּעֵינֵיהֶם בֹּכִים בְּקֹול גָּדֹול וְרַבִּים בִּתְרוּעָה בְשִׂמְחָה לְהָרִים קֹול׃

 

 

12 But many of the priests and Levites and heads of fathers’ households, the old men who had seen the first house, when the foundation of this house was laid before their eyes, wept with a loud voice. Many also shouted aloud for joy,

 

 

12 Viele aber von den Priestern und den Leviten und den Häuptern der Väter, den Alten, welche das erste Haus gesehen hatten, weinten mit lauter Stimme, als vor ihren Augen der Grund zu diesem Hause gelegt wurde; viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigem Jauchzen.

 

12 καὶ πολλοὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ τῶν λευιτῶν καὶ ἄρχοντες τῶν πατριῶν οἱ πρεσβύτεροι οἳ εἴδοσαν τὸν οἶκον τὸν πρῶτον ἐν θεμελιώσει αὐτοῦ καὶ τοῦτον τὸν οἶκον ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν ἔκλαιον φωνῇ μεγάλῃ καὶ ὄχλος ἐν σημασίᾳ μετ' εὐφροσύνης τοῦ ὑψῶσαι ᾠδήν

 

13 וְאֵין הָעָם מַכִּירִים קֹול תְּרוּעַת הַשִּׂמְחָה לְקֹול בְּכִי הָעָם כִּי הָעָם מְרִיעִים תְּרוּעָה גְדֹולָה וְהַקֹּול נִשְׁמַע עַד־לְמֵרָחֹוק׃

13 so that the people could not discern the noise of the shout of joy from the noise of the weeping of the people; for the people shouted with a loud shout, and the noise was heard far away.

13 Und das Volk konnte den Schall des freudigen Jauchzens nicht unterscheiden von der Stimme des Weinens im Volke; denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, und der Schall wurde gehört bis in die Ferne.

13 καὶ οὐκ ἦν ὁ λαὸς ἐπιγινώσκων φωνὴν σημασίας τῆς εὐφροσύνης ἀπὸ τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ τοῦ λαοῦ ὅτι ὁ λαὸς ἐκραύγασεν φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἡ φωνὴ ἠκούετο ἕως ἀπὸ μακρόθεν

 

 

 

 

 

 

Kapitel 4

 

 

 

1 וַיִּשְׁמְעוּ צָרֵי יְהוּדָה וּבִנְיָמִן כִּי־בְנֵי הַגֹּולָה בֹּונִים הֵיכָל לַיְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃

1 Now when the adversaries of Judah and Benjamin heard that the children of the captivity were building a temple for YEHOVAH ELOHEY ISRAEL’S;

1 Und die Feinde Judas und Benjamins hörten, daß die Kinder der Wegführung YEHOVAH ELOHEY ISRAELS einen Tempel bauten;

1 καὶ ἤκουσαν οἱ θλίβοντες ιουδα καὶ βενιαμιν ὅτι οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικίας οἰκοδομοῦσιν οἶκον τῷ κυρίῳ θεῷ ισραηλ

 

 

2 וַיִּגְּשׁוּ אֶל־זְרֻבָּבֶל וְאֶל־רָאשֵׁי הָאָבֹות וַיֹּאמְרוּ לָהֶם נִבְנֶה עִםָּכֶם כִּי כָכֶם נִדְרֹושׁ לֵאלֹהֵיכֶם  וְלֹא אֲנַחְנוּ זֹבְחִים מִימֵי אֵר חַדֹּן מֶלֶךְ אַשּׁוּר הַמַּעֲלֶה אֹתָנוּ פֹּה׃

 

2 they came near to Zerubbabel, and to the heads of fathers’ households, and said to them, “Let us build with you; for we seek ELOHEICHEM, as you do; and we have been sacrificing to him since the days of Esar Haddon king of Assyria, who brought us up here.”

2 und sie traten zu Serubbabel und zu den Häuptern der Väter und sprachen zu ihnen: Wir wollen mit euch bauen; denn wir suchen ELOHEICHEM wie ihr; und ihm opfern wir seit den Tagen Esar-Haddons, des Königs von Assyrien, der uns hierher heraufgeführt hat.

 

2 καὶ ἤγγισαν πρὸς ζοροβαβελ καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας τῶν πατριῶν καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἰκοδομήσομεν μεθ' ὑμῶν ὅτι ὡς ὑμεῖς ἐκζητοῦμεν τῷ θεῷ ὑμῶν καὶ αὐτῷ ἡμεῖς θυσιάζομεν ἀπὸ ἡμερῶν ασαραδδων βασιλέως ασσουρ τοῦ ἐνέγκαντος ἡμᾶς ὧδε

 

 

3 וַיֹּאמֶר לָהֶם זְרֻבָּבֶל וְיֵשׁוּעַ וּשְׁאָר רָאשֵׁי הָאָבֹות לְיִשְׂרָאֵל לֹא־לָכֶם וָלָנוּ לִבְנֹות בַּיִת לֵאלֹהֵינוּ כִּי אֲנַחְנוּ יַחַד נִבְנֶה לַיְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּנוּ הַמֶּלֶךְ כֹּורֶשׁ מֶלֶךְ־פָּרָ׃

 

 

3 But Zerubbabel, and Jeshua, and the rest of the heads of fathers’ households of Israel, said to them, “You have nothing to do with us in building a house to ELOHEINU; but we ourselves together will build to YEHOVAH, ELOHEY of ISRAEL, as king Cyrus the king of Persia has commanded us.”  

 

3 Aber Serubbabel und Jeschua und die übrigen Häupter der Väter Israels sprachen zu ihnen: Es geziemt euch nicht, mit uns ELOHEINU ein Haus zu bauen; sondern wir allein wollen für YEHOVAH ELOHEY von ISRAEL bauen, wie der König Kores, der König von Persien, uns geboten hat.

 

3 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ζοροβαβελ καὶ ἰησοῦς καὶ οἱ κατάλοιποι τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν τοῦ ισραηλ οὐχ ἡμῖν καὶ ὑμῖν τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ θεῷ ἡμῶν ὅτι ἡμεῖς αὐτοὶ ἐπὶ τὸ αὐτὸ οἰκοδομήσομεν τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν ὡς ἐνετείλατο ἡμῖν κῦρος ὁ βασιλεὺς περσῶν

 

 

4 וַיְהִי עַם־הָאָרֶץ מְרַפִּים יְדֵי עַם־יְהוּדָה וּמְבַלַהִים אֹותָם לִבְנֹות׃

 

4 Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah, and troubled them in building.

 

4 Da suchte das Volk des Landes die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken.

 

4 καὶ ἦν ὁ λαὸς τῆς γῆς ἐκλύων τὰς χεῖρας τοῦ λαοῦ ιουδα καὶ ἐνεπόδιζον αὐτοὺς τοῦ οἰκοδομεῖν

 

5 וְכְרִים עֲלֵיהֶם יֹועֲצִים לְהָפֵר עֲצָתָם כָּל־יְמֵי כֹּורֶשׁ מֶלֶךְ פָּרַ וְעַד־מַלְכוּת דָּרְיָוֶשׁ מֶלֶךְ־פָּרָ׃

 

5 They hired counselors against them, to frustrate their purpose, all the days of Cyrus king of Persia, even until the reign of Darius king of Persia.

 

 

5 Und sie dingten Ratgeber wider sie, um ihren Plan zu vereiteln, alle die Tage Kores’, des Königs von Persien, und bis zur egierung Darius’, des Königs von Persien.

5 καὶ μισθούμενοι ἐπ' αὐτοὺς βουλευόμενοι τοῦ διασκεδάσαι βουλὴν αὐτῶν πάσας τὰς ἡμέρας κύρου βασιλέως περσῶν καὶ ἕως βασιλείας δαρείου βασιλέως περσῶν

6 וּבְמַלְכוּת אֲחַשְׁוֵרֹושׁ בִּתְחִלַּת מַלְכוּתֹו כָּתְבוּ שִׂטְנָה עַל־יֹשְׁבֵי יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם׃  

6 In the reign of Ahasuerus, in the beginning of his reign, they wrote an accusation against the inhabitants of Judah and Jerusalem.

6 Und unter der Regierung des Ahasveros, im Anfange seiner Regierung, schrieben sie eine Anklage wider die Bewohner von Juda und Jerusalem.

 

6 καὶ ἐν βασιλείᾳ ασουηρου ἐν ἀρχῇ βασιλείας αὐτοῦ ἔγραψαν ἐπιστολὴν ἐπὶ οἰκοῦντας ιουδα καὶ ιερουσαλημ

 

 

7 וּבִימֵי אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא כָּתַב בִּשְׁלָם מִתְרְדָת טָבְאֵל וּשְׁאָר  כְּנָוֹתֹו עַל־ אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא מֶלֶךְ פָּרָ וּכְתָב הַנִּשְׁתְּוָן כָּתוּב אֲרָמִית וּמְתֻרְגָּם אֲרָמִית׃  

 

7 In the days of Artaxerxes, Bishlam, Mithredath, Tabeel, and the rest of his companions, wrote to Artaxerxes king of Persia; and the writing of the letter was written in Syrian, and delivered in the Syrian language.

 

(from here Aramaic until chapter 6:18, and again from 7:12-26)

7 Und in den Tagen Artasastas schrieben Bischlam, Mithredath, Tabeel und seine übrigen Genossen an Artasasta, den König von Persien. Die Schrift des Briefes war aber aramäisch geschrieben und ins Aramäische übersetzt.

 

7 καὶ ἐν ἡμέραις αρθασασθα ἔγραψεν ἐν εἰρήνῃ μιθραδάτῃ ταβεηλ σὺν καὶ τοῖς λοιποῖς συνδούλοις αὐτοῦ πρὸς αρθασασθα βασιλέα περσῶν ἔγραψεν ὁ φορολόγος γραφὴν συριστὶ καὶ ἡρμηνευμένην

 

 

8 רְחוּם בְּעֵל־טְעֵם וְשִׁמְשַׁי פְרָא כְּתַבוּ אִגְּרָה חֲדָה עַל־יְרוּשְׁלֶם לְאַרְתַּחְשַׁשְׂתְּא מַלְכָּא כְּנֵמָא׃

8 Rehum the chancellor and Shimshai the scribe wrote a letter against Jerusalem to Artaxerxes the king as follows;

 

8 Rechum, der Statthalter, und Schimschai, der Schreiber, schrieben an Artasasta, den König, einen Brief wider Jerusalem also:

8 ραουμ βααλταμ καὶ σαμσαι ὁ γραμματεὺς ἔγραψαν ἐπιστολὴν μίαν κατὰ ιερουσαλημ τῷ αρθασασθα βασιλεῖ

 

9 אֱדַיִן רְחוּם בְּעֵל־טְעֵם וְשִׁמְשַׁי פְרָא וּשְׁאָר כְּנָוָתְהֹון דִּינָיֵא וַאֲפַרְתְכָיֵא טַרְפְּלָיֵא אֲפָרְיֵא  אַרְכְּוָי בָבְלָיֵא שׁוּשַׁנְכָיֵא  דִּהוּא עֵלְמָיֵא׃

 

 

9 then Rehum the chancellor, Shimshai the scribe, and the rest of their companions, the Dinaites, and the Apharsathchites, the Tarpelites, the Apharsites, the Archevites, the Babylonians, the Shushanchites, the Dehaites, the Elamites,

 

9 damals schrieben nämlich Rechum, der Statthalter, und Schimschai, der Schreiber, und ihre übrigen Genossen, Diniter und Apharsathkiter, Tarpeliter, Apharsiter, Arkewiter, Babylonier, Susaniter, Dehiter und Elamiter,

 

9 τάδε ἔκρινεν ραουμ βααλταμ καὶ σαμσαι ὁ γραμματεὺς καὶ οἱ κατάλοιποι σύνδουλοι ἡμῶν διναῖοι αφαρσαθαχαῖοι ταρφαλλαῖοι αφαρσαῖοι αρχυαῖοι βαβυλώνιοι σουσαναχαῖοι οἵ εἰσιν ηλαμαῖοι

 

 

10 וּשְׁאָר אֻמַּיָּא דִּי הַגְלִי אָנַפַּר רַבָּא וְיַקִּירָא וְהֹותֵב הִמֹּו בְּקִרְיָה דִּי שָׁמְרָיִן וּשְׁאָר עֲבַר־נַהֲרָה וּכְעֶנֶת׃

10 and the rest of the nations whom the great and noble Osnappar brought over, and set in the city of Samaria, and in the rest of the country beyond the River, and so forth, wrote.

10 und die übrigen Völker, welche der große und erlauchte Osnappar wegführte und in den Städten Samarias und in dem übrigen Gebiete jenseit des Stromes wohnen ließ, und so weite

 

10 καὶ οἱ κατάλοιποι ἐθνῶν ὧν ἀπῴκισεν ασενναφαρ ὁ μέγας καὶ ὁ τίμιος καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν πόλεσιν τῆς σομορων καὶ τὸ κατάλοιπον πέραν τοῦ ποταμοῦ

 

11 דְּנָה פַּרְשֶׁגֶן אִגַּרְתָּא דִּי שְׁלַחוּ עֲלֹוהִי עַל־אַרְתַּחְשַׁשְׂתְּא מַלְכָּא  עַבְדָיִךְ אֱנָשׁ עֲבַר־נַהֲרָה וּכְעֶנֶת׃

11 This is the copy of the letter that they sent:

To King Artaxerxes,

From your servants the men beyond the River

11 dies ist die Abschrift des Briefes, den sie an ihn, an den König Artasasta, sandten: Deine Knechte, die Männer diesseit des Stromes, und so weiter.

 

11 αὕτη ἡ διαταγὴ τῆς ἐπιστολῆς ἧς ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν πρὸς αρθασασθα βασιλέα παῖδές σου ἄνδρες πέραν τοῦ ποταμοῦ

 

 

12 יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי יְהוּדָיֵא דִּי לִקוּ מִן־לְוָתָךְ עֲלֶינָא אֲתֹו לִירוּשְׁלֶם קִרְיְתָא מָרָדְתָּא וּבִאישְׁתָּאק בָּנַיִן  וְשׁוּרַי  אֶשְׁכְלִלוּ וְאֻשַּׁיָּא יַחִיטוּ׃

12 Be it known to the king that the Jews who came up from you have come to us to Jerusalem. They are building the rebellious and bad city, and have finished the walls, and repaired the foundations.

 

 

12 Es sei dem König kundgetan, daß die Juden, die von dir heraufgezogen, zu uns nach Jerusalem gekommen sind; sie bauen die aufrührerische und böse Stadt wieder auf, und vollenden die Mauern und bessern die Grundlagen aus.

 

12 γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι οἱ ιουδαῖοι ἀναβάντες ἀπὸ σοῦ ἐφ' ἡμᾶς ἤλθοσαν εἰς ιερουσαλημ τὴν πόλιν τὴν ἀποστάτιν καὶ πονηρὰν οἰκοδομοῦσιν καὶ τὰ τείχη αὐτῆς κατηρτισμένοι εἰσ̥#8055;ν καὶ θεμελίους αὐτῆς ἀνύψωσαν

 

13 כְּעַן יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי הֵן קִרְיְתָא דָךְ תִּתְבְּנֵא וְשׁוּרַיָּה יִשְׁתַּכְלְלוּן מִנְדָּה־בְלֹו וַהֲלָךְ לָא יִנְתְּנוּן וְאַפְּתֹם מַלְכִים תְּהַנְזִק׃

 

 

13 Be it known now to the king that if this city is built and the walls finished, they will not pay tribute, custom, or toll, and in the end it will be hurtful to the kings.

 

 

13 So sei nun dem König kundgetan, daß, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird, und die Mauern vollendet werden, sie Steuer, Zoll und Weggeld nicht mehr geben werden, und solches schließlich die Könige benachteiligen wird.

 

13 νῦν οὖν γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη ἀνοικοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῶσιν φόροι οὐκ ἔσονταί σοι οὐδὲ δώσουσιν καὶ τοῦτο βασιλεῖς κακοποιεῖ

 

 

14 כְּעַן כָּל־קֳבֵל דִּי־מְלַח הֵיכְלָא מְלַחְנָא וְעַרְוַת מַלְכָּא לָא אֲרִיךְ־לַנָא לְמֶחֱזֵא עַל־דְּנָה שְׁלַחְנָא וְהֹודַעְנָא לְמַלְכָּא׃

14 Now because we eat the salt of the palace, and it is not appropriate for us to see the king’s dishonor, therefore we have sent and informed the king,

 

14 Weil wir nun das Salz des Palastes essen und es uns nicht geziemt, den Schaden des Königs anzusehen, deswegen senden wir und tun es dem König kund,

14 καὶ ἀσχημοσύνην βασιλέως οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν ἰδεῖν διὰ τοῦτο ἐπέμψαμεν καὶ ἐγνωρίσαμεν τῷ βασιλεῖ

 

15 דִּי יְבַקַּר בִּפַר־דָּכְרָנַיָּא דִּי אֲבָהָתָךְ וּתְהַשְׁכַּח בִּפַר דָּכְרָנַיָּא וְתִנְדַּע דִּי קִרְיְתָא דָךְ קִרְיָא מָרָדָא וּמְהַנְזְקַת מַלְכִין וּמְדִןָן וְאֶשְׁתַּדּוּר עָבְדִין בְּגַוַּהּ מִן־יֹומָת עָלְמָא עַל־דְּנָה קִרְיְתָא דָךְ הָחָרְבַת׃

 

 

15 that search may be made in the book of the records of your fathers. You will see in the book of the records, and know that this city is a rebellious city, and hurtful to kings and provinces, and that they have started rebellions within it in the past. That is why this city was destroyed.

 

 

15 damit man in dem Buche der Denkwürdigkeiten deiner Väter nachsuche; und du wirst in dem Buche der Denkwürdigkeiten finden, und wirst erkennen, daß diese Stadt eine aufrührerische Stadt gewesen ist, und nachteilig den Königen und Ländern, und daß man von den Tagen der Vorzeit her Empörung darin gestiftet hat, weswegen diese Stadt zerstört worden ist.

 

15 ἵνα ἐπισκέψηται ἐν βιβλίῳ ὑπομνηματισμοῦ τῶν πατέρων σου καὶ εὑρήσεις καὶ γνώσῃ ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη πόλις ἀποστάτις καὶ κακοποιοῦσα βασιλεῖς καὶ χώρας καὶ φυγάδια δούλων ἐν μέσῳ αὐτῆς ἀπὸ χρόνων αἰῶνος διὰ ταῦτα ἡ πόλις αὕτη ἠρημώθη

 

 

 

 

16 מְהֹודְעִין אֲנַחְנָה לְמַלְכָּא דִּי הֵן קִרְיְתָא דָךְ תִּתְבְּנֵא וְשׁוּרַיָּה יִשְׁתַּכְלְלוּן לָקֳבֵל דְּנָה חֲלָק בַּעֲבַר נַהֲרָא לָא אִיתַי לָךְ׃  

16 We inform the king that if this city is built and the walls finished, then you will have no possession beyond the River.

 

 

16 Wir tun dem König kund, daß, wenn diese Stadt wieder aufgebaut wird, und die Mauern vollendet werden, du deshalb diesseit des Stromes kein Teil mehr haben wirst.

 

16 γνωρίζομεν οὖν ἡμεῖς τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐὰν ἡ πόλις ἐκείνη οἰκοδομηθῇ καὶ τὰ τείχη αὐτῆς καταρτισθῇ οὐκ ἔστιν σοι εἰρήνη

 

 

17 פִּתְגָמָא שְׁלַח מַלְכָּא עַל־רְחוּם בְּעֵל־טְעֵם וְשִׁמְשַׁי פְרָא וּשְׁאָר כְּנָוָתְהֹון דִּי יָתְבִין בְּשָׁמְרָיִן וּשְׁאָר עֲבַר־נַהֲרָה שְׁלָם וּכְעֶת׃  

 

17 Then the king sent an answer to Rehum the chancellor, and to Shimshai the scribe, and to the rest of their companions who live in Samaria, and in the rest of the country beyond the River:

Peace.

 

17 Der König sandte eine Antwort an Rechum, den Statthalter, und Schimschai, den Schreiber, und an ihre übrigen Genossen, welche in Samaria und in dem übrigen Gebiete jenseit des Stromes wohnten: Frieden, und so weiter.

 

17 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ραουμ βααλταμ καὶ σαμσαι γραμματέα καὶ τοὺς καταλοίπους συνδούλους αὐτῶν τοὺς οἰκοῦντας ἐν σαμαρείᾳ καὶ τοὺς καταλοίπους πέραν τοῦ ποταμοῦ εἰρήνην καί φησιν

 

18 נִשְׁתְּוָנָא דִּי שְׁלַחְתּוּן עֲלֶינָא מְפָרַשׁ קֱרִי קָדָמָי׃

 

18 The letter which you sent to us has been plainly read before me.

 

18 Der Brief, den ihr an uns gesandt habt, ist deutlich vor mir gelesen worden.

 

18 ὁ φορολόγος ὃν ἀπεστείλατε πρὸς ἡμᾶς ἐκλήθη ἔμπροσθεν ἐμοῦ

 

19 וּמִנִּי שִׂים טְעֵם וּבַקַּרוּ וְהַשְׁכַּחוּ דִּי קִרְיְתָא דָךְ מִן־יֹומָת עָלְמָא עַל־מַלְכִין מִתְנַשְּׂאָה וּמְרַד וְאֶשְׁתַּדּוּר מִתְעֲבֶד־בַּהּ׃

 

19 I decreed, and search has been made, and it was found that this city has made insurrection against kings in the past, and that rebellion and revolts have been made in it.

 

 

 

19 Und von mir ist Befehl gegeben worden, und man hat nachgesucht und gefunden, daß diese Stadt von den Tagen der Vorzeit her sich wider die Könige aufgelehnt hat, und daß Aufruhr und Empörung in ihr gestiftet worden sind.

 

19 καὶ παρ' ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη καὶ ἐπεσκεψάμεθα καὶ εὕραμεν ὅτι ἡ πόλις ἐκείνη ἀφ' ἡμερῶν αἰῶνος ἐπὶ βασιλεῖς ἐπαίρεται καὶ ἀποστάσεις καὶ φυγάδια γίνονται ἐν αὐτῇ

 

 

20 וּמַלְכִין תַּקִּיפִין הֲוֹו עַל־יְרוּשְׁלֶם וְשַׁלִּיטִין בְּכֹל עֲבַר נַהֲרָה וּמִדָּה בְלֹו וַהֲלָךְ מִתְיְהֵב לְהֹון׃

20 There have also been mighty kings over Jerusalem, who have ruled over all the country beyond the River; and tribute, custom, and toll, was paid to them.

 

 

20 Und mächtige Könige sind über Jerusalem gewesen, die über alles geherrscht haben, was jenseit des Stromes ist; und Steuer, Zoll und Weggeld wurde ihnen gegeben.

20 καὶ βασιλεῖς ἰσχυροὶ γίνονται ἐπὶ ιερουσαλημ καὶ ἐπικρατοῦντες ὅλης τῆς ἑσπέρας τοῦ ποταμοῦ καὶ φόροι πλήρεις καὶ μέρος δίδοται αὐτοῖς

21 כְּעַן שִׂימוּ טְּעֵמ לְבַטָּלָא גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ וְקִרְיְתָא דָךְ לָא תִתְבְּנֵא עַד־מִנִּי טַעְמָא יִתְּשָׂם׃

21 Make a decree now to cause these men to cease, and that this city not be built, until a decree is made by me.

 

21 So gebet nun Befehl, diesen Männern zu wehren, damit diese Stadt nicht wieder aufgebaut werde, bis von mir Befehl gegeben wird.

21 καὶ νῦν θέτε γνώμην καταργῆσαι τοὺς ἄνδρας ἐκείνους καὶ ἡ πόλις ἐκείνη οὐκ οἰκοδομηθήσεται ἔτι ὅπως ἀπὸ τῆς γνώμης

22 וּזְהִירִין הֱוֹו שָׁלוּ לְמֶעְבַּד עַל־דְּנָה לְמָה יִשְׂגֵּא חֲבָלָא לְהַנְזָקַת מַלְכִין׃

  

22 Be careful that you not be slack doing so. Why should damage grow to the hurt of the kings?

 

22 Und hütet euch, hierin einen Fehler zu begehen; warum sollte der Schaden wachsen, um den Königen Nachteil zu bringen?

 

22 πεφυλαγμένοι ἦτε ἄνεσιν ποιῆσαι περὶ τούτου μήποτε πληθυνθῇ ἀφανισμὸς εἰς κακοποίησιν βασιλεῦσιν

 

23 אֱדַיִן מִן־דִּי פַּרְשֶׁגֶן נִשְׁתְּוָנָא דִּי אַרְתַּחְשַׁשְׂתָּא מַלְכָּא קֱרִי קֳדָם־רְחוּם וְשִׁמְשַׁי פְרָא וּכְנָוָתְהֹון אֲזַלוּ בִבְהִילוּ לִירוּשְׁלֶמ עַל־יְהוּדָיֵא וּבַטִּלוּ הִמֹּו בְּאֶדְרָע וְחָיִל׃

  

23 Then when the copy of king Artaxerxes’ letter was read before Rehum, Shimshai the scribe, and their companions, they went in haste to Jerusalem to the Jews, and made them to cease by force of arms.

 

23 Hierauf, sobald die Abschrift des Briefes des Königs Artasasta vor Rechum und Schimschai, dem Schreiber, und ihren Genossen gelesen war, gingen sie eilends nach Jerusalem zu den Juden, und wehrten ihnen mit Gewalt und Macht.

23 τότε ὁ φορολόγος τοῦ αρθασασθα βασιλέως ἀνέγνω ἐνώπιον ραουμ καὶ σαμσαι γραμματέως καὶ συνδούλων αὐτῶν καὶ ἐπορεύθησαν σπουδῇ εἰς ιερουσαλημ καὶ ἐν ιουδα καὶ κατήργησαν αὐτοὺς ἐν ἵπποις καὶ δυνάμει 

24 בֵּאדַיִן בְּטֵלַת עֲבִידַת בֵּית־אֱלָהָא דִּי בִּירוּשְׁלֶם וַהֲוָת בָּטְלָא עַד שְׁנַת תַּרְתֵּין לְמַלְכוּת דָּרְיָוֶשׁ מֶלֶךְ־פָּרָ׃

24 Then work stopped on the house of ELAHA which is at Jerusalem. It stopped until the second year of the reign of Darius king of Persia.

24 Damals hörte die Arbeit am Hause ELAHAS in Jerusalem auf, und sie unterblieb bis zum zweiten Jahre der Regierung des Königs Darius von Persien.

24 τότε ἤργησεν τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν ιερουσαλημ καὶ ἦν ἀργοῦν ἕως δευτέρου ἔτους τῆς βασιλείας δαρείου τοῦ βασιλέως περσῶν

 

 

 

 

 

 

Kapitel 5

 

 

 

1 וְהִתְנַבִּי חַגַּי נְבִיאָה וּזְכַרְיָה בַר־עִדֹּוא נְבִיאַיָּא עַל־יְהוּדָיֵא דִּי בִיהוּד וּבִירוּשְׁלֶם בְּשֻׁם אֱלָהּ יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהֹון׃

1 Now the prophets, Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo, prophesied to the Jews who were in Judah and Jerusalem. They prophesied to them in the name of ELAH ISRAELS.

1 Und Haggai, der Prophet, und Sacharja, der Sohn Iddos, die Propheten, weissagten den Juden, die in Juda und in Jerusalem waren; im Namen ELAH ISRAELS weissagten sie ihnen.  

1 καὶ ἐπροφήτευσεν αγγαιος ὁ προφήτης καὶ ζαχαριας ὁ τοῦ αδδω προφητείαν ἐπὶ τοὺς ιουδαίους τοὺς ἐν ιουδα καὶ ιερουσαλημ ἐν ὀνόματι θεοῦ ισραηλ ἐπ' αὐτούς

2 בֵּאדַיִן קָמוּ זְרֻבָּבֶל בַּר־שְׁאַלְתִּיאֵל וְיֵשׁוּעַ בַּר־יֹוצָדָק וְשָׁרִיו לְמִבְנֵא בֵּית אֱלָהָא דִּי בִירוּשְׁלֶם וְעִמְּהֹון נְבִיאַיָּא דִי־אֱלָהָא מְעֲדִין לְהֹון׃

 

 

2 Then Zerubbabel the son of Shealtiel, and Jeshua the son of Jozadak rose up and began to build ELAHA’S house which is at Jerusalem; and with them were the prophets of ELAHA, helping them.  

 

2 Da machten sich Serubbabel, der Sohn Schealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, auf und fingen an, das Haus ELAHAS in Jerusalem zu bauen, und mit ihnen die Propheten ELAHAS, welche sie unterstützten.

 

2 τότε ἀνέστησαν ζοροβαβελ ὁ τοῦ σαλαθιηλ καὶ ἰησοῦς ὁ υἱὸς ιωσεδεκ καὶ ἤρξαντο οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸν ἐν ιερουσαλημ καὶ μετ' αὐτῶν οἱ προφῆται τοῦ θεοῦ βοηθοῦντες αὐτοῖς

 

3 בֵּהּ־זִמְנָא אֲתָא עֲלֵיהֹון תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר־נַהֲרָה וּשְׁתַר בֹּוזְנַי וּכְנָוָתְהֹון וְכֵן אָמְרִין לְהֹם מַן־שָׂם לְכֹם טְעֵם בַּיְתָא דְנָה לִבְּנֵא וְאֻשַּׁרְנָא דְנָה לְשַׁכְלָלָה׃  

  

3 At the same time Tattenai, the governor beyond the River came to them, with Shetharbozenai, and their companions, and asked them, “Who gave you a decree to build this house, and to finish this wall?”

 

3 In jener Zeit kamen Tatnai, der Landpfleger diesseit des Stromes, und Schethar-Bosnai und ihre Genossen zu ihnen und sprachen zu ihnen also: Wer hat euch Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden?

 

3 ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἦλθεν ἐπ' αὐτοὺς θανθαναι ἔπαρχος πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ τοῖα εἶπαν αὐτοῖς τίς ἔθηκεν ὑμῖν γνώμην τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὴν χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι

4 אֱדַיִן כְּנֵמָא אֲמַרְנָא לְּהֹם מַן־אִנּוּן שְׁמָהָת גֻּבְרַיָּא דִּי־דְנָה בִנְיָנָא בָּנַיִן׃

  

4 They also asked for the names of the men were who were making this building.

 

4 Darauf sagten wir ihnen, welches die Namen der Männer wären, die diesen Bau ausführten.

 

4 τότε ταῦτα εἴποσαν αὐτοῖς τίνα ἐστὶν τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν οἰκοδομούντων τὴν πόλιν ταύτην

5 וְעֵין אֱלָהֲהֹם הֲוָת עַל־שָׂבֵי יְהוּדָיֵא וְלָא־בַטִּלוּ הִמֹּו עַד־טַעְמָא לְדָרְיָוֶשׁ יְהָךְ וֶאֱדַיִן יְתִיבוּן נִשְׁתְּוָנָא עַל־דְּנָה׃  

5 But the eye of ELAHAHOM was on the elders of the Jews, and they didn’t make them cease, until the matter should come to Darius, and an answer should be returned by letter concerning it.

 

5 Aber das Auge ELAHAHOMS war über den Ältesten der Juden, daß sie ihnen nicht wehrten, bis die Sache an Darius gelangte und man dann einen Brief darüber zurückschickte.

5 καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν ιουδα καὶ οὐ κατήργησαν αὐτούς ἕως γνώμη τῷ δαρείῳ ἀπηνέχθη καὶ τότε ἀπεστάλη τῷ φορολόγῳ ὑπὲρ τούτου

6 פַּרְשֶׁגֶן אִגַּרְתָּא דִּי־שְׁלַח תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר־נַהֲרָה וּשְׁתַר בֹּוזְנַי וּכְנָוָתֵהּ אֲפַרְכָיֵא דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה עַל־דָּרְיָוֶשׁ מַלְכָּא׃

 

6 The copy of the letter that Tattenai, the governor beyond the River, and Shetharbozenai, and his companions the Apharsachites, who were beyond the River, sent to Darius the king follows.

 

6 Abschrift des Briefes, den Tatnai, der Landpfleger jenseit des Stromes, und Schethar-Bosnai und seine Genossen, die Apharsakiter, die jenseit des Stromes wohnten, an den König Darius sandten.

 

6 διασάφησις ἐπιστολῆς ἧς ἀπέστειλεν θανθαναι ὁ ἔπαρχος τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ δαρείῳ τῷ βασιλεῖ

7 פִּתְגָמָא שְׁלַחוּ עֲלֹוהִי וְכִדְנָה כְּתִיב בְּגַוֵּהּ לְדָרְיָוֶשׁ מַלְכָּא שְׁלָמָא כֹלָּא׃  

7 They sent a letter to him, in which was written: To Darius the king, all peace.

 

 

7 Sie sandten einen Bericht an ihn, und also war darin geschrieben: Darius, dem König, allen Frieden!

 

7 ῥῆσιν ἀπέστειλαν πρὸς αὐτόν καὶ τάδε γέγραπται ἐν αὐτῷ δαρείῳ τῷ βασιλεῖ εἰρήνη πᾶσα

 

8 יְדִיעַ לֶהֱוֵא לְמַלְכָּא דִּי־אֲזַלְנָא לִיהוּד מְדִינְתָּא לְבֵית אֱלָהָא רַבָּא וְהוּא מִתְבְּנֵא אֶבֶן גְּלָל וְאָע מִתְּשָׂם בְּכֻתְלַיָּא וַעֲבִידְתָּא דָךְ אָפַּרְנָא מִתְעַבְדָא וּמַצְלַח בְּיֶדְהֹם׃  

 

 

8 Be it known to the king that we went into the province of Judah, to the house of the great ELAHA, which is built with great stones, and timber is laid in the walls. This work goes on with diligence and prospers in their hands.

 

 

8 Es sei dem König kundgetan, daß wir in die Landschaft Juda zu dem Hause des großen ELAHAS gegangen sind; und es wird mit Quadersteinen werden in die Wände gelegt, und diese Arbeit wird eifrig betrieben, und sie gedeiht unter ihrer Hand.

 

8 γνωστὸν ἔστω τῷ βασιλεῖ ὅτι ἐπορεύθημεν εἰς τὴν ιουδαίαν χώραν εἰς οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦ μεγάλου καὶ αὐτὸς οἰκοδομεῖται λίθοις ἐκλεκτοῖς καὶ ξύλα ἐντίθεται ἐν τοῖς τοίχοις καὶ τὸ ἔργον ἐκεῖνο ἐπιδέξιον γίνεται καὶ εὐοδοῦται ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν

 

9 אֱדַיִן שְׁאֵלְנָא לְשָׂבַיָּא אִלֵּךְ כְּנֵמָא אֲמַרְנָא לְהֹם מַן־שָׂם לְכֹם טְעֵם בַּיְתָא דְנָה לְמִבְנְיָה וְאֻשַּׁרְנָא דְנָה לְשַׁכְלָלָה׃

  

9 Then we asked those elders, and said to them thus, “Who gave you a decree to build this house, and to finish this wall?”

 

 

9 Da haben wir jene Ältesten gefragt und also zu ihnen gesprochen: Wer hat euch Befehl gegeben, dieses Haus zu bauen und diese Mauer zu vollenden?

 

9 τότε ἠρωτήσαμεν τοὺς πρεσβυτέρους ἐκείνους καὶ οὕτως εἴπαμεν αὐτοῖς τίς ἔθηκεν ὑμῖν γνώμην τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομῆσαι καὶ τὴν χορηγίαν ταύτην καταρτίσασθαι

 

10 וְאַ שְׁמָהָתְהֹם שְׁאֵלְנָא לְהֹם לְהֹודָעוּתָךְ דִּי נִכְתֻּב שֻׁם־גֻּבְרַיָּא

דִּי בְרָאשֵׁיהֹם׃

  

10 We asked them their names also, to inform you that we might write the names of the men who were at their head.

10 Und auch nach ihren Namen haben wir sie gefragt, um sie dir kundzutun, damit wir die Namen der Männer aufschrieben, die ihre Häupter sind.

 

10 καὶ τὰ ὀνόματα αὐτῶν ἠρωτήσαμεν αὐτοὺς γνωρίσαι σοι ὥστε γράψαι σοι τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρχόντων αὐτῶν

11 וּכְנֵמָא פִתְגָמָא הֲתִיבוּנָא לְמֵמַר אֲנַחְנָא הִמֹּו עַבְדֹוהִי דִי־אֱלָהּ שְׁמַיָּא וְאַרְעָא וּבָנַיִן בַּיְתָא דִּי־הֲוָא בְנֵה מִקַּדְמַת דְּנָה שְׁנִין שַׂגִּיאָן וּמֶלֶךְ לְיִשְׂרָאֵל רַב בְּנָהִי וְשַׁכְלְלֵהּ׃

 

11 Thus they returned us answer, saying, “We are the servants of the ELAH of heaven and earth, and are building the house that was built these many years ago, which a great king of Israel built and finished.

 

 

11 Und also gaben sie uns Antwort und sprachen: Wir sind die Knechte ELAHS des Himmels und der Erde, und wir bauen das Haus wieder auf, das viele Jahre zuvor gebaut wurde; und ein großer König von Israel hatte es gebaut und vollendet.

 

11 καὶ τοιοῦτο ῥῆμα ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντες ἡμεῖς ἐσμεν δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ οἰκοδομοῦμεν τὸν οἶκον ὃς ἦν ᾠκοδομημένος πρὸ τούτου ἔτη πολλά καὶ βασιλεὺς τοῦ ισραηλ μέγας ᾠκοδόμησεν αὐτὸν καὶ κατηρτίσατο αὐτὸν

 

12 לָהֵן מִן־דִּי הַרְגִּזוּ אֲבָהֳתַנָא לֶאֱלָהּ שְׁמַיָּא יְהַב הִמֹּו בְּיַד נְבוּכַדְנֶצַּר מֶלֶךְ־בָּבֶל כַּדָּיָה וּבַיְתָה דְנָה תְרֵהּ וְעַמָּה הַגְלִי לְבָבֶל׃  

 

 

12 But after our fathers had provoked the ELAH of heaven to wrath, he gave them into the hand of Nebuchadnezzar king of Babylon, the Chaldean, who destroyed this house, and carried the people away into Babylon.

 

12 Aber seitdem unsere Väter den ELAH des Himmels gereizt haben, hat er sie in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, des Chaldäers, gegeben, und er hat dieses Haus zerstört und das Volk nach Babel weggeführt.

 

12 αὐτοῖς ἀφ' ὅτε δὲ παρώργισαν οἱ πατέρες ἡμῶν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ναβουχοδονοσορ βασιλέως βαβυλῶνος τοῦ χαλδαίου καὶ τὸν οἶκον τοῦτον κατέλυσεν καὶ τὸν λαὸν ἀπῴκισεν εἰς βαβυλῶνα

 

13 בְּרַם בִּשְׁנַת חֲדָה לְכֹורֶשׁ מַלְכָּא דִּי בָבֶל כֹּורֶשׁ מַלְכָּא שָׂם טְעֵם בֵּית־אֱלָהָא דְנָה לִבְּנֵא׃

 

13 But in the first year of Cyrus king of Babylon, Cyrus the king made a decree to build this house of ELAHA.

 

 

13 Doch im ersten Jahre Kores’, des Königs von Babel, hat der König Kores Befehl gegeben, dieses Haus ELAHAS wieder aufzubauen.

 

13 ἀλλ' ἐν ἔτει πρώτῳ κύρου τοῦ βασιλέως κῦρος ὁ βασιλεὺς ἔθετο γνώμην τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τοῦτον οἰκοδομηθῆναι

 

 

14 וְאַ מָאנַיָּא דִי־בֵית־אֱלָהָא דִּי דַהֲבָה וְכַפָּא דִּי נְבוּכַדְנֶצַּר הַנְפֵּק מִן־הֵיכְלָא דִּי בִירוּשְׁלֶם וְהֵיבֵל הִמֹּו לְהֵיכְלָא דִּי בָבֶל הַנְפֵּק הִמֹּו כֹּורֶשׁ מַלְכָּא מִן־הֵיכְלָא דִּי בָבֶל וִיהִיבוּ לְשֵׁשְׁבַּצַּר שְׁמֵהּ דִּי פֶחָה שָׂמֵהּ׃

 

14 The gold and silver vessels of ELOHA’S house, which Nebuchadnezzar took out of the temple that was in Jerusalem, and brought into the temple of Babylon, those Cyrus the king also took out of the temple of Babylon, and they were delivered to one whose name was Sheshbazzar, whom he had made governor.

14 Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses ELAHAS, welche Nebukadnezar aus dem Tempel, der zu Jerusalem war, herausgenommen und in den Tempel zu Babel gebracht hatte, die hat der König Kores aus dem Tempel zu Babel herausgenommen und sie einem gegeben, dessen Name Sesbazar war, den er zum Landpfleger einsetzte.

 

14 καὶ τὰ σκεύη τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ ἃ ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν αὐτὰ εἰς ναὸν τοῦ βασιλέως ἐξήνεγκεν αὐτὰ κῦρος ὁ βασιλεὺς ἀπὸ ναοῦ τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν τῷ σασαβασαρ τῷ θησαυροφύλακι τῷ ἐπὶ τοῦ θησαυροῦ

 

15 וַאֲמַר־לֵהּ אֵלֶּה מָאנַיָּא שֵׂא אֵזֶל־אֲחֵת הִמֹּו בְּהֵיכְלָא דִּי בִירוּשְׁלֶם וּבֵית אֱלָהָא יִתְבְּנֵא עַל־אַתְרֵהּ׃

15 He said to him, ‘Take these vessels, go, put them in the temple that is in Jerusalem, and let ELAHA’S house be built in its place.’

 

15 Und er sprach zu ihm: Nimm diese Geräte, ziehe hin, lege sie nieder in dem Tempel, der zu Jerusalem ist; und das Haus ELAHAS werde wieder aufgebaut an seiner früheren Stätte.

 

15 καὶ εἶπεν αὐτῷ πάντα τὰ σκεύη λαβὲ καὶ πορεύου θὲς αὐτὰ ἐν τῷ οἴκῳ τῷ ἐν ιερουσαλημ εἰς τὸν ἑαυτῶν τόπον

 

 

16 אֱדַיִן שֵׁשְׁבַּצַּר דֵּךְ אֲתָא יְהַב אֻשַּׁיָּא דִּי־בֵית אֱלָהָא דִּי בִירוּשְׁלֶם וּמִן־אֱדַיִן וְעַד־כְּעַן מִתְבְּנֵא וְלָא שְׁלִם׃

 

16 Then the same Sheshbazzar came and laid the foundations of ELAHA’S house which is in Jerusalem. Since that time even until now it has been being built, and yet it is not completed.

 

16 Da kam dieser Sesbazar und legte den Grund des Hauses ELAHAS, das in Jerusalem ist; und von da an bis jetzt wird daran gebaut, es ist aber noch nicht vollendet.

16 τότε σασαβασαρ ἐκεῖνος ἦλθεν καὶ ἔδωκεν θεμελίους τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν ιερουσαλημ καὶ ἀπὸ τότε ἕως τοῦ νῦν ᾠκοδομήθη καὶ οὐκ ἐτελέσθη

 

17 וּכְעַן הֵן עַל־מַלְכָּא טָב יִתְבַּקַּר בְּבֵית גִּנְזַיָּא דִּי־מַלְכָּא תַמָּה דִּי בְּבָבֶל הֵן אִיתַי דִּי־מִן־כֹּורֶשׁ מַלְכָּא שִׂים טְעֵם לְמִבְנֵא בֵּית־אֱלָהָא דֵךְ בִּירוּשְׁלֶם וּרְעוּת מַלְכָּא עַל־דְּנָה יִשְׁלַח עֲלֶינָא׃

17 Now therefore, if it seems good to the king, let a search be made in the king’s treasure house, which is there at Babylon, whether it is so, that a decree was made of Cyrus the king to build this house of ELAHA at Jerusalem; and let the king send his pleasure to us concerning this matter.”

17 Und nun, wenn es den König gut dünkt, so werde nachgesucht in dem SchatzHAUSE des Königs, welches dort zu Babel ist, ob es so sei, daß vom König Kores Befehl gegeben worden ist, dieses Haus ELAHAS in Jerusalem zu bauen; und der König sende uns seinen Willen hierüber zu.

17 καὶ νῦν εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθόν ἐπισκεπήτω ἐν οἴκῳ τῆς γάζης τοῦ βασιλέως βαβυλῶνος ὅπως γνῷς ὅτι ἀπὸ βασιλέως κύρου ἐτέθη γνώμη οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον τὸν ἐν ιερουσαλημ καὶ γνοὺς ὁ βασιλεὺς περὶ τούτου πεμψάτω πρὸς ἡμᾶς

 

 

 

 

 

 

Kapitel 6

 

 

 

1 בֵּאדַיִן דָּרְיָוֶשׁ מַלְכָּא שָׂם טְעֵם וּבַקַּרוּ בְּבֵית פְרַיָּא דִּי גִנְזַיָּא מְהַחֲתִין תַּמָּה בְּבָבֶל׃

1 Then Darius the king made a decree, and the house of the archives, where the treasures were laid up in Babylon, was searched.

 

1 Da gab der König Darius Befehl, und man suchte nach in dem Urkundenhaus, worin man die Schätze niederlegte zu Babel.

 

1 τότε δαρεῖος ὁ βασιλεὺς ἔθηκεν γνώμην καὶ ἐπεσκέψατο ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις ὅπου ἡ γάζα κεῖται ἐν βαβυλῶνι

 

2 וְהִשְׁתְּכַח בְּאַחְמְתָא בְּבִירְתָא דִּי בְּמָדַי מְדִינְתָּה מְגִלָּה חֲדָה וְכֵן־כְּתִיב בְּגַוַּהּ דִּכְרֹונָה׃  

2 A scroll was found at Achmetha, in the palace that is in the province of Media, and in it this was written for a record:

 

 

2 Und es wurde zu Achmetha, in der Burg, die in der Landschaft Medien liegt, eine olle gefunden; und darin war eine Denkschrift also geschrieben:

 

2 καὶ εὑρέθη ἐν πόλει ἐν τῇ βάρει τῆς μήδων πόλεως κεφαλὶς μία καὶ τοῦτο ἦν γεγραμμένον ἐν αὐτῇ ὑπόμνημα

 

 

3 בִּשְׁנַת חֲדָה לְכֹורֶשׁ מַלְכָּא כֹּורֶשׁ מַלְכָּא שָׂם טְעֵם בֵּית־אֱלָהָא בִירוּשְׁלֶם בַּיְתָא יִתְבְּנֵא אֲתַר דִּי־דָבְחִין דִּבְחִין וְאֻשֹּׁוהִי מְובְלִין רוּמֵהּ אַמִּין שִׁתִּין פְּתָיֵהּ אַמִּין שִׁתִּין׃

 

 

3 In the first year of Cyrus the king, Cyrus the king made a decree: Concerning ELAHA’S house at Jerusalem, let the house be built, the place where they offer sacrifices, and let its foundations be strongly laid; with its height sixty cubits, and its width sixty cubits;

 

 

3 Im ersten Jahre des Königs Kores gab der König Kores Befehl: Das Haus ELAHAS in Jerusalem betreffend: Dieses Haus soll wieder aufgebaut werden als eine Stätte, wo man Schlachtopfer opfert. Und seine Grundlagen sollen aufgerichtet werden: seine Höhe sechzig Ellen, seine Breite sechzig Ellen;

 

3 ἐν ἔτει πρώτῳ κύρου βασιλέως κῦρος ὁ βασιλεὺς ἔθηκεν γνώμην περὶ οἴκου τοῦ θεοῦ τοῦ ἐν ιερουσαλημ οἶκος οἰκοδομηθήτω καὶ τόπος οὗ θυσιάζουσιν τὰ θυσιάσματα καὶ ἔθηκεν ἔπαρμα ὕψος πήχεις ἑξήκοντα πλάτος αὐτοῦ πήχεων ἑξήκοντα

 

 

4 נִדְבָּכִין דִּי־אֶבֶן גְּלָל תְּלָתָא וְנִדְבָּךְ דִּי־אָע חֲדַת וְנִפְקְתָא מִן־בֵּית מַלְכָּא תִּתְיְהִב׃

 

4 with three courses of great stones and a course of new timber. Let the expenses be given out of the king’s house.

 

4 drei Lagen von Quadersteinen und eine Lage von neuen Balken. Und die Kosten sollen aus dem Hause des Königs bestritten werden.

 

4 καὶ δόμοι λίθινοι κραταιοὶ τρεῖς καὶ δόμος ξύλινος εἷς καὶ ἡ δαπάνη ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως δοθήσεται

 

5 וְאַ מָאנֵי בֵית־אֱלָהָא דִּי דַהֲבָה וְכַפָּא דִּי נְבוּכַדְנֶצַּר הַנְפֵּק מִן־הֵיכְלָא דִי־בִירוּשְׁלֶם וְהֵיבֵל לְבָבֶל יַהֲתִיבוּן וִיהָךְ לְהֵיכְלָא דִי־בִירוּשְׁלֶם לְאַתְרֵהּ וְתַחֵת בְּבֵית אֱלָהָא׃  

 

 

5 Also let the gold and silver vessels of ELAHA’S house, which Nebuchadnezzar took out of the temple which is at Jerusalem, and brought to Babylon, be restored and brought again to the temple which is at Jerusalem, everything to its place. You shall put them in ELAHA’S house.

 

5 Und auch die goldenen und silbernen Geräte des Hauses ELAHAS, welche Nebukadnezar aus dem Tempel, der zu Jerusalem war, herausgenommen und nach Babel gebracht hat, soll man zurückgeben, daß ein jedes wieder in den Tempel zu Jerusalem komme, an seinen Ort; und du sollst sie in dem Hause ELAHAS niederlegen.

 

5 καὶ τὰ σκεύη οἴκου τοῦ θεοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ ἃ ναβουχοδονοσορ ἐξήνεγκεν ἀπὸ οἴκου τοῦ ἐν ιερουσαλημ καὶ ἐκόμισεν εἰς βαβυλῶνα καὶ δοθήτω καὶ ἀπελθάτω εἰς τὸν ναὸν τὸν ἐν ιερουσαλημ ἐπὶ τόπου οὗ ἐτέθη ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ

 

 

6 כְּעַן תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר־נַהֲרָה שְׁתַר בֹּוזְנַי וּכְנָוָתְהֹונ אֲפַרְכָיֵא דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה רַחִיקִין הֲוֹו מִן־תַּמָּה׃

 

6 Now therefore, Tattenai, governor beyond the River, Shetharbozenai, and your companions the Apharsachites, who are beyond the River, you must stay far from there.

6 Nun denn, Tatnai, Landpfleger jenseit des Stromes, Schethar-Bosnai und eure Genossen, die Apharsakiter, die ihr jenseit des Stromes seid, entfernet euch von dannen!

6 νῦν δώσετε ἔπαρχοι πέραν τοῦ ποταμοῦ σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν αφαρσαχαῖοι οἱ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ μακρὰν ὄντες ἐκεῖθεν

 

 

7 שְׁבֻקוּ לַעֲבִידַת בֵּית־אֱלָהָא דֵךְ פַּחַת יְהוּדָיֵא וּלְשָׂבֵי יְהוּדָיֵא בֵּית־אֱלָהָא דֵךְ יִבְנֹון עַל־אַתְרֵהּ׃

 

7 Leave the work of this house of ELAHA alone; let the governor of the Jews and the elders of the Jews build this house of ELAHA in its place.

 

7 Laßt die Arbeit geschehen an diesem Hause ELAHAS; der Landpfleger der Juden und die Ältesten der Juden mögen dieses Haus ELAHAS an seiner früheren Stätte wieder aufbauen.

7 ἄφετε τὸ ἔργον οἴκου τοῦ θεοῦ οἱ ἀφηγούμενοι τῶν ιουδαίων καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ιουδαίων οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον οἰκοδομείτωσαν ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτοῦ

 

8 וּמִנִּי שִׂים טְעֵם לְמָא דִי־תַעַבְדוּן עִם־שָׂבֵי יְהוּדָיֵא אִלֵּךְ לְמִבְנֵא בֵּית־אֱלָהָא דֵךְ וּמִנִּכְי מַלְכָּא דִּי מִדַּת עֲבַר נַהֲרָה אָפַּרְנָא נִפְקְתָא תֶּהֱוֵא מִתְיַהֲבָא לְגֻבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי־לָא לְבַטָּלָא׃

 

8 Moreover I make a decree what you shall do for these elders of the Jews for the building of this house of ELAHA: that of the king’s goods, even of the tribute beyond the River, expenses must be given with all diligence to these men, that they not be hindered.

 

 

8 Und von mir wird Befehl gegeben wegen dessen, was ihr diesen Ältesten der Juden für den Bau dieses Hauses ELAHAS tun sollt; nämlich, von den Gütern des Königs, aus der Steuer jenseit des Stromes, sollen diesen Männern die Kosten pünktlich gegeben werden, damit sie nicht gehindert seien.

 

8 καὶ ἀπ' ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη μήποτέ τι ποιήσητε μετὰ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ιουδαίων τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον καὶ ἀπὸ ὑπαρχόντων βασιλέως τῶν φόρων πέραν τοῦ ποταμοῦ ἐπιμελῶς δαπάνη ἔστω διδομένη τοῖς ἀνδράσιν ἐκείνοις τὸ μὴ καταργηθῆναι

 

 

9 וּמָה חַשְׁחָן וּבְנֵי תֹורִין וְדִכְרִין וְאִמְּרִין לַעֲלָוָן לֶאֱלָהּ שְׁמַיָּא חִנְטִין מְלַח חֲמַר וּמְשַׁח כְּמֵאמַר כָּהֲנַיָּא דִי־בִירוּשְׁלֶם לֶהֱוֵא מִתְיְהֵב לְהֹם יֹום בְּיֹום דִּי־לָא שָׁלוּ׃

 

9 That which they have need of, including young bulls, rams, and lambs, for burnt offerings to the ELAH of heaven; also wheat, salt, wine, and oil, according to the word of the priests who are at Jerusalem, let it be given them day by day without fail;

 

9 Und was nötig ist, sowohl junge Stiere, als auch Widder und Lämmer zu Brandopfern für den ELAH des Himmels, Weizen, Salz, Wein und Öl, soll ihnen nach dem Geheiß der Priester, die in Jerusalem sind, Tag für Tag unfehlbar gegeben werden,

 

9 καὶ ὃ ἂν ὑστέρημα καὶ υἱοὺς βοῶν καὶ κριῶν καὶ ἀμνοὺς εἰς ὁλοκαυτώσεις τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ πυρούς ἅλας οἶνον ἔλαιον κατὰ τὸ ῥῆμα τῶν ἱερέων τῶν ἐν ιερουσαλημ ἔστω διδόμενον αὐτοῖς ἡμέραν ἐν ἡμέρᾳ ὃ ἐὰν αἰτήσωσιν

 

10 דִּי־לֶהֱוֹן מְהַקְרְבִין נִיחֹוחִין לֶאֱלָהּ שְׁמַיָּא וּמְצַלַּיִן לְחַיֵּי מַלְכָּא וּבְנֹוהִי׃

10 that they may offer sacrifices of pleasant aroma to the ELAH of heaven, and pray for the life of the king, and of his sons.

 

10 damit sie dem ELAH des Himmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten.

10 ἵνα ὦσιν προσφέροντες εὐωδίας τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ καὶ προσεύχωνται εἰς ζωὴν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ

11 וּמִנִּי שִׂים טְעֵם דִּי כָל־אֱנָשׁ דִּי יְהַשְׁנֵא פִּתְגָמָא דְנָה יִתְנְח אָע מִן־בַּיְתֵהּ וּזְקִי יִתְמְחֵא עֲלֹהִי וּבַיְתֵהּ נְוָלוּ יִתְעֲבֵד עַל־דְּנָה׃

 

 

11 I have also made a decree that whoever alters this message, let a beam be pulled out from his house, and let him be lifted up and fastened on it; and let his house be made a dunghill for this.

 

 

11 Und von mir wird Befehl gegeben: Welcher Mensch diesen Erlaß abändern wird, von dessen Hause soll ein Balken ausgerissen und er, aufgehängt, daran geschlagen werden; und sein Haus soll dieserhalb zu einer Kotstätte gemacht werden.

 

11 καὶ ἀπ' ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ὃς ἀλλάξει τὸ ῥῆμα τοῦτο καθαιρεθήσεται ξύλον ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ καὶ ὠρθωμένος παγήσεται ἐπ' αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος αὐτοῦ τὸ κατ' ἐμὲ ποιηθήσετα

 

 

12 וֵאלָהָא דִּי שַׁכִּן שְׁמֵהּ תַּמָּה יְמַגַּר כָּל־מֶלֶךְ וְעַם דִּי יִשְׁלַח יְדֵהּ לְהַשְׁנָיָה לְחַבָּלָה בֵּית־אֱלָהָא דֵךְ דִּי בִירוּשְׁלֶם אֲנָה דָרְיָוֶשׁ שָׂמֶת טְעֵם אָפַּרְנָא יִתְעֲבִד׃  

 

 

12 May the ELAHA who has caused his name to dwell there overthrow all kings and peoples who stretch out their hand to alter this, to destroy this house of ELAHA which is at Jerusalem. I Darius have made a decree. Let it be done with all diligence.

 

 

12 Der ELAHA aber, der seinen Namen daselbst wohnen läßt, stürze jeden König und jedes Volk nieder, die ihre Hand ausstrecken werden, diesen Erlaß abzuändern, um dieses Haus ELAHAS zu zerstören, das in Jerusalem ist! Ich, Darius, habe den Befehl gegeben; pünktlich soll er vollzogen werden!

 

12 καὶ ὁ θεός οὗ κατασκηνοῖ τὸ ὄνομα ἐκεῖ καταστρέψει πάντα βασιλέα καὶ λαόν ὃς ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἀλλάξαι ἢ ἀφανίσαι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἐκεῖνον τὸν ἐν ιερουσαλημ ἐγὼ δαρεῖος ἔθηκα γνώμην ἐπιμελῶς ἔσται

 

 

 

13 אֱדַיִן תַּתְּנַי פַּחַת עֲבַר־נַהֲרָה שְׁתַר בֹּוזְנַי וּכְנָוָתְהֹון לָקֳבֵל דִּי־שְׁלַח דָּרְיָוֶשׁ מַלְכָּא כְּנֵמָא אָפַּרְנָא עֲבַדוּ׃

 

13 Then Tattenai, the governor beyond the River, Shetharbozenai, and their companions did accordingly with all diligence, because Darius the king had sent a decree.

 

13 Da taten Tatnai, der Landpfleger jenseit des Stromes, Schethar-Bosnai und ihre Genossen, wegen dessen was der König Darius entboten hatte, pünktlich also.

 

13 τότε θανθαναι ἔπαρχος πέραν τοῦ ποταμοῦ σαθαρβουζανα καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ πρὸς ὃ ἀπέστειλεν δαρεῖος ὁ βασιλεὺς οὕτως ἐποίησαν ἐπιμελῶς

 

14 וְשָׂבֵי יְהוּדָיֵא בָּנַיִן וּמַצְלְחִין בִּנְבוּאַת חַגַּי נְבִיאָה וּזְכַרְיָה בַּר־עִדֹּוא וּבְנֹו וְשַׁכְלִלוּ מִן־טַעַם אֱלָהּ יִשְׂרָאֵל וּמִטְּעֵם כֹּורֶשׁ וְדָרְיָוֶשׁ וְאַרְתַּחְשַׁשְׂתְּא מֶלֶךְ פָּרָ׃

 

 

 

14 The elders of the Jews built and prospered, through the prophesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of Iddo. They built and finished it, according to the commandment of the ELAH of ISRAEL, and according to the decree of Cyrus, Darius, and Artaxerxes king of Persia.

 

14 Und die Ältesten der Juden bauten; und es gelang ihnen durch die Weissagung Haggais, des Propheten, und Sacharjas, des Sohnes Iddos; und sie bauten und vollendeten nach dem Befehle des ELAHS ISRAELS, und nach dem Befehl Kores’ und Darius’ und Artasastas, des Königs von Persien.

 

14 καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν ιουδαίων ᾠκοδομοῦσαν καὶ οἱ λευῖται ἐν προφητείᾳ αγγαιου τοῦ προφήτου καὶ ζαχαριου υἱοῦ αδδω καὶ ἀνῳκοδόμησαν καὶ κατηρτίσαντο ἀπὸ γνώμης θεοῦ ισραηλ καὶ ἀπὸ γνώμης κύρου καὶ δαρείου καὶ αρθασασθα βασιλέων περσῶν

 

15 וְשֵׁיצִיא בַּיְתָה דְנָה עַד יֹום תְּלָתָה לִירַח אֲדָר דִּי־הִיא שְׁנַת־ שֵׁת לְמַלְכוּת דָּרְיָוֶשׁ מַלְכָּא׃

15 This house was finished on the third day of the month Adar, which was in the sixth year of the reign of Darius the king.

 

15 Und dieses Haus wurde beendet bis zum dritten Tage des Monats Adar, das ist das sechste Jahr der egierung des Königs Darius.

15 καὶ ἐτέλεσαν τὸν οἶκον τοῦτον ἕως ἡμέρας τρίτης μηνὸς αδαρ ὅ ἐστιν ἔτος ἕκτον τῇ βασιλείᾳ δαρείου τοῦ βασιλέως

16 וַעֲבַדוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּהֲנַיָּא וְלֵוָיֵא וּשְׁאָר בְּנֵי־גָלוּתָא חֲנֻכַּת בֵּית־אֱלָהָא דְנָה בְּחֶדְוָה׃

 

16 The children of Israel, the priests, the Levites, and the rest of the children of the captivity, kept the dedication of this house of ELAHA with joy.

16 Und die Kinder Israel, die Priester und die Leviten und die übrigen Kinder der Wegführung, feierten die Einweihung dieses Hauses ELAHAS mit Freuden.

16 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ισραηλ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται καὶ οἱ κατάλοιποι υἱῶν ἀποικεσίας ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ἐν εὐφροσύνῃ

 

17 וְהַקְרִבוּ לַחֲנֻכַּת בֵּית־אֱלָהָא דְנָה תֹּורִין מְאָה דִּכְרִין מָאתַיִן אִמְּרִין אַרְבַּע מְאָה וּצְפִירֵי עִזִּין  לְחַטָּיָא עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל תְּרֵי־עֲשַׂר לְמִנְיָן שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

17 They offered at the dedication of this house of ELAHA one hundred bulls, two hundred rams, four hundred lambs; and for a sin offering for all Israel, twelve male goats, according to the number of the tribes of Israel.

 

17 Und sie brachten dar zur Einweihung dieses Hauses ELAHAS hundert Stiere, zweihundert Widder, vierhundert Lämmer; und zum Sündopfer für ganz Israel zwölf Ziegenböcke, nach der Zahl der Stämme Israels.

 

17 καὶ προσήνεγκαν εἰς τὰ ἐγκαίνια τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ μόσχους ἑκατόν κριοὺς διακοσίους ἀμνοὺς τετρακοσίους χιμάρους αἰγῶν περὶ ἁμαρτίας ὑπὲρ παντὸς ισραηλ δώδεκα εἰς ἀριθμὸν φυλῶν ισραηλ

 

18 וַהֲקִימוּ כָהֲנַיָּא בִּפְלֻגָּתְהֹון וְלֵוָיֵא בְּמַחְלְקָתְהֹון עַל־עֲבִידַת אֱלָהָא דִּי בִירוּשְׁלֶם כִּכְתָב פַר מֹשֶׁה׃  

 

18 They set the priests in their divisions, and the Levites in their courses, for the service of ELAHA, which is at Jerusalem, as it is written in the book of Moses.

 

18 Und sie stellten die Priester in ihre Klassen und die Leviten in ihre Abteilungen zum Dienste ELAHAS in Jerusalem, nach der Vorschrift des Buches Moses.

 

18 καὶ ἔστησαν τοὺς ἱερεῖς ἐν διαιρέσεσιν αὐτῶν καὶ τοὺς λευίτας ἐν μερισμοῖς αὐτῶν ἐπὶ δουλείᾳ θεοῦ τοῦ ἐν ιερουσαλημ κατὰ τὴν γραφὴν βιβλίου μωυσῆ

 

19 וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי־הַגֹּולָה אֶת־הַפָּח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשֹׁון׃

 

19 The children of the captivity kept the Passover on the fourteenth day of the first month.

 

19 Und die Kinder der Wegführung feierten das Passah am vierzehnten Tage des ersten Monats.

 

19 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ τῆς ἀποικεσίας τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου

 

20 כִּי הִטַּהֲרוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם כְּאֶחָד כֻּלָּם טְהֹורִים וַיִּשְׁחֲטוּ הַפֶּח לְכָל־בְּנֵי הַגֹּולָה וְלַאֲחֵיהֶם הַכֹּהֲנִים וְלָהֶם׃

 

20 Because the priests and the Levites had purified themselves together, all of them were pure. They killed the Passover for all the children of the captivity, for their brothers the priests, and for themselves.

 

20 Denn die Priester und die Leviten hatten sich gereinigt wie ein Mann; sie waren alle rein. Und sie schlachteten das Passah für alle Kinder der Wegführung und für ihre Brüder, die Priester, und für sich selbst.

20 ὅτι ἐκαθαρίσθησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται ἕως εἷς πάντες καθαροὶ καὶ ἔσφαξαν τὸ πασχα τοῖς πᾶσιν υἱοῖς τῆς ἀποικεσίας καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἑαυτοῖς

21 וַיֹּאכְלוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל הַשָּׁבִים מֵהַגֹּולָה וְכֹל הַנִּבְדָּל מִטֻּמְאַת גֹּויֵ־הָאָרֶץ אֲלֵהֶם לִדְרֹשׁ לַיְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

 

21 The children of Israel who had returned out of the captivity, and all who had separated themselves to them from the filthiness of the nations of the land, to seek YEHOVAH, ELOHEY of Israel, ate,

 

 

21 Und die Kinder Israel, welche aus der Wegführung zurückgekehrt waren, und ein jeder, der sich von der Unreinigkeit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte, um YEHOVAH, ELOHEY ISRAELS, zu suchen, aßen das Passah.

 

21 καὶ ἔφαγον οἱ υἱοὶ ισραηλ τὸ πασχα οἱ ἀπὸ τῆς ἀποικεσίας καὶ πᾶς ὁ χωριζόμενος τῆς ἀκαθαρσίας ἐθνῶν τῆς γῆς πρὸς αὐτοὺς τοῦ ἐκζητῆσαι κύριον θεὸν ισραηλ

 

 

 

22 וַיַּעֲשׂוּ חַג־מַצֹּות שִׁבְעַת יָמִים בְּשִׂמְחָה כִּי שִׂמְּחָם יְהֹוָה וְהֵב לֵב מֶלֶךְ־אַשּׁוּר עֲלֵיהֶם לְחַזֵּק יְדֵיהֶם בִּמְלֶאכֶת בֵּית־הָאֱלֹהִים אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל׃

22 and kept the feast of unleavened bread seven days with joy; because YEHOVAH had made them joyful, and had turned the heart of the king of Assyria to them, to strengthen their hands in the work of ELOHIM, ELOHEY of Israel’s house.

22 Und sie feierten das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage mit Freuden; denn YEHOVAH hatte ihnen Freude gegeben und ihnen das Herz des Königs von Assyrien zugewandt, so daß er ihre Hände stärkte in dem Werke des Hauses ELOHIMS, von ELOHEY ISRAELS.

22 καὶ ἐποίησαν τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἑπτὰ ἡμέρας ἐν εὐφροσύνῃ ὅτι εὔφρανεν αὐτοὺς κύριος καὶ ἐπέστρεψεν καρδίαν βασιλέως ασσουρ ἐπ' αὐτοὺς κραταιῶσαι τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐν ἔργοις οἴκου τοῦ θεοῦ ισραηλ

 

 

 

 

 

 

Kapitel 7

 

 

 

1 וְאַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה בְּמַלְכוּת אַרְתַּחְשַׁתְּא מֶלֶךְ־פָּרָ עֶזְרָא בֶּן־שְׂרָיָה בֶּן־עֲזַרְיָה בֶּן־חִלְקִיָּה׃

 

1 Now after these things, in the reign of Artaxerxes king of Persia, Ezra the son of Seraiah, the son of Azariah, the son of Hilkiah,

 

 

1 Und nach diesen Begebenheiten, unter der egierung Artasastas, des Königs von Persien, zog Esra, der Sohn Serajas, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Hilkijas,

 

1 καὶ μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν βασιλείᾳ αρθασασθα βασιλέως περσῶν ἀνέβη εσδρας υἱὸς σαραιου υἱοῦ αζαριου υἱοῦ ελκια

 

 

2 בֶּן־שַׁלּוּם בֶּן־צָדֹוק בֶּן־אֲחִיטוּב׃

 

 

2 the son of Shallum, the son of Zadok, the son of Ahitub,

 

2 des Sohnes Schallums, des Sohnes Zadoks, des Sohnes Ahitubs,

 

2 υἱοῦ σαλουμ υἱοῦ σαδδουκ υἱοῦ αχιτωβ

 

 

3 בֶּן־אֲמַרְיָה בֶן־עֲזַרְיָה בֶּן־מְרָיֹות׃

3 the son of Amariah, the son of Azariah, the son of Meraioth,

3 des Sohnes Amarjas, des Sohnes Asarjas, des Sohnes Merajoths,

3 υἱοῦ σαμαρια υἱοῦ εσρια υἱοῦ μαρερωθ

 

4 בֶּן־זְרַחְיָה בֶן־עֻזִּי בֶּן־בֻּקִּי׃

4 the son of Zerahiah, the son of Uzzi, the son of Bukki,

4 des Sohnes Serachjas, des Sohnes Ussis, des Sohnes Bukkis,

4 υἱοῦ ζαραια υἱοῦ σαουια υἱοῦ βοκκι

 

5 בֶּן־אֲבִישׁוּעַ בֶּן־פִּינְחָ בֶּן־אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן הָרֹאשׁ׃

 

5 the son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest

5 des Sohnes Abischuas, des Sohnes Pinehas’, des Sohnes Eleasars, des Sohnes Aarons, des Hauptpriesters

 

5 υἱοῦ αβισουε υἱοῦ φινεες υἱοῦ ελεαζαρ υἱοῦ ααρων τοῦ ἱερέως τοῦ πρώτου

6 הוּא עֶזְרָא עָלָה מִבָּבֶל וְהוּא־פֵר מָהִיר בְּתֹורַת מֹשֶׁה אֲשֶׁר־נָתַן יְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּתֶּן־לֹו הַמֶּלֶךְ כְּיַד־יְהֹוָה אֱלֹהָיו עָלָיו כֹּל בַּקָּשָׁתֹו׃

 

 

6 this Ezra went up from Babylon. He was a skilled scribe in the law of Moses, which YEHOVAH, ELOHEY ISRAELS had given; and the king granted him all his request, according to YEHOVAH ELOHAV’S hand on him.

 

6 dieser Esra zog herauf von Babel; und er war ein kundiger Schriftgelehrter in dem Gesetz Moses, welches YEHOVAH ELOHEY ISRAELS, gegeben hatte. Und weil die Hand YEHOVAH ELOHAVS über ihm war, gab ihm der König all sein Begehr.

 

6 αὐτὸς εσδρας ἀνέβη ἐκ βαβυλῶνος καὶ αὐτὸς γραμματεὺς ταχὺς ἐν νόμῳ μωυσῆ ὃν ἔδωκεν κύριος ὁ θεὸς ισραηλ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς ὅτι χεὶρ κυρίου θεοῦ αὐτοῦ ἐπ' αὐτὸν ἐν πᾶσιν οἷς ἐζήτει αὐτός

 

 

7 וַיַּעֲלוּ מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל וּמִן־הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְהַמְשֹׁרְרִים וְהַשֹּׁעֲרִים וְהַנְּתִינִים אֶל־יְרוּשָׁלִָם בִּשְׁנַת־שֶׁבַע לְאַרְתַּחְשַׁתְּא הַמֶּלֶךְ׃

 

 

7 Some of the children of Israel, including some of the priests, the Levites, the singers, the gatekeepers, and the temple servants went up to Jerusalem in the seventh year of Artaxerxes the king.

 

7 Und es zog mit ihm eine Anzahl von den Kindern Israel und von den Priestern und den Leviten und den Sängern und den Torhütern und den Nethinim nach Jerusalem hinauf, im siebten Jahre des Königs Artasasta.

 

7 καὶ ἀνέβησαν ἀπὸ υἱῶν ισραηλ καὶ ἀπὸ τῶν ἱερέων καὶ ἀπὸ τῶν λευιτῶν καὶ οἱ ᾄδοντες καὶ οἱ πυλωροὶ καὶ οἱ ναθινιμ εἰς ιερουσαλημ ἐν ἔτει ἑβδόμῳ τῷ αρθασασθα τῷ βασιλεῖ

 

 

8 וַיָּבֹא יְרוּשָׁלִַם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי הִיא שְׁנַת הַשְּׁבִיעִית לַמֶּלֶךְ׃

 

8 He came to Jerusalem in the fifth month, which was in the seventh year of the king.

 

8 Und er kam nach Jerusalem im fünften Monat, das war das siebte Jahr des Königs.

 

8 καὶ ἤλθοσαν εἰς ιερουσαλημ τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τοῦτο ἔτος ἕβδομον τῷ βασιλεῖ

 

9 כִּי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשֹׁון הוּא יְד הַמַּעֲלָה מִבָּבֶל וּבְאֶחָד לַחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בָּא אֶל־יְרוּשָׁלִַם כְּיַד־אֱלֹהָיו הַטֹּובָה עָלָיו׃

9 For on the first day of the first month he began to go up from Babylon; and on the first day of the fifth month he came to Jerusalem, according to the good hand of ELOHAV on him.

 

9 Denn am Ersten des ersten Monats hatte er den Hinaufzug aus Babel festgesetzt; und am Ersten des fünften Monats kam er nach Jerusalem, weil die gute Hand ELOHAVS über ihm war.

9 ὅτι ἐν μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου αὐτὸς ἐθεμελίωσεν τὴν ἀνάβασιν τὴν ἀπὸ βαβυλῶνος ἐν δὲ τῇ πρώτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πέμπτου ἤλθοσαν εἰς ιερουσαλημ ὅτι χεὶρ θεοῦ αὐτοῦ ἦν ἀγαθὴ ἐπ' αὐτόν

 

10 כִּי עֶזְרָא הֵכִין לְבָבֹו לִדְרֹושׁ אֶת־תֹּורַת יְהֹוָה וְלַעֲשֹׂת וּלְלַמֵּד בְּיִשְׂרָאֵל חֹק וּמִשְׁפָּט׃  

 

10 For Ezra had set his heart to seek YEHOVAH’S law, and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel.

 

10 Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz YEHOVAHS zu erforschen und zu tun, und in Israel Satzung und echt zu lehren.

 

10 ὅτι εσδρας ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ζητῆσαι τὸν νόμον καὶ ποιεῖν καὶ διδάσκειν ἐν ισραηλ προστάγματα καὶ κρίματα

 

11 וְזֶה פַּרְשֶׁגֶן הַנִּשְׁתְּוָן אֲשֶׁר נָתַן הַמֶּלֶךְ אַרְתַּחְשַׁתְּא לְעֶזְרָא הַכֹּהֵן הַפֵר פֵר דִּבְרֵי מִצְוֹת־יְהֹוָה וְחֻקָּיו עַל־יִשְׂרָאֵל׃  

 

11 Now this is the copy of the letter that King Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, even the scribe of the words of YEHOVAH’S commandments, and of his statutes to Israel:

11 Und dies ist die Abschrift des Briefes, welchen der König Artasasta dem Priester Esra, dem Schriftgelehrten, gab, dem Schriftgelehrten in den Worten der Gebote YEHOVAHS und seinen Satzungen für Israel:

 

 

11 καὶ αὕτη ἡ διασάφησις τοῦ διατάγματος οὗ ἔδωκεν αρθασασθα τῷ εσδρα τῷ ἱερεῖ τῷ γραμματεῖ βιβλίου λόγων ἐντολῶν κυρίου καὶ προσταγμάτων αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ισραηλ

 

12 אַרְתַּחְשַׁתְּא מֶלֶךְ מַלְכַיָּא לְעֶזְרָא כָהֲנָא פַר דָּתָא דִּי־אֱלָהּ שְׁמַיָּא גְּמִיר וּכְעֶנֶת׃

 

12 Artaxerxes, king of kings,

To Ezra the priest, the scribe of the law of the perfect ELAH of heaven. Greetings!

12 Artasasta, König der Könige, Esra, dem Priester, dem vollkommenen Schriftgelehrten im Gesetz des ELAH des Himmels, Sei gegrüßt!

12 αρθασασθα βασιλεὺς βασιλέων εσδρα γραμματεῖ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ τετέλεσται ὁ λόγος καὶ ἡ ἀπόκρισις

 

13 מִנִּי שִׂים טְעֵם דִּי כָל־מִתְנַדַּב בְּמַלְכוּתִי מִן־עַמָּה יִשְׂרָאֵל וְכָהֲנֹוהִי וְלֵוָיֵא לִמְהָךְ לִירוּשְׁלֶם עִמָּךְ יְהָךְ׃

 

13 I make a decree, that all those of the people of Israel, and their priests and the Levites, in my realm, who intend of their own free will to go to Jerusalem, go with you.

 

13 Von mir wird Befehl gegeben, daß ein jeder in meinem eiche, von dem Volke Israel und seinen Priestern und den Leviten, der bereitwillig ist, nach Jerusalem zu ziehen, mit dir ziehen mag.

 

13 ἀπ' ἐμοῦ ἐτέθη γνώμη ὅτι πᾶς ὁ ἑκουσιαζόμενος ἐν βασιλείᾳ μου ἀπὸ λαοῦ ισραηλ καὶ ἱερέων καὶ λευιτῶν πορευθῆναι εἰς ιερουσαλημ μετὰ σοῦ πορευθῆναι

 

 

14 כָּל־קֳבֵל דִּי מִן־קֳדָם מַלְכָּא וְשִׁבְעַת יָעֲטֹהִי שְׁלִיחַ לְבַקָּרָא עַל־יְהוּד וְלִירוּשְׁלֶם בְּדָת אֱלָהָךְ דִּי בִידָךְ׃

 

14 Because you are sent by the king and his seven counselors, to inquire concerning Judah and Jerusalem, according to the law of your ELAHACH which is in your hand,

 

14 Weil du von dem König und seinen sieben äten gesandt wirst, um eine Untersuchung über Juda und Jerusalem anzustellen, nach dem Gesetz ELAHACHS, das in deiner Hand ist,

 

14 ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως καὶ τῶν ἑπτὰ συμβούλων ἀπεστάλη ἐπισκέψασθαι ἐπὶ τὴν ιουδαίαν καὶ εἰς ιερουσαλημ νόμῳ θεοῦ αὐτῶν τῷ ἐν χειρί σου

 

15 וּלְהֵיבָלָה כְּ וּדְהַב דִּי־מַלְכָּא וְיָעֲטֹוהִי הִתְנַדַּבוּ לֶאֱלָהּ יִשְׂרָאֵל דִּי בִירוּשְׁלֶם מִשְׁכְּנֵהּ׃

15 and to carry the silver and gold, which the king and his counselors have freely offered to the ELAH of Israel, whose habitation is in Jerusalem,

 

15 und das Silber und das Gold hinzubringen, das der König und seine Räte dem ELAH Israels, dessen Wohnung in Jerusalem ist, freiwillig gegeben haben,

15 καὶ εἰς οἶκον κυρίου ἀργύριον καὶ χρυσίον ὃ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι ἡκουσιάσθησαν τῷ θεῷ τοῦ ισραηλ τῷ ἐν ιερουσαλημ κατασκηνοῦντι

16 וְכֹל כְּ וּדְהַב דִּי תְהַשְׁכַּח בְּכֹל מְדִינַת בָּבֶל עִם הִתְנַדָּבוּת עַמָּא וְכָהֲנַיָּא מִתְנַדְּבִין לְבֵית אֱלָהֲהֹם דִּי בִירוּשְׁלֶם׃

 

16 and all the silver and gold that you will find in all the province of Babylon, with the free will offering of the people, and of the priests, offering willingly for the house of their ELOHAHOM which is in Jerusalem;

 

16 sowie alles Silber und Gold, das du in der ganzen Landschaft Babel bekommen wirst, nebst der freiwilligen Gabe des Volkes und der Priester, die freiwillig geben für das Haus ihres ELOHAHOMS, das in Jerusalem ist;

 

16 καὶ πᾶν ἀργύριον καὶ χρυσίον ὅ τι ἐὰν εὕρῃς ἐν πάσῃ χώρᾳ βαβυλῶνος μετὰ ἑκουσιασμοῦ τοῦ λαοῦ καὶ ἱερέων τῶν ἑκουσιαζομένων εἰς οἶκον θεοῦ τὸν ἐν ιερουσαλημ

 

17 כָּל־קֳבֵל דְּנָה אָפַּרְנָא תִקְנֵא בְּכַפָּא דְנָה תֹּורִין דִּכְרִין אִמְּרִין וּמִנְחָתְהֹון וְנִכֵּיהֹון וּתְקָרֵב הִמֹּו עַל־מַדְבְּחָה דִּי בֵּית אֱלָהֲכֹם דִּי בִירוּשְׁלֶם׃

 

17 therefore you shall with all diligence buy with this money bulls, rams, lambs, with their meal offerings and their drink offerings, and shall offer them on the altar of the house of your ELAHACHOM which is in Jerusalem.

 

17 deshalb kaufe mit Fleiß für dieses Geld Stiere, Widder, Lämmer, und ihre Speisopfer und ihre Trankopfer, und bringe sie dar auf dem Altar des Hauses eures ELAHACHOMS, das in Jerusalem ist.

 

17 καὶ πᾶν προσπορευόμενον τοῦτον ἑτοίμως ἔνταξον ἐν βιβλίῳ τούτῳ μόσχους κριούς ἀμνοὺς καὶ θυσίας αὐτῶν καὶ σπονδὰς αὐτῶν καὶ προσοίσεις αὐτὰ ἐπὶ θυσιαστηρίου τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ ὑμῶν τοῦ ἐν ιερουσαλημ

 

18 וּמָה דִי עֲלַיִךְ וְעַל־ אֶחַיִךְ יִיטַב בִּשְׁאָר כַּפָּא וְדַהֲבָה לְמֶעְבַּד כִּרְעוּת אֱלָהֲכֹם תַּעַבְדוּן׃

 

18 Whatever seems good to you and to your brothers to do with the rest of the silver and the gold, do that according to the will of your ELAHACHOM.

 

18 Und was dich und deine Brüder gut dünkt, mit dem übrigen Silber und Gold zu tun, das möget ihr nach dem Willen eures ELAHACHOMS tun.

 

18 καὶ εἴ τι ἐπὶ σὲ καὶ τοὺς ἀδελφούς σου ἀγαθυνθῇ ἐν καταλοίπῳ τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου ποιῆσαι ὡς ἀρεστὸν τῷ θεῷ ὑμῶν ποιήσατε

 

19 וּמָאנַיָּא דִּי־מִתְיַהֲבִין לָךְ לְפָלְחָן בֵּית אֱלָהָךְ הַשְׁלֵם קֳדָם אֱלָהּ יְרוּשְׁלֶם׃

 

19 The vessels that are given to you for the service of the house of your ELAHACH, deliver before ELAH of Jerusalem.

 

19 Und die Geräte, die dir zum Dienste des Hauses deines ELAHACHS gegeben worden sind, liefere ab vor ELAHAS Jerusalems.

 

19 καὶ τὰ σκεύη τὰ διδόμενά σοι εἰς λειτουργίαν οἴκου θεοῦ παράδος ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἐν ιερουσαλημ

 

20 וּשְׁאָר חַשְׁחוּת בֵּית אֱלָהָךְ דִּי יִפֶּל־לָךְ לְמִנְתַּן תִּנְתֵּן מִן־בֵּית גִּנְזֵי מַלְכָּא׃

20 Whatever more will be needed for the house of your ELAHACH, which you may have occasion to give, give it out of the king’s treasure house.

 

20 Und den übrigen Bedarf des Hauses deines ELAHACHS, was dir auszugeben vorfallen wird, sollst du aus dem SchatzHAUSE des Königs ausgeben.  

20 καὶ κατάλοιπον χρείας οἴκου θεοῦ σου ὃ ἂν φανῇ σοι δοῦναι δώσεις ἀπὸ οἴκων γάζης βασιλέως

 

21 וּמִנִּי אֲנָה אַרְתַּחְשַׁתְּא מַלְכָּא שִׂים טְעֵם לְכֹל גִּזַּבְרַיָּא דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה דִּי כָל־דִּי יִשְׁאֲלֶנְכֹון עֶזְרָא כָהֲנָה פַר דָּתָא דִּי־אֱלָהּ שְׁמַיָּא אָפַּרְנָא יִתְעֲבִד׃

 

 

21 I, even I Artaxerxes the king, make a decree to all the treasurers who are beyond the River, that whatever Ezra the priest, the scribe of the law of the ELAH of heaven, requires of you, it shall be done with all diligence,

 

 

21 Und von mir, dem König Artasasta, wird an alle Schatzmeister jenseit des Stromes Befehl gegeben, daß alles, was Esra, der Priester, der Schriftgelehrte im Gesetz des ELAHS des Himmels, von euch fordern wird, pünktlich getan werde,

 

21 καὶ ἀπ' ἐμοῦ ἐγὼ αρθασασθα βασιλεύς ἔθηκα γνώμην πάσαις ταῖς γάζαις ταῖς ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ ὅτι πᾶν ὃ ἂν αἰτήσῃ ὑμᾶς εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ γραμματεὺς τοῦ νόμου τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ ἑτοίμως γιγνέσθω

 

 

22 עַד־כְּ כַּכְּרִין מְאָה וְעַד־חִנְטִין כֹּרִין מְאָה וְעַד־חֲמַר בַּתִּין מְאָה וְעַד־בַּתִּין מְשַׁח מְאָה וּמְלַח דִּי־לָא כְתָב׃

 

22 up to one hundred talents of silver, and to one hundred cors of wheat, and to one hundred baths of wine, and to one hundred baths of oil, and salt without prescribing how much.

22 bis zu hundert Talenten Silber und bis zu hundert Kor Weizen und bis zu hundert Bath Wein und bis zu hundert Bath Öl, und Salz ohne Maß.

 

22 ἕως ἀργυρίου ταλάντων ἑκατὸν καὶ ἕως πυροῦ κόρων ἑκατὸν καὶ ἕως οἴνου βάδων ἑκατὸν καὶ ἕως ἐλαίου βάδων ἑκατὸν καὶ ἅλας οὗ οὐκ ἔστιν γραφή

 

23 כָּל־דִּי מִן־טַעַם אֱלָהּ שְׁמַיָּא יִתְעֲבֵד אַדְרַזְדָּא לְבֵית אֱלָהּ שְׁמַיָּא דִּי־לְמָה לֶהֱוֵא קְצַ עַל־מַלְכוּת מַלְכָּא וּבְנֹוהִי׃

 

 

23 Whatever is commanded by the ELAH of heaven, let it be done exactly for the house of ELAH of heaven; for why should there be wrath against the realm of the king and his sons?

 

23 Alles, was nach dem Befehl des ELAHS des Himmels ist, soll für das Haus ELAHS des Himmels sorgfältig getan werden; denn warum sollte ein Zorn kommen über das eich des Königs und seiner Söhne?

 

23 πᾶν ὅ ἐστιν ἐν γνώμῃ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ γιγνέσθω προσέχετε μή τις ἐπιχειρήσῃ εἰς οἶκον θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ μήποτε γένηται ὀργὴ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τοῦ βασιλέως καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ

 

24 וּלְכֹם מְהֹודְעִין דִּי כָל־כָּהֲנַיָּא וְלֵוָיֵא זַמָּרַיָּא תָרָעַיָּא נְתִינַיָּא וּפָלְחֵי בֵּית אֱלָהָא דְנָה מִנְדָּה בְלֹו וַהֲלָךְ לָא שַׁלִּיט לְמִרְמֵא עֲלֵיהֹם׃

 

24 Also we inform you that it shall not be lawful to impose tribute, custom, or toll on any of the priests, Levites, singers, gatekeepers, temple servants, or laborers of this house of ELAHA.

24 Und euch wird kundgetan, daß niemand ermächtigt ist, allen Priestern und Leviten, Sängern, Torhütern, Nethinim und Dienern dieses Hauses ELAHAS Steuer, Zoll und Weggeld aufzuerlegen.

24 καὶ ὑμῖν ἐγνώρισται ἐν πᾶσιν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τοῖς λευίταις ᾄδουσιν πυλωροῖς ναθινιμ καὶ λειτουργοῖς οἴκου θεοῦ τούτου φόρος μὴ ἔστω σοι οὐκ ἐξουσιάσεις καταδουλοῦσθαι αὐτούς

 

25 וְאַנְתְּ עֶזְרָא כְּחָכְמַת אֱלָהָךְ דִּי־בִידָךְ מֶנִּי שָׁפְטִין וְדַיָּנִין דִּי־לֶהֱוֹן דָּאֲנִין לְכָל־עַמָּה דִּי בַּעֲבַר נַהֲרָה לְכָל־יָדְעֵי דָּתֵי אֱלָהָךְ וְדִי לָא יָדַע תְּהֹודְעוּן׃

  

25 You, Ezra, according to the wisdom of your ELAHACH that is in your hand, appoint magistrates and judges, who may judge all the people who are beyond the River, who all know the laws of your ELAHACH; and teach him who doesn’t know them.

 

25 Du aber, Esra, bestelle nach der Weisheit deines ELAHACHS, die bei dir ist, ichter und echtspfleger, welche alles Volk richten sollen, das jenseit des Stromes ist, alle, welche die Gesetze deines ELAHACHS kennen; und dem, der sie nicht kennt, sollt ihr sie kundtun.

 

25 καὶ σύ εσδρα ὡς ἡ σοφία τοῦ θεοῦ ἐν χειρί σου κατάστησον γραμματεῖς καὶ κριτάς ἵνα ὦσιν κρίνοντες παντὶ τῷ λαῷ τῷ ἐν πέρα τοῦ ποταμοῦ πᾶσιν τοῖς εἰδόσιν νόμον τοῦ θεοῦ σου καὶ τῷ μὴ εἰδότι γνωριεῖτε

 

 

26 וְכָל־דִּי־לָא לֶהֱוֵא עָבֵד דָּתָא דִי־אֱלָהָךְ וְדָתָא דִּי מַלְכָּא אָפַּרְנָא דִּינָה לֶהֱוֵא מִתְעֲבֵד מִנֵּהּ הֵן לְמֹות הֵן לִשְׁרֹשׁוּ הֵן־לַעֲנָשׁ נִכְין וְלֶאֱוּרִין׃  

 

26 Whoever will not do the law of your ELAHACH and the law of the king, let judgment be executed on him with all diligence, whether it is to death, or to banishment, or to confiscation of goods, or to imprisonment.

26 Und ein jeder, der das Gesetz deines ELAHACHS und das Gesetz des Königs nicht tun wird, an dem soll mit Eifer Gericht geübt werden, sei es zum Tode, oder zur Verbannung, oder zur Buße an Gütern, oder zum Gefängnis.

 

26 καὶ πᾶς ὃς ἂν μὴ ᾖ ποιῶν νόμον τοῦ θεοῦ καὶ νόμον τοῦ βασιλέως ἑτοίμως τὸ κρίμα ἔσται γιγνόμενον ἐξ αὐτοῦ ἐάν τε εἰς θάνατον ἐάν τε εἰς παιδείαν ἐάν τε εἰς ζημίαν τοῦ βίου ἐάν τε εἰς δεσμά

27 בָּרוּךְ יְהֹוָה אֱלֹהֵי אֲבֹותֵינוּ אֲשֶׁר נָתַן כָּזֹאת בְּלֵב הַמֶּלֶךְ לְפָאֵר אֶת־בֵּית יְהֹוָה אֲשֶׁר בִּירוּשָׁלִָם׃

 

  

27 Blessed be YEHOVAH, the ELOHEY of our fathers, who has put such a thing as this in the king’s heart, to beautify YEHOVAH’S house which is in Jerusalem;

 

27 Gepriesen sei YEHOVAH, der ELOHEY unserer Väter, der solches in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus YEHOVAHS zu verherrlichen, das in Jerusalem ist,

27 εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ὃς ἔδωκεν οὕτως ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως τοῦ δοξάσαι τὸν οἶκον κυρίου τὸν ἐν ιερουσαλημ

 

28 וְעָלַי הִטָּה־חֶד לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ וְיֹועֲצָיו וּלְכָל־שָׂרֵי הַמֶּלֶךְ הַגִּבֹּרִים וַאֲנִי הִתְחַזַּקְתִּי כְּיַד־יְהֹוָה אֱלֹהַי עָלַי וָאֶקְבְּצָה מִיִּשְׂרָאֵל רָאשִׁים לַעֲלֹות עִמִּי׃

28 and has extended loving kindness to me before the king and his counselors, and before all the king’s mighty princes. I was strengthened according to YEHOVAH ELOHAY’S hand on me, and I gathered together chief men out of Israel to go up with me.

28 und der mir Güte zugewandt hat vor dem König und seinen äten und allen mächtigen Fürsten des Königs! Und ich erstarkte, weil die Hand YEHOVAH ELOHAYS über mir war, und ich versammelte Häupter aus Israel, daß sie mit mir hinaufzögen.

28 καὶ ἐπ' ἐμὲ ἔκλινεν ἔλεος ἐν ὀφθαλμοῖς τοῦ βασιλέως καὶ τῶν συμβούλων αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἀρχόντων τοῦ βασιλέως τῶν ἐπηρμένων καὶ ἐγὼ ἐκραταιώθην ὡς χεὶρ θεοῦ ἡ ἀγαθὴ ἐπ' ἐμέ καὶ συνῆξα ἀπὸ ισραηλ ἄρχοντας ἀναβῆναι μετ' ἐμοῦ

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 8

 

 

 

1 וְאֵלֶּה רָאשֵׁי אֲבֹתֵיהֶם וְהִתְיַחְשָׂם הָעֹלִים עִמִּי בְּמַלְכוּת אַרְתַּחְשַׁתְּא הַמֶּלֶךְ מִבָּבֶל׃  

 

 

1 Now these are the heads of their fathers’ households, and this is the genealogy of those who went up with me from Babylon, in the reign of Artaxerxes the king:

 

 

1 Und dies sind die Häupter ihrer Väter und ihr Geschlechtsverzeichnis, nämlich derer, die unter der egierung des Königs Artasasta mit mir aus Babel heraufzogen.

 

1 καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες πατριῶν αὐτῶν οἱ ὁδηγοὶ ἀναβαίνοντες μετ' ἐμοῦ ἐν βασιλείᾳ αρθασασθα τοῦ βασιλέως βαβυλῶνος

 

 

 

2 מִבְּנֵי פִינְחָ גֵּרְשֹׁם  מִבְּנֵי אִיתָמָר דָּנִיֵּאל  מִבְּנֵי דָוִיד חַטּוּשׁ׃

 

2 Of the sons of Phinehas, Gershom.

Of the sons of Ithamar, Daniel.

Of the sons of David, Hattush.

 

 

2 Von den Söhnen Pinehas’: Gersom; von den Söhnen Ithamars: Daniel; von den Söhnen Davids: Hattusch;

 

2 ἀπὸ υἱῶν φινεες γηρσωμ ἀπὸ υἱῶν ιθαμαρ δανιηλ ἀπὸ υἱῶν δαυιδ ατους

 

 

3 מִבְּנֵי שְׁכַנְיָה  מִבְּנֵי פַרְעֹשׁ זְכַרְיָה וְעִמֹּו הִתְיַחֵשׂ לִזְכָרִים מֵאָה וַחֲמִשִּׁים׃  

 

3 Of the sons of Shecaniah, of the sons of Parosh, Zechariah; and with him were listed by genealogy of the males one hundred fifty.

3 von den Söhnen Schekanjas, von den Söhnen Parhosch’: Sekarja, und mit ihm waren verzeichnet an Männlichen 150;

3 ἀπὸ υἱῶν σαχανια ἀπὸ υἱῶν φορος ζαχαριας καὶ μετ' αὐτοῦ τὸ σύστρεμμα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα

4 מִבְּנֵי פַּחַת מֹואָב אֶלְיְהֹועֵינַי בֶּן־זְרַחְיָה וְעִמֹּו מָאתַיִם הַזְּכָרִים׃

 

4 Of the sons of Pahathmoab, Eliehoenai the son of Zerahiah; and with him two hundred males.

 

4 von den Söhnen Pachath-Moabs: Eljoenai, der Sohn Serachjas, und mit ihm 200 Männliche;

 

4 ἀπὸ υἱῶν φααθμωαβ ελιανα υἱὸς ζαραια καὶ μετ' αὐτοῦ διακόσιοι τὰ ἀρσενικά

 

5 מִבְּנֵי שְׁכַנְיָה בֶּן־יַחֲזִיאֵל וְעִמֹּו שְׁלֹשׁ מֵאֹות הַזְּכָרִים׃  

5 Of the sons of Shecaniah, the son of Jahaziel; and with him three hundred males.

5 von den Söhnen Schekanjas: der Sohn Jachasiels, und mit ihm 300 Männliche;

5 ἀπὸ υἱῶν ζαθοης σεχενιας υἱὸς αζιηλ καὶ μετ' αὐτοῦ τριακόσιοι τὰ ἀρσενικά

 

6 וּמִבְּנֵי עָדִין עֶבֶד בֶּן־יֹונָתָן וְעִמֹּו חֲמִשִּׁים הַזְּכָרִים׃  

 

6 Of the sons of Adin, Ebed the son of Jonathan; and with him fifty males.

 

6 und von den Söhnen Adins: Ebed, der Sohn Jonathans, und mit ihm 50 Männliche;

 

6 καὶ ἀπὸ υἱῶν αδιν ωβηθ υἱὸς ιωναθαν καὶ μετ' αὐτοῦ πεντήκοντα τὰ ἀρσενικά

 

7 וּמִבְּנֵי עֵילָם יְשַׁעְיָה בֶּן־עֲתַלְיָה וְעִמֹּו שִׁבְעִים הַזְּכָרִים׃  

 

7 Of the sons of Elam, Jeshaiah the son of Athaliah; and with him seventy males.

 

7 und von den Söhnen Elams: Jesaja, der Sohn Athaljas, und mit ihm 70 Männliche;

 

7 καὶ ἀπὸ υἱῶν ηλαμ ιεσια υἱὸς αθελια καὶ μετ' αὐτοῦ ἑβδομήκοντα τὰ ἀρσενικά

 

8 וּמִבְּנֵי שְׁפַטְיָה זְבַדְיָה בֶּן־מִיכָאֵל וְעִמֹּו שְׁמֹנִים הַזְּכָרִים׃

 

8 Of the sons of Shephatiah, Zebadiah the son of Michael; and with him eighty males.

 

 

8 und von den Söhnen Schephatjas: Sebadja, der Sohn Michaels, und mit ihm achtzig Männliche;

 

8 καὶ ἀπὸ υἱῶν σαφατια ζαβδια υἱὸς μιχαηλ καὶ μετ' αὐτοῦ ὀγδοήκοντα τὰ ἀρσενικά

 

 

9 מִבְּנֵי יֹואָב עֹבַדְיָה בֶּן־יְחִיאֵל וְעִמֹּו מָאתַיִם וּשְׁמֹנָה עָשָׂר הַזְּכָרִים׃  

9 Of the sons of Joab, Obadiah the son of Jehiel; and with him two hundred eighteen males.

 

9 und von den Söhnen Joabs: Obadja, der Sohn Jechiels, und mit ihm 218 Männliche;

 

 

9 καὶ ἀπὸ υἱῶν ιωαβ αβαδια υἱὸς ιιηλ καὶ μετ' αὐτοῦ διακόσιοι δέκα ὀκτὼ τὰ ἀρσενικά

 

10 וּמִבְּנֵי שְׁלֹומִית בֶּן־יֹופְיָה וְעִמֹּו מֵאָה וְשִׁשִּׁים הַזְּכָרִים׃  

10 Of the sons of Shelomith, the son of Josiphiah; and with him one hundred sixty males.

 

 

10 und von den Söhnen Schelomiths: der Sohn Josiphjas, und mit ihm 160 Männliche;

10 καὶ ἀπὸ υἱῶν βαανι σαλιμουθ υἱὸς ιωσεφια καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν ἑξήκοντα τὰ ἀρσενικά

11 וּמִבְּנֵי בֵבַי זְכַרְיָה בֶּן־בֵּבָי וְעִמֹּו עֶשְׂרִים וּשְׁמֹנָה הַזְּכָרִים׃  

 

11 Of the sons of Bebai, Zechariah the son of Bebai; and with him twenty-eight males.

 

11 und von den Söhnen Bebais: Sekarja, der Sohn Bebais, und mit ihm 28 Männliche;

 

11 καὶ ἀπὸ υἱῶν βαβι ζαχαρια υἱὸς βαβι καὶ μετ' αὐτοῦ ἑβδομήκοντα ὀκτὼ τὰ ἀρσενικά

 

12 וּמִבְּנֵי עַזְגָּד יֹוחָןָן בֶּן־הַקָּטָן וְעִמֹּו מֵאָה וַעֲשָׂרָה הַזְּכָרִים׃  

 

12 Of the sons of Azgad, Johanan the son of Hakkatan; and with him one hundred ten males.

 

12 und von den Söhnen Asgads: Jochanan, der Sohn Hakkatans, und mit ihm 110 Männliche;

 

12 καὶ ἀπὸ υἱῶν ασγαδ ιωαναν υἱὸς ακαταν καὶ μετ' αὐτοῦ ἑκατὸν δέκα τὰ ἀρσενικά

 

13 וּמִבְּנֵי אֲדֹנִיקָם אַחֲרֹנִים וְאֵלֶּה שְׁמֹותָם אֱלִיפֶלֶט יְעִיאֵל וּשְׁמַעְיָה וְעִמָּהֶם שִׁשִּׁים הַזְּכָרִים׃  

 

13 Of the sons of Adonikam, who were the last; and these are their names: Eliphelet, Jeuel, and Shemaiah; and with them sixty males.

 

13 und von den Söhnen Adonikams: die letzten, und dies sind ihre Namen: Elipheleth, Jeghiel und Schemaja, und mit ihnen 60 Männliche;

 

13 καὶ ἀπὸ υἱῶν αδωνικαμ ἔσχατοι καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν αλιφαλατ ιιηλ καὶ σαμαια καὶ μετ' αὐτῶν ἑξήκοντα τὰ ἀρσενικά

 

14 וּמִבְּנֵי בִגְוַי עוּתַי וְזָבוּד וְעִמֹּו שִׁבְעִים הַזְּכָרִים׃  

14 Of the sons of Bigvai, Uthai and Zabbud; and with them seventy males.

 

14 und von den Söhnen Bigwais: Uthai und Sabbud, und mit ihnen 70 Männliche.

 

14 καὶ ἀπὸ υἱῶν βαγο ουθι καὶ μετ' αὐτοῦ ἑβδομήκοντα τὰ ἀρσενικά

 

15 וָאֶקְבְּצֵם אֶל־הַנָּהָר הַבָּא אֶל־אַהֲוָא וַנַּחֲנֶה שָׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה וָאָבִינָה בָעָם וּבַכֹּהֲנִים וּמִבְּנֵי לֵוִי לֹא־מָצָאתִי שָׁם׃

15 I gathered them together to the river that runs to Ahava; and there we encamped three days: and I looked around at the people and the priests, and found there were none of the sons of Levi.

15 Und ich versammelte sie an den Fluß, der nach Ahawa fließt; und wir lagerten daselbst drei Tage. Und ich sah mich um unter dem Volke und unter den Priestern, und ich fand keinen von den Söhnen Levis daselbst.

 

15 καὶ συνῆξα αὐτοὺς πρὸς τὸν ποταμὸν τὸν ἐρχόμενον πρὸς τὸν ευι καὶ παρενεβάλομεν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς καὶ συνῆκα ἐν τῷ λαῷ καὶ ἐν τοῖς ἱερεῦσιν καὶ ἀπὸ υἱῶν λευι οὐχ εὗρον ἐκεῖ

 

16 וָאֶשְׁלְחָה לֶאֱלִיעֶזֶר לַאֲרִיאֵל לִשְׁמַעְיָה וּלְאֶלְנָתָן וּלְיָרִיב וּלְאֶלְנָתָן וּלְנָתָן וְלִזְכַרְיָה וְלִמְשֻׁלָּם רָאשִׁים וּלְיֹויָרִיב וּלְאֶלְנָתָן מְבִינִים׃

16 Then I sent for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, for Elnathan, for Jarib, for Elnathan, for Nathan, for Zechariah, and for Meshullam, chief men; also for Joiarib and for Elnathan, who were teachers.

 

 

16 Da sandte ich nach Elieser, Ariel, Schemaja und Elnathan und Jarib und Elnathan und Nathan und Sekarja und Meschullam, den Häuptern, und Jojarib und Elnathan, den einsichtigen Männern,

 

16 καὶ ἀπέστειλα τῷ ελεαζαρ τῷ αριηλ τῷ σαμαια καὶ τῷ αλωναμ καὶ τῷ ιαριβ καὶ τῷ ελναθαν καὶ τῷ ναθαν καὶ τῷ ζαχαρια καὶ τῷ μεσουλαμ ἄνδρας καὶ τῷ ιωαριβ καὶ τῷ ελναθαν συνίοντας

 

 

17 וָאֹוצִאָה אֹותָם עַל־אִדֹּו הָרֹאשׁ בְּכָפְיָא הַמָּקֹום וָאָשִׂימָה בְּפִיהֶם דְּבָרִים לְדַבֵּר אֶל־אִדֹּו אָחִיו הַנְּתוּנִים בְּכָפְיָא הַמָּקֹום לְהָבִיא־לָנוּ מְשָׁרְתִים לְבֵית אֱלֹהֵינוּ׃

17 I sent them out to Iddo the chief at the place Casiphia; and I told them what they should tell Iddo, and his brothers the temple servants, at the place Casiphia, that they should bring to us ministers for the house of ELOHEINU.

 

 

17 und entbot sie an Iddo, das Haupt in der Ortschaft Kasiphja, und ich legte ihnen Worte in den Mund, um sie zu Iddo zu reden und zu seinen Brüdern, den Nethinim, in der Ortschaft Kasiphja, daß sie uns Diener für das Haus ELOHEINU brächten.

 

17 καὶ ἐξήνεγκα αὐτοὺς ἐπὶ ἄρχοντος ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπου καὶ ἔθηκα ἐν στόματι αὐτῶν λόγους λαλῆσαι πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς ναθινιμ ἐν ἀργυρίῳ τοῦ τόπου τοῦ ἐνέγκαι ἡμῖν ᾄδοντας εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν

 

18 וַיָּבִיאּוּ לָנוּ כְּיַד־אֱלֹהֵינוּ הַטֹּובָה עָלֵינוּ אִישׁ שֶׂכֶל מִבְּנֵי מַחְלִי בֶּן־לֵוִי בֶּן־יִשְׂרָאֵל וְשֵׁרֵבְיָה וּבָנָיו וְאֶחָיו שְׁמֹנָה עָשָׂר׃

 

18 According to the good hand of ELOHEINU on us they brought us a man of discretion, of the sons of Mahli, the son of Levi, the son of Israel; and Sherebiah, with his sons and his brothers, eighteen;

 

18 Und sie brachten uns, weil die gute Hand ELOHEINU über uns war, einen einsichtsvollen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels; und Scherebja und seine Söhne und seine Brüder, achtzehn;

18 καὶ ἤλθοσαν ἡμῖν ὡς χεὶρ θεοῦ ἡμῶν ἀγαθὴ ἐφ' ἡμᾶς ἀνὴρ σαχωλ ἀπὸ υἱῶν μοολι υἱοῦ λευι υἱοῦ ισραηλ καὶ ἀρχὴν ἤλθοσαν υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ὀκτωκαίδεκα

 

19 וְאֶת־חֲשַׁבְיָה וְאִתֹּו יְשַׁעְיָה מִבְּנֵי מְרָרִי אֶחָיו וּבְנֵיהֶם עֶשְׂרִים׃

19 and Hashabiah, and with him Jeshaiah of the sons of Merari, his brothers and their sons, twenty;

 

 

19 und Haschabja und mit ihm Jesaja, von den Söhnen Meraris, seine Brüder und ihre Söhne, zwanzig;

 

19 καὶ τὸν ασεβια καὶ τὸν ωσαιαν ἀπὸ υἱῶν μεραρι ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ υἱοὶ αὐτῶν εἴκοσι

 

 

20 וּמִן־הַנְּתִינִים שֶׁנָּתַן דָּוִיד וְהַשָּׂרִים לַעֲבֹדַת הַלְוִיִּם נְתִינִים מָאתַיִם וְעֶשְׂרִים כֻּלָּם נִקְּבוּ בְשֵׁמֹות׃

20 and of the temple servants, whom David and the princes had given for the service of the Levites, two hundred twenty temple servants. All of them were mentioned by name.

 

 

20 und von den Nethinim, welche David und die Fürsten zur Bedienung der Leviten gegeben hatten: 220 Nethinim; sie alle waren mit Namen angegeben.

 

20 καὶ ἀπὸ τῶν ναθινιμ ὧν ἔδωκεν δαυιδ καὶ οἱ ἄρχοντες εἰς δουλείαν τῶν λευιτῶν ναθινιμ διακόσιοι καὶ εἴκοσι πάντες συνήχθησαν ἐν ὀνόμασιν

 

21 וָאֶקְרָא שָׁם צֹום עַל־הַנָּהָר אַהֲוָא לְהִתְעַנֹּות לִפְנֵי אֱלֹהֵינוּ לְבַקֵּשׁ מִמֶּנּוּ דֶּרֶךְ יְשָׁרָה לָנוּ וּלְטַפֵּנוּ וּלְכָל־רְכוּשֵׁנוּ׃

 

 

21 Then I proclaimed a fast there, at the river Ahava, that we might humble ourselves before ELOHEINU, to seek from him a straight way for us, and for our little ones, and for all our possessions.

 

21 Und ich rief daselbst, am Flusse Ahawa, ein Fasten aus, um uns vor ELOHEINU zu demütigen, um von ihm einen geebneten Weg zu erbitten für uns und für unsere Kinder und für alle unsere Habe.  

 

 

21 καὶ ἐκάλεσα ἐκεῖ νηστείαν ἐπὶ τὸν ποταμὸν αουε τοῦ ταπεινωθῆναι ἐνώπιον θεοῦ ἡμῶν ζητῆσαι παρ' αὐτοῦ ὁδὸν εὐθεῖαν ἡμῖν καὶ τοῖς τέκνοις ἡμῶν καὶ πάσῃ τῇ κτήσει ἡμῶν

 

 

22 כִּי בֹשְׁתִּי לִשְׁאֹול מִן־הַמֶּלֶךְ חַיִל וּפָרָשִׁים לְעָזְרֵנוּ מֵאֹויֵב בַּדָּרֶךְ כִּי־אָמַרְנוּ לַמֶּלֶךְ לֵאמֹר יַד־אֱלֹהֵינוּ עַל־כָּל־מְבַקְשָׁיו לְטֹובָה וְעֻזֹּו וְאַפֹּו עַל כָּל־עֹזְבָיו׃

 

 

 

22 For I was ashamed to ask of the king a band of soldiers and horsemen to help us against the enemy on the way, because we had spoken to the king, saying, “The hand of ELOHEINU is on all those who seek him, for good; but his power and his wrath is against all those who forsake him.”

 

22 Denn ich schämte mich, von dem König eine Heeresmacht und eiter zu fordern, um uns gegen den Feind auf dem Wege beizustehen; denn wir hatten zu dem König gesprochen und gesagt: Die Hand ELOHEINUS ist über allen, die ihn suchen, zum Guten; aber seine Macht und sein Zorn sind gegen alle, die ihn verlassen.

 

22 ὅτι ᾐσχύνθην αἰτήσασθαι παρὰ τοῦ βασιλέως δύναμιν καὶ ἱππεῖς σῶσαι ἡμᾶς ἀπὸ ἐχθροῦ ἐν τῇ ὁδῷ ὅτι εἴπαμεν τῷ βασιλεῖ λέγοντες χεὶρ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ πάντας τοὺς ζητοῦντας αὐτὸν εἰς ἀγαθόν καὶ κράτος αὐτοῦ καὶ θυμὸς αὐτοῦ ἐπὶ πάντας ἐγκαταλείποντας αὐτόν

 

 

23 וַנָּצוּמָה וַנְּבַקְשָׁה מֵאֱלֹהֵינוּ עַל־זֹאת וַיֵּעָתֵר לָנוּ׃

 

23 So we fasted and begged ELOHEINU for this: and he granted our request.

 

23 Und so fasteten wir und erbaten dieses von ELOHEINUS; und er ließ sich von uns erbitten.

 

23 καὶ ἐνηστεύσαμεν καὶ ἐζητήσαμεν παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν περὶ τούτου καὶ ἐπήκουσεν ἡμῖν

 

24 וָאַבְדִּילָה מִשָּׂרֵי הַכֹּהֲנִים שְׁנֵים עָשָׂר לְשֵׁרֵבְיָה חֲשַׁבְיָה וְעִמָּהֶם מֵאֲחֵיהֶם עֲשָׂרָה׃

24 Then I set apart twelve of the chiefs of the priests, even Sherebiah, Hashabiah, and ten of their brothers with them,

 

24 Und ich sonderte von den Obersten der Priester zwölf aus: Scherebja, Haschabja, und mit ihnen zehn von ihren Brüdern;

 

24 καὶ διέστειλα ἀπὸ ἀρχόντων τῶν ἱερέων δώδεκα τῷ σαραια ασαβια καὶ μετ' αὐτῶν ἀπὸ ἀδελφῶν αὐτῶν δέκα

 

25 וָאֶשְׁקֹולָה לָהֶם אֶת־הַכֶּ וְאֶת־הַזָּהָב וְאֶת־הַכֵּלִים תְּרוּמַת בֵּית־אֱלֹהֵינוּ הַהֵרִימוּ הַמֶּלֶךְ וְיֹעֲצָיו וְשָׂרָיו וְכָל־יִשְׂרָאֵל הַנִּמְצָאִים׃

25 and weighed to them the silver, the gold, and the vessels, even the offering for the house of ELOHEINU, which the king, his counselors, his princes, and all Israel there present, had offered.

25 und ich wog ihnen das Silber und das Gold und die Geräte dar, das Hebopfer für das Haus ELOHEINUS, welches der König und seine äte und seine Fürsten und ganz Israel, das vorhanden war, geschenkt hatten.

 

25 καὶ ἔστησα αὐτοῖς τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη ἀπαρχῆς οἴκου θεοῦ ἡμῶν ἃ ὕψωσεν ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτοῦ καὶ πᾶς ισραηλ οἱ εὑρισκόμενοι

26 וָאֶשְׁקֲלָה עַל־יָדָם כֶּ כִּכָּרִים שֵׁשׁ־מֵאֹות וַחֲמִשִּׁים וּכְלֵי־כֶ מֵאָה לְכִכָּרִים זָהָב מֵאָה כִכָּר׃

26 I weighed into their hand six hundred fifty talents of silver, one hundred talents of silver vessels; one hundred talents of gold,

26 Und ich wog in ihre Hand dar: 650 Talente Silber; und an silbernen Geräten: hundert Talente; an Gold: hundert Talente;

26 καὶ ἔστησα ἐπὶ χεῖρας αὐτῶν ἀργυρίου τάλαντα ἑξακόσια καὶ πεντήκοντα καὶ σκεύη ἀργυρᾶ ἑκατὸν καὶ τάλαντα χρυσίου ἑκατὸν

27 וּכְפֹרֵי זָהָב עֶשְׂרִים לַאֲדַרְכֹנִים אָלֶ וּכְלֵי נְחֹשֶׁת מֻצְהָב טֹובָה שְׁנַיִם חֲמוּדֹת כַּזָּהָב׃

 

27 twenty bowls of gold weighing one thousand darics; and two vessels of fine bright bronze, precious as gold.

27 und zwanzig goldene Becher zu tausend Dariken; und zwei Geräte von goldglänzendem, feinem Erze, kostbar wie Gold.

27 καὶ καφουρη χρυσοῖ εἴκοσι εἰς τὴν ὁδὸν χαμανιμ χίλιοι καὶ σκεύη χαλκοῦ στίλβοντος ἀγαθοῦ διάφορα ἐπιθυμητὰ ἐν χρυσίῳ

28 וָאֹמְרָה אֲלֵהֶם אַתֶּם קֹדֶשׁ לַיְהֹוָה וְהַכֵּלִים קֹדֶשׁ וְהַכֶּ וְהַזָּהָב נְדָבָה לַיְהֹוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֵיכֶם׃

 

 

28 I said to them, “You are holy to YEHOVAH, and the vessels are holy. The silver and the gold are a free will offering to YEHOVAH ELOHEY of your fathers.

 

28 Und ich sprach zu ihnen: Ihr seid YEHOVAH heilig, und die Geräte sind heilig; und das Silber und das Gold ist eine freiwillige Gabe für YEHOVAH ELOHEY eurer Väter.

 

28 καὶ εἶπα πρὸς αὐτούς ὑμεῖς ἅγιοι τῷ κυρίῳ καὶ τὰ σκεύη ἅγια καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἑκούσια τῷ κυρίῳ θεῷ πατέρων ὑμῶν

 

 

29 שִׁקְדוּ וְשִׁמְרוּ עַד־תִּשְׁקְלוּ לִפְנֵי שָׂרֵי הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם וְשָׂרֵי־הָאָבֹות לְיִשְׂרָאֵל בִּירוּשָׁלִָם הַלִּשְׁכֹות בֵּית יְהֹוָה׃

 

 

29 Watch and keep them, until you weigh them before the chiefs of the priests and the Levites, and the princes of the fathers’ households of Israel, at Jerusalem, in the rooms of YEHOVAH’S house.”

 

29 Seid wachsam und bewahret es, bis ihr es darwäget vor den Obersten der Priester und der Leviten und den Obersten der Väter Israels zu Jerusalem, in die Zellen des Hauses YEHOVAHS.

 

 

29 ἀγρυπνεῖτε καὶ τηρεῖτε ἕως στῆτε ἐνώπιον ἀρχόντων τῶν ἱερέων καὶ τῶν λευιτῶν καὶ τῶν ἀρχόντων τῶν πατριῶν ἐν ιερουσαλημ εἰς σκηνὰς οἴκου κυρίου

 

 

30 וְקִבְּלוּ הַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מִשְׁקַל הַכֶּ וְהַזָּהָב וְהַכֵּלִים לְהָבִיא לִירוּשָׁלִַם לְבֵית אֱלֹהֵינוּ׃

 

30 So the priests and the Levites received the weight of the silver and the gold, and the vessels, to bring them to Jerusalem to the house of our ELOHEINU.

 

30 Und die Priester und die Leviten nahmen das dargewogene Silber und Gold und die Geräte in Empfang, um sie nach Jerusalem in das Haus unseres ELOHEINUS zu bringen.

 

 

30 καὶ ἐδέξαντο οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται σταθμὸν τοῦ ἀργυρίου καὶ τοῦ χρυσίου καὶ τῶν σκευῶν ἐνεγκεῖν εἰς ιερουσαλημ εἰς οἶκον θεοῦ ἡμῶν

 

31 וַנִּעָה מִנְּהַר אַהֲוָא בִּשְׁנֵים עָשָׂר לַחֹדֶשׁ הָרִאשֹׁון לָלֶכֶת יְרוּשָׁלִָם וְיַד־אֱלֹהֵינוּ הָיְתָה עָלֵינוּ וַיַּצִּילֵנוּ מִכַּ אֹויֵב וְאֹורֵב עַל־הַדָּרֶךְ׃

 

31 Then we departed from the river Ahava on the twelfth day of the first month, to go to Jerusalem. The hand of our ELOHEINU was on us, and he delivered us from the hand of the enemy and the bandit by the way.

 

 

31 Und wir brachen auf von dem Flusse Ahawa am Zwölften des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen; und die Hand unseres ELOHEINUS war über uns, und er errettete uns von der Hand des Feindes und des am Wege Lauernden.

 

 

31 καὶ ἐξήραμεν ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ αουε ἐν τῇ δωδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου τοῦ ἐλθεῖν εἰς ιερουσαλημ καὶ χεὶρ θεοῦ ἡμῶν ἦν ἐφ' ἡμῖν καὶ ἐρρύσατο ἡμᾶς ἀπὸ χειρὸς ἐχθροῦ καὶ πολεμίου ἐν τῇ ὁδῷ

 

 

32 וַנָּבֹוא יְרוּשָׁלִָם וַנֵּשֶׁב שָׁם יָמִים שְׁלֹשָׁה׃

 

32 We came to Jerusalem, and stayed there three days.

 

 

32 Und wir kamen nach Jerusalem und blieben daselbst drei Tage.

 

 

32 καὶ ἤλθομεν εἰς ιερουσαλημ καὶ ἐκαθίσαμεν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς

 

 

33 וּבַיֹּום הָרְבִיעִי נִשְׁקַל הַכֶּ וְהַזָּהָב וְהַכֵּלִים בְּבֵית אֱלֹהֵינוּ עַל יַד־מְרֵמֹות בֶּן־אוּרִיָּה הַכֹּהֵן וְעִמֹּו אֶלְעָזָר בֶּן־פִּינְחָ וְעִמָּהֶם יֹוזָבָד בֶּן־יֵשׁוּעַ וְנֹועַדְיָה בֶן־בִּנּוּי הַלְוִיִּם׃

 

 

 

33 On the fourth day the silver and the gold and the vessels were weighed in the house of ELOHEINU into the hand of Meremoth the son of Uriah the priest; and with him was Eleazar the son of Phinehas; and with them was Jozabad the son of Jeshua, and Noadiah the son of Binnui, the Levite;

 

 

33 Und am vierten Tage wurden das Silber und das Gold und die Geräte im Hause ELOHEINUS dargewogen in die Hand Meremoths, des Sohnes Urijas, des Priesters, und mit ihm war Eleasar, der Sohn Pinehas’, und mit ihnen Josabad, der Sohn Jeschuas, und Noadja, der Sohn Binnuis, die Leviten,

 

33 καὶ ἐγενήθη τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐστήσαμεν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη ἐν οἴκῳ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ χεῖρα μεριμωθ υἱοῦ ουρια τοῦ ἱερέως καὶ μετ' αὐτοῦ ελεαζαρ υἱὸς φινεες καὶ μετ' αὐτῶν ιωζαβαδ υἱὸς ἰησοῦ καὶ νωαδια υἱὸς βαναια οἱ λευῖται

 

 

34 בְּמִפָּר בְּמִשְׁקָל לַכֹּל וַיִּכָּתֵב כָּל־הַמִּשְׁקָל בָּעֵת הַהִיא׃  

 

 

34 everything by number and by weight; and all the weight was written at that time.

 

34 nach der Zahl, nach dem Gewicht von allem; und das ganze Gewicht wurde zu selbiger Zeit aufgeschrieben.

34 ἐν ἀριθμῷ καὶ ἐν σταθμῷ τὰ πάντα καὶ ἐγράφη πᾶς ὁ σταθμός ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ

 

35 הַבָּאִים מֵהַשְּׁבִי בְנֵי־הַגֹּולָה הִקְרִיבוּ עֹלֹות לֵאלֹהֵי יִשְׂרָאֵל פָּרִים שְׁנֵים־עָשָׂר עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵל אֵילִים תִּשְׁעִים וְשִׁשָּׁה כְּבָשִׂים שִׁבְעִים וְשִׁבְעָה צְפִירֵי חַטָּאת שְׁנֵים עָשָׂר הַכֹּל עֹולָה לַיְהֹוָה׃

35 The children of the captivity, who had come out of exile, offered burnt offerings to the ELOHEY of ISRAEL, twelve bulls for all Israel, ninety-six rams, seventy-seven lambs, and twelve male goats for a sin offering. All this was a burnt offering to YEHOVAH.

 

 

 

 

35 Die aus der Gefangenschaft Gekommenen, die Kinder der Wegführung, brachten dem ELOHEY ISRAELS Brandopfer dar: zwölf Farren für ganz Israel, 96 Widder, 77 Schafe, und zwölf Böcke zum Sündopfer, das Ganze als Brandopfer dem YEHOVAH.

35 οἱ ἐλθόντες ἀπὸ τῆς αἰχμαλωσίας υἱοὶ τῆς παροικίας προσήνεγκαν ὁλοκαυτώσεις τῷ θεῷ ισραηλ μόσχους δώδεκα περὶ παντὸς ισραηλ κριοὺς ἐνενήκοντα ἕξ ἀμνοὺς ἑβδομήκοντα καὶ ἑπτά χιμάρους περὶ ἁμαρτίας δώδεκα τὰ πάντα ὁλοκαυτώματα τῷ κυρίῳ

36 וַיִּתְּנוּ אֶת־דָּתֵי הַמֶּלֶךְ לַאֲחַשְׁדַּרְפְּנֵי הַמֶּלֶךְ וּפַחֲוֹות עֵבֶר הַנָּהָר וְנִשְּׂאוּ אֶת־הָעָם וְאֶת־בֵּית־הָאֱלֹהִים׃

36 They delivered the king’s commissions to the king’s local governors, and to the governors beyond the River. So they supported the people and ELOHIM’S house.

36 Und sie übergaben die Befehle des Königs den Satrapen des Königs und den Landpflegern diesseit des Stromes; und diese unterstützten das Volk und das Haus ELOHIMS.

36 καὶ ἔδωκαν τὸ νόμισμα τοῦ βασιλέως τοῖς διοικηταῖς τοῦ βασιλέως καὶ ἐπάρχοις πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐδόξασαν τὸν λαὸν καὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ

 

 

 

 

 

 

Kapitel 9

 

 

 

1 וּכְכַלֹּות אֵלֶּה נִגְּשׁוּ אֵלַי הַשָּׂרִים לֵאמֹר לֹא־נִבְדְּלוּ הָעָם יִשְׂרָאֵל וְהַכֹּהֲנִים וְהַלְוִיִּם מֵעַמֵּי הָאֲרָצֹות כְּתֹועֲבֹתֵיהֶם לַכְּנַעֲנִי הַחִתִּי הַפְּרִזִּי הַיְבוּי הָעַמֹּנִי הַמֹּאָבִי הַמִּצְרִי וְהָאֱמֹרִי׃

 

 

 

1 Now when these things were done, the princes came near to me, saying, “The people of Israel, the priests, and the Levites, have not separated themselves from the peoples of the lands, following their abominations, even those of the Canaanites, the Hittites, the Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the Amorites.

 

1 Und als dieses ausgerichtet war, traten die Obersten zu mir und sprachen: Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht von den Völkern der Länder, nach deren Greueln, abgesondert, nämlich der Kanaaniter, der Hethiter, der Perisiter, der Jebusiter, der Ammoniter, der Moabiter, der Ägypter und der Amoriter;

 

1 καὶ ὡς ἐτελέσθη ταῦτα ἤγγισαν πρός με οἱ ἄρχοντες λέγοντες οὐκ ἐχωρίσθη ὁ λαὸς ισραηλ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ λευῖται ἀπὸ λαῶν τῶν γαιῶν ἐν μακρύμμασιν αὐτῶν τῷ χανανι ὁ εθι ὁ φερεζι ὁ ιεβουσι ὁ αμμωνι ὁ μωαβι ὁ μοσερι καὶ ὁ αμορι

 

 

 

 

2 כִּי־נָשְׂאוּ מִבְּנֹתֵיהֶם לָהֶם וְלִבְנֵיהֶם וְהִתְעָרְבוּ זֶרַע הַקֹּדֶשׁ בְּעַמֵּי הָאֲרָצֹות וְיַד הַשָּׂרִים וְהַגָנִים הָיְתָה בַּמַּעַל הַזֶּה רִאשֹׁונָה׃  

 

2 For they have taken of their daughters for themselves and for their sons, so that the holy offspring have mixed themselves with the peoples of the lands. Yes, the hand of the princes and rulers has been chief in this trespass.

 

 

2 denn sie haben von ihren Töchtern für sich und für ihre Söhne genommen, und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt; und die Hand der Obersten und der Vorsteher ist in dieser Treulosigkeit die erste gewesen.

 

2 ὅτι ἐλάβοσαν ἀπὸ θυγατέρων αὐτῶν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ παρήχθη σπέρμα τὸ ἅγιον ἐν λαοῖς τῶν γαιῶν καὶ χεὶρ τῶν ἀρχόντων ἐν τῇ ἀσυνθεσίᾳ ταύτῃ ἐν ἀρχῇ

 

 

 

3 וּכְשָׁמְעִי אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה קָרַעְתִּי אֶת־בִּגְדִי וּמְעִילִי וָאֶמְרְטָה מִשְּׂעַר רֹאשִׁי וּזְקָנִי וָאֵשְׁבָה מְשֹׁוםֵם׃

 

3 When I heard this thing, I tore my garment and my robe, and pulled the hair out of my head and of my beard, and sat down confounded.

 

 

3 Und als ich diese Sache hörte, zerriß ich mein Kleid und mein Obergewand, und raufte mir Haare meines Hauptes und meines Bartes aus, und saß betäubt da.

 

 

3 καὶ ὡς ἤκουσα τὸν λόγον τοῦτον διέρρηξα τὰ ἱμάτιά μου καὶ ἐπαλλόμην καὶ ἔτιλλον ἀπὸ τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς μου καὶ ἀπὸ τοῦ πώγωνός μου καὶ ἐκαθήμην ἠρεμάζων

 

4 וְאֵלַי יֵאָפוּ כֹּל חָרֵד בְּדִבְרֵי אֱלֹהֵי־יִשְׂרָאֵל עַל מַעַל הַגֹּולָה וַאֲנִי יֹשֵׁב מְשֹׁוםֵם עַד לְמִנְחַת הָעָרֶב׃

  

4 Then everyone who trembled at the words of ELOHEY ISRAELS were assembled to me, because of their trespass of the captivity; and I sat confounded until the evening offering.

 

4 Und zu mir versammelten sich alle, die da zitterten vor den Worten ELOHEY ISRAELS wegen der Treulosigkeit der Weggeführten; und ich saß betäubt da bis zum Abendopfer.

 

4 καὶ συνήχθησαν πρός με πᾶς ὁ διώκων λόγον θεοῦ ισραηλ ἐπὶ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας καὶ ἐγὼ καθήμενος ἠρεμάζων ἕως τῆς θυσίας τῆς ἑσπερινῆς

 

 

5 וּבְמִנְחַת הָעֶרֶב קַמְתִּי מִתַּעֲנִיתִי וּבְקָרְעִי בִגְדִי וּמְעִילִי וָאֶכְרְעָה עַל־בִּרְכַּי וָאֶפְרְשָׂה כַפַּי אֶל־יְהֹוָה אֱלֹהָי׃

5 At the evening offering I rose up from my humiliation, even with my garment and my robe torn; and I fell on my knees, and spread out my hands to YEHOVAH ELOHAY;

 

5 Und beim Abendopfer stand ich auf von meiner Demütigung, indem ich mein Kleid und mein Obergewand zerrissen hatte, und ich beugte mich auf meine Knie nieder und breitete meine Hände aus zu YEHOVAH ELOHAY,

 

5 καὶ ἐν θυσίᾳ τῇ ἑσπερινῇ ἀνέστην ἀπὸ ταπεινώσεώς μου καὶ ἐν τῷ διαρρῆξαί με τὰ ἱμάτιά μου καὶ ἐπαλλόμην καὶ κλίνω ἐπὶ τὰ γόνατά μου καὶ ἐκπετάζω τὰς χεῖράς μου πρὸς κύριον τὸν θεὸν

 

6 וָאֹמְרָה אֱלֹהַי בֹּשְׁתִּי וְנִכְלַמְתִּי לְהָרִים אֱלֹהַי פָּנַי אֵלֶיךָ כִּי עֲוֹנֹתֵינוּ רָבוּ לְמַעְלָה רֹּאשׁ וְאַשְׁמָתֵנוּ גָדְלָה עַד לַשָּׁמָיִם׃

 

 

6 and I said: O ELOHAY, I am ashamed and blush to lift up my face to you, ELOHAY; for our  iniquities have increased over our head, and our guiltiness has grown up to the heavens.

 

 

 

6 und ich sprach: O ELOHAY, ich schäme mich und scheue mich, mein Angesicht zu dir, ELOHAY, zu erheben! denn unsere Missetaten sind uns über das Haupt gewachsen, und unsere Schuld ist groß geworden bis an den Himmel.

 

6 καὶ εἶπα κύριε ᾐσχύνθην καὶ ἐνετράπην τοῦ ὑψῶσαι τὸ πρόσωπόν μου πρὸς σέ ὅτι αἱ ἀνομίαι ἡμῶν ἐπληθύνθησαν ὑπὲρ κεφαλῆς ἡμῶν καὶ αἱ πλημμέλειαι ἡμῶν ἐμεγαλύνθησαν ἕως εἰς οὐρανόν

 

 

7 מִימֵי אֲבֹתֵינוּ אֲנַחְנוּ בְּאַשְׁמָה גְדֹלָה עַד הַיֹּום הַזֶּה וּבַעֲוֹנֹתֵינוּ נִתַּנּוּ אֲנַחְנוּ מְלָכֵינוּ כֹהֲנֵינוּ בְּיַד מַלְכֵי הָאֲרָצֹות בַּחֶרֶב בַּשְּׁבִי וּבַבִּזָּה וּבְבֹשֶׁת פָּנִים כְּהַיֹּום הַזֶּה׃

 

 

 

 

7 Since the days of our fathers we have been exceedingly guilty to this day; and for our iniquities we, our kings, and our priests, have been delivered into the hand of the kings of the lands, to the sword, to captivity, to plunder, and to confusion of face, as it is this day.

 

 

 

 

7 Von den Tagen unserer Väter an sind wir in großer Schuld gewesen bis auf diesen Tag; und um unserer Missetaten willen sind wir, wir, unsere Könige, unsere Priester, der Hand der Könige der Länder übergeben worden, dem Schwerte, der Gefangenschaft und dem aube und der Beschämung des Angesichts, wie es an diesem Tage ist.

 

7 ἀπὸ ἡμερῶν πατέρων ἡμῶν ἐσμεν ἐν πλημμελείᾳ μεγάλῃ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐν ταῖς ἀνομίαις ἡμῶν παρεδόθημεν ἡμεῖς καὶ οἱ βασιλεῖς ἡμῶν καὶ οἱ υἱοὶ ἡμῶν ἐν χειρὶ βασιλέων τῶν ἐθνῶν ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν αἰχμαλωσίᾳ καὶ ἐν διαρπαγῇ καὶ ἐν αἰσχύνῃ προσώπου ἡμῶν ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη

 

 

8 וְעַתָּה כִּמְעַט־רֶגַע הָיְתָה תְחִנָּה מֵאֵת יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ לְהַשְׁאִיר לָנוּ פְּלֵיטָה וְלָתֶת־לָנוּ יָתֵד בִּמְקֹום קָדְשֹׁו לְהָאִיר עֵינֵינוּ אֱלֹהֵינוּ וּלְתִתֵּנוּ מִחְיָה מְעַט בְּעַבְדֻתֵנוּ׃

 

 

 

 

8 Now for a little moment grace has been shown from YEHOVAH ELOHEINU, to leave us a remnant to escape, and to give us a nail in his holy place, that ELOHEINU may lighten our eyes, and revive us a little in our bondage.

 

 

 

 

8 Und nun ist uns für einen kleinen Augenblick Gnade von seiten YEHOVAHS ELOHEINUS, zuteil geworden, indem er uns Entronnene übriggelassen und uns einen Pflock gegeben hat an seiner heiligen Stätte, damit ELOHEINU unsere Augen erleuchte und uns ein wenig aufleben lasse in unserer Knechtschaft.

 

8 καὶ νῦν ἐπιεικεύσατο ἡμῖν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοῦ καταλιπεῖν ἡμῖν εἰς σωτηρίαν καὶ δοῦναι ἡμῖν στήριγμα ἐν τόπῳ ἁγιάσματος αὐτοῦ τοῦ φωτίσαι ὀφθαλμοὺς ἡμῶν καὶ δοῦναι ζωοποίησιν μικρὰν ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν

 

 

 

 

9 כִּי־עֲבָדִים אֲנַחְנוּ וּבְעַבְדֻתֵנוּ לֹא עֲזָבָנוּ אֱלֹהֵינוּ וַיַּט־עָלֵינוּ חֶד לִפְנֵי מַלְכֵי פָרַ לָתֶת־לָנוּ מִחְיָה לְרֹוםֵם אֶת־בֵּית אֱלֹהֵינוּ וּלְהַעֲמִיד אֶת־חָרְבֹתָיו וְלָתֶת־לָנוּ גָדֵר בִּיהוּדָה וּבִירוּשָׁלִָם׃  

  

9 For we are bondservants; yet ELOHEINU has not forsaken us in our bondage, but has extended loving kindness to us in the sight of the kings of Persia, to revive us, to set up the house of ELOHEINU, and to repair its ruins, and to give us a wall in Judah and in Jerusalem.

 

 

9 Denn Knechte sind wir; aber in unserer Knechtschaft hat

ELOHEINU uns nicht verlassen; und er hat uns Güte zugewandt vor den Königen von Persien, so daß sie uns ein Aufleben verliehen, um das Haus unseres ELOHEINUS aufzubauen und seine Trümmer aufzurichten, und uns eine Mauer zu geben in Juda und in Jerusalem.

 

9 ὅτι δοῦλοί ἐσμεν καὶ ἐν τῇ δουλείᾳ ἡμῶν οὐκ ἐγκατέλιπεν ἡμᾶς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἔκλινεν ἐφ' ἡμᾶς ἔλεος ἐνώπιον βασιλέων περσῶν δοῦναι ἡμῖν ζωοποίησιν τοῦ ὑψῶσαι αὐτοὺς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ ἀναστῆσαι τὰ ἔρημα αὐτῆς καὶ τοῦ δοῦναι ἡμῖν φραγμὸν ἐν ιουδα καὶ ἐν ιερουσαλημ

 

10 וְעַתָּה מַה־נֹּאמַר אֱלֹהֵינוּ אַחֲרֵי־זֹאת כִּי עָזַבְנוּ מִצְוֹתֶיךָ׃

10 “Now, ELOHEINU what shall we say after this? For we have forsaken your commandments,

10 Und nun, ELOHEINU, was sollen wir nach diesem sagen? Denn wir haben deine Gebote verlassen,  

10 τί εἴπωμεν ὁ θεὸς ἡμῶν μετὰ τοῦτο ὅτι ἐγκατελίπομεν ἐντολάς σου

11 אֲשֶׁר צִוִּיתָ בְּיַד עֲבָדֶיךָ הַנְּבִיאִים לֵאמֹר הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּאִים לְרִשְׁתָּהּ אֶרֶץ נִדָּה הִיא בְּנִדַּת עַמֵּי הָאֲרָצֹות בְּתֹועֲבֹתֵיהֶם אֲשֶׁר מִלְאוּהָ מִפֶּה אֶל־פֶּה בְּטֻמְאָתָם׃

 

 

11 which you have commanded by your servants the prophets, saying: The land, to which you go to possess it, is an unclean land through the uncleanness of the peoples of the lands, through their abominations, which have filled it from one end to another with their filthiness.

 

 

11 die du uns durch deine Knechte, die Propheten, geboten hast, indem du sprachst: Das Land, wohin ihr kommet, um es in Besitz zu nehmen, ist ein unreines Land, wegen der Unreinigkeit der Völker der Länder, wegen ihrer Greuel, mit denen sie es angefüllt haben von einem Ende bis zum anderen durch ihre Verunreinigung.

 

11 ἃς ἔδωκας ἡμῖν ἐν χειρὶ δούλων σου τῶν προφητῶν λέγων ἡ γῆ εἰς ἣν εἰσπορεύεσθε κληρονομῆσαι αὐτήν γῆ μετακινουμένη ἐστὶν ἐν μετακινήσει λαῶν τῶν ἐθνῶν ἐν μακρύμμασιν αὐτῶν ὧν ἔπλησαν αὐτὴν ἀπὸ στόματος ἐπὶ στόμα ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτῶν

 

 

12 וְעַתָּה בְּנֹותֵיכֶם אַל־תִּתְּנוּ לִבְנֵיהֶם וּבְנֹתֵיהֶם אַל־תִּשְׂאוּ לִבְנֵיכֶם וְלֹא־תִדְרְשׁוּ שְׁלֹםָם וְטֹובָתָם עַד־עֹולָם לְמַעַן תֶּחֶזְקוּ וַאֲכַלְתֶּם אֶת־טוּב הָאָרֶץ וְהֹורַשְׁתֶּם לִבְנֵיכֶם עַד־עֹולָם׃

 

12 Now therefore don’t give your daughters to their sons. Don’t take their daughters to your sons, nor seek their peace or their prosperity forever; that you may be strong, and eat the good of the land, and leave it for an inheritance to your children forever.

 

 

12 So sollt ihr nun nicht eure Töchter ihren Söhnen geben, und ihre Töchter nicht für eure Söhne nehmen; und ihr sollt ihren Frieden und ihr Wohl nicht suchen ewiglich: damit ihr stark seiet und das Gut des Landes esset und es auf eure Söhne vererbet ewiglich.

 

 

12 καὶ νῦν τὰς θυγατέρας ὑμῶν μὴ δῶτε τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ ἀπὸ τῶν θυγατέρων αὐτῶν μὴ λάβητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν καὶ οὐκ ἐκζητήσετε εἰρήνην αὐτῶν καὶ ἀγαθὸν αὐτῶν ἕως αἰῶνος ὅπως ἐνισχύσητε καὶ φάγητε τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς καὶ κληροδοτήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν ἕως αἰῶνος

 

13 וְאַחֲרֵי כָּל־הַבָּא עָלֵינוּ בְּמַעֲשֵׂינוּ הָרָעִים וּבְאַשְׁמָתֵנוּ הַגְּדֹלָה כִּי אַתָּה אֱלֹהֵינוּ חָשַׂכְתָּ לְמַטָּה מֵעֲוֹנֵנוּ וְנָתַתָּה לָּנוּ פְּלֵיטָה כָּזֹאת׃

 

 

13 After all that has come on us for our evil deeds, and for our great guilt, since you, ELOHEINU, have punished us less than our iniquities deserve, and have given us such a remnant,

 

 

 

 

13 Und nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, wiewohl du, ELOHEINU, mehr geschont hast, als unsere Missetaten es verdienten, und du uns  Entronnene gegeben hast, wie diese hier

 

13 καὶ μετὰ πᾶν τὸ ἐρχόμενον ἐφ' ἡμᾶς ἐν ποιήμασιν ἡμῶν τοῖς πονηροῖς καὶ ἐν πλημμελείᾳ ἡμῶν τῇ μεγάλῃ ὅτι οὐκ ἔστιν ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν ὅτι ἐκούφισας ἡμῶν τὰς ἀνομίας καὶ ἔδωκας ἡμῖν σωτηρίαν

 

 

 

14 הֲנָשׁוּב לְהָפֵר מִצְוֹתֶיךָ וּלְהִתְחַתֵּן בְּעַמֵּי הַתֹּעֵבֹות הָאֵלֶּה הֲלֹוא תֶאֱנַ־בָּנוּ עַד־כַּלֵּה לְאֵין שְׁאֵרִית וּפְלֵיטָה׃  

 

 

14 shall we again break your commandments, and join ourselves with the peoples that do these abominations? Wouldn’t you be angry with us until you had consumed us, so that there would be no remnant, nor any to escape?

 

 

14 sollten wir wiederum deine Gebote brechen und uns mit diesen Greuelvölkern verschwägern? Wirst du nicht wider uns erzürnen bis zur Vertilgung, daß kein Überrest und keine Entronnenen mehr bleiben?

 

14 ὅτι ἐπεστρέψαμεν διασκεδάσαι ἐντολάς σου καὶ ἐπιγαμβρεῦσαι τοῖς λαοῖς τῶν γαιῶν μὴ παροξυνθῇς ἐν ἡμῖν ἕως συντελείας τοῦ μὴ εἶναι ἐγκατάλειμμα καὶ διασῳζόμενον

 

 

15 יְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל צַדִּיק אַתָּה כִּי־נִשְׁאַרְנוּ פְלֵיטָה כְּהַיֹּום הַזֶּה הִנְנוּ לְפָנֶיךָ בְּאַשְׁמָתֵינוּ כִּי אֵין לַעֲמֹוד לְפָנֶיךָ עַל־זֹאת׃

15 YEHOVAH, ELOHEY of ISRAEL, you are righteous; for we are left a remnant that has escaped, as it is today. Behold, we are before you in our guiltiness; for no one can stand before you because of this.

15 YEHOVAH, ELOHEY ISRAELS, du bist gerecht; denn wir sind als Entronnene übriggeblieben, wie es an diesem Tage ist. Siehe, wir sind vor dir in unserer Schuld; denn dieserhalb kann man nicht vor dir bestehen.

15 κύριε ὁ θεὸς ισραηλ δίκαιος σύ ὅτι κατελείφθημεν διασῳζόμενοι ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη ἰδοὺ ἡμεῖς ἐναντίον σου ἐν πλημμελείαις ἡμῶν ὅτι οὐκ ἔστιν στῆναι ἐνώπιόν σου ἐπὶ τούτῳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 10

 

 

 

1 וּכְהִתְפַּלֵּל עֶזְרָא וּכְהִתְוַדֹּתֹו בֹּכֶה וּמִתְנַפֵּל לִפְנֵי בֵּית הָאֱלֹהִים נִקְבְּצוּ אֵלָיו מִיִּשְׂרָאֵל קָהָל רַב־מְאֹד אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וִילָדִים כִּי־בָכוּ הָעָם הַרְבֵּה־בֶכֶה׃  

 

1 Now while Ezra prayed and made confession, weeping and casting himself down before ELOHIM’S house, there was gathered together to him out of Israel a very great assembly of men and women and children; for the people wept very bitterly.

 

1 Und als Esra betete, und als er bekannte, weinend und vor dem Hause ELOHIMS hingestreckt, versammelte sich zu ihm aus Israel eine sehr große Versammlung von Männern und Frauen und Kindern; denn das Volk weinte mit vielem Weinen.

 

1 καὶ ὡς προσηύξατο εσδρας καὶ ὡς ἐξηγόρευσεν κλαίων καὶ προσευχόμενος ἐνώπιον οἴκου τοῦ θεοῦ συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν ἀπὸ ισραηλ ἐκκλησία πολλὴ σφόδρα ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ νεανίσκοι ὅτι ἔκλαυσεν ὁ λαὸς καὶ ὕψωσεν κλαίων

 

2 וַיַּעַן שְׁכַנְיָה בֶן־יְחִיאֵל מִבְּנֵי  עֹולָם וַיֹּאמֶר לְעֶזְרָא אֲנַחְנוּ מָעַלְנוּ בֵאלֹהֵינוּ וַנֹּשֶׁב נָשִׁים נָכְרִיֹּות מֵעַמֵּי הָאָרֶץ וְעַתָּה יֵשׁ־מִקְוֶה לְיִשְׂרָאֵל עַל־זֹאת׃

 

 

2 Shecaniah the son of Jehiel, one of the sons of Elam, answered Ezra, “We have trespassed against ELOHEINU, and have married foreign women of the peoples of the land. Yet now there is hope for Israel concerning this thing.

 

 

 

2 Und Schekanja, der Sohn Jechiels, von den Söhnen Elams, hob an und sprach zu Esra: Wir haben treulos gehandelt gegen ELOHEINU und haben fremde Frauen aus den Völkern des Landes heimgeführt; nun aber ist noch Hoffnung für Israel betreffs dieser Sache.  

 

2 καὶ ἀπεκρίθη σεχενιας υἱὸς ιιηλ ἀπὸ υἱῶν ηλαμ καὶ εἶπεν τῷ εσδρα ἡμεῖς ἠσυνθετήσαμεν τῷ θεῷ ἡμῶν καὶ ἐκαθίσαμεν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ νῦν ἔστιν ὑπομονὴ τῷ ισραηλ ἐπὶ τούτῳ

 

 

 

3 וְעַתָּה נִכְרָת־בְּרִית לֵאלֹהֵינוּ לְהֹוצִיא כָל־נָשִׁים וְהַנֹּולָד מֵהֶם בַּעֲצַת אֲדֹנָי וְהַחֲרֵדִים בְּמִצְוַת אֱלֹהֵינוּ וְכַתֹּורָה יֵעָשֶׂה׃

 

 

3 Now therefore let’s make a covenant with ELOHEINU to put away all the wives, and those who are born of them, according to the counsel of my ADONAY, and of those who tremble at the commandment of ELOHEINU. Let it be done according to the law.

 

3 So laßt uns jetzt einen Bund machen mit ELOHEINU, daß wir alle Frauen und die von ihnen geboren sind hinaustun, nach dem Rate meines ADONAYS und derer, die da zittern vor dem Gebote ELOHEINUS; und es soll nach dem Gesetz gehandelt werden.

 

3 καὶ νῦν διαθώμεθα διαθήκην τῷ θεῷ ἡμῶν ἐκβαλεῖν πάσας τὰς γυναῖκας καὶ τὰ γενόμενα ἐξ αὐτῶν ὡς ἂν βούλῃ ἀνάστηθι καὶ φοβέρισον αὐτοὺς ἐν ἐντολαῖς θεοῦ ἡμῶν καὶ ὡς ὁ νόμος γενηθήτω

 

 

4 קוּם כִּי־עָלֶיךָ הַדָּבָר וַאֲנַחְנוּ עִמָּךְ חֲזַק וַעֲשֵׂה׃  

 

4 Arise; for the matter belongs to you, and we are with you. Be courageous, and do it.”

 

4 Stehe auf, denn dir liegt die Sache ob; und wir werden mit dir sein. Sei stark und handle!

 

4 ἀνάστα ὅτι ἐπὶ σὲ τὸ ῥῆμα καὶ ἡμεῖς μετὰ σοῦ κραταιοῦ καὶ ποίησον

 

5 וַיָּקָם עֶזְרָא וַיַּשְׁבַּע אֶת־שָׂרֵי הַכֹּהֲנִים הַלְוִיִּם וְכָל־יִשְׂרָאֵל לַעֲשֹׂות כַּדָּבָר הַזֶּה וַיִּשָּׁבֵעוּ׃

5 Then Ezra arose, and made the chiefs of the priests, the Levites, and all Israel, to swear that they would do according to this word. So they swore.

5 Da stand Esra auf, und er ließ die Obersten der Priester, der Leviten und des ganzen Israel schwören, nach diesem Worte zu tun. Und sie schwuren.

5 καὶ ἀνέστη εσδρας καὶ ὥρκισεν τοὺς ἄρχοντας τοὺς ἱερεῖς καὶ λευίτας καὶ πάντα ισραηλ τοῦ ποιῆσαι κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ ὤμοσαν

6 וַיָּקָם עֶזְרָא מִלִּפְנֵי בֵּית הָאֱלֹהִים וַיֵּלֶךְ אֶל־לִשְׁכַּת יְהֹוחָןָן בֶּן־אֶלְיָשִׁיב וַיֵּלֶךְ שָׁם לֶחֶם לֹא־אָכַל וּמַיִם לֹא־שָׁתָה כִּי מִתְאַבֵּל עַל־מַעַל הַגֹּולָה׃  

6 Then Ezra rose up from before ELOHIM’S HOUSE, and went into the room of Jehohanan the son of Eliashib. When he came there, he ate no bread, nor drank water; for he mourned because of the trespass of those of the captivity.

6 Und Esra stand auf vor dem HAUSE ELOHIMS und ging in die Zelle Jochanans, des Sohnes Eljaschibs; und er ging dahin, er aß kein Brot und trank kein Wasser, denn er trauerte über die Treulosigkeit der Weggeführten.

6 καὶ ἀνέστη εσδρας ἀπὸ προσώπου οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς γαζοφυλάκιον ιωαναν υἱοῦ ελισουβ καὶ ἐπορεύθη ἐκεῖ ἄρτον οὐκ ἔφαγεν καὶ ὕδωρ οὐκ ἔπιεν ὅτι ἐπένθει ἐπὶ τῇ ἀσυνθεσίᾳ τῆς ἀποικίας

7 וַיַּעֲבִירוּ קֹול בִּיהוּדָה וִירוּשָׁלִַם לְכֹל בְּנֵי הַגֹּולָה לְהִקָּבֵץ יְרוּשָׁלִָם׃

 

7 They made a proclamation throughout Judah and Jerusalem to all the children of the captivity, that they should gather themselves together to Jerusalem;

 

7 Und sie ließen durch Juda und Jerusalem einen uf ergehen an alle Kinder der Wegführung, daß sie sich nach Jerusalem versammeln sollten.

 

7 καὶ παρήνεγκαν φωνὴν ἐν ιουδα καὶ ἐν ιερουσαλημ πᾶσιν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀποικίας τοῦ συναθροισθῆναι εἰς ιερουσαλημ

 

 

8 וְכֹל אֲשֶׁר לֹא־יָבֹוא לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים כַּעֲצַת הַשָּׂרִים וְהַזְּקֵנִים יָחֳרַם כָּל־רְכוּשֹׁו וְהוּא יִבָּדֵל מִקְּהַל הַגֹּולָה׃  

 

 

8 and that whoever didn’t come within three days, according to the counsel of the princes and the elders, all his possessions should be forfeited, and himself separated from the assembly of the captivity.

 

 

8 Und wer irgend binnen drei Tagen nicht käme, nach dem ate der Obersten und Ältesten, dessen ganze Habe sollte verbannt, und er selbst aus der Versammlung der Weggeführten ausgeschlossen werden.

 

8 καὶ πᾶς ὃς ἂν μὴ ἔλθῃ εἰς τρεῖς ἡμέρας ὡς ἡ βουλὴ τῶν ἀρχόντων καὶ τῶν πρεσβυτέρων ἀναθεματισθήσεται πᾶσα ἡ ὕπαρξις αὐτοῦ καὶ αὐτὸς διασταλήσεται ἀπὸ ἐκκλησίας τῆς ἀποικίας

 

9 וַיִּקָּבְצוּ כָל־אַנְשֵׁי־יְהוּדָה וּבִנְיָמִן יְרוּשָׁלִַם לִשְׁלֹשֶׁת הַיָּמִים הוּא חֹדֶשׁ הַתְּשִׁיעִי בְּעֶשְׂרִים בַּחֹדֶשׁ וַיֵּשְׁבוּ כָל־הָעָם בִּרְחֹוב בֵּית הָאֱלֹהִים מַרְעִידִים עַל־הַדָּבָר וּמֵהַגְּשָׁמִים׃  

 

 

9 Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together to Jerusalem within the three days. It was the ninth month, on the twentieth day of the month; and all the people sat in the wide place in front of ELOHIM’S HOUSE, trembling because of this matter, and because of the great rain.

 

9 Da versammelten sich alle Männer von Juda und Benjamin binnen drei Tagen nach Jerusalem… das war der neunte Monat, am Zwanzigsten des Monats. Und das ganze Volk saß auf dem Platze des HAUSES ELOHIMS, zitternd um der Sache willen und infolge der egengüsse.

 

 

9 καὶ συνήχθησαν πάντες ἄνδρες ιουδα καὶ βενιαμιν εἰς ιερουσαλημ εἰς τὰς τρεῖς ἡμέρας οὗτος ὁ μὴν ὁ ἔνατος ἐν εἰκάδι τοῦ μηνὸς ἐκάθισεν πᾶς ὁ λαὸς ἐν πλατείᾳ οἴκου τοῦ θεοῦ ἀπὸ θορύβου αὐτῶν περὶ τοῦ ῥήματος καὶ ἀπὸ τοῦ χειμῶνος

 

 

 

10 וַיָּקָם עֶזְרָא הַכֹּהֵן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אַתֶּם מְעַלְתֶּם וַתֹּשִׁיבוּ נָשִׁים נָכְרִיֹּות לְהֹוי עַל־אַשְׁמַת יִשְׂרָאֵל׃

10 Ezra the priest stood up and said to them, “You have trespassed, and have married foreign women, to increase the guilt of Israel.

10 Da stand Esra, der Priester, auf und sprach zu ihnen: Ihr habt treulos gehandelt und habt fremde Frauen heimgeführt, um die Schuld Israels zu mehren.

10 καὶ ἀνέστη εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ὑμεῖς ἠσυνθετήκατε καὶ ἐκαθίσατε γυναῖκας ἀλλοτρίας τοῦ προσθεῖναι ἐπὶ πλημμέλειαν ισραηλ

 

11 וְעַתָּה תְּנוּ תֹודָה לַיְהֹוָה אֱלֹהֵי־אֲבֹתֵיכֶם וַעֲשׂוּ רְצֹונֹו וְהִבָּדְלוּ מֵעַמֵּי הָאָרֶץ וּמִן־הַנָּשִׁים הַנָּכְרִיֹּות׃

 

11 Now therefore make confession to YEHOVAH, ELOHEY of your fathers, and do his pleasure; and separate yourselves from the peoples of the land, and from the foreign women.”

 

11 So leget nun Bekenntnis ab vor YEHOVAH, ELOHEY eurer Väter; und tut sein Wohlgefallen und sondert euch ab von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen!

 

11 καὶ νῦν δότε αἴνεσιν κυρίῳ τῷ θεῷ τῶν πατέρων ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ διαστάλητε ἀπὸ λαῶν τῆς γῆς καὶ ἀπὸ τῶν γυναικῶν τῶν ἀλλοτρίω

 

12 וַיַּעְנוּ כָל־הַקָּהָל וַיֹּאמְרוּ קֹול גָּדֹול כֵּן כְּדִבְרֶיךָ עָלֵינוּ לַעֲשֹׂות׃

12 Then all the assembly answered with a loud voice, “We must do as you have said concerning us.

 

12 Und die ganze Versammlung antwortete und sprach mit lauter Stimme: Nach deinen Worten, also liegt es uns ob zu tun!

12 καὶ ἀπεκρίθησαν πᾶσα ἡ ἐκκλησία καὶ εἶπαν μέγα τοῦτο τὸ ῥῆμά σου ἐφ' ἡμᾶς ποιῆσαι

 

 

13 אֲבָל הָעָם רָב וְהָעֵת גְּשָׁמִים וְאֵין כֹּחַ לַעֲמֹוד בַּחוּץ וְהַמְּלָאכָה לֹא־לְיֹום אֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם כִּי־הִרְבִּינוּ לִפְשֹׁעַ בַּדָּבָר הַזֶּה׃

 

 

13 But the people are many, and it is a time of much rain, and we are not able to stand outside. This is not a work of one day or two, for we have greatly transgressed in this matter.

 

 

13 Aber das Volk ist zahlreich; und es ist die Regenzeit, so daß man nicht draußen zu stehen vermag; auch ist es nicht ein Geschäft von einem Tage oder von zweien, denn viele unter uns haben in dieser Sache übertreten.

 

13 ἀλλὰ ὁ λαὸς πολύς καὶ ὁ καιρὸς χειμερινός καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις στῆναι ἔξω καὶ τὸ ἔργον οὐκ εἰς ἡμέραν μίαν καὶ οὐκ εἰς δύο ὅτι ἐπληθύναμεν τοῦ ἀδικῆσαι ἐν τῷ ῥήματι τούτῳ

 

 

14 יַעֲמְדוּ־נָא שָׂרֵינוּ לְכָל־הַקָּהָל וְכֹל אֲשֶׁר בֶּעָרֵינוּ הַהֹשִׁיב נָשִׁים נָכְרִיֹּות יָבֹא לְעִתִּים מְזֻמָּנִים וְעִמָּהֶם זִקְנֵי־עִיר וָעִיר וְשֹׁפְטֶיהָ עַד לְהָשִׁיב חֲרֹון אַ־אֱלֹהֵינוּ מִמֶּנּוּ עַד לַדָּבָר הַזֶּה׃  

 

 

 

14 Now let our princes be appointed for all the assembly, and let all those who are in our cities who have married foreign women come at appointed times, and with them the elders of every city, and its judges, until the fierce wrath of ELOHEINU is turned from us, until this matter is resolved.”

 

 

 

14 Laß doch unsere Obersten für die ganze Versammlung dastehen; und alle, die in unseren Städten sind, welche fremde Frauen heimgeführt haben, mögen zu bestimmten Zeiten kommen, und mit ihnen die Ältesten jeder Stadt und ihre ichter, so lange diese Sache währt, bis die Glut des Zornes ELOHEINU von uns abgewendet werde.  

 

14 στήτωσαν δὴ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν τῇ πάσῃ ἐκκλησίᾳ καὶ πάντες οἱ ἐν πόλεσιν ἡμῶν ὃς ἐκάθισεν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἐλθέτωσαν εἰς καιροὺς ἀπὸ συνταγῶν καὶ μετ' αὐτῶν πρεσβύτεροι πόλεως καὶ πόλεως καὶ κριταὶ τοῦ ἀποστρέψαι ὀργὴν θυμοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξ ἡμῶν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου

 

 

15 אַךְ יֹונָתָן בֶּן־עֲשָׂהאֵל וְיַחְזְיָה בֶן־תִּקְוָה עָמְדוּ עַל־זֹאת וּמְשֻׁלָּם וְשַׁבְּתַי הַלֵּוִי עֲזָרֻם׃

 

15 Only Jonathan the son of Asahel and Jahzeiah the son of Tikvah stood up against this; and Meshullam and Shabbethai the Levite helped them.

15 Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jachseja, der Sohn Tikwas, traten dagegen auf; und Meschullam und Schabbethai, der Levit, standen ihnen bei.

15 πλὴν ιωναθαν υἱὸς ασαηλ καὶ ιαζια υἱὸς θεκουε μετ' ἐμοῦ περὶ τούτου καὶ μεσουλαμ καὶ σαβαθαι ὁ λευίτης βοηθῶν αὐτοῖς

 

16 וַיַּעֲשׂוּ־כֵן בְּנֵי הַגֹּולָה וַיִּבָּדְלוּ עֶזְרָא הַכֹּהֵן אֲנָשִׁים רָאשֵׁי הָאָבֹות לְבֵית אֲבֹתָם וְכֻלָּם בְּשֵׁמֹות וַיֵּשְׁבוּ בְּיֹום אֶחָד לַחֹדֶשׁ הָעֲשִׂירִי לְדַרְיֹושׁ הַדָּבָר׃

 

 

16 The children of the captivity did so. Ezra the priest, with certain heads of fathers’ households, after their fathers’ houses, and all of them by their names, were set apart; and they sat down in the first day of the tenth month to examine the matter.

 

 

16 Und die Kinder der Wegführung taten also. Und es wurden ausgesondert Esra, der Priester, und Männer, Häupter der Väter nach ihren Vaterhäusern, und zwar alle mit Namen; und sie setzten sich nieder am ersten Tage des zehnten Monats, um die Sache zu untersuchen.

 

 

16 καὶ ἐποίησαν οὕτως υἱοὶ τῆς ἀποικίας καὶ διεστάλησαν εσδρας ὁ ἱερεὺς καὶ ἄνδρες ἄρχοντες πατριῶν τῷ οἴκῳ καὶ πάντες ἐν ὀνόμασιν ὅτι ἐπέστρεψαν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ δεκάτου ἐκζητῆσαι τὸ ῥῆμα

 

 

 

17 וַיְכַלּוּ בַכֹּל אֲנָשִׁים הַהֹשִׁיבוּ נָשִׁים נָכְרִיֹּות עַד יֹום אֶחָד לַחֹדֶשׁ הָרִאשֹׁון׃  

 

  

17 They finished with all the men who had married foreign women by the first day of the first month.

 

 

 

17 Und sie kamen bis zum ersten Tage des ersten Monats mit allem zu Ende, hinsichtlich der Männer, die fremde Frauen heimgeführt hatten.

 

17 καὶ ἐτέλεσαν ἐν πᾶσιν ἀνδράσιν οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἕως ἡμέρας μιᾶς τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου

 

 

18 וַיִּמָּצֵא מִבְּנֵי הַכֹּהֲנִים אֲשֶׁר הֹשִׁיבוּ נָשִׁים נָכְרִיֹּות מִבְּנֵי יֵשׁוּעַ בֶּן־יֹוצָדָק וְאֶחָיו מַעֲשֵׂיָה וֶאֱלִיעֶזֶר וְיָרִיב וּגְדַלְיָה׃

 

 

18 Among the sons of the priests there were found who had married foreign women:

of the sons of Jeshua, the son of Jozadak, and his brothers, Maaseiah, and Eliezer, and Jarib, and Gedaliah.

 

18 Und es fanden sich unter den Söhnen der Priester, welche fremde Frauen heimgeführt hatten, folgende: von den Söhnen Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, und seinen Brüdern: Maaseja und Elieser und Jarib und Gedalja.

 

18 καὶ εὑρέθησαν ἀπὸ υἱῶν τῶν ἱερέων οἳ ἐκάθισαν γυναῖκας ἀλλοτρίας ἀπὸ υἱῶν ἰησοῦ υἱοῦ ιωσεδεκ καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ μαασηα καὶ ελιεζερ καὶ ιαριβ καὶ γαδαλια

 

 

19 וַיִּתְּנוּ יָדָם לְהֹוצִיא נְשֵׁיהֶם וַאֲשֵׁמִים אֵיל־צֹאן עַל־אַשְׁמָתָם׃  

 

 

19 They gave their hand that they would put away their wives; and being guilty, they offered a ram of the flock for their guilt.

 

 

19 Und sie gaben ihre Hand darauf, daß sie ihre Frauen hinaustun und einen Widder vom Kleinvieh für ihre Schuld entrichten wollten.

 

19 καὶ ἔδωκαν χεῖρα αὐτῶν τοῦ ἐξενέγκαι γυναῖκας αὐτῶν καὶ πλημμελείας κριὸν ἐκ προβάτων περὶ πλημμελήσεως αὐτῶν

 

 

20 וּמִבְּנֵי אִמֵּר חֲנָנִי וּזְבַדְיָה׃  

 

20 Of the sons of Immer: Hanani and Zebadiah.

20 Und von den Söhnen Immers: Hanani und Sebadja;

20 καὶ ἀπὸ υἱῶν εμμηρ ανανι καὶ ζαβδια

21 וּמִבְּנֵי חָרִם מַעֲשֵׂיָה וְאֵלִיָּה וּשְׁמַעְיָה וִיחִיאֵל וְעֻזִיָּה׃

21 Of the sons of Harim: Maaseiah, and Elijah, and Shemaiah, and Jehiel, and Uzziah.

 

21 und von den Söhnen Harims: Maaseja und Elija und Schemaja und Jechiel und Ussija;

 

21 καὶ ἀπὸ υἱῶν ηραμ μασαια καὶ ελια καὶ σαμαια καὶ ιιηλ καὶ οζια

 

 

22 וּמִבְּנֵי פַּשְׁחוּר אֶלְיֹועֵינַי מַעֲשֵׂיָה יִשְׁמָעֵאל נְתַנְאֵל יֹוזָבָד וְאֶלְעָשָׂה׃  

 

22 Of the sons of Pashhur: Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethanel, Jozabad, and Elasah.

 

 

22 und von den Söhnen Paschchurs: Eljoenai, Maaseja, Ismael, Nethaneel, Josabad und Elasa.

 

22 καὶ ἀπὸ υἱῶν φασουρ ελιωηναι μαασαια καὶ ισμαηλ καὶ ναθαναηλ καὶ ιωζαβαδ καὶ ηλασα

 

 

23 וּמִן־הַלְוִיִּם יֹוזָבָד וְשִׁמְעִי וְקֵלָיָה הוּא קְלִיטָא פְּתַחְיָה יְהוּדָה וֶאֱלִיעֶזֶר׃  

23 Of the Levites: Jozabad, and Shimei, and Kelaiah (also called Kelita), Pethahiah, Judah, and Eliezer.

23 Und von den Leviten: Josabad und Simei und Kelaja, das ist Kelita, Pethachja, Juda und Elieser.

23 καὶ ἀπὸ τῶν λευιτῶν ιωζαβαδ καὶ σαμου καὶ κωλια αὐτὸς κωλιτας καὶ φαθαια καὶ ιοδομ καὶ ελιεζερ

24 וּמִן־הַמְשֹׁרְרִים אֶלְיָשִׁיב וּמִן־הַשֹּׁעֲרִים שַׁלֻּם וָטֶלֶם וְאוּרִי׃  

 

24 Of the singers: Eliashib.

Of the gatekeepers: Shallum, and Telem, and Uri.

 

24 Und von den Sängern: Eljaschib. Und von den Torhütern: Schallum und Telem und Uri.

 

24 καὶ ἀπὸ τῶν ἀ|δόντων ελισαφ καὶ ἀπὸ τῶν πυλωρῶν σελλημ καὶ τελημ καὶ ωδουε

 

25 וּמִיִּשְׂרָאֵל מִבְּנֵי פַרְעֹשׁ רַמְיָה וְיִזִּיָּה וּמַלְכִּיָּה וּמִיָּמִן וְאֶלְעָזָר וּמַלְכִּיָּה וּבְנָיָה׃  

25 Of Israel: Of the sons of Parosh: Ramiah, and Izziah, and Malchijah, and Mijamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah

25 Und von Israel: von den Söhnen Parhosch: Ramja und Jissija und Malkija und Mijamin und Eleasar und Malkija und Benaja:

 

25 καὶ ἀπὸ ισραηλ ἀπὸ υἱῶν φορος ραμια καὶ ιαζια καὶ μελχια καὶ μεαμιν καὶ ελεαζαρ καὶ ασαβια καὶ βαναια

26 וּמִבְּנֵי עֵילָם מַתַּנְיָה זְכַרְיָה וִיחִיאֵל וְעַבְדִּי וִירֵמֹות וְאֵלִיָּה׃  

 

26 Of the sons of Elam: Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Elijah.

 

26 und von den Söhnen Elams: Mattanja, Sekarja und Jechiel und Abdi und Jeremoth und Elija;

 

26 καὶ ἀπὸ υἱῶν ηλαμ μαθανια καὶ ζαχαρια καὶ ιαϊηλ καὶ αβδια καὶ ιαριμωθ καὶ ηλια

 

27 וּמִבְּנֵי זַתּוּא אֶלְיֹועֵנַי אֶלְיָשִׁיב מַתַּנְיָה וִירֵמֹות וְזָבָד וַעֲזִיזָא׃  

 

27 Of the sons of Zattu: Elioenai, Eliashib, Mattaniah, and Jeremoth, and Zabad, and Aziza.

 

27 und von den Söhnen Sattus: Eljoenai, Eljaschib, Mattanja und Jeremoth und Sabad und Asisa;

 

27 καὶ ἀπὸ υἱῶν ζαθουα ελιωηναι ελισουβ μαθανια καὶ ιαρμωθ καὶ ζαβαδ καὶ οζιζα

 

28 וּמִבְּנֵי בֵּבָי יְהֹוחָןָן חֲנַנְיָה זַבַּי עַתְלָי׃

 

28 Of the sons of Bebai: Jehohanan, Hananiah, Zabbai, Athlai.

 

28 und von den Söhnen Bebais: Jochanan, Hananja, Sabbai, Athlai;

 

 

28 καὶ ἀπὸ υἱῶν βαβι ιωαναν ανανια καὶ ζαβου οθαλι

 

 

29 וּמִבְּנֵי בָּנִי מְשֻׁלָּם מַלּוּךְ וַעֲדָיָה יָשׁוּב וּשְׁאָל יְרֵמֹות׃

29 Of the sons of Bani: Meshullam, Malluch, and Adaiah, Jashub, and Sheal, Jeremoth.

 

29 und von den Söhnen Banis: Meschullam, Malluk und Adaja, Jaschub und Scheal, Jeremoth;

 

29 καὶ ἀπὸ υἱῶν βανουι μεσουλαμ μαλουχ αδαιας ιασουβ καὶ σαλουια καὶ ρημωθ

 

30 וּמִבְּנֵי פַּחַת מֹואָב עַדְנָא וּכְלָל בְּנָיָה מַעֲשֵׂיָה מַתַּנְיָה בְצַלְאֵל וּבִנּוּי וּמְנַשֶּׁה׃  

30 Of the sons of Pahathmoab: Adna, and Chelal, Benaiah, Maaseiah, Mattaniah, Bezalel, and Binnui, and Manasseh.

30 und von den Söhnen Pachath-Moabs: Adna und Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Bezaleel und Binnui und Manasse;

 

30 καὶ ἀπὸ υἱῶν φααθμωαβ εδενε χαληλ βαναια μασηα μαθανια βεσεληλ καὶ βανουι καὶ μανασση

 

31 וּבְנֵי חָרִם אֱלִיעֶזֶר יִשִּׁיָּה מַלְכִּיָּה שְׁמַעְיָה שִׁמְעֹון׃

 

31 Of the sons of Harim: Eliezer, Isshijah, Malchijah, Shemaiah, Shimeon,

 

31 und von den Söhnen Harims: Elieser, Jischija, Malkija, Schemaja, Simeon,

 

31 καὶ ἀπὸ υἱῶν ηραμ ελιεζερ ιεσσια μελχια σαμαια σεμεων

 

 

32 בִּנְיָמִן מַלּוּךְ שְׁמַרְיָה׃  

32 Benjamin, Malluch, Shemariah.

 

32 Benjamin, Malluk, Schemarja;

 

32 βενιαμιν μαλουχ σαμαρια

 

33 מִבְּנֵי חָשֻׁם מַתְּנַי מַתַּתָּה זָבָד אֱלִיפֶלֶט יְרֵמַי מְנַשֶּׁה שִׁמְעִי׃  

 

 

33 Of the sons of Hashum: Mattenai, Mattattah, Zabad, Eliphelet, Jeremai, Manasseh, Shimei.

 

33 von den Söhnen Haschums: Mattenai; Mattatta, Sabad, Elipheleth, Jeremai, Manasse, Simei;

 

33 καὶ ἀπὸ υἱῶν ησαμ μαθανι μαθαθα ζαβεδ ελιφαλεθ ιεραμι μανασση σεμεϊ

 

 

34 מִבְּנֵי בָנִי מַעֲדַי עַמְרָם וְאוּאֵל׃  

34 Of the sons of Bani: Maadai, Amram, and Uel,

 

34 von den Söhnen Banis: Maadai, Amram und Ül,

 

34 ἀπὸ υἱῶν βανι μοοδι αμραμ ουηλ

 

35 בְּנָיָהבֵדְיָה כְּלָהַי׃

35 Benaiah, Bedeiah, Cheluhi,

 

35 Benaja, Bedja, Keluhi,

 

35 βαναια βαδαια χελια

 

36 וַנְיָה מְרֵמֹות אֶלְיָשִׁיב׃

36 Vaniah, Meremoth, Eliashib,

 

36 Wanja, Meremoth, Eljaschib,

 

36 ουιεχωα ιεραμωθ ελιασιβ

 

 

37 מַתַּנְיָה מַתְּנַי וְיַעֲשֹׂו׃

 

37 Mattaniah, Mattenai, and Jaasu,

 

37 Mattanja, Mattenai und Jaasai,

 

37 μαθανια μαθαναι καὶ ἐποίησαν

 

38 וּבָנִי וּבִנּוּי שִׁמְעִי׃

 

38 and Bani, and Binnui, Shimei,

 

 

38 und Bani und Binnui, Simei,

 

 

38 οἱ υἱοὶ βανουι καὶ οἱ υἱοὶ σεμεϊ

 

39 וְשֶׁלֶמְיָה וְנָתָן וַעֲדָיָה׃

 

39 and Shelemiah, and Nathan, and Adaiah,

 

39 und Schelemja und Nathan und Adaja,

 

39 καὶ σελεμια καὶ ναθαν καὶ αδαια

 

 

40 מַכְנַדְבַי שָׁשַׁי שָׁרָי׃

40 Machnadebai, Shashai, Sharai,

40 Maknadbai, Schaschai, Scharai,

40 μαχναδαβου σεσι σαρου

 

 

41 עֲזַרְאֵל וְשֶׁלֶמְיָהוּ שְׁמַרְיָה׃

 

41 Azarel, and Shelemiah, Shemariah,

 

41 Asarel und Schelemja, Schemarja,

 

 

41 εζερηλ καὶ σελεμια καὶ σαμαρια

 

42 שַׁלּוּם אֲמַרְיָה יֹו׃  

 

42 Shallum, Amariah, Joseph.

 

 

42 Schallum, Amarja, Joseph;

 

 

42 καὶ σαλουμ αμαρια ιωσηφ

 

 

43 מִבְּנֵי נְבֹו יְעִיאֵל מַתִּתְיָה זָבָד זְבִינָא יַדֹּו וְיֹואֵל בְּנָיָה׃

 

 

43 Of the sons of Nebo: Jeiel, Mattithiah, Zabad, Zebina, Iddo, and Joel, Benaiah.

 

 

43 von den Söhnen Nebos: Jeghiel, Mattithja, Sabad, Sebina, Jaddai und Joel, Benaja.

 

 

43 ἀπὸ υἱῶν ναβου ιιηλ μαθαθια σεδεμ ζαμβινα ιαδαι καὶ ιωηλ καὶ βαναια

 

 

44 כָּל־אֵלֶּה נָשְׂאוּ נָשִׁים נָכְרִיֹּות וְיֵשׁ מֵהֶם נָשִׁים וַיָּשִׂימוּ בָּנִים׃

44 All these had taken foreign wives; and some of them had wives by whom they had children.

44 Alle diese hatten fremde Frauen genommen, und es gab unter ihnen Frauen, welche Kinder geboren hatten.

44 πάντες οὗτοι ἐλάβοσαν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ ἐγέννησαν ἐξ αὐτῶν υἱούς

 


 


Englische Übersetzung von LXX verglichen mit KJV

Englisch, LXX, Hebräisch, Lateinisch

 

 

 

 

www.buchererpianos.ch

 

 

Bible