Bible

 

 

 

 

Psalms Book 1 / Psalmen Buch 1 

 

 

Psalm 1

 

1 אַשְׁרֵי־הָאִישׁ אֲשֶׁר לֹא הָלַךְ בַּעֲצַת רְשָׁעִים וּבְדֶרֶךְ חַטָּאִים לֹא עָמָד וּבְמֹושַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב׃

1 Blessed is the man that walketh not in the counsel of the wicked, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful.

1 Wohl dem, der nicht wandelt im Rat des Boshaften, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, da die Spötter sitzen,

 

 

1 μακάριος ἀνήρ ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδραν λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν

 

 

2 כִּי אִמ בְּתֹורַת יְהֹוָה חֶפְצֹו וּבְתֹורָתֹו יֶהְגֶּה יֹוםָם וָלָיְלָה׃

 2 But his Delight is in the law of YEHOVAH; and in his law doth he meditate day and night.

 

2 sondern hat Lust am Gesetz YEHOVAHS und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht.

 

2 ἀλλ' ἢ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός

 

3 וְהָיָה כְּעֵץ שָׁתוּל עַל־פַּלְגֵי מָיִם אֲשֶׁר פִּרְיֹו יִתֵּן בְּעִתֹּו וְעָלֵהוּ לֹא־יִבֹּול וְכֹל אֲשֶׁר־יַעֲשֶׂה יַצְלִיחַ׃

3 And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season; his leaf also shall not wither; and whatsoever he doeth shall prosper.

 

 

3 Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, das gerät wohl.

 

 

3 καὶ ἔσται ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τῶν ὑδάτων ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῇ κατευοδωθήσεται

 

4 לֹא־כֵן הָרְשָׁעִים כִּי אִם־כַּמֹּץ אֲשֶׁר־תִּדְּפֶנּוּ רוּחַ׃

 

4 The wicked are not so: but are like the chaff which the wind driveth away.

 

4 Aber so sind die Boshaften nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut.

 

4 οὐχ οὕτως οἱ ἀσεβεῖς οὐχ οὕτως ἀλλ' ἢ ὡς ὁ χνοῦς ὃν ἐκριπτεῖ ὁ ἄνεμος ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς

 

5 עַל־כֵּן לֹא־יָקֻמוּ רְשָׁעִים בַּמִּשְׁפָּט וְחַטָּאִים בַּעֲדַת צַדִּיקִים׃

 

5 Therefore the wicked shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous.

 

5 Darum bleiben die Boshaften nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten.

 

 

5 διὰ τοῦτο οὐκ ἀναστήσονται ἀσεβεῖς ἐν κρίσει οὐδὲ ἁμαρτωλοὶ ἐν βουλῇ δικαίων

 

6 כִּי־יֹודֵעַ יְהֹוָה דֶּרֶךְ צַדִּיקִים וְדֶרֶךְ רְשָׁעִים תֹּאבֵד׃

6 For YEHOVAH knoweth the way of the righteous: but the way of the wicked shall perish.

6 Denn YEHOVAH kennt den Weg der Gerechten, aber der Schlimmen Weg vergehet.

6 ὅτι γινώσκει κύριος ὁδὸν δικαίων καὶ ὁδὸς ἀσεβῶν ἀπολεῖται

 

 

 

 

 

Psalm 2

1 לָמָּה רָגְשׁוּ גֹויִם וּלְאֻמִּים יֶהְגּוּ־רִיק׃

1 Why do the heathen rage, and the people imagine a vain thing?

 

1 Warum toben die Nationen und sinnen Eitles die Völkerschaften?

 

1 ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά

 

2 יִתְיַצְּבוּ מַלְכֵי־אֶרֶץ וְרֹוזְנִים נֹוסְדוּ־יָחַד עַל־יְהֹוָה וְעַל־מְשִׁיחֹו׃

 

  

2 The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together, against YEHOVAH, and against his anointed, saying,

 

2 Es treten auf  die Könige der Erde, und die Fürsten ratschlagen miteinander wider YEHOVAH und wider seinen Gesalbten:

 

 

2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ διάψαλμα

 

 

3 נְנַתְּקָה אֶת־מֹוסְרֹותֵימֹו וְנַשְׁלִיכָה מִמֶּנּוּ עֲבֹתֵימֹו׃

3 Let us break their bands asunder, and cast away their cords from us.

3 "Lasset uns zerreißen ihre Bande, und von uns werfen ihre Seile!"

3 διαρρήξωμεν τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν καὶ ἀπορρίψωμεν ἀφ' ἡμῶν τὸν ζυγὸν αὐτῶν

4 יֹושֵׁב בַּשָּׁמַיִם יִשְׂחָק אֲדֹנָי יִלְעַג־לָמֹו׃

4 He that sitteth in the heavens shall laugh: ADONAY shall have them in derision.

 

4 Der im Himmel thront, lacht, ADONAY spottet ihrer.

 

 

4 ὁ κατοικῶν ἐν οὐρανοῖς ἐκγελάσεται αὐτούς καὶ ὁ κύριος ἐκμυκτηριεῖ αὐτούς

 

5 אָז יְדַבֵּר אֵלֵימֹו בְאַפֹּו וּבַחֲרֹונֹו יְבַהֲלֵמֹו׃

5 Then shall he speak unto them in his wrath, and vex them in his sore displeasure.

 

5 Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und in seiner Zornglut wird er sie schrecken.

 

5 τότε λαλήσει πρὸς αὐτοὺς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ταράξει αὐτούς

 

 6 וַאֲנִי נָסַכְתִּי מַלְכִּי עַל־צִיֹּון הַר־קָדְשִׁי׃

6 Yet have I set my king upon my holy hill of Zion.

 

 

6 "Habe doch ich meinen König gesalbt auf Zion, meinem heiligen Berge!"

 

6 ἐγὼ δὲ κατεστάθην βασιλεὺς ὑπ' αὐτοῦ ἐπὶ σιων ὄρος τὸ ἅγιον αὐτοῦ

 

 7 אֲסַפְּרָה אֶל חֹק יְהֹוָה אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיֹּום יְלִדְתִּיךָ׃

7 I will declare the decree: YEHOVAH hath said unto me, Thou art my Son; this day have I begotten thee.

7 Vom Beschluß will ich erzählen: YEHOVAH hat zu mir gesprochen: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.

7 διαγγέλλων τὸ πρόσταγμα κυρίου κύριος εἶπεν πρός με υἱός μου εἶ σύ ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε

 

 8 שְׁאַל מִמֶּנִּי וְאֶתְּנָה גֹויִם נַחֲלָתֶךָ וַאֲחֻזָּתְךָ אַפְסֵי־אָרֶץ׃

  

8 Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession.

 

8 Fordere von mir, und ich will dir zum Erbteil geben die Nationen, und zum Besitztum die Enden der Erde.

 

 

8 αἴτησαι παρ' ἐμοῦ καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς

 

 

 9 תְּרֹעֵם בְּשֵׁבֶט בַּרְזֶל כִּכְלִי יֹוצֵר תְּנַפְּצֵם׃

9 Thou shalt break them with a rod of iron; thou shalt dash them in pieces like a potter's vessel.

 

9 Mit eisernem Scepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen.

 

9 ποιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς σκεῦος κεραμέως συντρίψεις αὐτούς

 

10 וְעַתָּה מְלָכִים הַשְׂכִּילוּ הִוָּסְרוּ שֹׁפְטֵי אָרֶץ׃

10 Be wise now therefore, ye kings: be instructed, ye judges of the earth.

10 Und nun, ihr Könige, seid verständig, lasset euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde!

 

10 καὶ νῦν βασιλεῖς σύνετε παιδεύθητε πάντες οἱ κρίνοντες τὴν γῆν

 

11 עִבְדוּ אֶת־יְהֹוָה בְּיִרְאָה וְגִילוּ בִּרְעָדָה׃

11 Serve YEHOVAH with fear, and rejoice with trembling.

 

11 Dienet YEHOVAH mit Furcht, und freuet euch mit Zittern!

 

 

11 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν φόβῳ καὶ ἀγαλλιᾶσθε αὐτῷ ἐν τρόμῳ

 

 

12 נַשְּׁקוּ־בַר פֶּן־יֶאֱנַף וְתֹאבְדוּ דֶרֶךְ כִּי־יִבְעַר כִּמְעַט אַפֹּו אַשְׁרֵי כָּל־חֹוסֵי בֹו

12 Kiss the Son, lest he be angry, and ye perish from the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are all they that put their trust in him.

12 Küsset den Sohn, daß er nicht zürne, und ihr umkommet auf dem Wege, wenn nur ein wenig entbrennt sein Zorn. Glückselig alle, die auf ihn trauen!

12 δράξασθε παιδείας μήποτε ὀργισθῇ κύριος καὶ ἀπολεῖσθε ἐξ ὁδοῦ δικαίας ὅταν ἐκκαυθῇ ἐν τάχει ὁ θυμὸς αὐτοῦ μακάριοι πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτῷ

 

 

 

 

 

 

Psalm 3

1 מִזְמֹור לְדָוִד בְּבָרְחֹו מִפְּנֵי אַבְשָׁלֹום בְּנֹו׃

 

1 A psalm of David. When he fled from his son Absalom.

 

1 Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohne Absalom floh.

 

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου αβεσσαλωμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ

 

2 יְהֹוָה מָה־רַבּוּ צָרָי רַבִּים קָמִים עָלָי׃

2 YEHOVAH! How are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.

2 YEHOVAH, wie ist meiner Feinde so viel, und setzen sich so viele wider mich!

 

2 κύριε τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ' ἐμέ

 

3 רַבִּים אֹמְרִים לְנַפְשִׁי אֵין יְשׁוּעָתָה לֹּו בֵאלֹהִים סֶלָה׃

3 Many there be which say of my soul, There is no help for him in ELOHIM. Selah.

3 Viele sagen von meiner Seele: Es ist keine Rettung für ihn bei ELOHIM! Sela.

 

3 πολλοὶ λέγουσιν τῇ ψυχῇ μου οὐκ ἔστιν σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ θεῷ αὐτοῦ διάψαλμα

 

4 וְאַתָּה יְהֹוָה מָגֵן בַּעֲדִי כְּבֹודִי וּמֵרִים רֹאשִׁי׃

4 But thou, YEHOVAH, art a shield for me; my glory, and the lifter up of mine head.

 

 

4 Aber du, YEHOVAH, bist ein Schild um mich her, meine Herrlichkeit, und der mein Haupt emporhebt.

 

4 σὺ δέ κύριε ἀντιλήμπτωρ μου εἶ δόξα μου καὶ ὑψῶν τὴν κεφαλήν μου

 

 

 5 קֹולִי אֶל־יְהֹוָה אֶקְרָא וַיַּעֲנֵנִי מֵהַר קָדְשֹׁו סֶלָה׃

5 I cried unYEHOVAH with my voice, and he heard me out of his holy hill. Selah.

 

5 Mit meiner Stimme rufe ich zu YEHOVAH, und er antwortet mir von seinem heiligen Berge. Sela.

 

5 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα καὶ ἐπήκουσέν μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ διάψαλμα

 

6 אֲנִי שָׁכַבְתִּי וָאִישָׁנָה הֱקִיצֹותִי כִּי יְהֹוָה יִסְמְכֵנִי׃  

6 I laid me down and slept; I awaked; for YEHOVAH sustained me.

 

6 Ich legte mich nieder und schlief; ich erwachte, denn YEHOVAH stützt mich.

 

6 ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα ἐξηγέρθην ὅτι κύριος ἀντιλήμψεταί μου

 

 7 לֹא־אִירָא מֵרִבְבֹות עָם אֲשֶׁר סָבִיב שָׁתוּ עָלָי׃

 

7 I will not be afraid of ten thousands of people, that have set themselves against me round about.

 

7 Nicht fürchte ich mich vor Zehntausenden des Volkes, die sich ringsum wider mich gesetzt haben.

 

7 οὐ φοβηθήσομαι ἀπὸ μυριάδων λαοῦ τῶν κύκλῳ συνεπιτιθεμένων μοι

 

 

8 קוּמָה יְהֹוָה הֹושִׁיעֵנִי אֱלֹהַי כִּי־הִכִּיתָ אֶת־כָּל־אֹיְבַי לֶחִי שִׁנֵּי רְשָׁעִים שִׁבַּרְתָּ׃

8 Arise, YEHOVAH; save me, ELOHAY: for thou hast smitten all mine enemies upon the cheek bone; thou hast broken the teeth of the wicked.

 

8 Stehe auf, YEHOVAH! rette mich, ELOHAY! denn du hast alle meine Feinde auf den Backen geschlagen; die Zähne der Gesetzlosen hast du zerschmettert.

 

8 ἀνάστα κύριε σῶσόν με ὁ θεός μου ὅτι σὺ ἐπάταξας πάντας τοὺς ἐχθραίνοντάς μοι ματαίως ὀδόντας ἁμαρτωλῶν συνέτριψας

 

 

9 לַיהֹוָה הַיְשׁוּעָה עַל־עַמְּךָ בִרְכָתֶךָ סֶּלָה׃  

9 Salvation is of YEHOVAH; thy blessing is upon thy people. Selah.

9 Von YEHOVAH ist die Rettung; dein Segen ist auf deinem Volke. Sela.

9 τοῦ κυρίου ἡ σωτηρία καὶ ἐπὶ τὸν λαόν σου ἡ εὐλογία σου

 

 

 

 

 

 

Psalm 4

1 לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹות מִזְמֹור לְדָוִד׃

For the director of music. With stringed instruments. A psalm of David.

 

1 Dem Vorsänger mit Saitenspiel. Ein Psalm von David.

 

1 εἰς τὸ τέλος ἐν ψαλμοῖς ᾠδὴ τῷ δαυιδ

 

 

2 בְּקָרְאִי עֲנֵנִי אֱלֹהֵי צִדְקִי בַּצָּר הִרְחַבְתָּ לִּי חָנֵּנִי וּשְׁמַע תְּפִלָּתִי׃

 

1 Hear me when I call, ELOHEY of my righteousness: thou hast enlarged me when I was in distress; have mercy upon me, and hear my prayer.

 

Wenn ich rufe, antworte mir, ELOHEY meiner Gerechtigkeit! In Bedrängnis hast du mir Raum gemacht; sei mir gnädig und höre mein Gebet!

 

2 ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέν μου ὁ θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς μοι οἰκτίρησόν με καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου

 

3 בְּנֵי אִישׁ עַד־מֶה כְבֹודִי לִכְלִמָּה תֶּאֱהָבוּן רִיק תְּבַקְשׁוּ כָזָב סֶלָה׃

 

2 O ye sons of men, how long will ye turn my glory into shame? how long will ye love vanity, and seek lies? Selah.

 

2 Ihr Männersöhne, bis wann soll meine Herrlichkeit zur Schande sein? Bis wann werdet ihr Eitles lieben, Lüge suchen? Sela.

 

3 υἱοὶ ἀνθρώπων ἕως πότε βαρυκάρδιοι ἵνα τί ἀγαπᾶτε ματαιότητα καὶ ζητεῖτε ψεῦδος διάψαλμα

 

4 וּדְעוּ כִּי־הִפְלָה יְהֹוָה חָסִיד לֹו יְהֹוָה יִשְׁמַע בְּקָרְאִי אֵלָיו׃

 

3 But know that YEHOVAH hath set apart him that is pious for himself: YEHOVAH will hear when I call unto him.

 

3 Erkennet doch, daß YEHOVAH den Frommen für sich abgesondert hat! YEHOVAH wird hören, wenn ich zu ihm rufe.

 

4 καὶ γνῶτε ὅτι ἐθαυμάστωσεν κύριος τὸν ὅσιον αὐτοῦ κύριος εἰσακούσεταί μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτόν

 

5 רִגְזוּ וְאַל־תֶּחֱטָאוּ אִמְרוּ בִלְבַבְכֶם עַל־מִשְׁכַּבְכֶם וְדֹמּוּ סֶלָה׃

 

4 Stand in awe, and sin not: commune with your own heart upon your bed, and be still. Selah.

 

4 Seid erregt, und sündiget nicht! Denket nach in eurem Herzen auf eurem Lager, und seid stille! Sela.

 

5 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν καὶ ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε διάψαλμα

 

6 זִבְחוּ זִבְחֵי־צֶדֶק וּבִטְחוּ אֶל־יְהֹוָה׃

5 Offer the sacrifices of righteousness, and put your trust in YEHOVAH.

 

5 Opfert Opfer der Gerechtigkeit, und vertrauet auf YEHOVAH!

 

6 θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης καὶ ἐλπίσατε ἐπὶ κύριον

 

7 רַבִּים אֹמְרִים מִי־יַרְאֵנוּ טֹוב נְסָה־עָלֵינוּ אֹור פָּנֶיךָ יְהֹוָה׃

 

6 There be many that say, Who will shew us any good? YEHOVAH, lift thou up the light of thy countenance upon us.

 

6 Viele sagen: Wer wird uns Gutes schauen lassen? Erhebe, YEHOVAH über uns das Licht deines Angesichts!

 

7 πολλοὶ λέγουσιν τίς δείξει ἡμῖν τὰ ἀγαθά ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου κύριε

 

8 נָתַתָּה שִׂמְחָה בְלִבִּי מֵעֵת דְּגָנָם וְתִירֹושָׁם רָבּוּ׃

 

7 Thou hast put gladness in my heart, more than in the time that their corn and their wine increased.

 

7 Du hast Freude in mein Herz gegeben, mehr als zur Zeit, da ihres Kornes und ihres Mostes viel war.

 

8 ἔδωκας εὐφροσύνην εἰς τὴν καρδίαν μου ἀπὸ καιροῦ σίτου καὶ οἴνου καὶ ἐλαίου αὐτῶν ἐπληθύνθησαν

 

9 בְּשָׁלֹום יַחְדָּו אֶשְׁכְּבָה וְאִישָׁן כִּי־אַתָּה יְהֹוָה לְבָדָד לָבֶטַח תֹּושִׁיבֵנִי׃

8 I will both lay me down in peace, and sleep: for thou, YEHOVAH, only makest me dwell in safety.

8 In Frieden werde ich sowohl mich niederlegen als auch schlafen; denn du, YEHOVAH, allein lässest mich in Sicherheit wohnen.

9 ἐν εἰρήνῃ ἐπὶ τὸ αὐτὸ κοιμηθήσομαι καὶ ὑπνώσω ὅτι σύ κύριε κατὰ μόνας ἐπ' ἐλπίδι κατῴκισάς με

 

 

 

 

 

 

Psalm 5

1 לַמְנַצֵּחַ אֶל־הַנְּחִילֹות מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 For the director of music. For pipes. A psalm of David.

 

1 Dem Vorsänger, zu Nechiloth. Zum Flöten. Ein Psalm von David.

 

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

2 אֲמָרַי הַאֲזִינָה יְהֹוָה בִּינָה הֲגִיגִי׃

Give ear to my words, YEHOVAH, consider my meditation.

 

Nimm zu Ohren, YEHOVAH, meine Worte, merke auf mein Nachsinnen!

 

2 τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι κύριε σύνες τῆς κραυγῆς μου

 

3 הַקְשִׁיבָה לְקֹול שַׁוְעִי מַלְכִּי וֵאלֹהָי כִּי־אֵלֶיךָ אֶתְפַּלָּל׃

2 Hearken unto the voice of my cry, my King ELOHAY: for unto thee will I pray.

 

 

2 Horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König ELOHAY! denn zu dir bete ich.

 

 

3 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου βασιλεύς μου καὶ θεός μου ὅτι πρὸς σὲ προσεύξομαι κύριε

 

4 יְהֹוָה בֹּקֶר תִּשְׁמַע קֹולִי בֹּקֶר אֶעֱרָךְ־לְךָ וַאֲצַפֶּה׃

3 My voice shalt thou hear in the morning, YEHOVAH; in the morning will I direct my prayer unto thee, and will look up.

 

3 Frühe wirst du, YEHOVAH, meine Stimme hören, frühe werde ich mein Anliegen dir vorstellen und harren.

 

4 τὸ πρωὶ εἰσακούσῃ τῆς φωνῆς μου τὸ πρωὶ παραστήσομαί σοι καὶ ἐπόψομαι

 

 

5 כִּי לֹא אֵל־חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה לֹא יְגֻרְךָ רָע׃

4 For thou art not an EL that hath pleasure in wickedness: neither shall evil dwell with thee.

 

4 Denn nicht ein EL bist du, der an Gesetzlosigkeit Gefallen hat; bei dir wird das Böse nicht weilen.

 

5 ὅτι οὐχὶ θεὸς θέλων ἀνομίαν σὺ εἶ οὐδὲ παροικήσει σοι πονηρευόμενος

 

 

6 לֹא־יִתְיַצְּבוּ הֹולְלִים לְנֶגֶד עֵינֶיךָ שָׂנֵאתָ כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן׃

 

5 The foolish shall not stand in thy sight: thou hatest all workers of iniquity.

 

 

5 Nicht werden die Toren bestehen vor deinen Augen; du hassest alle, die Frevel tun.

 

 

6 οὐ διαμενοῦσιν παράνομοι κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν σου ἐμίσησας πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν

 

7 תְּאַבֵּד דֹּבְרֵי כָזָב אִישׁ־דָּמִים וּמִרְמָה יְתָעֵב יְהֹוָה׃

 

6 Thou shalt destroy them that speak lies and will abhor the bloody and deceitful man, YEHOVAH.

 

6 Du wirst vertilgen die Lügenredner; den Mann des Blutes und des Truges verabscheut YEHOVAH.

 

7 ἀπολεῖς πάντας τοὺς λαλοῦντας τὸ ψεῦδος ἄνδρα αἱμάτων καὶ δόλιον βδελύσσεται κύριος

 

 

8 וַאֲנִי בְּרֹב חַסְדְּךָ אָבֹוא בֵיתֶךָ אֶשְׁתַּחֲוֶה אֶל־הֵיכַל־קָדְשְׁךָ בְּיִרְאָתֶךָ׃

 

7 But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy: and in thy fear will I worship toward thy holy temple.

 

7 Ich aber, ich werde in der Größe deiner Güte eingehen in dein Haus, ich werde anbeten in deiner Furcht gegen deinen heiligen Tempel.

 

8 ἐγὼ δὲ ἐν τῷ πλήθει τοῦ ἐλέους σου εἰσελεύσομαι εἰς τὸν οἶκόν σου προσκυνήσω πρὸς ναὸν ἅγιόν σου ἐν φόβῳ σου

 

9 יְהֹוָה נְחֵנִי בְצִדְקָתֶךָ לְמַעַן שֹׁורְרָי הֹושַׁר לְפָנַי דַּרְךֶּךָ׃

 

8 YEHOVAH, lead mein thy righteousness because of mine enemies; make thy way straight before my face.

 

8 YEHOVAH, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen; ebne vor mir deinen Weg.

 

9 κύριε ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου κατεύθυνον ἐνώπιόν μου τὴν ὁδόν σου

 

10 כִּי אֵין בְּפִיהוּ נְכֹונָה קִרְבָּם הַוֹּות קֶבֶר־פָּתוּחַ גְּרֹונָם לְשֹׁונָם יַחֲלִיקוּן׃

9 For there is no faithfulness in their mouth; their inward part is very wickedness; their throat is an open sepulchre; they flatter with their tongue.

 

9 Denn in ihrem Munde ist nichts Zuverlässiges; ihr Inneres ist Verderben, ein offenes Grab ihr Schlund; ihre Zunge glätten sie.

 

10 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν ἀλήθεια καρδία αὐτῶν ματαία τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν

 

11 הַאֲשִׁיםֵם אֱלֹהִים יִפְּלוּ מִמֹּעֲצֹותֵיהֶם בְּרֹב פִּשְׁעֵיהֶם הַדִּיחֵמֹו כִּי־מָרוּ בָךְ׃

 

 

10 Destroy thou them, ELOHIM; let them fall by their own counsels; cast them out in the multitude of their transgressions; for they have rebelled against thee.

 

10 Laß sie büßen, ELOHIM; mögen sie fallen durch ihre Anschläge! Stoße sie hinweg wegen der Menge ihrer Übertretungen! denn sie sind widerspenstig gegen dich gewesen.

 

11 κρῖνον αὐτούς θεός ἀποπεσάτωσαν ἀπὸ τῶν διαβουλίων αὐτῶν κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν ἔξωσον αὐτούς ὅτι παρεπίκρανάν σε κύριε

 

12 וְיִשְׂמְחוּ כָל־חֹוסֵי בָךְ לְעֹולָם יְרַנֵּנוּ וְתָסֵךְ עָלֵימֹו וְיַעְלְצוּ בְךָ אֹהֲבֵי שְׁמֶךָ׃ 

11 But let all those that put their trust in thee rejoice: let them ever shout for joy, because thou defendest them: let them also that love thy name be joyful in thee.

 

11 So werden sich freuen alle, die auf dich trauen: ewig werden sie jubeln, und du wirst sie beschirmen; und in dir werden frohlocken, die deinen Namen lieben.

 

12 καὶ εὐφρανθήτωσαν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ σέ εἰς αἰῶνα ἀγαλλιάσονται καὶ κατασκηνώσεις ἐν αὐτοῖς καὶ καυχήσονται ἐν σοὶ πάντες οἱ ἀγαπῶντες τὸ ὄνομά σου

 

13 כִּי־אַתָּה תְּבָרֵךְ צַדִּיק יְהֹוָה כַּצִּנָּה רָצֹון תַּעְטְרֶנּוּ׃

 

12 For thou, YEHOVAH, wilt bless the righteous; with favour wilt thou surround him as with a shield.

12 Denn du wirst den Gerechten segnen; YEHOVAH, mit Gunst wirst du ihn umgeben wie mit einem Schilde.

13 ὅτι σὺ εὐλογήσεις δίκαιον κύριε ὡς ὅπλῳ εὐδοκίας ἐστεφάνωσας ἡμᾶς

 

 

 

 

 

 

Psalm 6

1 לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹות עַל־הַשְּׁמִינִית מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 For the director of music. With stringed instruments. According to sheminith. A psalm of David.

1 Dem Vorsänger, mit Saitenspiel, auf der Scheminith. Ein Psalm von Davids.

1 εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις ὑπὲρ τῆς ὀγδόης ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

2 יְהֹוָה אַל־בְּאַפְּךָ תֹוכִיחֵנִי וְאַל־בַּחֲמָתְךָ תְיַסְּרֵנִי׃

 

YEHOVAH, rebuke me not in thine anger, neither chasten me in thy hot displeasure.

 

YEHOVAH, strafe mich nicht in deinem Zorn, und züchtige mich nicht in deinem Grimm!

 

2 κύριε μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με

 

3 חָנֵּנִי יְהֹוָה כִּי אֻמְלַל אָנִי רְפָאֵנִי יְהֹוָה כִּי נִבְהֲלוּ עֲצָמָי׃

 

2 Have mercy upon me, YEHOVAH; for I am weak: YEHOVAH, heal me; for my bones are vexed.

 

2 Sei mir gnädig, YEHOVAH! denn ich bin dahingewelkt; heile mich, YEHOVAH! denn meine Gebeine sind bestürzt.

 

3 ἐλέησόν με κύριε ὅτι ἀσθενής εἰμι ἴασαί με κύριε ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου

 

 

4 וְנַפְשִׁי נִבְהֲלָה מְאֹד וְאַתְּ יְהֹוָה עַד־מָתָי׃

3 My soul is also sore vexed: but thou, YEHOVAH, how long?

 

3 Und sehr bestürzt ist meine Seele. Und du, YEHOVAH, bis wann?

 

4 καὶ ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα καὶ σύ κύριε ἕως πότε

 

5 שׁוּבָה יְהֹוָה חַלְּצָה נַפְשִׁי הֹושִׁיעֵנִי לְמַעַן חַסְדֶּךָ׃

4 Return, YEHOVAH, delyver my soul: oh save me for thy mercies' sake.

 

4 Kehre um, YEHOVAH, befreie meine Seele; rette mich um deiner Güte willen!

 

5 ἐπίστρεψον κύριε ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου σῶσόν με ἕνεκεν τοῦ ἐλέους σου

 

6 כִּי אֵין בַּמָּוֶת זִכְרֶךָ בִּשְׁאֹול מִי יֹודֶה־לָּךְ׃

5 For in death there is no remembrance of thee: in the grave who shall give thee thanks?

 

5 Denn im Tode gedenkt man deiner nicht; im Scheol, wer wird dich preisen?

 

6 ὅτι οὐκ ἔστιν ἐν τῷ θανάτῳ ὁ μνημονεύων σου ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ τίς ἐξομολογήσεταί σοι

 

7 יָגַעְתִּי בְּאַנְחָתִי אַשְׂחֶה בְכָל־לַיְלָה מִטָּתִי בְּדִמְעָתִי עַרְשִׂי אַמְסֶה׃

 

6 I am weary with my groaning; all the night make I my bed to swim; I water my couch with my tears.

 

6 Müde bin ich durch mein Seufzen; jede Nacht schwemme ich mein Bett, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen.

 

7 ἐκοπίασα ἐν τῷ στεναγμῷ μου λούσω καθ' ἑκάστην νύκτα τὴν κλίνην μου ἐν δάκρυσίν μου τὴν στρωμνήν μου βρέξω

 

8 עָשְׁשָׁה מִכַּעַס עֵינִי עָתְקָה בְּכָל־צֹורְרָי׃

7 Mine eye is consumed because of grief; it waxeth old because of all mine enemies.

 

7 Verfallen ist mein Auge vor Gram, gealtert ob all meiner Bedränger.

 

8 ἐταράχθη ἀπὸ θυμοῦ ὁ ὀφθαλμός μου ἐπαλαιώθην ἐν πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς μου

 

9 סוּרוּ מִמֶּנִּי כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן כִּי־שָׁמַע יְהֹוָה קֹול בִּכְיִי׃

 

8 Depart from me, all ye workers of iniquity; for YEHOVAH hath heard the voice of my weeping.

 

8 Weichet von mir alle, die ihr Frevel tut! denn YEHOVAH hat gehört die Stimme meines Weinens;

 

9 ἀπόστητε ἀπ' ἐμοῦ πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ὅτι εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς τοῦ κλαυθμοῦ μου

 

10 שָׁמַע יְהֹוָה תְּחִנָּתִי יְהֹוָה תְּפִלָּתִי יִקָּח׃

 

9 YEHOVAH hath heard my supplication; YEHOVAH will receive my prayer.

 

9 YEHOVAH hat mein Flehen gehört; mein Gebet nahm YEHOVAH an.

 

10 εἰσήκουσεν κύριος τῆς δεήσεώς μου κύριος τὴν προσευχήν μου προσεδέξατο

 

11 יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ מְאֹד כָּל־אֹיְבָי יָשֻׁבוּ יֵבֹשׁוּ רָגַע׃

10 Let all mine enemies be ashamed and greatly terrified: let them return and be ashamed suddenly.

 

10 Alle meine Feinde werden beschämt und sehr bestürzt werden; sie werden umkehren, sie werden plötzlich beschämt werden.

11 αἰσχυνθείησαν καὶ ταραχθείησαν σφόδρα πάντες οἱ ἐχθροί μου ἀποστραφείησαν καὶ καταισχυνθείησαν σφόδρα διὰ τάχους

 

 

 

 

 

 

Psalm 7

1 שִׁגָּיֹון לְדָוִד אֲשֶׁר־שָׁר לַיהֹוָה עַל־דִּבְרֵי־כוּשׁ בֶּן־יְמִינִי׃

A shiggaion of David, which he sang to the YEHOVAH concerning Cush, a Benjamite.

 

1 Schiggajon, von David, das er YEHOVAH sang wegen der Worte Kusch, des Benjaminiters.

 

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ ὃν ᾖσεν τῷ κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων χουσι υἱοῦ ιεμενι

 

2 יְהֹוָה אֱלֹהַי בְּךָ חָסִיתִי הֹושִׁיעֵנִי מִכָּל־רֹדְפַי וְהַצִּילֵנִי׃

 

1 YEHOVAH  ELOHAY, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and delyver me:

 

YEHOVAH ELOHAY, auf dich traue ich; rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich!

 

2 κύριε ὁ θεός μου ἐπὶ σοὶ ἤλπισα σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με

 

 

3 פֶּן־יִטְרֹף כְּאַרְיֵה נַפְשִׁי פֹּרֵק וְאֵין מַצִּיל׃

2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to delyver.

 

2 Daß er nicht meine Seele zerreiße wie ein Löwe, sie zermalmend, und kein Erretter ist da.

 

3 μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου μὴ ὄντος λυτρουμένου μηδὲ σῴζοντος

 

4 יְהֹוָה אֱלֹהַי אִם־עָשִׂיתִי זֹאת אִם־יֶשׁ־עָוֶל בְּכַפָּי׃

3 YEHOVAH  ELOHAY, If I have done this; if there be iniquity in my hands;

 

3 YEHOVAH  ELOHAY! wenn ich solches getan habe, wenn Unrecht in meinen Händen ist,

 

4 κύριε ὁ θεός μου εἰ ἐποίησα τοῦτο εἰ ἔστιν ἀδικία ἐν χερσίν μου

 

5 אִם־גָּמַלְתִּי שֹׁולְמִי רָע וָאֲחַלְּצָה צֹורְרִי רֵיקָם׃

4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; yea, I have delyvered him that without cause is mine enemy:

 

4 wenn ich Böses vergolten dem, der mit mir im Frieden war, -habe ich doch den befreit, der mich ohne Ursache bedrängte,

 

5 εἰ ἀνταπέδωκα τοῖς ἀνταποδιδοῦσίν μοι κακά ἀποπέσοιν ἄρα ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν μου κενός

 

6 יִרַדֹּף אֹויֵב נַפְשִׁי וְיַשֵּׂג וְיִרְמֹס לָאָרֶץ חַיָּי וּכְבֹודִי לֶעָפָר יַשְׁכֵּן סֶלָה׃

5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.

 

 

5 So verfolge der Feind meine Seele und erreiche sie, und trete mein Leben zu Boden und strecke meine Ehre. Sela.

 

 

6 καταδιώξαι ἄρα ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου καὶ καταλάβοι καὶ καταπατήσαι εἰς γῆν τὴν ζωήν μου καὶ τὴν δόξαν μου εἰς χοῦν κατασκηνώσαι διάψαλμα

 

7 קוּמָה יְהֹוָה בְּאַפֶּךָ הִנָּשֵׂא בְּעַבְרֹות צֹורְרָי וְעוּרָה אֵלַי מִשְׁפָּט צִוִּיתָ׃

6 Arise, YEHOVAH, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.

6 Stehe auf, YEHOVAH, in deinem Zorn! Erhebe dich wider das Wüten meiner Bedränger, und wache auf zu mir: Gericht hast du befohlen.

 

7 ἀνάστηθι κύριε ἐν ὀργῇ σου ὑψώθητι ἐν τοῖς πέρασι τῶν ἐχθρῶν μου ἐξεγέρθητι κύριε ὁ θεός μου ἐν προστάγματι ᾧ ἐνετείλω

 

8 וַעֲדַת לְאֻמִּים תְּסֹובְבֶךָּ וְעָלֶיהָ לַמָּרֹום שׁוּבָה׃

 

7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.

 

7 Und die Schar der Völkerschaften wird dich umringen; und ihretwegen kehre wieder zur Höhe!

 

8 καὶ συναγωγὴ λαῶν κυκλώσει σε καὶ ὑπὲρ ταύτης εἰς ὕψος ἐπίστρεψον

 

 

9 יְהֹוָה יָדִין עַמִּים שָׁפְטֵנִי יְהֹוָה כְּצִדְקִי וּכְתֻמִּי עָלָי׃

 

 

8 YEHOVAH shall judge the people: judge me, YEHOVAH, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.

 

8 YEHOVAH wird die Völker richten. richte mich, YEHOVAH, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die bei mir ist.

 

9 κύριος κρινεῖ λαούς κρῖνόν με κύριε κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν ἀκακίαν μου ἐπ' ἐμοί

 

10 יִגְמָר־נָא רַע רְשָׁעִים וּתְכֹוןֵן צַדִּיק וּבֹחֵן לִבֹּות וּכְלָיֹות אֱלֹהִים צַדִּיק׃

9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous ELOHIM trieth the hearts and reins.

 

9 Laß doch ein Ende nehmen die Bosheit der Gesetzlosen, und befestige den Gerechten! Es prüft ja Herzen und Nieren der gerechte ELOHIM.

 

10 συντελεσθήτω δὴ πονηρία ἁμαρτωλῶν καὶ κατευθυνεῖς δίκαιον ἐτάζων καρδίας καὶ νεφροὺς ὁ θεός

 

 

11 מָגִנִּי עַל־אֱלֹהִים מֹושִׁיעַ יִשְׁרֵי־לֵב׃

10 My defence is of ELOHIM, which saveth the upright in heart.

 

10 Mein Schild ist bei ELOHIM, der die von Herzen Aufrichtigen rettet.

 

11 δικαία ἡ βοήθειά μου παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ

 

12 אֱלֹהִים שֹׁופֵט צַדִּיק וְאֵל זֹעֵם בְּכָל־יֹום׃

 

11 ELOHIM judgeth the righteous, and EL is angry with the wicked every day.

 

 

11 ELOHIM ist ein gerechter Richter, und ein EL der jeden Tag zürnt.

 

 

12 ὁ θεὸς κριτὴς δίκαιος καὶ ἰσχυρὸς καὶ μακρόθυμος μὴ ὀργὴν ἐπάγων καθ' ἑκάστην ἡμέραν

 

13 אִם־לֹא יָשׁוּב חַרְבֹּו יִלְטֹושׁ קַשְׁתֹּו דָרַךְ וַיְכֹונְנֶהָ׃

12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.

 

 

12 Wenn er nicht umkehrt, so wetzt er sein Schwert; seinen Bogen hat er gespannt und ihn gerichtet.

 

13 ἐὰν μὴ ἐπιστραφῆτε τὴν ῥομφαίαν αὐτοῦ στιλβώσει τὸ τόξον αὐτοῦ ἐνέτεινεν καὶ ἡτοίμασεν αὐτὸ

 

14 וְלֹו הֵכִין כְּלֵי־מָוֶת חִצָּיו לְדֹלְקִים יִפְעָל׃

13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.

 

13 Und Werkzeuge des Todes hat er für ihn bereitet, seine Pfeile macht er brennend.

 

 

14 καὶ ἐν αὐτῷ ἡτοίμασεν σκεύη θανάτου τὰ βέλη αὐτοῦ τοῖς καιομένοις ἐξειργάσατο

 

 

15 הִנֵּה יְחַבֶּל־אָוֶן וְהָרָה עָמָל וְיָלַד שָׁקֶר׃

14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.

 

14 Siehe, er ist in Geburtswehen mit Unheil; und, schwanger mit Mühsal, gebiert er Falschheit.

 

15 ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικίαν συνέλαβεν πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν

 

 

16 בֹּור כָּרָה וַיַּחְפְּרֵהוּ וַיִּפֹּל בְּשַׁחַת יִפְעָל׃

15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.

 

15 Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, und er ist in die Grube gefallen, die er gemacht hat.

16 λάκκον ὤρυξεν καὶ ἀνέσκαψεν αὐτὸν καὶ ἐμπεσεῖται εἰς βόθρον ὃν εἰργάσατο

 

17 יָשׁוּב עֲמָלֹו בְרֹאשֹׁו וְעַל קָדְקֳדֹו חֲמָסֹו יֵרֵד׃

 

16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.

 

16 Seine Mühsal wird zurückkehren auf sein Haupt, und auf seinen Scheitel wird herabstürzen seine Gewalttat.

 

17 ἐπιστρέψει ὁ πόνος αὐτοῦ εἰς κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ κορυφὴν αὐτοῦ ἡ ἀδικία αὐτοῦ καταβήσεται

 

18 אֹודֶה יְהֹוָה כְּצִדְקֹו וַאֲזַמְּרָה שֵׁם־יְהֹוָה עֶלְיֹון׃

17 I will praise YEHOVAH according to his righteousness: and will sing praise to the name of YEHOVAH most high.

17 Ich will YEHOVAH preisen nach seiner Gerechtigkeit, und besingen den Namen YEHOVAHS, des Höchsten.

18 ἐξομολογήσομαι κυρίῳ κατὰ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου

 

 

 

 

 

 

Psalm 8

1 לַמְנַצֵּחַ עַל־הַגִּתִּית מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 For the director of music. According to gittith. A psalm of David.

 

1 Dem Vorsänger, auf der Gittith. Ein Psalm von David.

 

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

2 יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ מָה־אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל־הָאָרֶץ אֲשֶׁר תְּנָה הֹודְךָ עַל־הַשָּׁמָיִם׃

1 YEHOVAH, our ADONEINU, how excellent is thy name in all the earth! Who hast set thy glory above the heavens.

YEHOVAH, unser ADONEINU, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Majestät gestellt hast über die Himmel!

2 κύριε ὁ κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν

 

3 מִפִּי עֹולְלִים וְיֹנְקִים יִסַּדְתָּ עֹז לְמַעַן צֹורְרֶיךָ לְהַשְׁבִּית אֹויֵב וּמִתְנַקֵּם׃

 

 

2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.

 

2 Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den achgierigen.

 

3 ἐκ στόματος νηπίων καὶ θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν σου τοῦ καταλῦσαι ἐχθρὸν καὶ ἐκδικητήν

 

 

4 כִּי־אֶרְאֶה שָׁמֶיךָ מַעֲשֵׂי אֶצְבְּעֹתֶיךָ יָרֵחַ וְכֹוכָבִים אֲשֶׁר כֹּונָנְתָּה׃

 

3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;

 

3 Wenn ich anschaue deinen Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast:

 

4 ὅτι ὄψομαι τοὺς οὐρανούς ἔργα τῶν δακτύλων σου σελήνην καὶ ἀστέρας ἃ σὺ ἐθεμελίωσας

 

5 מָה־אֱנֹושׁ כִּי־תִזְכְּרֶנּוּ וּבֶן־אָדָם כִּי תִפְקְדֶנּוּ׃

4 What is man, that thou art mindful of him? And the son of man, that thou visitest him?

 

4 Was ist der Mensch, daß du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, daß du auf ihn achthast?

5 τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνῄσκῃ αὐτοῦ ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν

 

6 וַתְּחַסְּרֵהוּ מְּעַט מֵאֱלֹהִים וְכָבֹוד וְהָדָר תְּעַטְּרֵהוּ׃

 

5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.

 

5 Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt; und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt.

 

6 ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν

 

 

7 תַּמְשִׁילֵהוּ בְּמַעֲשֵׂי יָדֶיךָ כֹּל שַׁתָּה תַחַת־רַגְלָיו׃

 

6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:

 

6 Du hast ihn zum Herrscher gemacht über die Werke deiner Hände; alles hast du unter seine Füße gestellt:

 

7 καὶ κατέστησας αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ

 

8 צֹנֶה וַאֲלָפִים כֻּלָּם וְגַם בַּהֲמֹות שָׂדָי׃

7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;

 

7 Schafe und inder allesamt und auch die Tiere des Feldes,

 

8 πρόβατα καὶ βόας πάσας ἔτι δὲ καὶ τὰ κτήνη τοῦ πεδίου

 

9 צִפֹּור שָׁמַיִם וּדְגֵי הַיָּם עֹבֵר אָרְחֹות יַמִּים׃

 

8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.

 

8 das Gevögel des Himmels und die Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchwandert.

 

9 τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοὺς ἰχθύας τῆς θαλάσσης τὰ διαπορευόμενα τρίβους θαλασσῶν

 

10 יְהֹוָה אֲדֹנֵינוּ מָה־אַדִּיר שִׁמְךָ בְּכָל־הָאָרֶץ׃

9 YEHOVAH ADONEINU, how excellent is thy name in all the earth!

9 YEHOVAH ADONEINU, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde!

10 κύριε ὁ κύριος ἡμῶν ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ

 

 

 

 

 

Psalm 9

1 לַמְנַצֵּחַ עַלְמוּת לַבֵּן מִזְמֹור לְדָוִד׃

For the director of music. To the tune of “The Death of the Son.” A psalm of David.

 

1 Ein Lied von David, nach der Melodie: »Vom Sterben des Sohnes (Absalom)«.

 

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

2 אֹודֶה יְהֹוָה בְּכָל־לִבִּי אֲסַפְּרָה כָּל־נִפְלְאֹותֶיךָ׃

1 I will praise thee, YEHOVAH, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.

 

Ich will YEHOVAH preisen mit meinem ganzen Herzen, will erzählen alle deine Wundertaten.

2 ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου

 

3 אֶשְׂמְחָה וְאֶעֶלְצָה בָךְ אֲזַמְּרָה שִׁמְךָ עֶלְיֹון׃

2 I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.

 

2 In dir will ich mich freuen und frohlocken, will deinen Namen besingen, o Höchster!

 

3 εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου ὕψιστε

 

4 בְּשׁוּב־אֹויְבַי אָחֹור יִכָּשְׁלוּ וְיֹאבְדוּ מִפָּנֶיךָ׃

 

3 When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.

 

 

3 Als meine Feinde sich zurückwandten, strauchelten sie und kamen um vor deinem Angesicht.

 

4 ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου

 

5 כִּי־עָשִׂיתָ מִשְׁפָּטִי וְדִינִי יָשַׁבְתָּ לְכִסֵּא שֹׁופֵט צֶדֶק׃

 

4 For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.

 

 

4 Denn du hast ausgeführt mein Recht und meine Rechtssache; du hast dich auf den Thron gesetzt, ein gerechter Richter.

 

5 ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου ὁ κρίνων δικαιοσύνην

 

6 גָּעַרְתָּ גֹויִם אִבַּדְתָּ רָשָׁע שְׁםָם מָחִיתָ לְעֹולָם וָעֶד׃

 

5 Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.

 

5 Du hast die Nationen gescholten, den Gesetzlosen vertilgt; ihren Namen hast du ausgelöscht für immer und ewig; -

 

6 ἐπετίμησας ἔθνεσιν καὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεβής τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

 

7 הָאֹויֵב תַּמּוּ חֳרָבֹות לָנֶצַח וְעָרִים נָתַשְׁתָּ אָבַד זִכְרָם הֵמָּה׃

 

6 O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.

 

6 O Feind! zu Ende sind die Trümmer für immer; -auch hast du Städte zerstört: ihr, ja, ihr Gedächtnis ist verschwunden.

 

7 τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος καὶ πόλεις καθεῖλες ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ' ἤχους

 

8 וַיהוָה לְעֹולָם יֵשֵׁב כֹּוןֵן לַמִּשְׁפָּט כִּסְאֹו׃

7 But YEHOVAH shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.

 

7 YEHOVAH aber thront ewiglich; er hat seinen Thron aufgestellt zum Gericht.

 

8 καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ

 

9 וְהוּא יִשְׁפֹּט־תֵּבֵל בְּצֶדֶק יָדִין לְאֻמִּים בְּמֵישָׁרִים׃

 

8 And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.

 

8 Und er, er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, wird über die Völkerschaften Gericht halten in Geradheit.

 

9 καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι

 

 

10 וִיהִי יְהֹוָה מִשְׂגָּב לַדָּךְ מִשְׂגָּב לְעִתֹּות בַּצָּרָה׃

 

9 YEHOVAH also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.

 

9 Und YEHOVAH wird eine hohe Feste sein dem Unterdrückten, eine hohe Feste in Zeiten der Drangsal.

10 καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει

 

11 וְיִבְטְחוּ בְךָ יֹודְעֵי שְׁמֶךָ כִּי לֹא־עָזַבְתָּ דֹרְשֶׁיךָ יְהֹוָה׃

 

10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, YEHOVAH, hast not forsaken them that seek thee.

 

10 Und auf dich werden vertrauen, die deinen Namen kennen; denn du hast nicht verlassen, die dich suchen, YEHOVAH.

 

11 καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε κύριε

 

12 זַמְּרוּ לַיהֹוָה יֹשֵׁב צִיֹּון הַגִּידוּ בָעַמִּים עֲלִילֹותָיו׃

 

11 Sing praises YEHOVAH, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.

 

 

11 Singet Psalmen für YEHOVAH, der Zion bewohnt, verkündet unter den Völkern seine Taten!

 

12 ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν σιων ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ

 

13 כִּי־דֹרֵשׁ דָּמִים אֹותָם זָכָר לֹא־שָׁכַח צַעֲקַת עֲנִיִּים׃

 

12 When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.

 

12 Denn der dem vergossenen Blute nachforscht, hat ihrer gedacht; er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen.

 

13 ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων

 

 

14 חָנְנֵנִי יְהֹוָה רְאֵה עָנְיִי מִשֹּׂנְאָי מְרֹומְמִי מִשַּׁעֲרֵי מָוֶת׃

 

13 Have mercy upon me, YEHOVAH; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:

13 Sei mir gnädig, YEHOVAH! sieh an mein Elend vonseiten meiner Hasser, indem du mich emporhebst aus den Toren des Todes;

 

14 ἐλέησόν με κύριε ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου

 

15 לְמַעַן אֲסַפְּרָה כָּל־תְּהִלָּתֶיךָ בְּשַׁעֲרֵי בַת־צִיֹּון אָגִילָה בִּישׁוּעָתֶךָ׃

14 That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.

 

14 Auf daß ich all dein Lob erzähle in den Toren der Tochter Zion, frohlocke über deine Rettung.

 

15 ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς σιων ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου

 

16 טָבְעוּ גֹויִם בְּשַׁחַת עָשׂוּ בְּרֶשֶׁת־זוּ טָמָנוּ נִלְכְּדָה רַגְלָם׃

 

15 The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.

 

15 Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht; ihr Fuß ward gefangen in dem Netze, das sie heimlich gelegt haben.

 

ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ ᾗ ἐποίησαν ἐν παγίδι ταύτῃ ᾗ ἔκρυψαν συνελήμφθη ὁ ποὺς αὐτῶν

 

17 נֹודַע יְהֹוָה מִשְׁפָּט עָשָׂה בְּפֹעַל כַּפָּיו נֹוקֵשׁ רָשָׁע הִגָּיֹון סֶלָה׃

 

 

16 YEHOVAH is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.

 

 

16 YEHOVAH ist bekannt geworden: er hat Gericht ausgeübt, indem er den Gesetzlosen verstrickt hat in dem Werke seiner Hände. Higgajon, Sela.

 

16 γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ὁ ἁμαρτωλός ᾠδὴ διαψάλματος

 

 

18 יָשׁוּבוּ רְשָׁעִים לִשְׁאֹולָה כָּל־גֹּויִם שְׁכֵחֵי אֱלֹהִים׃

 

17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget ELOHIM.

 

 

17 Es werden zum Scheol umkehren die Gesetzlosen, alle Nationen, die ELOHIM vergessen.

 

17 ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ

 

19 כִּי לֹא לָנֶצַח יִשָּׁכַח אֶבְיֹון תִּקְוַת עֲנָוִים תֹּאבַד לָעַד׃

 

18 For the needy shall not always be forgotten: the expectation of the poor shall not perish forever.

 

18 Denn nicht für immer wird der Arme vergessen sein, noch für ewig verloren die Hoffnung der Sanftmütigen.

 

18 ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα

 

20 קוּמָה יְהֹוָה אַל־יָעֹז אֱנֹושׁ יִשָּׁפְטוּ גֹויִם עַל־פָּנֶיךָ׃

 

19 Arise, YEHOVAH; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.

 

 

19 Stehe auf, YEHOVAH! nicht habe der Mensch die Oberhand; vor deinem Angesicht mögen gerichtet werden die Nationen!

 

19 ἀνάστηθι κύριε μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου

 

 

21 שִׁיתָה יְהֹוָה מֹורָה לָהֶם יֵדְעוּ גֹויִם אֱנֹושׁ הֵמָּה סֶּלָה׃

20 Put them in fear, YEHOVAH: that the nations may know themselves to be but men. Selah.

20 Lege Furcht auf sie, YEHOVAH; mögen die Nationen wissen, daß sie Menschen sind! Sela.

20 κατάστησον κύριε νομοθέτην ἐπ' αὐτούς γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν διάψαλμα

 

 

 

 

 

 

Psalm 10

 

1 לָמָה יְהֹוָה תַּעֲמֹד בְּרָחֹוק תַּעְלִים לְעִתֹּות בַּצָּרָה׃

1 Why standest thou afar off, YEHOVAH? Why hidest thou thyself in times of trouble?

 

1 Warum, YEHOVAH, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal?

 

1 ἵνα τί κύριε ἀφέστηκας μακρόθεν ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει

 

2 בְּגַאֲוַת רָשָׁע יִדְלַק עָנִי יִתָּפְשׂוּ בִּמְזִמֹּות זוּ חָשָׁבוּ׃

 

2 The wicked in his pride doth persecute the poor: let them be taken in the devices that they have imagined.

 

 

2 In seinem Hochmut verfolgt der Gesetzlose hitzig den Elenden. Sie werden erhascht werden in den Anschlägen, die sie ersonnen haben.

 

2 ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις οἷς διαλογίζονται

 

 

3 כִּי־הִלֵּל רָשָׁע עַל־תַּאֲוַת נַפְשֹׁו וּבֹצֵעַ בֵּרֵךְ נִאֵץ יְהֹוָה׃

3 For the wicked boasteth of his heart's desire, and blesseth the covetous, whom YEHOVAH abhorreth.

 

3 Denn der Gesetzlose rühmt sich des Gelüstes seiner Seele; und er segnet den Habsüchtigen, er verachtet YEHOVAH.

 

3 ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται

 

4 רָשָׁע כְּגֹבַהּ אַפֹּו בַּל־יִדְרֹשׁ אֵין אֱלֹהִים כָּל־מְזִמֹּותָיו׃

4 The wicked, through the pride of his countenance, will not seek after ELOHIM in all his thoughts.

 

4 Der Gesetzlose nach seinem Hochmut wird nicht nachforschen nach ELOHIM in seinen Gedanken.

 

4 παρώξυνεν τὸν κύριον ὁ ἁμαρτωλός κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ

 

5 יָחִילוּ דָרְכּו בְּכָל־עֵת מָרֹום מִשְׁפָּטֶיךָ מִנֶּגְדֹּו כָּל־צֹורְרָיו יָפִיחַ בָּהֶם׃

5 His ways are always grievous; thy judgments are far above out of his sight: as for all his enemies, he puffeth at them.

 

 

5 Es gelingen seine Wege allezeit; hoch sind deine Gerichte, weit von ihm entfernt; alle seine Widersacherer bläst sie an.

 

 

5 βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει

 

6 אָמַר בְּלִבֹּו בַּל־אֶמֹּוט לְדֹר וָדֹר אֲשֶׁר לֹא־בְרָע׃

 

6 He hath said in his heart, I shall not be moved: for I shall never be in adversity.

 

 

6 Er spricht in seinem Herzen: Ich werde nicht wanken; von Geschlecht zu Geschlecht werde ich in keinem Unglück sein.

 

6 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐ μὴ σαλευθῶ ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ

 

 

7 אָלָה פִּיהוּ מָלֵא וּמִרְמֹות וָתֹךְ תַּחַת לְשֹׁונֹו עָמָל וָאָוֶן׃

 

7 His mouth is full of cursing and deceit and fraud: under his tongue is mischief and vanity.

 

 

7 Sein Mund ist voll Fluchens und Truges und Bedrückung; unter seiner Zunge ist Mühsal und Unheil.

 

7 οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος

 

8 יֵשֵׁב בְּמַאְרַב חֲצֵרִים בַּמִּסְתָּרִים יַהֲרֹג נָקִי עֵינָיו לְחֵלְכָה יִצְפֹּנוּ׃

 

 

8 He sitteth in the lurking places of the villages: in the secret places doth he murder the innocent: his eyes are privily set against the poor.

 

8 Er sitzt im Hinterhalt der Dörfer, an verborgenen Örtern ermordet er den Unschuldigen; seine Augen spähen dem Unglücklichen nach.

 

 ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν

 

 

9 יֶאֱרֹב בַּמִּסְתָּר כְּאַרְיֵה בְסֻכֹּה יֶאֱרֹב לַחֲטֹוף עָנִי יַחְטֹף עָנִי בְּמָשְׁכֹו בְרִשְׁתֹּו׃

9 He lieth in wait secretly as a lion in his den: he lieth in wait to catch the poor: he doth catch the poor, when he draweth him into his net.

 

 

9 Er lauert im Versteck, wie ein Löwe in seinem Dickicht; er lauert, um den Elenden zu erhaschen; er erhascht den Elenden, indem er ihn in sein Netz zieht.

 

9 ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν

 

10 וַדָּכַה יָשֹׁחַ וְנָפַל בַּעֲצוּמָיו חֶלְכָּאִים חֵיל כָּאִים׃

 

10 He croucheth, and humbleth himself, that the poor may fall by his strong ones.

 

 

10 Er duckt sich, bückt sich, und in seine starken Klauen fallen die Unglücklichen.

 

 

10 ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων

 

11 אָמַר בְּלִבֹּו שָׁכַח אֵל הִסְתִּיר פָּנָיו בַּל־רָאָה לָנֶצַח׃

 

11 He hath said in his heart, EL hath forgotten: he hideth his face; he will never see it.

 

 

11 Er spricht in seinem Herzen: EL vergißt; er verbirgt sein Angesicht, niemals sieht er’s!

 

 

11 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ ἐπιλέλησται ὁ θεός ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος

 

12 קוּמָה יְהֹוָה אֵל נְשָׂא יָדֶךָ אַל־תִּשְׁכַּח עֲנִיִּים׃

12 Arise, YEHOVAH! Lift up thine hand: forget not the humble.

 

12 Stehe auf, YEHOVAH! Erhebe deine Hand! vergiß nicht der Elenden!

 

12 ἀνάστηθι κύριε ὁ θεός ὑψωθήτω ἡ χείρ σου μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων

 

13 עַל־מֶה נִאֵץ רָשָׁע אֱלֹהִים אָמַר בְּלִבֹּו לֹא תִּדְרֹשׁ׃

 

13 Wherefore doth the wicked contemn ELOHIM? He hath said in his heart, Thou wilt not require it.

 

13 Warum verachtet der Gesetzlose ELOHIM, spricht in seinem Herzen, du werdest nicht nachforschen?

 

13 ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβὴς τὸν θεόν εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει

 

 

14 רָאִתָה כִּי־אַתָּה עָמָל וָכַעַס תַּבִּיט לָתֵת בְּיָדֶךָ עָלֶיךָ יַעֲזֹב חֵלֶכָה יָתֹום אַתָּה הָיִיתָ עֹוזֵר׃

 

14 Thou hast seen it; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: the poor committeth himself unto thee; thou art the helper of the fatherless.

 

14 Du hast es gesehen, denn du, du schaust auf Mühsal und Gram, um zu vergelten durch deine Hand; dir überläßt es der Unglückliche, der Waise Helfer bist du.

 

14 βλέπεις ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν

 

15 שְׁבֹר זְרֹועַ רָשָׁע וָרָע תִּדְרֹושׁ־רִשְׁעֹו בַל־תִּמְצָא׃

 

15 Break thou the arm of the wicked and the evil man: seek out his wickedness till thou find none.

 

15 Zerbrich den Arm des Gesetzlosen; und der Böse-suche Gesetzlosigkeit, bis daß du sie nicht mehr findest!

 

15 σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι' αὐτήν

 

16 יְהֹוָה מֶלֶךְ עֹולָם וָעֶד אָבְדוּ גֹויִם מֵאַרְצֹו׃

 

16 YEHOVAH is King for ever and ever: the heathen are perished out of his land.

 

 

16 YEHOVAH ist König immer und ewiglich; die Nationen sind umgekommen aus seinem Lande.

 

16 βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος ἀπολεῖσθε ἔθνη ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ

 

17 תַּאֲוַת עֲנָוִים שָׁמַעְתָּ יְהֹוָה תָּכִין לִבָּם תַּקְשִׁיב אָזְנֶךָ׃

 

17 YEHOVAH, thou hast heard the desire of the humble: thou wilt prepare their heart, thou wilt cause thine ear to hear:

 

17 YEHOVAH, den Wunsch der Sanftmütigen hast du gehört; du befestigtest ihr Herz, ließest dein Ohr aufmerken,

 

17 τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν κύριος τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου

 

18 לִשְׁפֹּט יָתֹום וָדָךְ בַּל־יֹוסִיף עֹוד לַעֲרֹץ אֱנֹושׁ מִן־הָאָרֶץ׃

18 To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress.

 

18 um Recht zu schaffen dem Waisen und Unterdrückten, daß der Mensch, der von der Erde ist, hinfort nicht mehr schrecke.

18 κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 11

 

1 לַמְנַצֵּחַ לְדָ

1 To the chief Musician, A Psalm of David.

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.

 

1 εις το τελος ψαλμος τω δαυιδ

 

בַּיהֹוָה חָסִיתִי אֵיךְ תֹּאמְרוּ לְנַפְשִׁי נוּדוּ הַרְכֶם צִפֹּור׃

In YEHOVAH I put my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?

 

Ich traue auf YEHOVAH. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele: Fliehet wie ein Vogel auf eure Berge?

επι τω κυριω πεποιθα πας ερειτε τη ψυχη μου μεταναστευου επι τα ορη ως στρουθιον

   2 כִּי הִנֵּה הָרְשָׁעִים יִדְרְכוּן קֶשֶׁת כֹּונְנוּ חִצָּם עַל־יֶתֶר לִירֹות בְּמֹו־אֹפֶל לְיִשְׁרֵי־לֵב׃

2 For lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.

2 Denn siehe, die Ungerechten spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen die Frommen.

 

2 οτι ιδου οι αμαρτωλοι ενετειναν τοξον ητοιμασαν βελη εις φαρετραν του κατατοξευσαι εν σκοτομηνη τους ευθεις τη καρδια

3 כִּי הַשָּׁתֹות יֵהָרֵסוּן צַדִּיק מַה־פָּעָל׃

3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do?

3 Denn sie reißen den Grund um; was sollte der Gerechte ausrichten?

 

3 οτι α κατηρτισω καθειλον ο δε δικαιος τι εποιησεν

 

4 יְהֹוָה בְּהֵיכַל קָדְשֹׁו יְהֹוָה בַּשָּׁמַיִם כִּסְאֹו עֵינָיו יֶחֱזוּ עַפְעַפָּיו יִבְחֲנוּ בְּנֵי אָדָם׃

 

4 YEHOVAH is in his holy temple, YEHOVAH’S throne is in heaven: his eyes behold, his eyelyds try the children of men.

4 YEHOVAH  ist in seinem heiligen Tempel, YEHOVAHS Stuhl ist im Himmel; seine Augen sehen darauf, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder.

4 κυριος εν ναω αγιω αυτου κυριος εν ουρανω ο θρονος αυτου οι οφθαλμοι αυτου εις τον πενητα αποβλεπουσιν τα βλεφαρα αυτου εξεταζει τους υιους των ανθρωπων

 

5 יְהֹוָה צַדִּיק יִבְחָן וְרָשָׁע וְאֹהֵב חָמָס שָׂנְאָה נַפְשֹׁו׃

5 YEHOVAH trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.

5 YEHOVAH prüft den Gerechten; seine Seele haßt den Ungerechten und die gerne freveln.

 

5 κυριος εξεταζει τον δικαιον και τον ασεβη ο δε αγαπων αδικιαν μισει την εαυτου ψυχην

6 יַמְטֵר עַל־רְשָׁעִים פַּחִים אֵשׁ וְגָפְרִית וְרוּחַ זִלְעָפֹות מְנָת כֹּוסָם׃

 

6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and a horrible tempest: this shall be the portion of their cup.

 

6 Er wird regnen lassen über die Frevler Blitze, Feuer und Schwefel und wird ihnen ein Wetter zum Lohn geben.

 

6 επιβρεξει επι αμαρτωλους παγιδας πυρ και θειον και πνευμα καταιγιδος η μερις του ποτηριου αυτων

 

7 כִּי־צַדִּיק יְהֹוָה צְדָקֹות אָהֵב יָשָׁר יֶחֱזוּ פָנֵימֹו׃

7 For righteous YEHOVAH loveth righteousness; his countenance beholdeth the upright.

7 YEHOVAH ist gerecht und hat Gerechtigkeit lieb; die Frommen werden schauen sein Angesicht.

7 οτι δικαιος κυριος και δικαιοσυνας ηγαπησεν ευθυτητα ειδεν το προσωπον αυτου

 

 

 

 

 

Psalm 12

1 לַמְנַצֵּחַ עַל־הַשְּׁמִינִית מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 To the chief Musician upon Sheminith. A Psalm of David.

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen, auf acht Saiten.

1 εις το τελος υπερ της ογδοης ψαλμος τω δαυιδ

2 הֹושִׁיעָה יְהֹוָה כִּי־גָמַר חָסִיד כִּי־פַסּוּ אֱמוּנִים מִבְּנֵי אָדָם׃

 

Help, YEHOVAH; for the holy man ceaseth; for the faithful fail from among the children of men.

Hilf, YEHOVAH! die Heiligen haben abgenommen, und der Gläubigen ist wenig unter den Menschenkindern.

 

2 σωσον με κυριε οτι εκλελοιπεν οσιος οτι ωλιγωθησαν αι αληθειαι απο των υιων των ανθρωπων

3 שָׁוְא יְדַבְּרוּ אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ שְׂפַת חֲלָקֹות בְּלֵב וָלֵב יְדַבֵּרוּ׃

2 They speak vanity every one with his neighbor: with flattering lips and with a double heart do they speak.

 

2 Einer redet mit dem andern unnütze Dinge; sie heucheln und lehren aus uneinigem Herzen.

 

3 ματαια ελαλησεν εκαστος προς τον πλησιον αυτου χειλη δολια εν καρδια και εν καρδια ελαλησαν

 

4 יַכְרֵת יְהֹוָה כָּל־שִׂפְתֵי חֲלָקֹות לָשֹׁון מְדַבֶּרֶת גְּדֹלֹות׃

 

3 YEHOVAH shall cut off all flattering lips, and the tongue that speaketh proud things:

 

3 YEHOVAH wolle ausrotten alle Heuchelei und die Zunge, die da stolz redet,

 

4 εξολεθρευσαι κυριος παντα τα χειλη τα δολια και γλωσσαν μεγαλορημονα

 

5 אֲשֶׁר אָמְרוּ לִלְשֹׁנֵנוּ נַגְבִּיר שְׂפָתֵינוּ אִתָּנוּ מִי אָדֹון לָנוּ׃

 

4 Who have said, With our tongue will we prevail; our lips are our own: who is ADONAY over us?

 

4 die da sagen: Unsere Zunge soll Oberhand haben, uns gebührt zu reden; wer ist unser ADONAY?

 

5 τους ειποντας την γλωσσαν ημων μεγαλυνουμεν τα χειλη ημων παρ' ημων εστιν τις ημων κυριος εστιν

 

6 מִשֹּׁד עֲנִיִּים מֵאַנְקַת אֶבְיֹונִים עַתָּה אָקוּם יֹאמַר יְהֹוָה אָשִׁית בְּיֵשַׁע יָפִיחַ לֹו׃

 

5 For the oppression of the poor, for the sighing of the needy, now will I arise, saith YEHOVAH; I will set him in safety from him that puffeth at him.

5 Weil denn die Elenden verstört werden und die Armen seufzen, will ich auf, spricht der YEHOVAH; ich will Hilfe schaffen dem, der sich darnach sehnt.

 

6 απο της ταλαιπωριας των πτωχων και απο του στεναγμου των πενητων νυν αναστησομαι λεγει κυριος θησομαι εν σωτηρια παρρησιασομαι εν αυτω

7 אִמֲרֹות יְהֹוָה אֲמָרֹות טְהֹרֹות כֶּסֶף צָרוּף בַּעֲלִיל לָאָרֶץ מְזֻקָּק שִׁבְעָתָיִם׃

6 The words of YEHOVAH are pure words: as silver tried in a furnace of earth, purified seven times.

 

6 Die Rede YEHOVAHS ist lauter wie durchläutert Silber im irdenen Tiegel, bewähret siebenmal.

 

7 τα λογια κυριου λογια αγνα αργυριον πεπυρωμενον δοκιμιον τη γη κεκαθαρισμενον επταπλασιως

8 אַתָּה־יְהֹוָה תִּשְׁמְרֵם תִּצְּרֶנּוּ מִן־הַדֹּור זוּ לְעֹולָם׃

 

7 Thou shalt keep them, YEHOVAH, thou shalt preserve them from this generation forever.

 

7 Du, YEHOVAH, wollest sie bewahren und uns behüten vor diesem Geschlecht ewiglich!

 

8 συ κυριε φυλαξεις ημας και διατηρησεις ημας απο της γενεας ταυτης και εις τον αιωνα

 

9 סָבִיב רְשָׁעִים יִתְהַלָּכוּן כְּרֻם זֻלּוּת לִבְנֵי אָדָם׃

8 The wicked walk on every side, when the vilest men are exalted.

8 Denn es wird allenthalben voll Frevler, wo solche nichtswürdige Leute unter den Menschen herrschen.

9 κυκλω οι ασεβεις περιπατουσιν κατα το υψος σου επολυωρησας τους υιους των ανθρωπων

 

 

 

 

 

Psalm 13

1 לַמְנַצֵּחַ מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 To the chief Musician, A Psalm of David.

1 Dem Chorleiter. Ein Psalm Davids, vorzusingen.

1 εις το τελος ψαλμος τω δαυιδ

2 עַד־אָנָה יְהֹוָה תִּשְׁכָּחֵנִי נֶצַח עַד־אָנָה תַּסְתִּיר אֶת־פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי׃

How long wilt thou forget me, YEHOVAH? Forever? how long wilt thou hide thy face from me?

YEHOVAH, wie lange willst du mein so gar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir?

2 εως ποτε κυριε επιληση μου εις τελος εως ποτε αποστρεψεις το προσωπον σου απ' εμου

 

3 עַד־אָנָה אָשִׁית עֵצֹות בְּנַפְשִׁי יָגֹון בִּלְבָבִי יֹומָם עַד־אָנָה יָרוּם אֹיְבִי עָלָי׃

2 How long shall I take counsel in my soul, having sorrow in my heart daily? how long shall my enemy be exalted over me?

2 Wie lange soll ich sorgen in meiner Seele und mich ängsten in meinem Herzen täglich? Wie lange soll sich mein Feind über mich erheben?

 

3 εως τινος θησομαι βουλας εν ψυχη μου οδυνας εν καρδια μου ημερας εως ποτε υψωθησεται ο εχθρος μου επ' εμε

4 הַבִּיטָה עֲנֵנִי יְהֹוָה אֱלֹהָי הָאִירָה עֵינַי פֶּן־אִישַׁן הַמָּוֶת׃

 

3 Consider and hear me, YEHOVAH  ELOHAY: lighten my eyes, lest I sleep the sleep of death;

3 Schaue doch und erhöre mich, YEHOVAH ELOHAY! Erleuchte meine Augen, daß ich nicht dem Tode entschlafe,

 

4 επιβλεψον εισακουσον μου κυριε ο θεος μου φωτισον τους οφθαλμους μου μηποτε υπνωσω εις θανατον

5 פֶּן־יֹאמַר אֹיְבִי יְכָלְתִּיו צָרַי יָגִילוּ כִּי אֶמֹּוט׃

 

4 Lest my enemy say, I have prevailed against him; and those that trouble me rejoice when I am moved.

4 daß nicht mein Feind rühme, er sei mein mächtig geworden, und meine Widersacher sich nicht freuen, daß ich niederlage.

 

5 μηποτε ειπη ο εχθρος μου ισχυσα προς αυτον οι θλιβοντες με αγαλλιασονται εαν σαλευθω

6 וַאֲנִי בְּחַסְדְּךָ בָטַחְתִּי יָגֵל לִבִּי בִּישׁוּעָתֶךָ

5 But I have trusted in thy mercy; my heart shall rejoice in thy salvation.

 

5 Ich hoffe aber darauf, daß du so gnädig bist; mein Herz freut sich, daß du so gerne hilfst.

 

6 εγω δε επι τω ελεει σου ηλπισα αγαλλιασεται η καρδια μου επι τω σωτηριω σου ασω

 

אָשִׁירָה לַיהֹוָה כִּי גָמַל עָלָי׃

6 I will sing YEHOVAH, because he hath dealt bountifully with me.

6 Ich will YEHOVAH singen, daß er so wohl an mir tut.

τω κυριω τω ευεργετησαντι με και ψαλω τω ονοματι κυριου του υψιστου

 

 

 

 

 

 

Psalm 14

1 לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד

1 To the chief Musician, A Psalm of David.

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.

1 εις το τελος ψαλμος τω δαυιδ

אָמַר נָבָל בְּלִבֹּו אֵין אֱלֹהִים הִשְׁחִיתוּ הִתְעִיבוּ עֲלִילָה אֵין עֹשֵׂה־טֹוב׃

The fool hath said in his heart, There is no ELOHIM. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.

Die Toren sprechen in ihrem Herzen: Es ist kein ELOHIM. Sie taugen nichts und sind ein Greuel mit ihrem Wesen; da ist keiner, der Gutes tue.

 

ειπεν αφρων εν καρδια αυτου ουκ εστιν θεος διεφθειραν και εβδελυχθησαν εν επιτηδευμασιν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος

2 יְהֹוָה מִשָּׁמַיִם הִשְׁקִיף עַל־בְּנֵי־אָדָם לִרְאֹות הֲיֵשׁ מַשְׂכִּיל דֹּרֵשׁ אֶת־אֱלֹהִים׃

2 YEHOVAH looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek ELOHIM.

 

2 YEHOVAH schaut vom Himmel auf der Menschen Kinder, daß er sehe, ob jemand klug sei und nach ELOHIM frage.

 

2 κυριος εκ του ουρανου διεκυψεν επι τους υιους των ανθρωπων του ιδειν ει εστιν συνιων η εκζητων τον θεον

 

3 הַכֹּל סָר יַחְדָּו נֶאֱלָחוּ אֵין עֹשֵׂה־טֹוב אֵין גַּם־אֶחָד׃

 

 

 

 

 

 

3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.

 

 

 

 

 

3 Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig; da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer.

 

 

 

 

 

3 παντες εξεκλιναν αμα ηχρεωθησαν ουκ εστιν ποιων χρηστοτητα ουκ εστιν εως ενος ταφος ανεωγμενος ο λαρυγξ αυτων ταις γλωσσαις αυτων εδολιουσαν ιος ασπιδων υπο τα χειλη αυτων ων το στομα αρας και πικριας γεμει οξεις οι ποδες αυτων εκχεαι αιμα συντριμμα και ταλαιπωρια εν ταις οδοις αυτων και οδον ειρηνης ουκ εγνωσαν ουκ εστιν φοβος θεου απεναντι των οφθαλμων αυτων

 

4 הֲלֹא יָדְעוּ כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן אֹכְלֵי עַמִּי אָכְלוּ לֶחֶם יְהֹוָה לֹא קָרָאוּ׃

 

4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon YEHOVAH.

 

4 Will denn der Übeltäter keiner das merken, die mein Volk fressen, daß sie sich nähren; aber YEHOVAH rufen sie nicht an?

 

4 ουχι γνωσονται παντες οι εργαζομενοι την ανομιαν οι κατεσθιοντες τον λαον μου βρωσει αρτου τον κυριον ουκ επεκαλεσαντο

 

5 שָׁם פָּחֲדוּ פָחַד כִּי־אֱלֹהִים בְּדֹור צַדִּיק׃

 

5 There were they in great fear: for ELOHIM is in the generation of the righteous.

 

5 Da fürchten sie sich; denn ELOHIM ist bei dem Geschlecht der Gerechten.

 

5 εκει εδειλιασαν φοβω ου ουκ ην φοβος οτι ο θεος εν γενεα δικαια

 

6 עֲצַת־עָנִי תָבִישׁוּ כִּי יְהֹוָה מַחְסֵהוּ׃

6 Ye have shamed the counsel of the poor, because YEHOVAH is his refuge.

 

6 Ihr schändet des Armen Rat; aber YEHOVAH ist seine Zuversicht.

 

6 βουλην πτωχου κατησχυνατε οτι κυριος ελπις αυτου εστιν

 

7 מִי יִתֵּן מִצִּיֹּון יְשׁוּעַת יִשְׂרָאֵל בְּשׁוּב יְהֹוָה שְׁבוּת עַמֹּו יָגֵל יַעֲקֹב יִשְׂמַח יִשְׂרָאֵל ׃

7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When YEHOVAH bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

7 Ach daß die Hilfe aus Zion über Israel käme und YEHOVAH sein gefangen Volk erlöste! So würde Jakob fröhlich sein und Israel sich freuen.

7 τις δωσει εκ σιων το σωτηριον του ισραηλ εν τω επιστρεψαι κυριον την αιχμαλωσιαν του λαου αυτου αγαλλιασθω ιακωβ και ευφρανθητω ισραηλ

 

 

 

 

 

Psalm 15

1 מִזְמֹור לְדָוִד

1 A Psalm of David.

 

1 Ein Psalm Davids.

 

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

יְהֹוָה מִי־יָגוּר בְּאָהֳלֶךָ מִי־יִשְׁכֹּן בְּהַר קָדְשֶׁךָ׃

YEHOVAH, who shall abide in thy tabernacle? Who shall dwell in thy holy hill?

 

YEHOVAH, wer wird wohnen in deiner Hütte? Wer wird bleiben auf deinem heiligen Berge?

 

κύριε τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου καὶ τίς κατασκηνώσει ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ σου

2 הֹולֵךְ תָּמִים וּפֹעֵל צֶדֶק וְדֹבֵר אֱמֶת בִּלְבָבֹו׃

2 He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.

2 Wer ohne Tadel einhergeht und recht tut und redet die Wahrheit von Herzen;

2 πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ

3 לֹא־רָגַל עַל־לְשֹׁנֹו לֹא־עָשָׂה לְרֵעֵהוּ רָעָה וְחֶרְפָּה לֹא־נָשָׂא עַל־קְרֹבֹו׃

3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor.

3 wer mit seiner Zunge nicht verleumdet und seinen Nächstem kein Arges tut und seinen Nächsten nicht schmäht;

 

3 ὃς οὐκ ἐδόλωσεν ἐν γλώσσῃ αὐτοῦ οὐδὲ ἐποίησεν τῷ πλησίον αὐτοῦ κακὸν καὶ ὀνειδισμὸν οὐκ ἔλαβεν ἐπὶ τοὺς ἔγγιστα αὐτοῦ

4 נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס וְאֶת־יִרְאֵי יְהֹוָה יְכַבֵּד נִשְׁבַּע לְהָרַע וְלֹא יָמִר׃

4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honoreth them that fear YEHOVAH. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.

4 wer die Widerwärtigen für nichts achtet, sondern ehrt die welche YEHOVAH fürchten; wer sich selbst zum Schaden schwört und hält es;

4 ἐξουδένωται ἐνώπιον αὐτοῦ πονηρευόμενος τοὺς δὲ φοβουμένους κύριον δοξάζει ὀμνύων τῷ πλησίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀθετῶν

5 כַּסְפֹּו לֹא־נָתַן בְּנֶשֶׁךְ וְשֹׁחַד עַל־נָקִי לֹא לָקָח עֹשֵׂה־אֵלֶּה לֹא יִמֹּוט לְעֹולָם׃

5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.

5 wer sein Geld nicht auf Wucher gibt und nimmt nicht Geschenke gegen den Unschuldigen: wer das tut, der wird wohl bleiben.

5 τὸ ἀργύριον αὐτοῦ οὐκ ἔδωκεν ἐπὶ τόκῳ καὶ δῶρα ἐπ' ἀθῴοις οὐκ ἔλαβεν ποιῶν ταῦτα οὐ σαλευθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα

 

 

 

 

 

 Psalm 16

1 מִכְתָּם לְדָוִד שָׁמְרֵנִי אֵל כִּי־חָסִיתִי בָךְ׃

1 A Secret Treasure of David. Preserve me, ELOHIM, for I did trust in thee.

 

1 Ein Gedicht von David. Bewahre mich, ELOHIM, denn ich traue auf dich!

1 στηλογραφια τω δαυιδ φυλαξον με κυριε οτι επι σοι ηλπισα

2 אָמַרְתְּ לַיהֹוָה אֲדֹנָי אָתָּה טֹובָתִי בַּל־עָלֶיךָ׃

2 Thou hast said to YEHOVAH, thou art ADONAY, I have no good but thee.

 

2 Du hast zu YEHOVAH gesagt: du bist ADONAY, ich habe kein Gut ausser dir.

2 ειπα τω κυριω κυριος μου ει συ οτι των αγαθων μου ου χρειαν εχεις

2 אָמַרְתְּ לַיהֹוָה אֲדֹנָי אָתָּה טֹובָתִי בַּל־עָלֶיךָ׃

3 For the holy ones who are in the land, And the honourable, all my delight is in them.

 

3 Du hast zu den Heiligen gesagt, die auf Erden sind, und zu den Herrlichen: an denen hab ich all mein Gefallen.

3 τοις αγιοις τοις εν τη γη αυτου εθαυμαστωσεν παντα τα θεληματα αυτου εν αυτοις

4 יִרְבּוּ עַצְּבֹותָם אַחֵר מָהָרוּ בַּל־אַסִּיךְ נִסְכֵּיהֶם מִדָּם וּבַל־אֶשָּׂא אֶת־שְׁמֹותָם עַל־שְׂפָתָי׃

4 Multiplied are their griefs, Who have hastened backward; I pour not out their libations of blood, Nor do I take up their names on my lips.

 

4 Viele werden der Schmerzen derer sein, die einem anderen nacheilen; ihre Trankopfer von Blut werde ich nicht spenden, und ihre Namen nicht auf meine Lippen nehmen.

4 επληθυνθησαν αι ασθενειαι αυτων μετα ταυτα εταχυναν ου μη συναγαγω τας συναγωγας αυτων εξ αιματων ουδε μη μνησθω των ονοματων αυτων δια χειλεων μου

5 יְהֹוָה מְנָת־חֶלְקִי וְכֹוסִי אַתָּה תֹּומִיךְ גֹּורָלִי׃

5 YEHOVAH is the portion of my share, and of my cup, thou - thou dost uphold my lot.

 

5 YEHOVAH ist das Teil meines Erbes und meines Bechers; du erhältst mein Los.

5 κυριος η μερις της κληρονομιας μου και του ποτηριου μου συ ει ο αποκαθιστων την κληρονομιαν μου εμοι

6 חֲבָלִים נָפְלוּ־לִי בַּנְּעִמִים אַף־נַחֲלָת שָׁפְרָה עָלָי׃

6 Lines have fallen to me in pleasant places, yea, a beauteous inheritance is for me.

 

6 Die Meßschnüre sind mir gefallen in lieblichen Örtern; ja, ein schönes Erbteil ist mir geworden.

6 σχοινια επεπεσαν μοι εν τοις κρατιστοις και γαρ η κληρονομια μου κρατιστη μοι εστιν

7 אֲבָרֵךְ אֶת־יְהֹוָה אֲשֶׁר יְעָצָנִי אַף־לֵילֹות יִסְּרוּנִי כִלְיֹותָי׃

7 I bless YEHOVAH who hath counselled me; also in the nights my reins instruct me.

 

7 YEHOVAH werde ich preisen, der mich beraten hat, selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren.

7 ευλογησω τον κυριον τον συνετισαντα με ετι δε και εως νυκτος επαιδευσαν με οι νεφροι μου

8 שִׁוִּיתִי יְהֹוָה לְנֶגְדִּי תָמִיד כִּי מִימִינִי בַּל־אֶמֹּוט׃

8 I foresaw YEHOVAH always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved:

 

8 Ich habe YEHOVAH allezeit vorgesetzt vor mein Angesicht; denn er ist an meiner Rechten, auf daß ich nicht bewegt werde:

8 προωρωμην τον κυριον ενωπιον μου δια παντος οτι εκ δεξιων μου εστιν ινα μη σαλευθω

9 לָכֵן שָׂמַח לִבִּי וַיָּגֶל כְּבֹודִי אַף־בְּשָׂרִי יִשְׁכֹּן לָבֶטַח׃

9 Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad; moreover also my flesh shall rest in hope:

 

9 Darum ist mein Herz fröhlich, und meine Zunge freuet sich; denn auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoffnung.

9 δια τουτο ηυφρανθη η καρδια μου και ηγαλλιασατο η γλωσσα μου ετι δε και η σαρξ μου κατασκηνωσει επ' ελπιδι

10 כִּי לֹא־תַעֲזֹב נַפְשִׁי לִשְׁאֹול לֹא־תִתֵּן חֲסִידְךָ לִרְאֹות שָׁחַת׃

10 Because thou wilt not leave my soul unto Hades, neither wilt thou give thy Holy One to see corruption.

 

10 Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen, auch nicht zugeben, daß dein Heiliger die Verwesung sehe.

10 οτι ουκ εγκαταλειψεις την ψυχην μου εις αδην ουδε δωσεις τον οσιον σου ιδειν διαφθοραν

11 תֹּודִיעֵנִי אֹרַח חַיִּים שֹׂבַע שְׂמָחֹות אֶת־פָּנֶיךָ נְעִמֹות בִּימִינְךָ נֶצַח׃

11 Thou hast made known to me the ways of life; thou shalt make me full of joy with thy countenance, Pleasant things by thy right hand for ever!

11 Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens; du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immerdar.

11 εγνωρισας μοι οδους ζωης πληρωσεις με ευφροσυνης μετα του προσωπου σου τερπνοτητες εν τη δεξια σου εις τελος

 

 

 

 

 

Psalm 17

1 תְּפִלָּה לְדָוִד שִׁמְעָה יְהֹוָה צֶדֶק הַקְשִׁיבָה רִנָּתִי הַאֲזִינָה תְפִלָּתִי בְּלֹא שִׂפְתֵי מִרְמָה׃

1 A Prayer of David. Hear, YEHOVAH, righteousness, attend my cry, give ear to my prayer, without lips of deceit.

 

1 Ein Gebet; von David. Höre, YEHOVAH, die Gerechtigkeit, horche auf mein Schreien; nimm zu Ohren mein Gebet von Lippen ohne Trug!

 

1 προσευχη του δαυιδ εισακουσον κυριε της δικαιοσυνης μου προσχες τη δεησει μου ενωτισαι της προσευχης μου ουκ εν χειλεσιν δολιοις

2 מִלְּפָנֶיךָ מִשְׁפָּטִי יֵצֵא עֵינֶיךָ תֶּחֱזֶינָה מֵישָׁרִים׃

2 From before thee my judgment doth go out; thine eyes do see uprightly.

 

2 Von deiner Gegenwart gehe mein Recht aus; laß deine Augen Aufrichtigkeit anschauen!

2 εκ προσωπου σου το κριμα μου εξελθοι οι οφθαλμοι μου ιδετωσαν ευθυτητας

3 בָּחַנְתָּ לִבִּי פָּקַדְתָּ לַּיְלָה צְרַפְתַּנִי בַל־תִּמְצָא זַמֹּתִי בַּל־יַעֲבָר־פִּי׃

3 Thou hast proved my heart, thou hast inspected by night, thou hast tried me, thou findest nothing; my thoughts pass not over my mouth.

 

3 Du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht; du hast mich geläutert, nichts fandest du; mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund.

3 εδοκιμασας την καρδιαν μου επεσκεψω νυκτος επυρωσας με και ουχ ευρεθη εν εμοι αδικια

4 לִפְעֻלֹּות אָדָם בִּדְבַר שְׂפָתֶיךָ אֲנִי שָׁמַרְתִּי אָרְחֹות פָּרִיץ׃

4 As to doings of man, through a word of thy lips I have observed the paths of a destroyer;

4 Was das Tun des Menschen anlangt, so habe ich mich durch das Wort deiner Lippen bewahrt vor den Wegen des Gewalttätigen.

4 οπως αν μη λαληση το στομα μου τα εργα των ανθρωπων δια τους λογους των χειλεων σου εγω εφυλαξα οδους σκληρας

5 תָּמֹךְ אֲשֻׁרַי בְּמַעְגְּלֹותֶיךָ בַּל־נָמֹוטּוּ פְעָמָי׃

5 To uphold my goings in thy paths, my steps have not slidden.

 

5 Meine Schritte hielten fest an deinen Spuren, meine Tritte haben nicht gewankt.

5 καταρτισαι τα διαβηματα μου εν ταις τριβοις σου ινα μη σαλευθωσιν τα διαβηματα μου

6 אֲנִי־קְרָאתִיךָ כִי־תַעֲנֵנִי אֵל הַט־אָזְנְךָ לִי שְׁמַע אִמְרָתִי׃

6 I, I called thee, for thou dost answer me, ELOHIM, incline thine ear to me, hear my speech.

 

6 Ich, ich habe dich angerufen, denn du erhörest mich, ELOHIM. Neige dein Ohr zu mir, höre meine Rede!

6 εγω εκεκραξα οτι επηκουσας μου ο θεος κλινον το ους σου εμοι και εισακουσον των ρηματων μου

7 הַפְלֵה חֲסָדֶיךָ מֹושִׁיעַ חֹוסִים מִמִּתְקֹומְמִים בִּימִינֶךָ׃

7 Show wondrously thy loving-kindnesses, thou that savest by thy right hand them that trust in thee from those that rise up against them.

7 Erweise wunderbar deine Gütigkeiten, der du durch deine Rechte die auf dich Trauenden rettest vor denen, die sich wider sie erheben.

7 θαυμαστωσον τα ελεη σου ο σωζων τους ελπιζοντας επι σε εκ των ανθεστηκοτων τη δεξια σου

8 שָׁמְרֵנִי כְּאִישֹׁון בַּת־עָיִן בְּצֵל כְּנָפֶיךָ תַּסְתִּירֵנִי׃

8 Keep me as the apple, the daughter of the eye; In shadow of thy wings thou dost hide me.

 

8 Bewahre mich wie den Augapfel im Auge; birg mich in dem Schatten deiner Flügel

8 φυλαξον με ως κοραν οφθαλμου εν σκεπη των πτερυγων σου σκεπασεις με

9 מִפְּנֵי רְשָׁעִים זוּ שַׁדּוּנִי אֹיְבַי בְּנֶפֶשׁ יַקִּיפוּ עָלָי׃

9 From the face of the wicked who spoiled me. Mine enemies in soul go round against me.

 

9 vor den Gesetzlosen, die mich zerstören, meinen Todfeinden, die mich umzingeln.

9 απο προσωπου ασεβων των ταλαιπωρησαντων με οι εχθροι μου την ψυχην μου περιεσχον

10 חֶלְבָּמֹו סָּגְרוּ פִּימֹו דִּבְּרוּ בְגֵאוּת׃

10 Their fat they have closed up, their mouths have spoken with pride:

 

10 Ihr fettes Herz verschließen sie, mit ihrem Munde reden sie stolz.

 10 το στεαρ αυτων συνεκλεισαν το στομα αυτων ελαλησεν υπερηφανιαν

11 אַשֻּׁרֵינוּ עַתָּה סְבָבוּנִי עֵינֵיהֶם יָשִׁיתוּ לִנְטֹות בָּאָרֶץ׃

11 They have made a circle round our steps: their eyes are fixed on us, forcing us down to the earth.

 

11 In allen unseren Schritten haben sie uns jetzt umringt; sie richten ihre Augen, uns zu Boden zu strecken.

11 εκβαλλοντες με νυνι περιεκυκλωσαν με τους οφθαλμους αυτων εθεντο εκκλιναι εν τη γη

12 דִּמְיֹנֹו כְּאַרְיֵה יִכְסֹוף לִטְרֹוף וְכִכְפִיר יֹשֵׁב בְּמִסְתָּרִים׃

12 His likeness as a lion desirous to tear, as a young lion dwelling in secret places.

12 Er ist gleich einem Löwen, der nach Raub schmachtet, und wie ein junger Löwe, sitzend im Versteck.

12 υπελαβον με ωσει λεων ετοιμος εις θηραν και ωσει σκυμνος οικων εν αποκρυφοις

13 קוּמָה יְהֹוָה קַדְּמָה פָנָיו הַכְרִיעֵהוּ פַּלְּטָה נַפְשִׁי מֵרָשָׁע חַרְבֶּךָ׃

13 Arise, YEHOVAH, go before his face, cause him to bend. Deliver my soul from the wicked, thy sword,

13 Stehe auf, YEHOVAH! Komm ihm zuvor, wirf ihn nieder! Errette meine Seele von dem Gesetzlosen durch dein Schwert;

13 αναστηθι κυριε προφθασον αυτους και υποσκελισον αυτους ρυσαι την ψυχην μου απο ασεβους ρομφαιαν σου απο εχθρων της χειρος σου

14 מִמְתִים יָדְךָ יְהֹוָה מִמְתִים מֵחֶלֶד חֶלְקָם בַּחַיִּים וּצְפִינְךָ תְּמַלֵּא בִטְנָם יִשְׂבְּעוּ בָנִים וְהִנִּיחוּ יִתְרָם לְעֹולְלֵיהֶם׃

14 From men, thy hand, YEHOVAH, from men of the world, their portion is in life, and with thy hidden things thou fillest their belly, they are satisfied with sons; And have left their abundance to their sucklings.

 

14 von den Leuten durch deine Hand, YEHOVAH, von den Leuten dieses Zeitlaufs! Ihr Teil ist in diesem Leben, und ihren Bauch füllst du mit deinem Schatze; sie haben Söhne die Fülle, und ihren Überfluß lassen sie ihren Kindern.

14 κυριε απο ολιγων απο γης διαμερισον αυτους εν τη ζωη αυτων και των κεκρυμμενων σου επλησθη η γαστηρ αυτων εχορτασθησαν υιων και αφηκαν τα καταλοιπα τοις νηπιοις αυτων

15 אֲנִי בְּצֶדֶק אֶחֱזֶה פָנֶיךָ אֶשְׂבְּעָה בְהָקִיץ תְּמוּנָתֶךָ׃

15 I - in righteousness, I see thy face; I am satisfied, in awaking, with thy form!

15 Ich, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache, mit deinem Bilde.

15 εγω δε εν δικαιοσυνη οφθησομαι τω προσωπω σου χορτασθησομαι εν τω οφθηναι την δοξαν σου

 

 

 

 

 

Psalm 18

1 לַמְנַצֵּחַ לְעֶבֶד יְהֹוָה לְדָוִד אֲשֶׁר דִּבֶּר לַיהֹוָה אֶת־דִּבְרֵי הַשִּׁירָה הַזֹּאת בְּיֹום הִצִּיל־יְהֹוָה אֹותֹו מִכַּף כָּל־אֹיְבָיו וּמִיַּד שָׁאוּל׃

 

2 וַיֹּאמַר אֶרְחָמְךָ יְהֹוָה חִזְקִי׃

1 To the chief Musician, A Psalm of David, the servant of YEHOVAH, who spoke YEHOVAH the words of this song in the day that YEHOVAH delyvered him from the hand of all his enemies, and from the hand of Saul: And he said, I will love thee, YEHOVAH, my strength.

1 Ein Psalm, vorzusingen, Davids, des Knechtes YEHOVAHS, welcher hat zu YEHOVAH die Worte dieses Liedes geredet zur Zeit, da ihn YEHOVAH errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls, und sprach: Herzlich lieb habe ich dich, YEHOVAH, meine Stärke!

1 εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ κυρίου τῷ δαυιδ ἃ ἐλάλησεν τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης ἐν ἡμέρᾳ ᾗ ἐρρύσατο αὐτὸν κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς σαουλ

2 καὶ εἶπεν ἀγαπήσω σε κύριε ἡ ἰσχύς μου

3 יְהֹוָה סַלְעִי וּמְצוּדָתִי וּמְפַלְטִי אֵלִי צוּרִי אֶחֱסֶה־בֹּו מָגִנִּי וְקֶרֶן־יִשְׁעִי מִשְׂגַּבִּי׃

2 YEHOVAH is my rock, and my fortress, and my delyverer; eli, my strength, in whom I will trust; my buckler, and the horn of my salvation, and my high tower.

2 YEHOVAH, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, eli, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz!

3 κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου ὁ θεός μου βοηθός μου καὶ ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου ἀντιλήμπτωρ μου

 

4 מְהֻלָּל אֶקְרָא יְהֹוָה וּמִן־אֹיְבַי אִוָּשֵׁעַ׃

3 I will call upon YEHOVAH, who is worthy to be praised: so shall I be saved from my enemies.

3 Ich rufe an YEHOVAH, den Hochgelobten, so werde ich von meinen Feinden erlöst.

 

4 αἰνῶν ἐπικαλέσομαι κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι

 

5 אֲפָפוּנִי חֶבְלֵי־מָוֶת וְנַחֲלֵי בְלִיַּעַל יְבַעֲתוּנִי

4 The sorrows of death compassed me, and the floods of decay made me afraid.

4 Es umfingen mich des Todes Bande, und die Bäche des Verderbens erschreckten mich.

5 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου καὶ χείμαρροι ἀνομίας ἐξετάραξάν με

 

6 חֶבְלֵי שְׁאֹול סְבָבוּנִי קִדְּמוּנִי מֹוקְשֵׁי מָוֶת׃

5 The sorrows of hell encompassed me: the snares of death seized me.

5 Der Hölle Bande umfingen mich, und des Todes Stricke überwältigten mich.

 

6 ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με προέφθασάν με παγίδες θανάτου

7 בַּצַּר־לִי אֶקְרָא יְהֹוָה וְאֶל־אֱלֹהַי אֲשַׁוֵּעַ יִשְׁמַע מֵהֵיכָלֹו קֹולִי וְשַׁוְעָתִי לְפָנָיו תָּבֹוא בְאָזְנָיו׃

 

 

6 In my distress I called upon YEHOVAH, and cried to ELOHEY: he heard my voice out of his temple, and my cry came before him, even into his ears.

 

6 Da mir angst war, rief ich YEHOVAH an und schrie zu ELOHEY; da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren.

 

7 καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ πρὸς τὸν θεόν μου ἐκέκραξα ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ

 

8 וַתִּגְעַשׁ וַתִּרְעַשׁ הָאָרֶץ וּמֹוסְדֵי הָרִים יִרְגָּזוּ וַיִּתְגָּעֲשׁוּ כִּי־חָרָה לֹו׃

7 Then the earth shook and trembled; the foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth.

 

7 Die Erde bebte und ward bewegt, und die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, da er zornig war.

 

8 καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν ὅτι ὠργίσθη αὐτοῖς ὁ θεός

 

9 עָלָה עָשָׁן בְּאַפֹּו וְאֵשׁ־מִפִּיו תֹּאכֵל גֶּחָלִים בָּעֲרוּ מִמֶּנּוּ׃

8 There went up a smoke out of his nostrils, and fire out of his mouth devoured: coals were kindled by it.

8 Dampf ging von seiner Nase und verzehrend Feuer von seinem Munde, daß es davon blitzte.

9 ἀνέβη καπνὸς ἐν ὀργῇ αὐτοῦ καὶ πῦρ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ κατεφλόγισεν ἄνθρακες ἀνήφθησαν ἀπ' αὐτοῦ

 

10 וַיֵּט שָׁמַיִם וַיֵּרַד וַעֲרָפֶל תַּחַת רַגְלָיו׃

9 He bowed the heavens also, and came down: and darkness was under his feet.

 

9 Er neigte den Himmel und fuhr herab, und Dunkel war unter seinen Füßen.

10 καὶ ἔκλινεν οὐρανὸν καὶ κατέβη καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ

11 וַיִּרְכַּב עַל־כְּרוּב וַיָּעֹף וַיֵּדֶא עַל־כַּנְפֵי־רוּחַ׃

10 And he rode upon a cherub, and flew; yes, he flew upon the wings of the wind.

 

10 Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher; er schwebte auf den Fittichen des Windes.

11 καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβιν καὶ ἐπετάσθη ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων

12 יָשֶׁת חֹשֶׁךְ סִתְרֹו סְבִיבֹותָיו סֻכָּתֹו חֶשְׁכַת־מַיִם עָבֵי שְׁחָקִים׃

 

11 He made darkness his secret place; his pavilion around him were dark waters and thick clouds of the skies.

11 Sein Gezelt um ihn her war finster und schwarze, dicke Wolken, darin er verborgen war.

12 καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ σκοτεινὸν ὕδωρ ἐν νεφέλαις ἀέρων

 

13 מִנֹּגַהּ נֶגְדֹּו עָבָיו עָבְרוּ בָּרָד וְגַחֲלֵי־אֵשׁ׃

12 At the brightness that was before him his thick clouds passed, hail stones and coals of fire.

12 Vom Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen.

13 ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός

 

14 וַיַּרְעֵם בַּשָּׁמַיִם יְהֹוָה וְעֶלְיֹון יִתֵּן קֹלֹו בָּרָד וְגַחֲלֵי־אֵשׁ׃

13 YEHOVAH also thundered in the heavens, and the Highest gave his voice; hail stones and coals of fire.

13 Und YEHOVAH donnerte im Himmel, und der Höchste ließ seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen.

 

14 καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος καὶ ὁ ὕψιστος ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ

 

15 וַיִּשְׁלַח חִצָּיו וַיְפִיצֵם וּבְרָקִים רָב וַיְהֻםֵּם׃

14 Yes, he sent out his arrows, and scattered them; and he shot out lightnings, and discomfited them.

14 Er schoß seine Strahlen und zerstreute sie; er ließ sehr blitzen und schreckte sie.

15 καὶ ἐξαπέστειλεν βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνεν καὶ συνετάραξεν αὐτού

 

16 וַיֵּרָאוּ אֲפִיקֵי מַיִם וַיִּגָּלוּ מֹוסְדֹות תֵּבֵל מִגַּעֲרָתְךָ יְהֹוָה מִנִּשְׁמַת רוּחַ אַפֶּךָ׃

15 Then the channels of waters were seen, and the foundations of the world were uncovered at thy rebuke, YEHOVAH, at the blast of the breath of thy nostrils.

15 Da sah man das Bett der Wasser, und des Erdbodens Grund ward aufgedeckt, YEHOVAH, von deinem Schelten, von dem Odem und Schnauben deiner Nase.

16 καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου κύριε ἀπὸ ἐμπνεύσεως πνεύματος ὀργῆς σου

17 יִשְׁלַח מִמָּרֹום יִקָּחֵנִי יַמְשֵׁנִי מִמַּיִם רַבִּים׃

16 He sent from above, he took me, he drew me out of many waters.

16 Er streckte seine Hand aus von der Höhe und holte mich und zog mich aus großen Wassern.

17 ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέν με προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν

18 יַצִּילֵנִי מֵאֹיְבִי עָז וּמִשֹּׂנְאַי כִּי־אָמְצוּ מִמֶּנִּי׃

17 He delyvered me from my strong enemy, and from them who hated me: for they were too strong for me.

 

17 Er errettete mich von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren,

18 ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ

 

19 יְקַדְּמוּנִי בְיֹום־אֵידִי וַיְהִי־יְהֹוָה לְמִשְׁעָן לִי׃

18 They attacked me in the day of my calamity: but YEHOVAH was my stay.

18 die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks; und YEHOVAH ward meine Zuversicht.

19 προέφθασάν με ἐν ἡμέρᾳ κακώσεώς μου καὶ ἐγένετο κύριος ἀντιστήριγμά μου

 

20 וַיֹּוצִיאֵנִי לַמֶּרְחָב יְחַלְּצֵנִי כִּי חָפֵץ בִּי׃

19 He brought me forth also in a large place; he delyvered me, because he Delighted in me.

 

 19 Und er führte mich aus ins Weite. Er riß mich heraus; denn er hatte Lust zu mir.

 

20 καὶ ἐξήγαγέν με εἰς πλατυσμόν ῥύσεταί με ὅτι ἠθέλησέν με ῥύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν καὶ ἐκ τῶν μισούντων με

 

21 יִגְמְלֵנִי יְהֹוָה כְּצִדְקִי כְּבֹר יָדַי יָשִׁיב לִי׃

20 YEHOVAH rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath he recompensed me.

 

20 YEHOVAH tut wohl an mir nach meiner Gerechtigkeit; er vergilt mir nach der Reinigkeit meiner Hände.

 

21 καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἀνταποδώσει μοι

 

22 כִּי־שָׁמַרְתִּי דַּרְכֵי יְהֹוָה וְלֹא־רָשַׁעְתִּי מֵאֱלֹהָי׃

21 For I have kept the ways of YEHOVAH, and have not wickedly departed from ELOHAY.

 

21 Denn ich halte die Wege YEHOVAHS und bin nicht abgefallen wider ELOHAY.

 

22 ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου

 

23 כִּי כָל־מִשְׁפָּטָיו לְנֶגְדִּי וְחֻקֹּתָיו לֹא־אָסִיר מֶנִּי׃

22 For all his judgments were before me, and I did not put away his statutes from me.

22 Denn alle seine Rechte habe ich vor Augen, und seine Gebote werfe ich nicht von mir;

 

23 ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησα ἀπ' ἐμοῦ

24 וָאֱהִי תָמִים עִמֹּו וָאֶשְׁתַּמֵּר מֵעֲוֹנִי׃

23 I was also upright before him, and I kept myself from my iniquity.

23 sondern ich bin ohne Tadel vor ihm und hüte mich vor Sünden.

24 καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ' αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου

 

25 וַיָּשֶׁב־יְהֹוָה לִי כְצִדְקִי כְּבֹר יָדַי לְנֶגֶד עֵינָיו׃

24 Therefore hath YEHOVAH recompensed me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight.

24 Darum vergilt mir YEHOVAH nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinigkeit meiner Hände vor seinen Augen.

25 καὶ ἀνταποδώσει μοι κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν μου ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ

 

26 עִם־חָסִיד תִּתְחַסָּד עִם־גְּבַר תָּמִים תִּתַּםָּם׃

25 With the merciful thou wilt show thyself merciful; with an upright man thou wilt show thyself upright;

25 Bei den Heiligen bist du heilig, und bei den Frommen bist du fromm,

 

26 μετὰ ὁσίου ὁσιωθήσῃ καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ

 

 

27 עִם־נָבָר תִּתְבָּרָר וְעִם־עִקֵּשׁ תִּתְפַּתָּל׃

26 With the pure thou wilt show thyself pure; and with the froward thou wilt contend.

26 und bei den Reinen bist du rein, und bei den Verkehrten bist du verkehrt.

 

27 καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις

28 כִּי־אַתָּה עַם־עָנִי תֹושִׁיעַ וְעֵינַיִם רָמֹות תַּשְׁפִּיל׃

27 For thou wilt save the afflicted people; but wilt bring down high looks.

27 Denn du hilfst dem elenden Volk, und die hohen Augen erniedrigst du.

28 ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις

 

29 כִּי־אַתָּה תָּאִיר נֵרִי יְהֹוָה אֱלֹהַי יַגִּיהַּ חָשְׁכִּי׃

28 For thou wilt light my candle: YEHOVAH ELOHAY will enlighten my darkness.

 

28 Denn du erleuchtest meine Leuchte; YEHOVAH ELOHAY, macht meine Finsternis licht.

29 ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου κύριε ὁ θεός μου φωτιεῖς τὸ σκότος μου

30 כִּי־בְךָ אָרֻץ גְּדוּד וּבֵאלֹהַי אֲדַלֶּג־שׁוּר׃

29 For by thee I have run through a troop; and by ELOHAY have I leaped over a wall.

 

 29 Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit ELOHAY über die Mauer springen.

30 ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος

 

31 הָאֵל תָּמִים דַּרְכֹּו אִמְרַת־יְהֹוָה צְרוּפָה מָגֵן הוּא לְכֹל הַחֹסִים בֹּו׃

 

30 As for EL, his way is perfect: the word of YEHOVAH is tried: he is a buckler to all those that trust in him.

 

 30 Die Wege Els sind vollkommen; die Reden YEHOVAHS sind durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen.

31 ὁ θεός μου ἄμωμος ἡ ὁδὸς αὐτοῦ τὰ λόγια κυρίου πεπυρωμένα ὑπερασπιστής ἐστιν πάντων τῶν ἐλπιζόντων ἐπ' αὐτόν

 

32 כִּי מִי אֱלֹוהַּ מִבַּלְעֲדֵי יְהֹוָה וּמִי צוּר זוּלָתִי אֱלֹהֵינוּ׃

31 For who is ELOAH save YEHOVAH? or who is a ROCK (צוּר = Christ) save ELOHEINU?

31 Denn wo ist ELOAH außer YEHOVAH, oder ein FELS (צוּר = Christus) außer ELOHEINU?

32 ὅτι τίς θεὸς πλὴν τοῦ κυρίου καὶ τίς θεὸς πλὴν τοῦ θεοῦ ἡμῶν

 

33 הָאֵל הַמְאַזְּרֵנִי חָיִל וַיִּתֵּן תָּמִים דַּרְכִּי׃

32 It is EL that girdeth me with strength, and maketh my way perfect.  

 

 32 EL rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel.

33 ὁ θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου

34 מְשַׁוֶּה רַגְלַי כָּאַיָּלֹות וְעַל בָּמֹתַי יַעֲמִידֵנִי׃

33 He maketh my feet like hinds' feet, and setteth me upon my high places.

 

33 Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen.

34 ὁ καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡς ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με

35 מְלַמֵּד יָדַי לַמִּלְחָמָה וְנִחֲתָה קֶשֶׁת־נְחוּשָׁה זְרֹועֹתָי׃

34 He teacheth my hands to war, so that a bow of steel is broken by my arms.

34 Er lehrt meine Hand streiten und lehrt meinen Arm einen ehernen Bogen spannen.

 

35 διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου

36 וַתִּתֶּן־לִי מָגֵן יִשְׁעֶךָ וִימִינְךָ תִסְעָדֵנִי וְעַנְוַתְךָ תַרְבֵּנִי׃

 

35 Thou hast also given me the shield of thy salvation: and thy right hand hath held me up and thy gentleness hath made me great.

 

35 Du gibst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stärkt mich; und wenn du mich demütigst, machst du mich groß.

 

36 καὶ ἔδωκάς μοι ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μου καὶ ἡ δεξιά σου ἀντελάβετό μου καὶ ἡ παιδεία σου ἀνώρθωσέν με εἰς τέλος καὶ ἡ παιδεία σου αὐτή με διδάξει

37 תַּרְחִיב צַעֲדִי תַחְתָּי וְלֹא מָעֲדוּ קַרְסֻלָּי׃

36 Thou hast enlarged my steps under me, that my feet did not slip.

 

36 Du machst unter mir Raum zu gehen, daß meine Knöchel nicht wanken.

37 ἐπλάτυνας τὰ διαβήματά μου ὑποκάτω μου καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου

38 אֶרְדֹּוף אֹויְבַי וְאַשִּׂיגֵם וְלֹא־אָשׁוּב עַד־כַּלֹּותָם׃

37 I have pursued my enemies, and overtaken them: neither did I turn again till they were consumed.

 

37 Ich will meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen, und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe.

38 καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήμψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι ἕως ἂν ἐκλίπωσιν

39 אֶמְחָצֵם וְלֹא־יֻכְלוּ קוּם יִפְּלוּ תַּחַת רַגְלָי׃

38 I have wounded them that they were not able to rise: they have fallen under my feet.

 

38 Ich will sie zerschmettern; sie sollen mir nicht widerstehen und müssen unter meine Füße fallen.

39 ἐκθλίψω αὐτούς καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου

40 וַתְּאַזְּרֵנִי חַיִל לַמִּלְחָמָה תַּכְרִיעַ קָמַי תַּחְתָּי׃

39 For thou hast girded me with strength to battle: thou hast subdued under me those that rose up against me.

 

39 Du kannst mich rüsten mit Stärke zum Streit; du kannst unter mich werfen, die sich wider mich setzen.

40 καὶ περιέζωσάς με δύναμιν εἰς πόλεμον συνεπόδισας πάντας τοὺς ἐπανιστανομένους ἐπ' ἐμὲ ὑποκάτω μου

41 וְאֹיְבַי נָתַתָּה לִּי עֹרֶף וּמְשַׂנְאַי אַצְמִיתֵם׃

40 Thou hast also given me the necks of my enemies; that I might destroy them that hate me.

40 Du gibst mir meine Feinde in die Flucht, daß ich meine Hasser verstöre.

41 καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλέθρευσας

42 יְשַׁוְּעוּ וְאֵין־מֹושִׁיעַ עַל־יְהֹוָה וְלֹא עָנָם׃

41 They cried, but there was none to save them: even YEHOVAH, but he answered them not.

41 Sie rufen, aber da ist kein Helfer, zu YEHOVAH! aber er antwortet ihnen nicht.

 

42 ἐκέκραξαν καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων πρὸς κύριον καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν

43 וְאֶשְׁחָקֵם כְּעָפָר עַל־פְּנֵי־רוּחַ כְּטִיט חוּצֹות אֲרִיקֵם׃

42 Then I beat them small as the dust before the wind: I cast them out as the dirt in the streets.

 

42 Ich will sie zerstoßen wie Staub vor dem Winde; ich will sie wegräumen wie den Kot auf der Gasse.

 

43 και λεπτυνω αυτους ως χουν κατα προσωπον ανεμου ως πηλον πλατειων λεανω αυτους

44 תְּפַלְּטֵנִי מֵרִיבֵי עָם תְּשִׂימֵנִי לְרֹאשׁ גֹּויִם עַם לֹא־יָדַעְתִּי יַעַבְדוּנִי׃

43 Thou hast delyvered me from the strivings of the people; and thou hast made me the head of the heathen: a people whom I have not known shall serve me.

 

43 Du hilfst mir von dem zänkischen Volk und machst mich zum Haupt unter den Heiden; ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir;

44 ῥύσῃ με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν λαός ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέν μοι

 

45 לְשֵׁמַע אֹזֶן יִשָּׁמְעוּ לִי בְּנֵי־נֵכָר יְכַחֲשׁוּ־לִי׃

44 As soon as they hear of me, they shall obey me: the strangers shall submit themselves to me.

 

44 es gehorcht mir mit gehorsamen Ohren. Ja, den Kindern der Fremde hat's wider mich gefehlt;

45 εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μοι υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι

 

46 בְּנֵי־נֵכָר יִבֹּלוּ וְיַחְרְגוּ מִמִּסְגְּרֹותֵיהֶם׃

 45 The strangers shall fade away, and be afraid from their close places.

 

45 die Kinder der Fremde verschmachten und kommen mit Zittern aus ihren Burgen.

46 υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν

47 חַי־יְהֹוָה וּבָרוּךְ צוּרִי וְיָרוּם אֱלֹוהֵי יִשְׁעִי׃

46 YEHOVAH liveth; and blessed be my ROCK (צוּר); and let ELOHEY of my salvation be exalted.

 

46 YEHOVAH lebt, und gelobt sei mein FELS (צוּר); und erhoben werde ELOHEY meines Heils,

 

47 ζῇ κύριος καὶ εὐλογητὸς ὁ θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου

 

48 הָאֵל הַנֹּותֵן נְקָמֹות לִי וַיַּדְבֵּר עַמִּים תַּחְתָּי׃

47 It is EL that avengeth me, and subdueth the people under me.

 

47 EL ist es, der mir Rache gibt und zwingt die Völker unter mich;

 

48 ὁ θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοὶ καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ' ἐμέ

 

49 מְפַלְּטִי מֵאֹיְבָי אַף מִן־קָמַי תְּרֹומְמֵנִי מֵאִישׁ חָמָס תַּצִּילֵנִי׃

 

48 He delyvereth me from my enemies: yes, thou liftest me up above those that rise up against me: thou hast delyvered me from the violent man.

48 der mich errettet von meinen Feinden und erhöht mich aus denen, die sich wider mich setzen; du hilfst mir von den Frevlern.

 

49 ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων ἀπὸ τῶν ἐπανιστανομένων ἐπ' ἐμὲ ὑψώσεις με ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥύσῃ με

 

50 עַל־כֵּן אֹודְךָ בַגֹּויִם יְהֹוָה וּלְשִׁמְךָ אֲזַמֵּרָה׃

 

49 Therefore will I give thanks to thee, YEHOVAH, among the heathen, and sing praises to thy name.

 

49 Darum will ich dir danken, YEHOVAH, unter den Heiden und deinem Namen lobsingen,

50 διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν κύριε καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ

 

51 מִגְדֹּל יְשׁוּעֹות מַלְכֹּו וְעֹשֶׂה חֶסֶד לִמְשִׁיחֹו לְדָוִד וּלְזַרְעֹו עַד־עֹולָם׃

50 He giveth great delyverance to his king; and showeth mercy to his anointed, to David, and to his seed for ever.

50 der seinem König großes Heil beweist und wohltut seinem Gesalbten, David und seinem Samen ewiglich.

51 μεγαλύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ τῷ δαυιδ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ ἕως αἰῶνος

 

 

 

 

 

Psalm 19

1 לַמְנַצֵּחַ מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 To the chief Musician, A Psalm of David.

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.

1 εις το τελος ψαλμος τω δαυιδ

2 הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבֹוד־אֵל וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ׃

The heavens declare the glory of EL; and the firmament showeth the work of his hands.

 

Die Himmel erzählen die Ehre ELs, und die Feste verkündigt seiner Hände Werk.

2 οι ουρανοι διηγουνται δοξαν θεου ποιησιν δε χειρων αυτου αναγγελλει το στερεωμα

3 יֹום לְיֹום יַבִּיעַ אֹמֶר וְלַיְלָה לְּלַיְלָה יְחַוֶּה־דָּעַת׃

2 Day to day uttereth speech, and night to night showeth knowledge.

 

2 Ein Tag sagt's dem andern, und eine Nacht tut's kund der andern.

 

3 ημερα τη ημερα ερευγεται ρημα και νυξ νυκτι αναγγελλει γνωσιν

 

4 אֵין־אֹמֶר וְאֵין דְּבָרִים בְּלִי נִשְׁמָע קֹולָם׃

3 There is no speech nor language, where their voice is not heard.

 

3 Es ist keine Sprache noch Rede, da man nicht ihre Stimme höre.

 

4 ουκ εισιν λαλιαι ουδε λογοι ων ουχι ακουονται αι φωναι αυτων

 

5 בְּכָל־הָאָרֶץ יָצָא קַוָּם וּבִקְצֵה תֵבֵל מִלֵּיהֶם לַשֶּׁמֶשׁ שָׂם־אֹהֶל בָּהֶם׃

4 Their line hath gone out through all the earth, and their words to the end of the world. In them hath he set a tabernacle for the sun,

 

4 Ihre Schnur geht aus in alle Lande und ihre Rede an der Welt Ende. Er hat der Sonne eine Hütte an ihnen gemacht;

 

5 εις πασαν την γην εξηλθεν ο φθογγος αυτων και εις τα περατα της οικουμενης τα ρηματα αυτων εν τω ηλιω εθετο το σκηνωμα αυτου

 

6 וְהוּא כְּחָתָן יֹצֵא מֵחֻפָּתֹו יָשִׂישׂ כְּגִבֹּור לָרוּץ אֹרַח׃

 

5 Which is as a bridegroom coming out of his chamber, and rejoiceth as a strong man to run a race.

 

5 und dieselbe geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen den Weg.

 

6 και αυτος ως νυμφιος εκπορευομενος εκ παστου αυτου αγαλλιασεται ως γιγας δραμειν οδον αυτου

7 מִקְצֵה הַשָּׁמַיִם מֹוצָאֹו וּתְקוּפָתֹו עַל־קְצֹותָם וְאֵין נִסְתָּר מֵחַמָּתֹו׃

 

6 His going forth is from the end of the heaven, and his circuit to the ends of it: and there is nothing hid from his heat.

6 Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende, und bleibt nichts vor ihrer Hitze verborgen.

7 απ' ακρου του ουρανου η εξοδος αυτου και το καταντημα αυτου εως ακρου του ουρανου και ουκ εστιν ος αποκρυβησεται την θερμην αυτου

 

8 תֹּורַת יְהֹוָה תְּמִימָה מְשִׁיבַת נָפֶשׁ עֵדוּת יְהֹוָה נֶאֱמָנָה מַחְכִּימַת פֶּתִי׃

 

 

7 The law of YEHOVAH is perfect, converting the soul: the testimony of YEHOVAH is sure, making wise the simple.

 

7 Das Gesetz YEHOVAHS ist vollkommen und erquickt die Seele; das Zeugnis YEHOVAHS ist gewiß und macht die Unverständigen weise.

8 ο νομος του κυριου αμωμος επιστρεφων ψυχας η μαρτυρια κυριου πιστη σοφιζουσα νηπια

 

9 פִּקּוּדֵי יְהֹוָה יְשָׁרִים מְשַׂמְּחֵי־לֵב מִצְוַת יְהֹוָה בָּרָה מְאִירַת עֵינָיִם׃

 

8 The statutes of YEHOVAH are right, rejoicing the heart: the commandment of YEHOVAH is pure, enlightening the eyes.

 

8 Die Befehle YEHOVAHS sind richtig und erfreuen das Herz; die Gebote YEHOVAHS sind lauter und erleuchten die Augen.

 

9 τα δικαιωματα κυριου ευθεια ευφραινοντα καρδιαν η εντολη κυριου τηλαυγης φωτιζουσα οφθαλμους

 

10 יִרְאַת יְהֹוָה טְהֹורָה עֹומֶדֶת לָעַד מִשְׁפְּטֵי־יְהֹוָה אֱמֶת צָדְקוּ יַחְדָּו׃

 

9 The fear of YEHOVAH is clean, enduring for ever: the judgments of YEHOVAH are true and righteous altogether.

9 Die Furcht YEHOVAHS ist rein und bleibt ewiglich; die Rechte YEHOVAHS sind wahrhaftig, allesamt gerecht.

 

10 ο φοβος κυριου αγνος διαμενων εις αιωνα αιωνος τα κριματα κυριου αληθινα δεδικαιωμενα επι το αυτο

11 הַנֶּחֱמָדִים מִזָּהָב וּמִפַּז רָב וּמְתוּקִים מִדְּבַשׁ וְנֹפֶת צוּפִים׃

 

10 More to be desired are they than gold, yes, than much fine gold: sweeter also than honey and the honey-comb.

 

10 Sie sind köstlicher denn Gold und viel feines Gold; sie sind süßer denn Honig und Honigseim.

 

11 επιθυμητα υπερ χρυσιον και λιθον τιμιον πολυν και γλυκυτερα υπερ μελι και κηριον

12 גַּם־עַבְדְּךָ נִזְהָר בָּהֶם בְּשָׁמְרָם עֵקֶב רָב׃

 

11 Moreover, by them is thy servant warned: and in keeping of them there is great reward.

 

11 Auch wird dein Knecht durch sie erinnert; und wer sie hält, der hat großen Lohn.

 

12 και γαρ ο δουλος σου φυλασσει αυτα εν τω φυλασσειν αυτα ανταποδοσις πολλη

 

13 שְׁגִיאֹות מִי־יָבִין מִנִּסְתָּרֹות נַקֵּנִי׃

12 Who can understand his errors? cleanse thou me from secret faults.

 

12 Wer kann merken, wie oft er fehlet? Verzeihe mir die verborgenen Fehle!

 

13 παραπτωματα τις συνησει εκ των κρυφιων μου καθαρισον με

 

14 גַּם מִזֵּדִים חֲשֹׂךְ עַבְדֶּךָ אַל־יִמְשְׁלוּ־בִי אָז אֵיתָם וְנִקֵּיתִי מִפֶּשַׁע רָב׃

13 Keep back thy servant also from presumptuous sins; let them not have dominion over me: then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression.

 

13 Bewahre auch deinen Knecht vor den Stolzen, daß sie nicht über mich herrschen, so werde ich ohne Tadel sein und unschuldig bleiben großer Missetat.

 

14 και απο αλλοτριων φεισαι του δουλου σου εαν μη μου κατακυριευσωσιν τοτε αμωμος εσομαι και καθαρισθησομαι απο αμαρτιας μεγαλης

 

15 יִהְיוּ לְרָצֹון אִמְרֵי־פִי וְהֶגְיֹון לִבִּי לְפָנֶיךָ יְהֹוָה צוּרִי וְגֹאֲלִי׃

14 Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in thy sight, YEHOVAH, my strength, and my redeemer.

14 Laß dir wohl gefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, YEHOVAH, mein Fels und mein Erlöser.

15 και εσονται εις ευδοκιαν τα λογια του στοματος μου και η μελετη της καρδιας μου ενωπιον σου δια παντος κυριε βοηθε μου και λυτρωτα μου 

 

 

 

 

 

Psalm 20

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 To the chief Musician. A Psalm of David.

1 Dem Vorsänger. Ein Psalm von David.

 

1 εις το τελος ψαλμος τω δαυιδ

 

2 יַעַנְךָ יְהֹוָה בְּיֹום צָרָה יְשַׂגֶּבְךָ שֵׁם אֱלֹהֵי יַעֲקֹב׃

YEHOVAH answer thee in the day of trouble; the name of the ELOHEY of Jacob protect thee;

 

YEHOVAH erhöre dich am Tage der Drangsal, der Name des ELOHEY Jakobs setze dich in Sicherheit;

2 επακουσαι σου κυριος εν ημερα θλιψεως υπερασπισαι σου το ονομα του θεου ιακωβ

3 יִשְׁלַח־עֶזְרְךָ מִקֹּדֶשׁ וּמִצִּיֹּון יִסְעָדֶךָּ׃

2 May he send thee help from the sanctuary, and strengthen thee out of Zion;

2 Er sende deine Hilfe aus dem Heiligtum, und von Zion aus unterstütze er dich;

 

3 εξαποστειλαι σοι βοηθειαν εξ αγιου και εκ σιων αντιλαβοιτο σου

 

4 יִזְכֹּר כָּל־מִנְחֹתֶךָ וְעֹולָתְךָ יְדַשְּׁנֶה סֶלָה׃

3 Remember all thine oblations, and accept thy burnt-offering; Selah.

 

3 Er gedenke aller deiner Speisopfer, und dein Brandopfer wolle er annehmen! Sela.

4 μνησθειη πασης θυσιας σου και το ολοκαυτωμα σου πιανατω διαψαλμα

5 יִתֶּן־לְךָ כִלְבָבֶךָ וְכָל־עֲצָתְךָ יְמַלֵּא׃

4 Grant thee according to thy heart, and fulfil all thy counsels.

4 Er gebe dir nach deinem Herzen, und alle deine Ratschläge erfülle er!

 

5 δωη σοι κατα την καρδιαν σου και πασαν την βουλην σου πληρωσαι

6 נְרַנְּנָה בִּישׁוּעָתֶךָ וּבְשֵׁם־אֱלֹהֵינוּ נִדְגֹּל יְמַלֵּא יְהֹוָה כָּל־מִשְׁאֲלֹותֶיךָ׃

5 We will triumph in thy salvation, and in the name of ELOHEINUSwill we set up our banners. YEHOVAH fulfil all thy petitions!

5 Jubeln wollen wir über deine Rettung/Heil, und im Namen ELOHEINUS das Panier erheben. YEHOVAH erfülle alle deine Bitten!

 

6 αγαλλιασομεθα εν τω σωτηριω σου και εν ονοματι θεου ημων μεγαλυνθησομεθα πληρωσαι κυριος παντα τα αιτηματα σου

 

7 עַתָּה יָדַעְתִּי כִּי הֹושִׁיעַ יְהֹוָה מְשִׁיחֹו יַעֲנֵהוּ מִשְּׁמֵי קָדְשֹׁו בִּגְבֻרֹות יֵשַׁע יְמִינֹו׃

 

6 Now know I that YEHOVAH saveth his anointed; he answereth him from the heavens of his holiness, with the saving strength of his right hand.

6 Jetzt weiß ich, daß YEHOVAH seinen Gesalbten rettet; aus seinen heiligen Himmeln wird er ihn erhören durch die Machttaten des Heils seiner Rechten.

7 νυν εγνων οτι εσωσεν κυριος τον χριστον αυτου επακουσεται αυτου εξ ουρανου αγιου αυτου εν δυναστειαις η σωτηρια της δεξιας αυτου

8 אֵלֶּה בָרֶכֶב וְאֵלֶּה בַסּוּסִים וַאֲנַחְנוּ בְּשֵׁם־יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ נַזְכִּיר׃

 

7 Some make mention of chariots, and some of horses, but we of the name of YEHOVAH ELOHEINU.

7 Diese gedenken der Wagen und jene der Rosse, wir aber gedenken des Namens YEHOVAHS, ELOHEINU.

 

8 ουτοι εν αρμασιν και ουτοι εν ιπποις ημεις δε εν ονοματι κυριου θεου ημων μεγαλυνθησομεθα

 

9 הֵמָּה כָּרְעוּ וְנָפָלוּ וַאֲנַחְנוּ קַּמְנוּ וַנִּתְעֹודָד׃

8 They are bowed down and fallen; but we are risen and stand upright.

8 Jene krümmen sich und fallen, wir aber stehen und halten uns aufrecht.

9 αυτοι συνεποδισθησαν και επεσαν ημεις δε ανεστημεν και ανωρθωθημεν

 

10 יְהֹוָה הֹושִׁיעָה הַמֶּלֶךְ יַעֲנֵנוּ בְיֹום־קָרְאֵנוּ׃

9 Save, YEHOVAH! Let the king answer us in the day we call.

9 YEHOVAH, rette! Der König erhöre uns am Tage unseres Rufens!

10 κυριε σωσον τον βασιλεα σου και επακουσον ημων εν η αν ημερα επικαλεσωμεθα σε

 

 

 

 

 

 

Psalm 21

1 לַמְנַצֵּחַ מִזְמֹור לְדָוִד׃

1 To the chief Musician, a Psalm of David.

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen.

 

1 εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

2 יְהֹוָה בְּעָזְּךָ יִשְׂמַח־מֶלֶךְ וּבִישׁוּעָתְכָ מַה־יָּגֶיל מְאֹד׃

The king shall joy in thy strength, YEHOVAH; and in thy salvation how greatly shall he rejoice!

 

 YEHOVAH, der König freut sich in deiner Kraft, und wie sehr fröhlich ist er über deine Hilfe!

2 κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα

 

3 תַּאֲוַת לִבֹּו נָתַתָּה לֹּו וַאֲרֶשֶׁת שְׂפָתָיו בַּל־מָנַעְתָּ סֶּלָה׃

2 Thou hast given him his heart's desire, and hast not withheld the request of his lips. Selah.

 

2 Du gibst ihm seines Herzens Wunsch und weigerst nicht, was sein Mund bittet. Sela.

 

3 τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ψυχῆς αὐτο#8166; ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν χειλέων αὐτοῦ οὐκ ἐστέρησας αὐτόν διάψαλμα

 

4 כִּי־תְקַדְּמֶנּוּ בִּרְכֹות טֹוב תָּשִׁית לְרֹאשֹׁו עֲטֶרֶת פָּז׃

3 For thou hast met him with the blessings of goodness: thou hast set a crown of pure gold on his head.

3 Denn du überschüttest ihn mit gutem Segen; du setzt eine goldene Krone auf sein Haupt.

 

4 ὅτι προέφθασας αὐτὸν ἐν εὐλογίαις χρηστότητος ἔθηκας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ στέφανον ἐκ λίθου τιμίου

 

5 חַיִּים שָׁאַל מִמְּךָ נָתַתָּה לֹּו אֹרֶךְ יָמִים עֹולָם וָעֶד׃

4 He asked life of thee, and thou gavest it to him, even length of days for ever and ever.

4 Er bittet Leben von dir; so gibst du ihm langes Leben immer und ewiglich.

5 ζωὴν ᾐτήσατό σε καὶ ἔδωκας αὐτῷ μακρότητα ἡμερῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος

 

6 גָּדֹול כְּבֹודֹו בִּישׁוּעָתֶךָ הֹוד וְהָדָר תְּשַׁוֶּה עָלָיו׃

5 His glory is great in thy salvation: honor and majesty hast thou laid upon him.

 

5 Er hat große Ehre an deiner Hilfe; du legst Lob und Schmuck auf ihn.

 

6 μεγάλη ἡ δόξα αὐτοῦ ἐν τῷ σωτηρίῳ σου δόξαν καὶ μεγαλοπρέπειαν ἐπιθήσεις ἐπ' αὐτόν

 

7 כִּי־תְשִׁיתֵהוּ בְרָכֹות לָעַד תְּחַדֵּהוּ בְשִׂמְחָה אֶת־פָּנֶיךָ׃

6 For thou hast made him most blessed for ever: thou hast made him exceeding glad with thy countenance.

 

6 Denn du setzest ihn zum Segen ewiglich; du erfreuest ihn mit Freude vor deinem Antlitz.

 

7 ὅτι δώσεις αὐτῷ εὐλογίαν εἰς αἰῶνα αἰῶνος εὐφρανεῖς αὐτὸν ἐν χαρᾷ μετὰ τοῦ προσώπου σου

 

8 כִּי־הַמֶּלֶךְ בֹּטֵחַ בַּיהוָה וּבְחֶסֶד עֶלְיֹון בַּל־יִמֹּוט׃

7 For the king trusteth in YEHOVAH, and through the mercy of the most High he shall not be moved.

 

7 Denn der König hofft auf YEHOVAH und wird durch die Güte YEHOVAHS fest bleiben.

 

8 ὅτι ὁ βασιλεὺς ἐλπίζει ἐπὶ κύριον καὶ ἐν τῷ ἐλέει τοῦ ὑψίστου οὐ μὴ σαλευθῇ

 

9 תִּמְצָא יָדְךָ לְכָל־אֹיְבֶיךָ יְמִינְךָ תִּמְצָא שֹׂנְאֶיךָ׃

8 Thy hand shall find out all thy enemies: thy right hand shall find out those that hate thee.

8 Deine Hand wird finden alle deine Feinde; deine Rechte wird finden, die dich hassen.

9 εὑρεθείη ἡ χείρ σου πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς σου ἡ δεξιά σου εὕροι πάντας τοὺς μισοῦντάς σε

 

10 תְּשִׁיתֵמֹו כְּתַנּוּר אֵשׁ לְעֵת פָּנֶיךָ יְהֹוָה בְּאַפֹּו יְבַלְּעֵם וְתֹאכְלֵם אֵשׁ׃

 

9 Thou shalt make them as a fiery oven in the time of thy anger: YEHOVAH shall swallow them up in his wrath, and the fire shall devour them.

9 Du wirst sie machen wie ein Feuerofen, wenn du dreinsehen wirst; YEHOVAH wird sie verschlingen in seinem Zorn; Feuer wird sie fressen.

10 θήσεις αὐτοὺς ὡς κλίβανον πυρὸς εἰς καιρὸν τοῦ προσώπου σου κύριος ἐν ὀργῇ αὐτοῦ συνταράξει αὐτούς καὶ καταφάγεται αὐτοὺς πῦρ

 

11 פִּרְיָמֹו מֵאֶרֶץ תְּאַבֵּד וְזַרְעָם מִבְּנֵי אָדָם׃

10 Their fruit shalt thou destroy from the earth, and their seed from among the children of men.

10 Ihre Frucht wirst du umbringen vom Erdboden und ihren Samen von den Menschenkindern.

11 τὸν καρπὸν αὐτῶν ἀπὸ γῆς ἀπολεῖς καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν ἀπὸ υἱῶν ἀνθρώπων

 

12 כִּי־נָטוּ עָלֶיךָ רָעָה חָשְׁבוּ מְזִמָּה בַּל־יוּכָלוּ׃

 

11 For they intended evil against thee: they imagined a mischievous device, which they are not able to perform.

11 Denn sie gedachten dir Übles zu tun und machten Anschläge, die sie nicht konnten ausführen.

12 ὅτι ἔκλιναν εἰς σὲ κακά διελογίσαντο βουλήν ἣν οὐ μὴ δύνωνται στῆσαι

 

13 כִּי תְּשִׁיתֵמֹו שֶׁכֶם בְּמֵיתָרֶיךָ תְּכֹוןֵן עַל־פְּנֵיהֶם׃

 

12 Therefore shalt thou make them turn their back, when thou shalt make ready thy arrows upon thy strings against the face of them.

 

12 Denn du wirst machen, daß sie den Rücken kehren; mit deiner Sehne wirst du gegen ihr Antlitz zielen.

13 ὅτι θήσεις αὐτοὺς νῶτον ἐν τοῖς περιλοίποις σου ἑτοιμάσεις τὸ πρόσωπον αὐτῶν

14 רוּמָה יְהֹוָה בְעֻזֶּךָ נָשִׁירָה וּנְזַמְּרָה גְּבוּרָתֶךָ׃ 

13 Be thou exalted, YEHOVAH, in thy own strength: so will we sing and praise thy power.

13 YEHOVAH, erhebe dich in deiner Kraft, so wollen wir singen und loben deine Macht.

14 ὑψώθητι κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου ᾄσομεν καὶ ψαλοῦμεν τὰς δυναστείας σου

 

 

 

 

 

Psalm 22

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ עַל־אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמֹור לְדָוִד׃

For the director of music. To the tune of “The Doe of the Morning.” A psalm of David.

 

1 Ein Psalm Davids, vorzusingen; von der Hinde, die früh gejagt wird.

 

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

2 אֵלִי אֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי רָחֹוק מִישׁוּעָתִי דִּבְרֵי שַׁאֲגָתִי׃

 

1 ELI, ELI, why hast thou forsaken me? why art thou so far from helping me, and from the words of my roaring?

 

ELI, ELI, warum hast du mich verlassen? ich heule; aber meine Hilfe ist ferne.

 

 

2 ὁ θεὸς ὁ θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου

 

3 אֱלֹהַי אֶקְרָא יֹוםָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא־דוּמִיָּה לִי׃

2 ELOHAY, I cry in the day time, but thou hearest not; and in the night season, and am not silent.

2 ELOHAY, des Tages rufe ich, so antwortest du nicht; und des Nachts schweige ich auch nicht.

 

3 ὁ θεός μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί

 

4 וְאַתָּה קָדֹושׁ יֹושֵׁב תְּהִלֹּות יִשְׂרָאֵל׃

 

3 But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel.

 

3 Aber du bist heilig, der du wohnst unter dem Lobe Israels.

 

4 σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς ὁ ἔπαινος ισραηλ

 

5 בְּךָ בָּטְחוּ אֲבֹתֵינוּ בָּטְחוּ וַתְּפַלְּטֵמֹו׃

4 Our fathers trusted in thee: they trusted, and thou didst delyver them.

 

4 Unsre Väter hofften auf dich; und da sie hofften, halfst du ihnen aus.

 

5 ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ ἐρρύσω αὐτούς

 

6 אֵלֶיךָ זָעֲקוּ וְנִמְלָטוּ בְּךָ בָטְחוּ וְלֹא־בֹושׁוּ׃

5 They cried unto thee, and were delyvered: they trusted in thee, and were not confounded.

 

5 Zu dir schrien sie und wurden errettet; sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden.

 

6 πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησαν

 

7 וְאָנֹכִי תֹולַעַת וְלֹא־אִישׁ חֶרְפַּת אָדָם וּבְזוּי עָם׃

6 But I am a worm, and no man; a reproach of men, and despised of the people.

 

6 Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und Verachtung des Volks.

 

7 ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦ

 

8 כָּל־רֹאַי יַלְעִגוּ לִי יַפְטִירוּ בְשָׂפָה יָנִיעוּ רֹאשׁ׃

 

7 All they that see me laugh me to scorn: they shoot out the lip, they shake the head, saying,

 

7 Alle, die mich sehen, spotten mein, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf:

 

8 πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν ἐκίνησαν κεφαλήν

 

9 גֹּל אֶל־יְהֹוָה יְפַלְּטֵהוּ יַצִּילֵהוּ כִּי חָפֵץ בֹּו׃

 

8 He trusted on YEHOVAH that he would delyver him: let him delyver him, seeing he Delighted in him.

 

8 "Er klage es YEHOVAH; der helfe ihm aus und errette ihn, hat er Lust zu ihm."

 

 

9 ἤλπισεν ἐπὶ κύριον ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει αὐτόν

 

 

10 כִּי־אַתָּה גֹחִי מִבָּטֶן מַבְטִיחִי עַל־שְׁדֵי אִמִּי׃

 

9 But thou art he that took me out of the womb: thou didst make me hope when I was upon my mother's breasts.

 

9 Denn du hast mich aus meiner Mutter Leib gezogen; du warst meine Zuversicht, da ich noch an meiner Mutter Brüsten war.

 

10 ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου

 

 

11 עָלֶיךָ הָשְׁלַכְתִּי מֵרָחֶם מִבֶּטֶן אִמִּי אֵלִי אָתָּה׃

 

10 I was cast upon thee from the womb: thou art eli from my mother's belly.

 

10 Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an; du bist eli von meiner Mutter Schoß an.

 

11 ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύ

 

12 אַל־תִּרְחַק מִמֶּנִּי כִּי־צָרָה קְרֹובָה כִּי־אֵין עֹוזֵר׃

11 Be not far from me; for trouble is near; for there is none to help.

 

11 Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe; denn es ist hier kein Helfer.

 

12 μὴ ἀποστῇς ἀπ' ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν

 

13 סְבָבוּנִי פָּרִים רַבִּים אַבִּירֵי בָשָׁן כִּתְּרוּנִי׃

 

12 Many bulls have compassed me: strong bulls of Bashan have beset me round.

 

12 Große Farren haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt.

 

13 περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι πίονες περιέσχον με

 

14 פָּצוּ עָלַי פִּיהֶם אַרְיֵה טֹרֵף וְשֹׁאֵג׃

13 They gaped upon me with their mouths, as a ravening and a roaring lion.

 

13 Ihren Rachen sperren sie auf gegen mich wie ein brüllender und reißender Löwe.

 

14 ἤνοιξαν ἐπ' ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενος

 

15 כַּמַּיִם נִשְׁפַּכְתִּי וְהִתְפָּרְדוּ כָּל־עַצְמֹותָי הָיָה לִבִּי כַּדֹּונָג נָמֵס בְּתֹוךְ מֵעָי׃

 

14 I am poured out like water, and all my bones are out of joint: my heart is like wax; it is melted in the midst of my bowels.

 

14 Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt; mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs.

 

15 ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μου

 

16 יָבֵשׁ כַּחֶרֶשׂ כֹּחִי וּלְשֹׁונִי מֻדְבָּק מַלְקֹוחָי וְלַעֲפַר־מָוֶת תִּשְׁפְּתֵנִי׃

 

15 My strength is dried up like a potsherd; and my tongue cleaveth to my jaws; and thou hast brought me into the dust of death.

 

15 Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in des Todes Staub.

 

16 ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με

 

17 כִּי סְבָבוּנִי כְּלָבִים עֲדַת מְרֵעִים הִקִּיפוּנִי כָּאֲרִי יָדַי וְרַגְלָי׃

 

16 For dogs have compassed me: the assembly of the wicked have inclosed me: they pierced my hands and my feet.

 

16 Denn die Hunde haben mich umgeben, und der Bösen Rotte hat mich umringt; sie haben meine Hände und Füße durchgraben.

 

17 ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας

 

18 אֲסַפֵּר כָּל־עַצְמֹותָי הֵמָּה יַבִּיטוּ יִרְאוּ־בִי׃

 

17 I may tell all my bones: they look and stare upon me.

 

17 Ich kann alle meine Gebeine zählen; aber sie schauen und sehen ihre Lust an mir.

 

18 ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με

 

19 יְחַלְּקוּ בְגָדַי לָהֶם וְעַל־לְבוּשִׁי יַפִּילוּ גֹורָל׃

 

18 They part my garments among them, and cast lots upon my vesture.

 

18 Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand.

 

19 διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον

 

20 וְאַתָּה יְהֹוָה אַל־תִּרְחָק אֱיָלוּתִי לְעֶזְרָתִי חוּשָׁה׃

19 But be not thou far from me, YEHOVAH: O my strength, haste thee to help me.

 

19 Aber du, YEHOVAH, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu helfen!

 

20 σὺ δέ κύριε μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχες

 

21 הַצִּילָה מֵחֶרֶב נַפְשִׁי מִיַּד־כֶּלֶב יְחִידָתִי׃

20 Deliver my soul from the sword; my darling from the power of the dog.

 

20 Errette meine Seele vom Schwert, meine einsame von den Hunden!

 

21 ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μου

 

22 הֹושִׁיעֵנִי מִפִּי אַרְיֵה וּמִקַּרְנֵי רֵמִים עֲנִיתָנִי׃

21 Save me from the lion's mouth: for thou hast heard me from the horns of the unicorns.

 

21 Hilf mir aus dem Rachen des Löwen und errette mich von den Einhörnern!

 

22 σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μου

 

23 אֲסַפְּרָה שִׁמְךָ לְאֶחָי בְּתֹוךְ קָהָל אֲהַלְלֶךָּ׃

22 I will declare thy name unto my brethren: in the midst of the congregation will I praise thee.

 

22 Ich will deinen Namen predigen meinen Brüdern; ich will dich in der Gemeinde rühmen.

 

23 διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε

 

24 יִרְאֵי יְהֹוָה הַלְלוּהוּ כָּל־זֶרַע יַעֲקֹב כַּבְּדוּהוּ וְגוּרוּ מִמֶּנּוּ כָּל־זֶרַע יִשְׂרָאֵל׃

23 Ye that fear YEHOVAH, praise him; all ye the seed of Jacob, glorify him; and fear him, all ye the seed of Israel.

 

23 Rühmet YEHOVAH, die ihr ihn fürchtet; es ehre ihn aller Same Jakobs, und vor ihm scheue sich aller Same Israels.

 

24 οἱ φοβούμενοι κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἅπαν τὸ σπέρμα ιακωβ δοξάσατε αὐτόν φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα ισραηλ

 

25 כִּי לֹא־בָזָה וְלֹא שִׁקַּץ עֱנוּת עָנִי וְלֹא־הִסְתִּיר פָּנָיו מִמֶּנּוּ וּבְשַׁוְּעֹו אֵלָיו שָׁמֵעַ׃

 

 

24 For he hath not despised nor abhorred the affliction of the afflicted; neither hath he hid his face from him; but when he cried unto him, he heard.

 

24 Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte er's.

 

25 ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ' ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μου

 

26 מֵאִתְּכָ תְהִלָּתִי בְּקָהָל רָב נְדָרַי אֲשַׁלֵּם נֶגֶד יְרֵאָיו׃

 

25 My praise shall be of thee in the great congregation: I will pay my vows before them that fear him.

 

25 Dich will ich preisen in der großen Gemeinde; ich will mein Gelübde bezahlen vor denen, die ihn fürchten.

 

26 παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόν

 

27 יֹאכְלוּ עֲנָוִים וְיִשְׂבָּעוּ יְהַלְלוּ יְהֹוָה דֹּרְשָׁיו יְחִי לְבַבְכֶם לָעַד׃

 

26 The meek shall eat and be satisfied: they shall praise YEHOVAH that seek him: your heart shall live for ever.

 

26 Die Elenden sollen essen, daß sie satt werden; und die nach YEHOVAH fragen, werden ihn preisen; euer Herz soll ewiglich leben.

 

27 φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνος

 

28 יִזְכְּרוּ וְיָשֻׁבוּ אֶל־יְהֹוָה כָּל־אַפְסֵי־אָרֶץ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ כָּל־מִשְׁפְּחֹות גֹּויִם׃

 

27 All the ends of the world shall remember and turn unto the YEHOVAH: and all the kindreds of the nations shall worship before thee.

 

27 Es werden gedenken und sich zu YEHOVAH bekehren aller Welt Enden und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Heiden.

 

 

28 μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν

 

29 כִּי לַיהֹוָה הַמְּלוּכָה וּמֹשֵׁל בַּגֹּויִם׃

 

28 For the kingdom is the YEHOVAH’S: and he is the governor among the nations.

 

28 Denn YEHOVAHS ist das Reich, und er herrscht unter den Heiden.

 

29 ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶν

 

 

30 אָכְלוּ וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ כָּל־דִּשְׁנֵי־אֶרֶץ לְפָנָיו יִכְרְעוּ כָּל־יֹורְדֵי עָפָר וְנַפְשֹׁו לֹא חִיָּה׃

 

29 All they that be fat upon earth shall eat and worship: all they that go down to the dust shall bow before him: and none can keep alive his own soul.

 

29 Alle Fetten auf Erden werden essen und anbeten; vor ihm werden die Knie beugen alle, die im Staub liegen, und die, so kümmerlich leben.

 

30 ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇ

 

31 זֶרַע יַעַבְדֶנּוּ יְסֻפַּר לַאדֹנָי לַדֹּור׃

30 A seed shall serve him; it shall be accounted YEHOVAH for a generation.

30 Er wird einen Samen haben, der ihm dient; von YEHOVAH wird man verkündigen zu Kindeskind.

31 καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένη

 

32 יָבֹאוּ וְיַגִּידוּ צִדְקָתֹו לְעַם נֹולָד כִּי עָשָׂה׃

31 They shall come, and shall declare his righteousness unto a people that shall be born, that he hath done this.

 

 

 

 

31 Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit predigen dem Volk, das geboren wird, daß er's getan hat.

32 καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὅτι ἐποίησεν ὁ κύριος

 

 

Psalm 23

 

  

1 מִזְמֹור לְדָוִד

1 A Psalm of David.

1 Ein Psalm Davids.

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ

 

 יְהֹוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר׃

YEHOVAH is my shepherd; I shall not want.

YEHOVAH ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.

κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει

2 בִּנְאֹות דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל־מֵי מְנֻחֹות יְנַהֲלֵנִי׃

2 He maketh me to lie down in green pastures: he leadeth me beside the still waters.

2 Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser.

2 εἰς τόπον χλόης ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέν με

 

3 נַפְשִׁי יְשֹׁובֵב יַנְחֵנִי בְמַעְגְּלֵי־צֶדֶק לְמַעַן שְׁמֹו׃

3 He restoreth my soul: he leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake.

3 Er erquicket meine Seele; er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.

3 τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν ὡδήγησέν με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ

 

4 גַּם כִּי־אֵלֵךְ בְּגֵיא צַלְמָוֶת לֹא־אִירָא רָע כִּי־אַתָּה עִמָּדִי שִׁבְטְךָ וּמִשְׁעַנְתֶּךָ הֵמָּה יְנַחֲמֻנִי׃

4 Yes, though I walk through the valley of the shades of death, I will fear no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they comfort me.

4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich.

4 ἐὰν γὰρ καὶ πορευθῶ ἐν μέσῳ σκιᾶς θανάτου οὐ φοβηθήσομαι κακά ὅτι σὺ μετ' ἐμοῦ εἶ ἡ ῥάβδος σου καὶ ἡ βακτηρία σου αὐταί με παρεκάλεσαν

 

5 תַּעֲרֹךְ לְפָנַי שֻׁלְחָן נֶגֶד צֹרְרָי דִּשַּׁנְתָּ בַשֶּׁמֶן רֹאשִׁי כֹּוסִי רְוָיָה׃

 

5 Thou preparest a table before me in the presence of my enemies: thou anointest my head with oil; my cup runneth over.

 

5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.

 

5 ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν ἐξ ἐναντίας τῶν θλιβόντων με ἐλίπανας ἐν ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου καὶ τὸ ποτήριόν σου μεθύσκον ὡς κράτιστον

 

6 אַךְ טֹוב וָחֶסֶד יִרְדְּפוּנִי כָּל־יְמֵי חַיָּי וְשַׁבְתִּי בְּבֵית־יְהֹוָה לְאֹרֶךְ יָמִים׃ ים׃

6 Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life: and I will dwell in the house of YEHOVAH for ever.

6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause YEHOVAHS immerdar.

6 καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξεταί με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου καὶ τὸ κατοικεῖν με ἐν οἴκῳ κυρίου εἰς μακρότητα ἡμερῶν

 

 

 

Kapitel 24

 

 

 

1 לְדָוִד מִזְמֹור לַיהוָה הָאָרֶץ וּמְלֹואָהּ תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ׃

 

1 A Psalm of David. YEHOVAH‘S, is the earth with all its wealth; the world and all the people living in it.

 

 

1 Ein Psalm von David. YEHOVAHS ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen.

 

1 ψαλμος τω δαυιδ της μιας σαββατων του κυριου η γη και το πληρωμα αυτης η οικουμενη και παντες οι κατοικουντες εν αυτη

 

2 כִּי־הוּא עַל־יַמִּים יְסָדָהּ וְעַל־נְהָרֹות יְכֹונְנֶהָ׃

 

2 For by him it was based on the seas, and made strong on the deep rivers.

 

2 Denn er, er hat sie gegründet über Meeren, und über Strömen sie festgestellt.

 

2 αυτος επι θαλασσων εθεμελιωσεν αυτην και επι ποταμων ητοιμασεν αυτην

 

3 מִי־יַעֲלֶה בְהַר־יְהֹוָה וּמִי־יָקוּם בִּמְקֹום קָדְשֹׁו׃

 

3 Who may go up into the hill of YEHOVAH? and who may come into his holy place?

 

3 Wer wird steigen auf den Berg YEHOVAHS, und wer wird stehen an seiner heiligen Stätte?

 

3 τις αναβησεται εις το ορος του κυριου και τις στησεται εν τοπω αγιω αυτου

 

4 נְקִי כַפַּיִם וּבַר־לֵבָב אֲשֶׁר לֹא־נָשָׂא לַשָּׁוְא נַפְשִׁי וְלֹא נִשְׁבַּע לְמִרְמָה׃

 

4 He who has clean hands and a true heart; whose desire has not gone out to foolish things, who has not taken a false oath.

 

4 Der unschuldiger Hände und reinen Herzens ist, der nicht zur Falschheit erhebt seine Seele und nicht schwört zum Truge.

 

4 αθωος χερσιν και καθαρος τη καρδια ος ουκ ελαβεν επι ματαιω την ψυχην αυτου και ουκ ωμοσεν επι δολω τω πλησιον αυτου

 

5 יִשָּׂא בְרָכָה מֵאֵת יְהֹוָה וּצְדָקָה מֵאֱלֹהֵי יִשְׁעֹו׃

 

5 He will have blessing from YEHOVAH, and righteousness from the ELOHEY of his salvation.  

 

5 Er wird Segen empfangen von YEHOVAH, und Gerechtigkeit von dem ELOHEY seines Heils.

 

5 ουτος λημψεται ευλογιαν παρα κυριου και ελεημοσυνην παρα θεου σωτηρος αυτου

 

6 זֶה דֹּור דֹּרְשֹׁו מְבַקְשֵׁי פָנֶיךָ יַעֲקֹב סֶלָה׃

 

6 This is the generation of those whose hearts are turned to you, even to your face of Jacob. Selah.

6 Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen Jakob. Sela.

6 αυτη η γενεα ζητουντων αυτον ζητουντων το προσωπον του θεου ιακωβ διαψαλμα

 

7 שְׂאוּ שְׁעָרִים רָאשֵׁיכֶם וְהִנָּשְׂאוּ פִּתְחֵי עֹולָם וְיָבֹוא מֶלֶךְ הַכָּבֹוד׃

 

 

7 Let your heads be lifted up, O doors; be lifted up, you eternal doors: that the King of glory may come in.

 

7 Erhebet, ihr Tore, eure Häupter, und erhebet euch, ewige Pforten, daß einziehe der König der Herrlichkeit!

 

7 αρατε πυλας οι αρχοντες υμων και επαρθητε πυλαι αιωνιοι και εισελευσεται ο βασιλευς της δοξης

 

8 מִי זֶה מֶלֶךְ הַכָּבֹוד יְהֹוָה עִזּוּז וְגִבֹּור יְהֹוָה גִּבֹּור מ