Bible

 

 

  

Psalms Book 3 / Psalmen Buch 3

 

Psalm 73

 

 

 

1 מִזְמֹור לְאָסָף אַךְ טֹוב לְיִשְׂרָאֵל אֱלֹהִים לְבָרֵי לֵבָב׃

1 A Psalm of Asaph. Surely ELOHIM is good to Israel, Even to such as are pure in heart.

1 Ein Psalm; von Asaph. Fürwahr, ELOHIM ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind.

1 ψαλμὸς τῷ ασαφ ὡς ἀγαθὸς τῷ ισραηλ ὁ θεός τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ

2 וַאֲנִי כִּמְעַט נָטוּי רַגְלָי כְּאַיִן שֻׁפְּכָה אֲשֻׁרָי׃

2 But as for me, my feet were almost gone; My steps had well nigh slipped.

2 Ich aber, wenig fehlte, so wären meine Füße abgewichen, um nichts wären ausgeglitten meine Schritte.

2 ἐμοῦ δὲ παρὰ μικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες παρ' ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου

3 כִּי־קִנֵּאתִי בַּהֹולְלִים שְׁלֹום רְשָׁעִים אֶרְאֶה׃

3 For I was envious at the arrogant, When I saw the prosperity of the wicked.

3 Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich sah die Wohlfahrt der Gesetzlosen.

3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην ἁμαρτωλῶν θεωρῶν

4 כִּי אֵין חַרְצֻבֹּות לְמֹותָם וּבָרִיא אוּלָם׃

4 For there are no pangs in their death; But their strength is firm.

4 Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tode, und wohlgenährt ist ihr Leib.

4 ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνάνευσις τῷ θανάτῳ αὐτῶν καὶ στερέωμα ἐν τῇ μάστιγι αὐτῶν

5 בַּעֲמַל אֱנֹושׁ אֵינֵמֹו וְעִם־אָדָם לֹא יְנֻגָּעוּ׃

5 They are not in trouble as other men; Neither are they plagued like other men.

5 Nicht sind sie im Ungemach der Sterblichen, und mit den Menschen werden sie nicht geplagt.

5 ἐν κόποις ἀνθρώπων οὐκ εἰσὶν καὶ μετὰ ἀνθρώπων οὐ μαστιγωθήσονται

 

6 לָכֵן עֲנָקַתְמֹו גַאֲוָה יַעֲטָף־שִׁית חָמָס לָמֹו׃

6 Therefore pride is as a chain about their neck; Violence covereth them as a garment.

6 Deshalb umgibt sie der Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand.

6 διὰ τοῦτο ἐκράτησεν αὐτοὺς ἡ ὑπερηφανία περιεβάλοντο ἀδικίαν καὶ ἀσέβειαν αὐτῶν

7 יָצָא מֵחֵלֶב עֵינֵמֹו עָבְרוּ מַשְׂכִּיֹּות לֵבָב׃

 

 7 Their eyes stand out with fatness: They have more than heart could wish.

7 Es tritt aus dem Fett hervor ihr Auge; sie wallen über in den Einbildungen des Herzens.

7 ἐξελεύσεται ὡς ἐκ στέατος ἡ ἀδικία αὐτῶν διήλθοσαν εἰς διάθεσιν καρδίας

8 יָמִיקוּ וִידַבְּרוּ בְרָע עֹשֶׁק מִמָּרֹום יְדַבֵּרוּ׃

8 They scoff, and in wickedness utter oppression: They speak loftily.

8 Sie höhnen und reden in Bosheit von Bedrückung; von oben herab reden sie.

8 διενοήθησαν καὶ ἐλάλησαν ἐν πονηρίᾳ ἀδικίαν εἰς τὸ ὕψος ἐλάλησαν

9 שַׁתּוּ בַשָּׁמַיִם פִּיהֶם וּלְשֹׁונָם תִּהֲלַךְ בָּאָרֶץ׃

9 They have set their mouth in the heavens, And their tongue walketh through the earth.

9 Sie setzen in den Himmel ihren Mund, und ihre Zunge wandelt auf der Erde.

9 ἔθεντο εἰς οὐρανὸν τὸ στόμα αὐτῶν καὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν διῆλθεν ἐπὶ τῆς γῆς

10 לָכֵן יָשִׁיב עַמֹּו הֲלֹם וּמֵי מָלֵא יִמָּצוּ לָמֹו׃

 

10 Therefore his people return hither: And waters of a full cup are drained by them.

10 Deshalb wendet sich hierher sein Volk, und Wasser in Fülle wird von ihnen geschlürft.

10 διὰ τοῦτο ἐπιστρέψει ὁ λαός μου ἐνταῦθα καὶ ἡμέραι πλήρεις εὑρεθήσονται αὐτοῖς

11 וְאָמְרוּ אֵיכָה יָדַע־אֵל וְיֵשׁ דֵּעָה בְעֶלְיֹון׃

11 And they say, How doth EL know? And is there knowledge in the Most High?

11 Und sie sprechen: Wie wüßte es EL, und wie sollte Wissen sein bei dem Höchsten?

11 καὶ εἶπαν πῶς ἔγνω ὁ θεός καὶ εἰ ἔστιν γνῶσις ἐν τῷ ὑψίστῳ

12 הִנֵּה־אֵלֶּה רְשָׁעִים וְשַׁלְוֵי עֹולָם הִשְׂגּוּ־חָיִל׃

12 Behold, these are the wicked; And, being alway at ease, they increase in riches.

12 Siehe, diese sind Gesetzlose, und, immerdar sorglos, erwerben sie sich Vermöge.

12 ἰδοὺ οὗτοι ἁμαρτωλοὶ καὶ εὐθηνοῦνται εἰς τὸν αἰῶνα κατέσχον πλούτου

13 אַךְ־רִיק זִכִּיתִי לְבָבִי וָאֶרְחַץ בְּנִקָּיֹון כַּפָּי׃

 

13 Surely in vain have I cleansed my heart, And washed my hands in innocency;

13 Fürwahr, vergebens habe ich mein Herz gereinigt, und in Unschuld gewaschen meine Hände.

13 καὶ εἶπα ἄρα ματαίως ἐδικαίωσα τὴν καρδίαν μου καὶ ἐνιψάμην ἐν ἀθῴοις τὰς χεῖράς μου

14 וָאֱהִי נָגוּעַ כָּל־הַיֹּום וְתֹוכַחְתִּי לַבְּקָרִים׃

 

14 For all the day long have I been plagued, And chastened every morning.

14 Da ich ja geplagt ward den ganzen Tag, und alle Morgen meine Züchtigung da war.

14 καὶ ἐγενόμην μεμαστιγωμένος ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὁ ἔλεγχός μου εἰς τὰς πρωίας

15 אִם־אָמַרְתִּי אֲסַפְּרָה כְמֹו הִנֵּה דֹור בָּנֶיךָ בָגָדְתִּי׃

 

15 If I had said, I will speak thus; Behold, I had dealt treacherously with the generation of thy children.

15 Wenn ich gesagt hätte: Ich will ebenso reden, siehe, so wäre ich treulos gewesen dem Geschlecht deiner Söhne.

15 εἰ ἔλεγον διηγήσομαι οὕτως ἰδοὺ τῇ γενεᾷ τῶν υἱῶν σου ἠσυνθέτηκα

16 וָאֲחַשְּׁבָה לָדַעַת זֹאת עָמָל הִיא בְעֵינָי׃

 

16 When I thought how I might know this, It was too painful for me;

16 Da dachte ich nach, um dieses zu begreifen: eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen;

16 καὶ ὑπέλαβον τοῦ γνῶναι τοῦτο κόπος ἐστὶν ἐναντίον μου

17 עַד־אָבֹוא אֶל־מִקְדְּשֵׁי־אֵל אָבִינָה לְאַחֲרִיתָם׃

 

17 Until I went into the sanctuary of EL, And considered their latter end.

17 bis ich hineinging in die Heiligtümer ELS und jener Ende gewahrte.

17 ἕως εἰσέλθω εἰς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ καὶ συνῶ εἰς τὰ ἔσχατα αὐτῶν

18 אַךְ בַּחֲלָקֹות תָּשִׁית לָמֹו הִפַּלְתָּם לְמַשּׁוּאֹות׃

 

18 Surely thou settest them in slippery places: Thou castest them down to destruction.

18 Fürwahr, auf schlüpfrige Örter setzest du sie, stürzest sie hin zu Trümmern.

18 πλὴν διὰ τὰς δολιότητας ἔθου αὐτοῖς κατέβαλες αὐτοὺς ἐν τῷ ἐπαρθῆναι

19 אֵיךְ הָיוּ לְשַׁמָּה כְרָגַע סָפוּ תַמּוּ מִן־בַּלָּהֹות׃

19 How are they become a desolation in a moment! They are utterly consumed with terrors.

 

19 Wie sind sie so plötzlich verwüstet, haben ein Ende genommen, sind umgekommen durch Schrecknisse!

19 πῶς ἐγένοντο εἰς ἐρήμωσιν ἐξάπινα ἐξέλιπον ἀπώλοντο διὰ τὴν ἀνομίαν αὐτῶν

20 כַּחֲלֹום מֵהָקִיץ אֲדֹנָי בָּעִיר צַלְםָם תִּבְזֶה׃

 

20 As a dream when one awaketh, So, ADONAY, when thou awakest, thou wilt despise their image.

20 Wie einen Traum nach dem Erwachen wirst du, ADONAY, beim Aufwachen ihr Bild verachten.

20 ὡσεὶ ἐνύπνιον ἐξεγειρομένου κύριε ἐν τῇ πόλει σου τὴν εἰκόνα αὐτῶν ἐξουδενώσεις

21 כִּי יִתְחַמֵּץ לְבָבִי וְכִלְיֹותַי אֶשְׁתֹּוןָן׃

 

21 For my soul was grieved, And I was pricked in my heart:

21 Als mein Herz sich erbitterte und es mich in meinen Nieren stach,

21 ὅτι ἐξεκαύθη ἡ καρδία μου καὶ οἱ νεφροί μου ἠλλοιώθησαν

22 וַאֲנִי־בַעַר וְלֹא אֵדָע בְּהֵמֹות הָיִיתִי עִמָּךְ׃

22 So brutish was I, and ignorant; I was as a beast before thee.

 

22 da war ich dumm und wußte nichts; ein Tier war ich bei dir.

 

22 καὶ ἐγὼ ἐξουδενωμένος καὶ οὐκ ἔγνων κτηνώδης ἐγενόμην παρὰ σοί

 

23 וַאֲנִי תָמִיד עִמָּךְ אָחַזְתָּ בְּיַד־יְמִינִי׃

23 Nevertheless I am continually with thee: Thou hast holden my right hand.

23 Doch ich bin stets bei dir: du hast mich erfaßt bei meiner rechten Hand

23 καὶ ἐγὼ διὰ παντὸς μετὰ σοῦ ἐκράτησας τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου

24 בַּעֲצָתְךָ תַנְחֵנִי וְאַחַר כָּבֹוד תִּקָּחֵנִי׃

24 Thou wilt guide me with thy counsel, And afterward receive me to glory.

24 durch deinen Rat wirst du mich leiten, und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen.

24 ἐν τῇ βουλῇ σου ὡδήγησάς με καὶ μετὰ δόξης προσελάβου με

25 מִי־לִי בַשָּׁמָיִם וְעִמְּךָ לֹא־חָפַצְתִּי בָאָרֶץ׃

25 Whom have I in heaven but thee? And there is none upon earth that I desire besides thee.

25 Wen habe ich im Himmel? Und neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde.

25 τί γάρ μοι ὑπάρχει ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ παρὰ σοῦ τί ἠθέλησα ἐπὶ τῆς γῆς

26 כָּלָה שְׁאֵרִי וּלְבָבִי צוּר־לְבָבִי וְחֶלְקִי אֱלֹהִים לְעֹולָם׃

26 My flesh and my heart faileth; But ELOHIM is the strength of my heart and my portion for ever.

26 Vergeht mein Fleisch und mein Herz, meines Herzens Fels und mein Teil ist ELOHIM auf ewig.

26 ἐξέλιπεν ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ὁ θεὸς τῆς καρδίας μου καὶ ἡ μερίς μου ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα

 

27 כִּי־הִנֵּה רְחֵקֶיךָ יֹאבֵדוּ הִצְמַתָּה כָּל־זֹונֶה מִמֶּךָּ׃

27 For, lo, they that are far from thee shall perish: Thou hast destroyed all them that play the harlot, departing from thee.

27 Denn siehe, es werden umkommen, die dir ferne sind; du vertilgst alle, die buhlerisch von dir abweichen.

27 ὅτι ἰδοὺ οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ σοῦ ἀπολοῦνται ἐξωλέθρευσας πάντα τὸν πορνεύοντα ἀπὸ σοῦ

28 וַאֲנִי קִרֲבַת אֱלֹהִים לִי־טֹוב שַׁתִּי בַּאדֹנָי יְהֹוָה מַחְסִי לְסַפֵּר כָּל־מַלְאֲכֹותֶיךָ׃

28 But it is good for me to draw near unto ELOHIM: I have made ADONAY YEHOVAH my refuge, that I may tell of all thy works.

28 Ich aber, ELOHIM zu nahen, ist mir gut; ich habe meine Zuversicht auf ADONAY YEHOVAH gesetzt, um zu erzählen alle deine Taten.

28 ἐμοὶ δὲ τὸ προσκολλᾶσθαι τῷ θεῷ ἀγαθόν ἐστιν τίθεσθαι ἐν τῷ κυρίῳ τὴν ἐλπίδα μου τοῦ ἐξαγγεῖλαι πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς σιων

 

 

 

 

Psalm 74

 

 

 

 

1 מַשְׂכִּיל לְאָסָף לָמָה אֱלֹהִים זָנַחְתָּ לָנֶצַח יֶעְשַׁן אַפְּךָ בְּצֹאן מַרְעִיתֶךָ׃

1 Maschil of Asaph.

ELOHIM, why hast thou cast us off for ever? Why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture?

1 Ein Maskil; von Asaph. ELOHIM, warum hast du verworfen für immer, raucht dein Zorn wider die Herde deiner Weide?

 

1 συνέσεως τῷ ασαφ ἵνα τί ἀπώσω ὁ θεός εἰς τέλος ὠργίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου

2 זְכֹר עֲדָתְכָ קָנִיתָ קֶּדֶם גָּאַלְתָּ שֵׁבֶט נַחֲלָתֶךָ הַר־צִיֹּון זֶה שָׁכַנְתָּ בֹּו׃

2 Remember thy congregation, which thou hast gotten of old, Which thou hast redeemed to be the tribe of thine inheritance; And mount Zion, wherein thou hast dwelt.

2 Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor alters, erlöst als dein Erbteil, des Berges Zion, auf welchem du gewohnt hast!

2 μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου ἧς ἐκτήσω ἀπ' ἀρχῆς ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου ὄρος σιων τοῦτο ὃ κατεσκήνωσας ἐν αὐτῷ

3 הָרִימָה פְעָמֶיךָ לְמַשֻּׁאֹות נֶצַח כָּל־הֵרַע אֹויֵב בַּקֹּדֶשׁ׃

3 Lift up thy feet unto the perpetual ruins, All the evil that the enemy hath done in the sanctuary.

3 Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern! Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt.

3 ἔπαρον τὰς χεῖράς σου ἐπὶ τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν εἰς τέλος ὅσα ἐπονηρεύσατο ὁ ἐχθρὸς ἐν τοῖς ἁγίοις σου

4 שָׁאֲגוּ צֹרְרֶיךָ בְּקֶרֶב מֹועֲדֶךָ שָׂמוּ אֹותֹתָם אֹתֹות׃

 

4 Thine adversaries have roared in the midst of thine assembly; They have set up their ensigns for signs.

4 Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte; sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt.

4 καὶ ἐνεκαυχήσαντο οἱ μισοῦντές σε ἐν μέσῳ τῆς ἑορτῆς σου ἔθεντο τὰ σημεῖα αὐτῶν σημεῖα καὶ οὐκ ἔγνωσαν

5 יִוָּדַע כְּמֵבִיא לְמָעְלָה בִּסֲבָךְ־עֵץ קַרְדֻּמֹּות׃

5 They seemed as men that lifted up Axes upon a thicket of trees.

5 Sie erscheinen wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes;

5 ὡς εἰς τὴν εἴσοδον ὑπεράνω

6 וְעֵת פִּתּוּחֶיהָ יָּחַד בְּכַשִּׁיל וְכֵילַפֹּת יַהֲלֹמוּן׃

6 And now all the carved work thereof They break down with hatchet and hammers.

 

6 und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk allzumal mit Beilen und mit Hämmern.

 

6 ὡς ἐν δρυμῷ ξύλων ἀξίναις ἐξέκοψαν τὰς θύρας αὐτῆς ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐν πελέκει καὶ λαξευτηρίῳ κατέρραξαν αὐτήν

 

7 שִׁלְחוּ בָאֵשׁ מִקְדָּשֶׁךָ לָאָרֶץ חִלְּלוּ מִשְׁכַּן־שְׁמֶךָ׃

7 They have set thy sanctuary on fire; They have profaned the dwelling-place of thy name by casting it to the ground.

 

7 Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens.

 

7 ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ τὸ ἁγιαστήριόν σου εἰς τὴν γῆν ἐβεβήλωσαν τὸ σκήνωμα τοῦ ὀνόματός σου

 

8 אָמְרוּ בְלִבָּם נִינָם יָחַד שָׂרְפוּ כָל־מֹועֲדֵי־אֵל בָּאָרֶץ׃

8 They said in their heart, Let us make havoc of them altogether: They have burned up all the synagogues of EL in the land.

8 Sie sprachen in ihrem Herzen: Laßt uns sie niederzwingen allesamt! Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten ELS im Lande.

8 εἶπαν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν ἡ συγγένεια αὐτῶν ἐπὶ τὸ αὐτό δεῦτε καὶ κατακαύσωμεν πάσας τὰς ἑορτὰς τοῦ θεοῦ ἀπὸ τῆς γῆς

9 אֹותֹתֵינוּ לֹא רָאִינוּ אֵין־עֹוד נָבִיא וְלֹא־אִתָּנוּ יֹדֵעַ עַד־מָה׃

 

9 We see not our signs: There is no more any prophet; Neither is there among us any that knoweth how long.

9 Unsere Zeichen sehen wir nicht; kein Prophet ist mehr da, und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann.

9 τὰ σημεῖα ἡμῶν οὐκ εἴδομεν οὐκ ἔστιν ἔτι προφήτης καὶ ἡμᾶς οὐ γνώσεται ἔτι

 

10 עַד־מָתַי אֱלֹהִים יְחָרֶף צָר יְנָאֵץ אֹויֵב שִׁמְךָ לָנֶצַח׃

10 How long, ELOHIM, shall the adversary reproach? Shall the enemy blaspheme thy name for ever?

10 Bis wann, ELOHIM, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten immerfort

10 ἕως πότε ὁ θεός ὀνειδιεῖ ὁ ἐχθρός παροξυνεῖ ὁ ὑπεναντίος τὸ ὄνομά σου εἰς τέλος

11 לָמָּה תָשִׁיב יָדְךָ וִימִינֶךָ מִקֶּרֶב חֹוקְךָ כַלֵּה׃

11 Why drawest thou back thy hand, even thy right hand? Pluck it out of thy bosom and consume them.

11 Warum ziehst du deine Hand und deine Rechte zurück? Hervor aus deinem Busen, mache ein Ende!

11 ἵνα τί ἀποστρέφεις τὴν χεῖρά σου καὶ τὴν δεξιάν σου ἐκ μέσου τοῦ κόλπου σου εἰς τέλος

12 וֵאלֹהִים מַלְכִּי מִקֶּדֶם פֹּעֵל יְשׁוּעֹות בְּקֶרֶב הָאָרֶץ׃

12 Yet ELOHIM is my King of old, Working salvation in the midst of the earth.

12 Und ELOHIM ist ja mein König von alters her, der Rettungen schafft inmitten des Landes.

 

12 ὁ δὲ θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰῶνος εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς γῆς

13 אַתָּה פֹורַרְתָּ בְעָזְּךָ יָם שִׁבַּרְתָּ רָאשֵׁי תַנִּינִים עַל־הַמָּיִם׃

 

13 Thou didst divide the sea by thy strength: Thou brakest the heads of the sea-monsters in the waters.

13 Du zerteiltest das Meer durch deine Macht, zerschelltest die Häupter der Wasserungeheuer auf den Wassern.

13 σὺ ἐκραταίωσας ἐν τῇ δυνάμει σου τὴν θάλασσαν σὺ συνέτριψας τὰς κεφαλὰς τῶν δρακόντων ἐπὶ τοῦ ὕδατος

14 אַתָּה רִצַּצְתָּ רָאשֵׁי לִוְיָתָן תִּתְּנֶנּוּ מַאֲכָל לְעָם לְצִיִּים׃

14 Thou brakest the heads of leviathan in pieces; Thou gavest him to be food to the people inhabiting the wilderness.

14 Du zerschmettertest die Häupter des Leviathans, gabst ihn zur Speise dem Volke, den Bewohnern der Wüste.

14 σὺ συνέθλασας τὰς κεφαλὰς τοῦ δράκοντος ἔδωκας αὐτὸν βρῶμα λαοῖς τοῖς αἰθίοψιν

15 אַתָּה בָקַעְתָּ מַעְיָן וָנָחַל אַתָּה הֹובַשְׁתָּ נַהֲרֹות אֵיתָן׃

15 Thou didst cleave fountain and flood: Thou driedst up mighty rivers.

15 Du ließest Quell und Bach hervorbrechen, immerfließende Ströme trocknetest du aus.

15 σὺ διέρρηξας πηγὰς καὶ χειμάρρους σὺ ἐξήρανας ποταμοὺς ηθαμ

16 לְךָ יֹום אַף־לְךָ לָיְלָה אַתָּה הֲכִינֹותָ מָאֹור וָשָׁמֶשׁ׃

16 The day is thine, the night also is thine: Thou hast prepared the light and the sun.

16 Dein ist der Tag, dein auch die Nacht; den Mond und die Sonne hast du bereitet.

16 σή ἐστιν ἡ ἡμέρα καὶ σή ἐστιν ἡ νύξ σὺ κατηρτίσω φαῦσιν καὶ ἥλιον

17 אַתָּה הִצַּבְתָּ כָּל־גְּבוּלֹות אָרֶץ קַיִץ וָחֹרֶף אַתָּה יְצַרְתָּם׃

17 Thou hast set all the borders of the earth: Thou hast made summer and winter.

17 Du hast festgestellt alle Grenzen der Erde; Sommer und Winter, du hast sie gebildet.

17 σὺ ἐποίησας πάντα τὰ ὅρια τῆς γῆς θέρος καὶ ἔαρ σὺ ἔπλασας αὐτά

18 זְכָר־זֹאת אֹויֵב חֵרֵף יְהֹוָה וְעַם נָבָל נִאֲצוּ שְׁמֶךָ׃

18 Remember this, that the enemy hath reproached YEHOVAH, and that a foolish people hath blasphemed thy name.

18 Gedenke dessen: der Feind hat YEHOVAH gehöhnt, und ein törichtes Volk hat deinen Namen verachtet.

18 μνήσθητι ταύτης ἐχθρὸς ὠνείδισεν τὸν κύριον καὶ λαὸς ἄφρων παρώξυνεν τὸ ὄνομά σου

19 אַל־תִּתֵּן לְחַיַּת נֶפֶשׁ תֹּורֶךָ חַיַּת עֲנִיֶּיךָ אַל־תִּשְׁכַּח לָנֶצַח׃

19 Oh deliver not the soul of thy turtle-dove unto the wild beast: Forget not the life of thy poor for ever.

19 Gib nicht dem Raubtiere hin die Seele deiner Turteltaube; die Schar deiner Elenden vergiß nicht für immer!

19 μὴ παραδῷς τοῖς θηρίοις ψυχὴν ἐξομολογουμένην σοι τῶν ψυχῶν τῶν πενήτων σου μὴ ἐπιλάθῃ εἰς τέλος

20 הַבֵּט לַבְּרִית כִּי מָלְאוּ מַחֲשַׁכֵּי־אֶרֶץ נְאֹות חָמָס׃

20 Have respect unto the covenant; For the dark places of the earth are full of the habitations of violence.

20 Schaue hin auf den Bund! Denn die finsteren Örter der Erde sind voll von Wohnungen der Gewalttat.

20 ἐπίβλεψον εἰς τὴν διαθήκην σου ὅτι ἐπληρώθησαν οἱ ἐσκοτισμένοι τῆς γῆς οἴκων ἀνομιῶν

21 אַל־יָשֹׁב דַּךְ נִכְלָם עָנִי וְאֶבְיֹון יְהַלְלוּ שְׁמֶךָ׃

 

21 Oh let not the oppressed return ashamed: Let the poor and needy praise thy name.

 

21 Nicht kehre beschämt zurück der Unterdrückte; laß den Elenden und Armen deinen Namen loben!

21 μὴ ἀποστραφήτω τεταπεινωμένος κατῃσχυμμένος πτωχὸς καὶ πένης αἰνέσουσιν τὸ ὄνομά σου

22 קוּמָה אֱלֹהִים רִיבָה רִיבֶךָ זְכֹר חֶרְפָּתְךָ מִנִּי־נָבָל כָּל־הַיֹּום׃

22 Arise ELOHIM, plead thine own cause: Remember how the foolish man reproacheth thee all the day.

22 Stehe auf ELOHIM, führe deinen Rechtsstreit! Gedenke deiner Verhöhnung von den Toren den ganzen Tag!

22 ἀνάστα ὁ θεός δίκασον τὴν δίκην σου μνήσθητι τῶν ὀνειδισμῶν σου τῶν ὑπὸ ἄφρονος ὅλην τὴν ἡμέραν

23 אַל־תִּשְׁכַּח קֹול צֹרְרֶיךָ שְׁאֹון קָמֶיךָ עֹלֶה תָמִיד׃

23 Forget not the voice of thine adversaries: The tumult of those that rise up against thee ascendeth continually.

23 Vergiß nicht die Stimme deiner Widersacher! Das Getöse derer, die sich wider dich erheben, steigt auf beständig.

23 μὴ ἐπιλάθῃ τῆς φωνῆς τῶν ἱκετῶν σου ἡ ὑπερηφανία τῶν μισούντων σε ἀνέβη διὰ παντὸς πρὸς σέ

 

 

 

 

Psalm 75

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ אַל־תַּשְׁחֵת מִזְמֹור לְאָסָף שִׁיר׃ 2 הֹודִינוּ לְּכָ אֱלֹהִים הֹודִינוּ וְקָרֹוב שְׁמֶךָ סִפְּרוּ נִפְלְאֹותֶיךָ׃

1 For the Chief Musician; set to Al-tash-heth. A Psalm of Asaph; a song. We give thanks unto thee, ELOHIM; We give thanks, for thy name is near: Men tell of thy wondrous works.

1 Dem Vorsänger, "Verdirb nicht!" Ein Psalm von Asaph, ein Lied. Wir preisen dich, ELOHIM, wir preisen dich; und nahe ist dein Name, deine Wundertaten verkündigen es.

1 εἰς τὸ τέλος μὴ διαφθείρῃς ψαλμὸς τῷ ασαφ ᾠδῆς 2 ἐξομολογησόμεθά σοι ὁ θεός ἐξομολογησόμεθα καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου

3 כִּי אֶקַּח מֹועֵד אֲנִי מֵישָׁרִים אֶשְׁפֹּט׃

2 When I shall find the set time, I will judge uprightly.

2 "Wenn ich die Versammlung empfangen werde, will ich in Geradheit richten.

3 διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου ὅταν λάβω καιρόν ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ

4 נְמֹגִים אֶרֶץ וְכָל־יֹשְׁבֶיהָ אָנֹכִי תִכַּנְתִּי עַמּוּדֶיהָ סֶּלָה׃

3 The earth and all the inhabitants thereof are dissolved: I have set up the pillars of it. Selah.

3 Zerschmolzen sind die Erde und alle ihre Bewohner: Ich habe ihre Säulen festgestellt." Sela.

4 ἐτάκη ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ ἐγὼ ἐστερέωσα τοὺς στύλους αὐτῆς διάψαλμα

5 אָמַרְתִּי לַהֹולְלִים אַל־תָּהֹלּוּ וְלָרְשָׁעִים אַל־תָּרִימוּ קָרֶן׃

4 I said unto the arrogant, Deal not arrogantly; And to the wicked, Lift not up the horn!

4 Ich sprach zu den Übermütigen: Seid nicht übermütig! und zu den Gesetzlosen: Erhebet nicht das Horn!

5 εἶπα τοῖς παρανομοῦσιν μὴ παρανομεῖτε καὶ τοῖς ἁμαρτάνουσιν μὴ ὑψοῦτε κέρας

6 אַל־תָּרִימוּ לַמָּרֹום קַרְנְכֶם תְּדַבְּרוּ בְצַוָּאר עָתָק׃

5 Lift not up your horn on high; Speak not with a stiff neck.

5 Erhebet nicht hoch euer Horn; redet nicht Freches mit gerecktem Halse!

6 μὴ ἐπαίρετε εἰς ὕψος τὸ κέρας ὑμῶν μὴ λαλεῖτε κατὰ τοῦ θεοῦ ἀδικίαν

7 כִּי לֹא מִמֹּוצָא וּמִמַּעֲרָב וְלֹא מִמִּדְבַּר הָרִים׃

 

6 For neither from the east, nor from the west, Nor yet from the south, cometh lifting up.

6 Denn nicht von Osten, noch von Westen, und nicht von Süden her kommt Erhöhung.

7 ὅτι οὔτε ἀπὸ ἐξόδων οὔτε ἀπὸ δυσμῶν οὔτε ἀπὸ ἐρήμων ὀρέων

8 כִּי־אֱלֹהִים שֹׁפֵט זֶה יַשְׁפִּיל וְזֶה יָרִים׃

7 But ELOHIM is the judge: He putteth down one, and lifteth up another.

7 Denn ELOHIM ist Richter; diesen erniedrigt er, und jenen erhöht er.

 

8 ὅτι ὁ θεὸς κριτής ἐστιν τοῦτον ταπεινοῖ καὶ τοῦτον ὑψοῖ

 

 

9 כִּי כֹוס בְּיַד־יְהֹוָה וְיַיִן חָמַר מָלֵא מֶסֶךְ וַיַּגֵּר מִזֶּה אַךְ־שְׁמָרֶיהָ יִמְצוּ יִשְׁתּוּ כֹּל רִשְׁעֵי־אָרֶץ׃

8 For in the hand of YEHOVAH there is a cup, and the wine foameth; It is full of mixture, and he poureth out of the same: Surely the dregs thereof, all the wicked of the earth shall drain them, and drink them.

8 Denn ein Becher ist in der Hand YEHOVAHS, und er schäumt von Wein, ist voll von Würzwein, und er schenkt daraus: ja, seine Hefen müssen schlürfend trinken alle Gesetzlosen der Erde.

9 ὅτι ποτήριον ἐν χειρὶ κυρίου οἴνου ἀκράτου πλῆρες κεράσματος καὶ ἔκλινεν ἐκ τούτου εἰς τοῦτο πλὴν ὁ τρυγίας αὐτοῦ οὐκ ἐξεκενώθη πίονται πάντες οἱ ἁμαρτωλοὶ τῆς γῆς

10 וַאֲנִי אַגִּיד לְעֹלָם אֲזַמְּרָה לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב׃

9 But I will declare for ever, I will sing praises to ELOHEY of Jacob.

 

9 Ich aber, ich will es verkünden ewiglich, will Psalmen singen ELOHEY Jakobs.

10 ἐγὼ δὲ ἀγαλλιάσομαι εἰς τὸν αἰῶνα ψαλῶ τῷ θεῷ ιακωβ

11 וְכָל־קַרְנֵי רְשָׁעִים אֲגַדֵּעַ תְּרֹומַמְנָה קַרְנֹות צַדִּיק׃

10 All the horns of the wicked also will I cut off; But the horns of the righteous shall be lifted up.

10 Und alle Hörner der Gesetzlosen werde ich abhauen; es werden erhöht werden die Hörner der Gerechten.

11 καὶ πάντα τὰ κέρατα τῶν ἁμαρτωλῶν συγκλάσω καὶ ὑψωθήσεται τὰ κέρατα τοῦ δικαίου

 

 

 

Psalm 76

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ בִּנְגִינֹת מִזְמֹור לְאָסָף שִׁיר׃ 2 נֹודָע בִּיהוּדָה אֱלֹהִים בְּיִשְׂרָאֵל גָּדֹול שְׁמֹו׃

1 For the Chief Musician; on stringed instruments. A Psalm of Asaph, a song. In Judah is ELOHIM known: His name is great in Israel.

1 Dem Vorsänger, mit Saitenspiel. Ein Psalm von Asaph, ein Lied. Bekannt ist ELOHIM in Juda, in Israel groß sein Name.

1 εἰς τὸ τέλος ἐν ὕμνοις ψαλμὸς τῷ ασαφ ᾠδὴ πρὸς τὸν ἀσσύριον 2 γνωστὸς ἐν τῇ ιουδαίᾳ ὁ θεός ἐν τῷ ισραηλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ

3 וַיְהִי בְשָׁלֵם סֻכֹּו וּמְעֹונָתֹו בְצִיֹּון׃

2 In Salem also is his tabernacle, And his dwelling-place in Zion.

 

2 Und in Salem ist seine Hütte, und seine Wohnung in Zion.

 

3 καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν σιων

4 שָׁמָּה שִׁבַּר רִשְׁפֵי־קָשֶׁת מָגֵן וְחֶרֶב וּמִלְחָמָה סֶלָה׃

3 There he brake the arrows of the bow; The shield, and the sword, and the battle. Selah.

3 Dort zerbrach er des Bogens Blitze, Schild und Schwert und Krieg. Sela.

4 ἐκεῖ συνέτριψεν τὰ κράτη τῶν τόξων ὅπλον καὶ ῥομφαίαν καὶ πόλεμον διάψαλμα

5 נָאֹור אַתָּה אַדִּיר מֵהַרְרֵי־טָרֶף׃

4 Glorious art thou and excellent, From the mountains of prey.

 

4 Glanzvoller bist du, herrlicher als die Berge des Raubes.

 

5 φωτίζεις σὺ θαυμαστῶς ἀπὸ ὀρέων αἰωνίων

 

6 אֶשְׁתֹּולְלוּ אַבִּירֵי לֵב נָמוּ שְׁנָתָם וְלֹא־מָצְאוּ כָל־אַנְשֵׁי־חַיִל יְדֵיהֶם׃

5 The stouthearted are made a spoil, They have slept their sleep; And none of the men of might have found their hands.

 

5 Zur Beute sind geworden die Starkherzigen, sie schlafen ihren Schlaf; und keiner der tapferen Männer fand seine Hände.

 

6 ἐταράχθησαν πάντες οἱ ἀσύνετοι τῇ καρδίᾳ ὕπνωσαν ὕπνον αὐτῶν καὶ οὐχ εὗρον οὐδὲν πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πλούτου ταῖς χερσὶν αὐτῶν

7 מִגַּעֲרָתְךָ אֱלֹהֵי יַעֲקֹב נִרְדָּם וְרֶכֶב וָסוּס׃

6 At thy rebuke, ELOHIM of Jacob, Both chariot and horse are cast into a deep sleep.

6 Vor deinem Schelten, ELOHIM Jakobs, sind in tiefen Schlaf gesunken sowohl Wagen als Roß.

7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου ὁ θεὸς ιακωβ ἐνύσταξαν οἱ ἐπιβεβηκότες τοὺς ἵππους

8 אַתָּה נֹורָא אַתָּה וּמִי־יַעֲמֹד לְפָנֶיךָ מֵאָז אַפֶּךָ׃

7 Thou, even thou, art to be feared; And who may stand in thy sight when once thou art angry?

7 Du, du bist furchtbar, und wer kann vor dir bestehen, sobald du erzürnst!

8 σὺ φοβερὸς εἶ καὶ τίς ἀντιστήσεταί σοι ἀπὸ τότε ἡ ὀργή σου

9 מִשָּׁמַיִם הִשְׁמַעְתָּ דִּין אֶרֶץ יָרְאָה וְשָׁקָטָה׃

8 Thou didst cause sentence to be heard from heaven; The earth feared, and was still,

8 Du ließest Gericht hören von den Himmeln her; die Erde fürchtete sich und ward stille.

9 ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἠκούτισας κρίσιν γῆ ἐφοβήθη καὶ ἡσύχασεν

 

10 בְּקוּם־לַמִּשְׁפָּט אֱלֹהִים לְהֹושִׁיעַ כָּל־עַנְוֵי־אֶרֶץ סֶלָה׃

9 When ELOHIM arose to judgment, To save all the meek of the earth. Selah.

 

9 Als ELOHIM aufstand zum Gericht, um zu retten alle Sanftmütigen des Landes. Sela.

10 ἐν τῷ ἀναστῆναι εἰς κρίσιν τὸν θεὸν τοῦ σῶσαι πάντας τοὺς πραεῖς τῆς γῆς διάψαλμα

11 כִּי־חֲמַת אָדָם תֹּודֶךָּ שְׁאֵרִית חֵמֹת תַּחְגֹּר׃

10 Surely the wrath of man shall praise thee: The residue of wrath shalt thou gird upon thee.

 

10 Denn der Grimm des Menschen wird dich preisen; mit dem Rest des Grimmes wirst du dich gürten.

 

11 ὅτι ἐνθύμιον ἀνθρώπου ἐξομολογήσεταί σοι καὶ ἐγκατάλειμμα ἐνθυμίου ἑορτάσει σοι

12 נִדֲרוּ וְשַׁלְּמוּ לַיהֹוָה אֱלֹהֵיכֶם כָּל־סְבִיבָיו יֹובִילוּ שַׁי לַמֹּורָא׃

11 Vow, and pay untYEHOVAH ELOHEICHEM: Let all that are round about him bring presents unto him that ought to be feared.  

11 Tut und bezahlet Gelübde YEHOVAH ELOHEICHEM; mögen alle, die rings um ihn her sind, Geschenke bringen dem Furchtbaren!

12 εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν πάντες οἱ κύκλῳ αὐτοῦ οἴσουσιν δῶρα

13 יִבְצֹר רוּחַ נְגִידִים נֹורָא לְמַלְכֵי־אָרֶץ׃

12 He will cut off the spirit of princes: He is terrible to the kings of the earth.

12 Er wird abmähen den Geist der Fürsten, er ist furchtbar den Königen der Erde.

13 τῷ φοβερῷ καὶ ἀφαιρουμένῳ πνεύματα ἀρχόντων φοβερῷ παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς

 

 

 

 

Psalm 77

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ עַל־יְדִיתוּן לְאָסָף מִזְמֹור׃ 2 קֹולִי אֶל־אֱלֹהִים וְאֶצְעָקָה קֹולִי אֶל־אֱלֹהִים וְהַאֲזִין אֵלָי׃

1 For the Chief Musician; after the manner of Jeduthan. A Psalm of Asaph. I will cry unto ELOHIM with my voice, Even unto ELOHIM with my voice; and he will give ear unto me.

1 Dem Vorsänger, für Jeduthun. Von Asaph, ein Psalm. Meine Stimme ist zu ELOHIM, und ich will schreien; meine Stimme ist zu ELOHIM, und er wird mir Gehör schenken.

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ ιδιθουν τῷ ασαφ ψαλμός 2 φωνῇ μου πρὸς κύριον ἐκέκραξα φωνῇ μου πρὸς τὸν θεόν καὶ προσέσχεν μοι

 

 

3 בְּיֹום צָרָתִי אֲדֹנָי דָּרָשְׁתִּי יָדִי לַיְלָה נִגְּרָה וְלֹא תָפוּג מֵאֲנָה הִנָּחֵם נַפְשִׁי׃

 

2 In the day of my trouble I sought the ADONAY: My hand was stretched out in the night, and slacked not; My soul refused to be comforted.

 

2 Am Tage meiner Drangsal suchte ich ADONAY: meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab; meine Seele weigerte sich getröstet zu werden.

3 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν θεὸν ἐξεζήτησα ταῖς χερσίν μου νυκτὸς ἐναντίον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἠπατήθην ἀπηνήνατο παρακληθῆναι ἡ ψυχή μου

4 אֶזְכְּרָה אֱלֹהִים וְאֶהֱמָיָה אָשִׂיחָה וְתִתְעַטֵּף רוּחִי סֶלָה׃

 

3 I remember ELOHIM, and am disquieted: I complain, and my spirit is overwhelmed. Selah.

 

3 Ich gedachte ELOHIMS, und ich stöhnte; ich sann nach, und mein Geist ermattete. Sela.

 

4 ἐμνήσθην τοῦ θεοῦ καὶ εὐφράνθην ἠδολέσχησα καὶ ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμά μου διάψαλμα

5 אָחַזְתָּ שְׁמֻרֹות עֵינָי נִפְעַמְתִּי וְלֹא אֲדַבֵּר׃

4 Thou holdest mine eyes watching: I am so troubled that I cannot speak.

4 Du hieltest fest die Lider meiner Augen; ich war voll Unruhe und redete nicht.

5 προκατελάβοντο φυλακὰς οἱ ὀφθαλμοί μου ἐταράχθην καὶ οὐκ ἐλάλησα

6 חִשַּׁבְתִּי יָמִים מִקֶּדֶם שְׁנֹות עֹולָמִים׃

5 I have considered the days of old, The years of ancient times.

5 Ich durchdachte die Tage vor alters, die Jahre der Urzeit.

 

6 διελογισάμην ἡμέρας ἀρχαίας καὶ ἔτη αἰώνια ἐμνήσθην καὶ ἐμελέτησα

7 אֶזְכְּרָה נְגִינָתִי בַּלָּיְלָה עִם־לְבָבִי אָשִׂיחָה וַיְחַפֵּשׂ רוּחִי׃

 

6 I call to remembrance my song in the night: I commune with mine own heart; And my spirit maketh diligent search.

6 Ich gedachte meines Saitenspiels in der Nacht; ich sann nach in meinem Herzen, und es forschte mein Geist.

7 νυκτὸς μετὰ τῆς καρδίας μου ἠδολέσχουν καὶ ἔσκαλλεν τὸ πνεῦμά μου

 

8 הַלְעֹולָמִים יִזְנַח אֲדֹנָי וְלֹא־יֹסִיף לִרְצֹות עֹוד׃

7 Will ADONAY cast off for ever? And will he be favorable no more?

7 Wird ADONAY auf ewig verwerfen, und hinfort keine Gunst mehr erweisen?

8 μὴ εἰς τοὺς αἰῶνας ἀπώσεται κύριος καὶ οὐ προσθήσει τοῦ εὐδοκῆσαι ἔτι

9 הֶאָפֵס לָנֶצַח חַסְדֹּו גָּמַר אֹמֶר לְדֹר וָדֹר׃

8 Is his lovingkindness clean gone for ever? Doth his promise fail for evermore?

8 Ist zu Ende seine Güte für immer? Hat das Wort aufgehört von Geschlecht zu Geschlecht?

9 ἢ εἰς τέλος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀποκόψει ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν

 

10 הֲשָׁכַח חַנֹּות אֵל אִם־קָפַץ בְּאַף רַחֲמָיו סֶלָה׃

 

9 Hath ELOHIM forgotten to be gracious? Hath he in anger shut up his tender mercies? Selah.

9 Hat ELOHIM vergessen gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Sela.

10 ἢ ἐπιλήσεται τοῦ οἰκτιρῆσαι ὁ θεὸς ἢ συνέξει ἐν τῇ ὀργῇ αὐτοῦ τοὺς οἰκτιρμοὺς αὐτοῦ διάψαλμα

11 וָאֹמַר חַלֹּותִי הִיא שְׁנֹות יְמִין עֶלְיֹון׃

10 And I said, This is my infirmity; But I will remember the years of the right hand of the Most High.

10 Da sprach ich: Das ist mein Kranksein. Der Jahre der Rechten des Höchsten,

11 καὶ εἶπα νῦν ἠρξάμην αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου

 

12 אַזְכִּיר מַעַלְלֵי־יָהּ כִּי־אֶזְכְּרָה מִקֶּדֶם פִּלְאֶךָ׃

11 I will make mention of the deeds of YAH; For I will remember thy wonders of old.

11 will ich gedenken, der Taten YAHS; denn deiner Wunder von alters her will ich gedenken;

 

12 ἐμνήσθην τῶν ἔργων κυρίου ὅτι μνησθήσομαι ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῶν θαυμασίων σου

13 וְהָגִיתִי בְכָל־פָּעֳלֶךָ וּבַעֲלִילֹותֶיךָ אָשִׂיחָה׃

12 I will meditate also upon all thy work, And muse on thy doings.

 

12 und ich will nachdenken über all dein Tun, und über deine Taten will ich sinnen.

13 καὶ μελετήσω ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις σου καὶ ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασίν σου ἀδολεσχήσω

14 אֱלֹהִים בַּקֹּדֶשׁ דַּרְךֶּךָ מִי־אֵל גָּדֹול כֵּאלֹהִים׃

13 Thy way, ELOHIM, is in the sanctuary: Who is a great EL like unto ELOHIM?

13 ELOHIM! Dein Weg ist im Heiligtum; wer ist ein großer EL wie ELOHIM?

14 ὁ θεός ἐν τῷ ἁγίῳ ἡ ὁδός σου τίς θεὸς μέγας ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν

 

15 אַתָּה הָאֵל עֹשֵׂה פֶלֶא הֹודַעְתָּ בָעַמִּים עֻזֶּךָ׃

14 Thou art EL that doest wonders: Thou hast made known thy strength among the peoples.

14 Du bist EL der Wunder tut, du hast deine Stärke kundwerden lassen unter den Völkern.

15 σὺ εἶ ὁ θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια ἐγνώρισας ἐν τοῖς λαοῖς τὴν δύναμίν σου

16 גָּאַלְתָּ בִּזְרֹועַ עַמֶּךָ בְּנֵי־יַעֲקֹב וְיֹוסֵף סֶלָה׃

15 Thou hast with thine arm redeemed thy people, The sons of Jacob and Joseph. Selah.

15 Du hast dein Volk erlöst mit erhobenem Arm, die Söhne Jakobs und Josephs. Sela.

16 ἐλυτρώσω ἐν τῷ βραχίονί σου τὸν λαόν σου τοὺς υἱοὺς ιακωβ καὶ ιωσηφ διάψαλμα

17 רָאוּךָ מַּיִם אֱלֹהִים רָאוּךָ מַּיִם יָחִילוּ אַף יִרְגְּזוּ תְהֹמֹות׃

16 The waters saw thee ELOHIM; The waters saw thee, they were afraid: The depths also trembled.

16 Dich sahen die Wasser ELOHIM, dich sahen die Wasser: sie bebten; ja, es erzitterten die Tiefen.

17 εἴδοσάν σε ὕδατα ὁ θεός εἴδοσάν σε ὕδατα καὶ ἐφοβήθησαν καὶ ἐταράχθησαν ἄβυσσοι πλῆθος ἤχους ὑδάτων

18 זֹרְמוּ מַיִם עָבֹות קֹול נָתְנוּ שְׁחָקִים אַף־חֲצָצֶיךָ יִתְהַלָּכוּ׃

 

17 The clouds poured out water; The skies sent out a sound: Thine arrows also went abroad.

 

17 Die Wolken ergossen Wasser; das Gewölk ließ eine Stimme erschallen, und deine Pfeile fuhren hin und her.

18 φωνὴν ἔδωκαν αἱ νεφέλαι καὶ γὰρ τὰ βέλη σου διαπορεύονται

 

 

19 קֹול רַעַמְכָ בַּגַּלְגַּל הֵאִירוּ בְרָקִים תֵּבֵל רָגְזָה וַתִּרְעַשׁ הָאָרֶץ׃

18 The voice of thy thunder was in the whirlwind; The lightnings lightened the world: The earth trembled and shook.

18 Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind, Blitze erleuchteten den Erdkreis; es zitterte und bebte die Erde.

19 φωνὴ τῆς βροντῆς σου ἐν τῷ τροχῷ ἔφαναν αἱ ἀστραπαί σου τῇ οἰκουμένῃ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ

20 בַּיָּם דַּרְךֶּךָ וּשְׁבִילֶיךָ בְּמַיִם רַבִּים וְעִקְּבֹותֶיךָ לֹא נֹדָעוּ׃

19 Thy way was in the sea, And thy paths in the great waters, And thy footsteps were not known.

 

 

19 Im Meere ist dein Weg, und deine Pfade in großen Wassern, und deine Fußstapfen sind nicht bekannt.

 

20 ἐν τῇ θαλάσσῃ ἡ ὁδός σου καὶ αἱ τρίβοι σου ἐν ὕδασι πολλοῖς καὶ τὰ ἴχνη σου οὐ γνωσθήσονται

 

 

21 נָחִיתָ כַצֹּאן עַמֶּךָ בְּיַד־מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן׃

20 Thou leddest thy people like a flock, By the hand of Moses and Aaron.

20 Du hast dein Volk geleitet wie eine Herde durch die Hand Moses und Aarons.

21 ὡδήγησας ὡς πρόβατα τὸν λαόν σου ἐν χειρὶ μωυσῆ καὶ ααρων

 

 

 

 

Psalm 78

 

 

 

 

1 מַשְׂכִּיל לְאָסָף הַאֲזִינָה עַמִּי תֹּורָתִי הַטּוּ אָזְנְכֶם לְאִמְרֵי־פִי׃

1 Maschil of Asaph. Give ear, O my people, to my law: Incline your ears to the words of my mouth.

 

1 Ein Maskil; von Asaph. Horche, mein Volk, auf mein Gesetz! Neiget euer Ohr zu den Worten meines Mundes!

1 συνέσεως τῷ ασαφ προσέχετε λαός μου τὸν νόμον μου κλίνατε τὸ οὖς ὑμῶν εἰς τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου

2 אֶפְתְּחָה בְמָשָׁל פִּי אַבִּיעָה חִידֹות מִנִּי־קֶדֶם׃

2 I will open my mouth in a parable; I will utter dark sayings of old,

2 Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruche, will Rätsel hervorströmen lassen aus der Vorzeit.

2 ἀνοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα μου φθέγξομαι προβλήματα ἀπ' ἀρχῆς

3 אֲשֶׁר שָׁמַעְנוּ וַנֵּדָעֵם וַאֲבֹותֵינוּ סִפְּרוּ־לָנוּ׃

3 Which we have heard and known, And our fathers have told us.

3 Was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben,

3 ὅσα ἠκούσαμεν καὶ ἔγνωμεν αὐτὰ καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν διηγήσαντο ἡμῖν

4 לֹא נְכַחֵד מִבְּנֵיהֶם לְדֹור אַחֲרֹון מְסַפְּרִים תְּהִלֹּות יְהֹוָה וֶעֱזוּזֹו וְנִפְלְאֹותָיו אֲשֶׁר עָשָׂה׃

4 We will not hide them from their children, Telling to the generation to come the praises of YEHOVAH, And his strength, and his wondrous works that he hath done.

 

4 wollen wir nicht verhehlen ihren Söhnen, dem künftigen Geschlecht erzählend den Ruhm YEHOVAHS und seine Stärke, und seine Wunderwerke, die er getan hat.

 

4 οὐκ ἐκρύβη ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν ἀπαγγέλλοντες τὰς αἰνέσεις τοῦ κυρίου καὶ τὰς δυναστείας αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἃ ἐποίησεν

 

5 וַיָּקֶם עֵדוּת בְּיַעֲקֹב וְתֹורָה שָׂם בְּיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר צִוָּה אֶת־אֲבֹותֵינוּ לְהֹודִיעָם לִבְנֵיהֶם׃

5 For he established a testimony in Jacob, And appointed a law in Israel, Which he commanded our fathers, That they should make them known to their children;

 

5 Denn er hat ein Zeugnis aufgerichtet in Jakob, und ein Gesetz gestellt in Israel, die er unseren Vätern geboten hat, um sie ihren Söhnen kundzutun;

 

5 καὶ ἀνέστησεν μαρτύριον ἐν ιακωβ καὶ νόμον ἔθετο ἐν ισραηλ ὅσα ἐνετείλατο τοῖς πατράσιν ἡμῶν τοῦ γνωρίσαι αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν

 

6 לְמַעַן יֵדְעוּ דֹּור אַחֲרֹון בָּנִים יִוָּלֵדוּ יָקֻמוּ וִיסַפְּרוּ לִבְנֵיהֶם׃

 

6 That the generation to come might know them, even the children that should be born; Who should arise and tell them to their children,

6 damit sie kennte das künftige Geschlecht, die Söhne, die geboren werden sollten, und sie aufständen und sie ihren Söhnen erzählten;

6 ὅπως ἂν γνῷ γενεὰ ἑτέρα υἱοὶ οἱ τεχθησόμενοι καὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν αὐτὰ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν

 

7 וְיָשִׂימוּ בֵאלֹהִים כִּסְלָם וְלֹא יִשְׁכְּחוּ מַעַלְלֵי־אֵל וּמִצְוֹתָיו יִנְצֹרוּ׃

7 That they might set their hope in ELOHIM, And not forget the works of EL, But keep his commandments,

 

 

7 und auf ELOHIM ihr Vertrauen setzten, und die Taten ELS nicht vergäßen, und seine Gebote bewahrten;

 

7 ἵνα θῶνται ἐπὶ τὸν θεὸν τὴν ἐλπίδα αὐτῶν καὶ μὴ ἐπιλάθωνται τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ ἐκζητήσουσιν

 

8 וְלֹא יִהְיוּ כַּאֲבֹותָם דֹּור סֹורֵר וּמֹרֶה דֹּור לֹא־הֵכִין לִבֹּו וְלֹא־נֶאֶמְנָה אֶת־אֵל רוּחֹו׃

8 And might not be as their fathers, A stubborn and rebellious generation, A generation that set not their heart aright, And whose spirit was not stedfast with EL.

 

8 und nicht würden wie ihre Väter, ein widersetzliches und widerspenstiges Geschlecht, ein Geschlecht, das sein Herz nicht befestigte, und dessen Geist nicht treu war gegen EL.

8 ἵνα μὴ γένωνται ὡς οἱ πατέρες αὐτῶν γενεὰ σκολιὰ καὶ παραπικραίνουσα γενεά ἥτις οὐ κατηύθυνεν τὴν καρδίαν αὐτῆς καὶ οὐκ ἐπιστώθη μετὰ τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα αὐτῆς

9 בְּנֵי־אֶפְרַיִם נֹושְׁקֵי רֹומֵי־קָשֶׁת הָפְכוּ בְּיֹום קְרָב׃

9 The children of Ephraim, being armed and carrying bows, Turned back in the day of battle.

 

9 Die Söhne Ephraims, gerüstete Bogenschützen, wandten um am Tage des Kampfes.

 

9 υἱοὶ εφραιμ ἐντείνοντες καὶ βάλλοντες τόξοις ἐστράφησαν ἐν ἡμέρᾳ πολέμου

 

10 לֹא שָׁמְרוּ בְּרִית אֱלֹהִים וּבְתֹורָתֹו מֵאֲנוּ לָלֶכֶת׃

10 They kept not the covenant of ELOHIM, And refused to walk in his law;

 

10 Sie hielten nicht den Bund ELOHIMS und weigerten sich, in seinem Gesetz zu wandeln;

 

10 οὐκ ἐφύλαξαν τὴν διαθήκην τοῦ θεοῦ καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ οὐκ ἤθελον πορεύεσθαι

 

11 וַיִּשְׁכְּחוּ עֲלִילֹותָיו וְנִפְלְאֹותָיו אֲשֶׁר הֶרְאָם׃

11 And they forgat his doings, And his wondrous works that he had showed them.

 

11 und sie vergaßen seine Taten und seine Wunderwerke, die er sie hatte schauen lassen.

 

11 καὶ ἐπελάθοντο τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ καὶ τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἔδειξεν αὐτοῖς

12 נֶגֶד אֲבֹותָם עָשָׂה פֶלֶא בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם שְׂדֵה־צֹעַן׃

12 Marvellous things did he in the sight of their fathers, In the land of Egypt, in the field of Zoan.

 

12 Er tat Wunder vor ihren Vätern, im Lande Ägypten, dem Gefilde Zoans.

 

12 ἐναντίον τῶν πατέρων αὐτῶν ἃ ἐποίησεν θαυμάσια ἐν γῇ αἰγύπτῳ ἐν πεδίῳ τάνεως

 

13 בָּקַע יָם וַיַּעֲבִירֵם וַיַּצֶּב־מַיִם כְּמֹו־נֵד׃

13 He clave the sea, and caused them to pass through; And he made the waters to stand as a heap.

 

13 Er spaltete das Meer und ließ sie hindurchgehen, und ließ die Wasser stehen wie einen Damm.

 

13 διέρρηξεν θάλασσαν καὶ διήγαγεν αὐτούς ἔστησεν ὕδατα ὡσεὶ ἀσκὸν

 

14 וַיַּנְחֵם בֶּעָןָן יֹוםָם וְכָל־הַלַּיְלָה בְּאֹור אֵשׁ׃

14 In the day-time also he led them with a cloud, And all the night with a light of fire.

 

14 Und er leitete sie des Tages mit der Wolke und die ganze Nacht mit dem Lichte eines Feuers.

 

14 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν νεφέλῃ ἡμέρας καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐν φωτισμῷ πυρός

 

15 יְבַקַּע צֻרִים בַּמִּדְבָּר וַיַּשְׁקְ כִּתְהֹמֹות רַבָּה׃

15 He clave rocks in the wilderness, And gave them drink abundantly as out of the depths.

15 Er spaltete Felsen in der Wüste und tränkte sie reichlich wie aus Tiefen.

15 διέρρηξεν πέτραν ἐν ἐρήμῳ καὶ ἐπότισεν αὐτοὺς ὡς ἐν ἀβύσσῳ πολλῇ

16 וַיֹּוצִא נֹוזְלִים מִסָּלַע וַיֹּורֶד כַּנְּהָרֹות מָיִם׃

 

16 He brought streams also out of the rock, And caused waters to run down like rivers.

 

16 Und er ließ Bäche hervorkommen aus dem Felsen und Wasser herablaufen gleich Flüssen.

 

16 καὶ ἐξήγαγεν ὕδωρ ἐκ πέτρας καὶ κατήγαγεν ὡς ποταμοὺς ὕδατα

 

 

17 וַיֹּוסִיפוּ עֹוד לַחֲטֹא־לֹו לַמְרֹות עֶלְיֹון בַּצִּיָּה׃

 

17 Yet went they on still to sin against him, To rebel against the Most High in the desert.

 

17 Doch sie fuhren weiter fort, wider ihn zu sündigen, indem sie gegen den Höchsten widerspenstig waren in der Wüste.

17 καὶ προσέθεντο ἔτι τοῦ ἁμαρτάνειν αὐτῷ παρεπίκραναν τὸν ὕψιστον ἐν ἀνύδρῳ

 

18 וַיְנַסּוּ־אֵל בִּלְבָבָם לִשְׁאָל־אֹכֶל לְנַפְשָׁם׃

18 And they tempted EL in their heart By asking food according to their desire.

 

18 Und sie versuchten EL in ihren Herzen, indem sie Speise forderten für ihr Gelüst.

 

18 καὶ ἐξεπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν τοῦ αἰτῆσαι βρώματα ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν

 

19 וַיְדַבְּרוּ בֵּאלֹהִים אָמְרוּ הֲיוּכַל אֵל לַעֲרֹךְ שֻׁלְחָן בַּמִּדְבָּר׃

 

19 Yea, they spake against ELOHIM; They said, Can EL prepare a table in the wilderness?

 

19 Und sie redeten wider ELOHIM; sie sprachen: Sollte EL in der Wüste einen Tisch zubereiten vermögen?

19 καὶ κατελάλησαν τοῦ θεοῦ καὶ εἶπαν μὴ δυνήσεται ὁ θεὸς ἑτοιμάσαι τράπεζαν ἐν ἐρήμῳ

20 הֵן הִכָּה־צוּר וַיָּזוּבוּ מַיִם וּנְחָלִים יִשְׁטֹפוּ הֲגַם־לֶחֶם יוּכַל תֵּת אִם־יָכִין שְׁאֵר לְעַמֹּו׃

 

20 Behold, he smote the rock, so that waters gushed out, And streams overflowed; Can he give bread also? Will he provide flesh for his people?

 

20 Siehe, den Felsen hat er geschlagen, und Wasser flossen heraus, und Bäche strömten; wird er auch Brot zu geben vermögen, oder wird er seinem Volke Fleisch verschaffen?

20 ἐπεὶ ἐπάταξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα καὶ χείμαρροι κατεκλύσθησαν μὴ καὶ ἄρτον δύναται δοῦναι ἢ ἑτοιμάσαι τράπεζαν τῷ λαῷ αὐτοῦ

 

21 לָכֵן שָׁמַע יְהֹוָה וַיִּתְעַבָּר וְאֵשׁ נִשְּׂקָה בְיַעֲקֹב וְגַם־אַף עָלָה בְיִשְׂרָאֵל׃

21 Therefore YEHOVAH heard, and was wroth; And a fire was kindled against Jacob, And anger also went up against Israel;

21 Darum, als YEHOVAH es hörte, ergrimmte er, und Feuer entzündete sich gegen Jakob, und auch Zorn stieg auf gegen Israel;

21 διὰ τοῦτο ἤκουσεν κύριος καὶ ἀνεβάλετο καὶ πῦρ ἀνήφθη ἐν ιακωβ καὶ ὀργὴ ἀνέβη ἐπὶ τὸν ισραηλ

22 כִּי לֹא הֶאֱמִינוּ בֵּאלֹהִים וְלֹא בָטְחוּ בִּישׁוּעָתֹו׃

22 Because they believed not in ELOHIM, And trusted not in his salvation.

22 weil sie ELOHIM nicht glaubten und nicht vertrauten auf seine Rettung.

22 ὅτι οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τῷ θεῷ οὐδὲ ἤλπισαν ἐπὶ τὸ σωτήριον αὐτοῦ

23 וַיְצַו שְׁחָקִים מִמָּעַל וְדַלְתֵי שָׁמַיִם פָּתָח׃

23 Yet he commanded the skies above, And opened the doors of heaven;

23 Und doch hatte er den Wolken oben geboten und die Türen des Himmels geöffnet

 

23 καὶ ἐνετείλατο νεφέλαις ὑπεράνωθεν καὶ θύρας οὐρανοῦ ἀνέῳξεν

 

24 וַיַּמְטֵר עֲלֵיהֶם מָן לֶאֱכֹל וּדְגַן־שָׁמַיִם נָתַן לָמֹו׃

24 And he rained down manna upon them to eat, And gave them food from heaven.

 

24 und Manna auf sie regnen lassen, damit sie äßen, und ihnen Himmelsgetreide gegeben.

 

24 καὶ ἔβρεξεν αὐτοῖς μαννα φαγεῖν καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς

 

25 לֶחֶם אַבִּירִים אָכַל אִישׁ צֵידָה שָׁלַח לָהֶם לָשֹׂבַע׃

25 Man did eat the bread of the mighty: He sent them food to the full.

 

25 Der Mensch aß Brot der Starken, Speise sandte er ihnen bis zur Sättigung.

 

25 ἄρτον ἀγγέλων ἔφαγεν ἄνθρωπος ἐπισιτισμὸν ἀπέστειλεν αὐτοῖς εἰς πλησμονήν

 

26 יַסַּע קָדִים בַּשָּׁמָיִם וַיְנַהֵג בְּעֻזֹּו תֵימָן׃

26 He caused the east wind to blow in the heavens; And by his power he guided the south wind.

 

26 Er führte den Ostwind herbei am Himmel, und durch seine Stärke trieb er herbei den Südwind;

26 ἀπῆρεν νότον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἐπήγαγεν ἐν τῇ δυναστείᾳ αὐτοῦ λίβα

 

27 וַיַּמְטֵר עֲלֵיהֶם כֶּעָפָר שְׁאֵר וּכְחֹול יַמִּים עֹוף כָּנָף׃

27 He rained flesh also upon them as the dust, And winged birds as the sand of the seas:

27 und er ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub, und geflügeltes Gevögel wie Sand der Meere,

 

27 καὶ ἔβρεξεν ἐπ' αὐτοὺς ὡσεὶ χοῦν σάρκας καὶ ὡσεὶ ἄμμον θαλασσῶν πετεινὰ πτερωτά

 

28 וַיַּפֵּל בְּקֶרֶב מַחֲנֵהוּ סָבִיב לְמִשְׁכְּנֹתָיו׃

28 And he let it fall in the midst of their camp, Round about their habitations.

28 und ließ es fallen in ihr Lager, rings um ihre Wohnungen.

 

28 καὶ ἐπέπεσον εἰς μέσον τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν κύκλῳ τῶν σκηνωμάτων αὐτῶν

29 וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׂבְּעוּ מְאֹד וְתַאֲוָתָם יָבִא לָהֶם׃

29 So they did eat, and were well filled; And he gave them their own desire.

29 Und sie aßen und sättigten sich sehr, und ihr Gelüst führte er ihnen zu.

29 καὶ ἐφάγοσαν καὶ ἐνεπλήσθησαν σφόδρα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῶν ἤνεγκεν αὐτοῖς

30 לֹא־זָרוּ מִתַּאֲוָתָם עֹוד אָכְלָם בְּפִיהֶם׃

30 They were not estranged from that which they desired, Their food was yet in their mouths,

 

30 Noch hatten sie sich nicht abgewandt von ihrem Gelüst, noch war ihre Speise in ihrem Munde,

 

30 οὐκ ἐστερήθησαν ἀπὸ τῆς ἐπιθυμίας αὐτῶν ἔτι τῆς βρώσεως αὐτῶν οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν

 

31 וְאַף אֱלֹהִים עָלָה בָהֶם וַיַּהֲרֹג בְּמִשְׁמַנֵּיהֶם וּבַחוּרֵי יִשְׂרָאֵל הִכְרִיעַ׃

31 When the anger of ELOHIM went up against them, And slew of the fattest of them, And smote down the young men of Israel.

 

31 da stieg der Zorn ELOHIMS wider sie auf; und er würgte unter ihren Kräftigen, und die Auserlesenen Israels streckte er nieder.

31 καὶ ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἀνέβη ἐπ' αὐτοὺς καὶ ἀπέκτεινεν ἐν τοῖς πίοσιν αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς τοῦ ισραηλ συνεπόδισεν

 

32 בְּכָל־זֹאת חָטְאוּ־עֹוד וְלֹא־הֶאֱמִינוּ בְּנִפְלְאֹותָיו׃

32 For all this they sinned still, And believed not in his wondrous works.

32 Bei alledem sündigten sie wiederum und glaubten nicht durch seine Wunderwerke.

32 ἐν πᾶσιν τούτοις ἥμαρτον ἔτι καὶ οὐκ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ

33 וַיְכַל־בַּהֶבֶל יְמֵיהֶם וּשְׁנֹותָם בַּבֶּהָלָה׃

33 Therefore their days did he consume in vanity, And their years in terror.

 

33 Da ließ er in Eitelkeit hinschwinden ihre Tage, und ihre Jahre in Schrecken.

 

33 καὶ ἐξέλιπον ἐν ματαιότητι αἱ ἡμέραι αὐτῶν καὶ τὰ ἔτη αὐτῶν μετὰ σπουδῆς

 

34 אִם־הֲרָגָם וּדְרָשׁוּהוּ וְשָׁבוּ וְשִׁחֲרוּ־אֵל׃

34 When he slew them, then they inquired after him; And they returned and sought EL earnestly.

 

34 Wenn er sie tötete, dann fragten sie nach ihm, und kehrten um und suchten EL eifrig;

 

34 ὅταν ἀπέκτεννεν αὐτούς ἐξεζήτουν αὐτὸν καὶ ἐπέστρεφον καὶ ὤρθριζον πρὸς τὸν θεὸν

 

35 וַיִּזְכְּרוּ כִּי־אֱלֹהִים צוּרָם וְאֵל עֶלְיֹון גֹּאֲלָם׃

 

35 And they remembered that ELOHIM was their rock, And the Most High EL their redeemer.

 

35 und sie gedachten daran, daß ELOHIM ihr Fels sei, und EL, der Höchste, ihr Erlöser.

 

35 καὶ ἐμνήσθησαν ὅτι ὁ θεὸς βοηθὸς αὐτῶν ἐστιν καὶ ὁ θεὸς ὁ ὕψιστος λυτρωτὴς αὐτῶν ἐστιν

 

36 וַיְפַתּוּהוּ בְּפִיהֶם וּבִלְשֹׁונָם יְכַזְּבוּ־לֹו׃

36 But they flattered him with their mouth, And lied unto him with their tongue.

36 Und sie heuchelten ihm mit ihrem Munde, und mit ihrer Zunge logen sie ihm;

36 καὶ ἠπάτησαν αὐτὸν ἐν τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τῇ γλώσσῃ αὐτῶν ἐψεύσαντο αὐτῷ

37 וְלִבָּם לֹא־נָכֹון עִמֹּו וְלֹא נֶאֶמְנוּ בִּבְרִיתֹו׃

37 For their heart was not right with him, Neither were they faithful in his covenant.

37 denn ihr Herz war nicht fest gegen ihn, und sie hielten nicht treulich an seinem Bunde.

37 ἡ δὲ καρδία αὐτῶν οὐκ εὐθεῖα μετ' αὐτοῦ οὐδὲ ἐπιστώθησαν ἐν τῇ διαθήκῃ αὐτοῦ

38 וְהוּא רַחוּם יְכַפֵּר עָוֹן וְלֹא־יַשְׁחִית וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפֹּו וְלֹא־יָעִיר כָּל־חֲמָתֹו׃

 

38 But he, being merciful, forgave their iniquity, and destroyed them not: Yea, many a time turned he his anger away, And did not stir up all his wrath.

 

38 Er aber war barmherzig, er vergab die Ungerechtigkeit und verderbte sie nicht; und oftmals wandte er seinen Zorn ab und ließ nicht erwachen seinen ganzen Grimm.

38 αὐτὸς δέ ἐστιν οἰκτίρμων καὶ ἱλάσεται ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ οὐ διαφθερεῖ καὶ πληθυνεῖ τοῦ

ἀποστρέψαι τὸν θυμὸν αὐτοῦ καὶ οὐχὶ ἐκκαύσει πᾶσαν τὴν ὀργὴν αὐτοῦ

39 וַיִּזְכֹּר כִּי־בָשָׂר הֵמָּה רוּחַ הֹולֵךְ וְלֹא יָשׁוּב׃

39 And he remembered that they were but flesh, A wind that passeth away, and cometh not again.

39 Und er gedachte daran, daß sie Fleisch seien, ein Hauch, der dahinfährt und nicht wiederkehrt.

39 καὶ ἐμνήσθη ὅτι σάρξ εἰσιν πνεῦμα πορευόμενον καὶ οὐκ ἐπιστρέφον

 

40 כַּמָּה יַמְרוּהוּ בַמִּדְבָּר יַעֲצִיבוּהוּ בִּישִׁימֹון׃

40 How oft did they rebel against him in the wilderness, And grieve him in the desert!

40 Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten ihn in der Einöde!

40 ποσάκις παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ παρώργισαν αὐτὸν ἐν γῇ ἀνύδρῳ

41 וַיָּשׁוּבוּ וַיְנַסּוּ אֵל וּקְדֹושׁ יִשְׂרָאֵל הִתְווּ׃

41 And they turned again and tempted EL, And provoked the KEDOSH of ISRAEL.

41 Und sie versuchten EL wiederum und kränkten den KEDOSH ISRAELS.

41 καὶ ἐπέστρεψαν καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν καὶ τὸν ἅγιον τοῦ ισραηλ παρώξυναν

42 לֹא־זָכְרוּ אֶת־יָדֹו יֹום אֲשֶׁר־פָּדָם מִנִּי־צָר׃

42 They remember not his hand, Nor the day when he redeemed them from the adversary;

42 Sie gedachten nicht an seine Hand, an den Tag, da er sie von dem Bedränger erlöste,

42 οὐκ ἐμνήσθησαν τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἡμέρας ἧς ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς θλίβοντος

43 אֲשֶׁר־שָׂם בְּמִצְרַיִם אֹתֹותָיו וּמֹופְתָיו בִּשְׂדֵה־צֹעַן׃

43 How he set his signs in Egypt, And his wonders in the field of Zoan,

43 als er seine Zeichen tat in Ägypten und seine Wunder in dem Gefilde Zoans:

43 ὡς ἔθετο ἐν αἰγύπτῳ τὰ σημεῖα αὐτοῦ καὶ τὰ τέρατα αὐτοῦ ἐν πεδίῳ τάνεως

44 וַיַּהֲפֹךְ לְדָם יְאֹרֵיהֶם וְנֹזְלֵיהֶם בַּל־יִשְׁתָּיוּן׃

44 And turned their rivers into blood, And their streams, so that they could not drink.

44 Er verwandelte ihre Ströme in Blut, so daß sie ihre fließenden Wasser nicht trinken konnten.

44 καὶ μετέστρεψεν εἰς αἷμα τοὺς ποταμοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ὀμβρήματα αὐτῶν ὅπως μὴ πίωσιν

45 יְשַׁלַּח בָּהֶם עָרֹב וַיֹּאכְלֵם וּצְפַרְדֵּעַ וַתַּשְׁחִיתֵם׃

 

45 He sent among them swarms of flies, which devoured them; And frogs, which destroyed them.

 

45 Er sandte Hundsfliegen unter sie, welche sie fraßen, und Frösche, die sie verderbten.

 

45 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς κυνόμυιαν καὶ κατέφαγεν αὐτούς καὶ βάτραχον καὶ διέφθειρεν αὐτούς

46 וַיִּתֵּן לֶחָסִיל יְבוּלָם וִיגִיעָם לָאַרְבֶּה׃

46 He gave also their increase unto the caterpillar, And their labor unto the locust.

 

46 Und er gab der Grille ihren Ertrag, und ihre Arbeit der Heuschrecke.

 

46 καὶ ἔδωκεν τῇ ἐρυσίβῃ τὸν καρπὸν αὐτῶν καὶ τοὺς πόνους αὐτῶν τῇ ἀκρίδι

 

47 יַהֲרֹג בַּבָּרָד גַּפְנָם וְשִׁקְמֹותָם בַּחֲנָמַל׃

47 He destroyed their vines with hail, And their sycomore-trees with frost.

 

47 Ihren Weinstock schlug er nieder mit Hagel, und ihre Maulbeerfeigenbäume mit Schloßen.

47 ἀπέκτεινεν ἐν χαλάζῃ τὴν ἄμπελον αὐτῶν καὶ τὰς συκαμίνους αὐτῶν ἐν τῇ πάχνῃ

 

48 וַיַּסְגֵּר לַבָּרָד בְּעִירָם וּמִקְנֵיהֶם לָרְשָׁפִים׃

48 He gave over their cattle also to the hail, And their flocks to hot thunderbolts.

 

48 Und er gab ihr Vieh dem Hagel preis, und ihre Herden den Blitzen.

 

48 καὶ παρέδωκεν εἰς χάλαζαν τὰ κτήνη αὐτῶν καὶ τὴν ὕπαρξιν αὐτῶν τῷ πυρί

49 יְשַׁלַּח־בָּם חֲרֹון אַפֹּו עֶבְרָה וָזַעַם וְצָרָה מִשְׁלַחַת מַלְאֲכֵי רָעִים׃

49 He cast upon them the fierceness of his anger, Wrath, and indignation, and trouble, A band of angels of evil.

 

49 Er ließ gegen sie los seines Zornes Glut, Wut und Grimm und Drangsal, eine Schar von Unglücksengeln.

49 ἐξαπέστειλεν εἰς αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ θυμὸν καὶ ὀργὴν καὶ θλῖψιν ἀποστολὴν δι' ἀγγέλων

πονηρῶν

50 יְפַלֵּס נָתִיב לְאַפֹּו לֹא־חָשַׂךְ מִמָּוֶת נַפְשָׁם וְחַיָּתָם לַדֶּבֶר הִסְגִּיר׃

50 He made a path for his anger; He spared not their soul from death, But gave their life over to the pestilence,

50 Er bahnte seinem Zorne einen Weg, entzog nicht dem Tode ihre Seele und gab ihr Leben der Pest preis.

50 ὡδοποίησεν τρίβον τῇ ὀργῇ αὐτοῦ οὐκ ἐφείσατο ἀπὸ θανάτου τῶν ψυχῶν αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν εἰς θάνατον συνέκλεισεν

51 וַיַּךְ כָּל־בְּכֹור בְּמִצְרָיִם רֵאשִׁית אֹונִים בְּאָהֳלֵי־חָם׃

51 And smote all the first-born in Egypt, The chief of their strength in the tents of Ham.

51 Und er schlug alle Erstgeburt in Ägypten, die Erstlinge der Kraft in den Zelten Hams.

51 καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν αἰγύπτῳ ἀπαρχὴν τῶν πόνων αὐτῶν ἐν τοῖς σκηνώμασι χαμ

52 וַיַּסַּע כַּצֹּאן עַמֹּו וַיְנַהֲגֵם כַּעֵדֶר בַּמִּדְבָּר׃

 

52 But he led forth his own people like sheep, And guided them in the wilderness like a flock.

 

52 Und er ließ sein Volk wegziehen gleich Schafen, und leitete sie gleich einer Herde in der Wüste;

52 καὶ ἀπῆρεν ὡς πρόβατα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀνήγαγεν αὐτοὺς ὡς ποίμνιον ἐν ἐρήμῳ

 

53 וַיַּנְחֵם לָבֶטַח וְלֹא פָחָדוּ וְאֶת־אֹויְבֵיהֶם כִּסָּה הַיָּם׃

53 And he led them safely, so that they feared not; But the sea overwhelmed their enemies.

53 und er führte sie sicher, so daß sie sich nicht fürchteten; und ihre Feinde bedeckte das Meer.

53 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἐλπίδι καὶ οὐκ ἐδειλίασαν καὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐκάλυψεν θάλασσα

54 וַיְבִיאֵם אֶל־גְּבוּל קָדְשֹׁו הַר־זֶה קָנְתָה יְמִינֹו׃

 

54 And he brought them to the border of his sanctuary, To this mountain, which his right hand had gotten.

54 Und er brachte sie zu der Grenze seines Heiligtums, zu diesem Berge, den seine Rechte erworben.

54 καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς ὅριον ἁγιάσματος αὐτοῦ ὄρος τοῦτο ὃ ἐκτήσατο ἡ δεξιὰ αὐτοῦ

 

55 וַיְגָרֶשׁ מִפְּנֵיהֶם גֹּויִם וַיַּפִּילֵם בְּחֶבֶל נַחֲלָה וַיַּשְׁכֵּן בְּאָהֳלֵיהֶם שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל׃

 

55 He drove out the nations also before them, And allotted them for an inheritance by line, And made the tribes of Israel to dwell in their tents.

 

55 Und er vertrieb Nationen vor ihnen, und verloste sie als Schnur des Erbteils und ließ in ihren Zelten wohnen die Stämme Israels.

 

 

55 καὶ ἐξέβαλεν ἀπὸ προσώπου αὐτῶν ἔθνη καὶ ἐκληροδότησεν αὐτοὺς ἐν σχοινίῳ κληροδοσίας καὶ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν τὰς φυλὰς τοῦ ισραηλ

56 וַיְנַסּוּ וַיַּמְרוּ אֶת־אֱלֹהִים עֶלְיֹון וְעֵדֹותָיו לֹא שָׁמָרוּ׃

 

56 Yet they tempted and rebelled against the Most High ELOHIM, And kept not his testimonies;

 

56 Aber sie versuchten ELOHIM, den Höchsten, und waren widerspenstig gegen ihn, und seine Zeugnisse bewahrten sie nicht.

56 καὶ ἐπείρασαν καὶ παρεπίκραναν τὸν θεὸν τὸν ὕψιστον καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ οὐκ ἐφυλάξαντο

57 וַיִּסֹּגוּ וַיִּבְגְּדוּ כַּאֲבֹותָם נֶהְפְּכוּ כְּקֶשֶׁת רְמִיָּה׃

 

57 But turned back, and dealt treacherously like their fathers: They were turned aside like a deceitful bow.

 

57 Und sie wichen zurück und handelten treulos wie ihre Väter; sie wandten sich um gleich einem trügerischen Bogen.

57 καὶ ἀπέστρεψαν καὶ ἠσυνθέτησαν καθὼς καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν καὶ μετεστράφησαν εἰς τόξον στρεβλὸν

 

58 וַיַּכְעִיסוּהוּ בְּבָמֹותָם וּבִפְסִילֵיהֶם יַקְנִיאוּהוּ׃

58 For they provoked him to anger with their high places, And moved him to jealousy with their graven images.

58 Und sie erbitterten ihn durch ihre Höhen und reizten ihn zur Eifersucht durch ihre geschnitzten Bilder.

58 καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐν τοῖς βουνοῖς αὐτῶν καὶ ἐν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν παρεζήλωσαν αὐτόν

59 שָׁמַע אֱלֹהִים וַיִּתְעַבָּר וַיִּמְאַס מְאֹד בְּיִשְׂרָאֵל׃

59 When ELOHIM heard this, he was wroth, And greatly abhorred Israel;

59 ELOHIM hörte es und ergrimmte, und er verachtete Israel sehr.

59 ἤκουσεν ὁ θεὸς καὶ ὑπερεῖδεν καὶ ἐξουδένωσεν σφόδρα τὸν ισραηλ

60 וַיִּטֹּשׁ מִשְׁכַּן שִׁלֹו אֹהֶל שִׁכֵּן בָּאָדָם׃

60 So that he forsook the tabernacle of Shiloh, The tent which he placed among men;

60 Und er verließ die Wohnung zu Silo, das Zelt, welches er unter den Menschen aufgeschlagen hatte.

60 καὶ ἀπώσατο τὴν σκηνὴν σηλωμ σκήνωμα αὐτοῦ οὗ κατεσκήνωσεν ἐν ἀνθρώποις

61 וַיִּתֵּן לַשְּׁבִי עֻזֹּו וְתִפְאַרְתֹּו בְיַד־צָר׃

 

61 And delivered his strength into captivity, And his glory into the adversary's hand.

 

61 Und er gab in die Gefangenschaft seine Kraft, und seine Herrlichkeit in die Hand des Bedrängers.

61 καὶ παρέδωκεν εἰς αἰχμαλωσίαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν καὶ τὴν καλλονὴν αὐτῶν εἰς χεῖρας ἐχθροῦ

62 וַיַּסְגֵּר לַחֶרֶב עַמֹּו וּבְנַחֲלָתֹו הִתְעַבָּר׃

62 He gave his people over also unto the sword, And was wroth with his inheritance.

62 Und er gab sein Volk dem Schwerte preis, und gegen sein Erbteil ergrimmte er.

62 καὶ συνέκλεισεν εἰς ῥομφαίαν τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ ὑπερεῖδεν

63 בַּחוּרָיו אָכְלָה־אֵשׁ וּבְתוּלֹתָיו לֹא הוּלָּלוּ׃

63 Fire devoured their young men; And their virgins had no marriage-song.

63 Seine Jünglinge fraß das Feuer, und seine Jungfrauen wurden nicht besungen;

63 τοὺς νεανίσκους αὐτῶν κατέφαγεν πῦρ καὶ αἱ παρθένοι αὐτῶν οὐκ ἐπενθήθησαν

64 כֹּהֲנָיו בַּחֶרֶב נָפָלוּ וְאַלְמְנֹתָיו לֹא תִבְכֶּינָה׃

64 Their priests fell by the sword; And their widows made no lamentation.

64 seine Priester fielen durch das Schwert, und seine Witwen weinten nicht.

64 οἱ ἱερεῖς αὐτῶν ἐν ῥομφαίᾳ ἔπεσαν καὶ αἱ χῆραι αὐτῶν οὐ κλαυσθήσονται

65 וַיִּקַץ כְּיָשֵׁן אֲדֹנָי כְּגִבֹּור מִתְרֹוןֵן מִיָּיִן׃

 

65 Then ADONAY awaked as one out of sleep, Like a mighty man that shouteth by reason of wine.

 

65 Da erwachte, gleich einem Schlafenden, ADONAY, gleich einem Helden, der da jauchzt vom Wein;

65 καὶ ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν κύριος ὡς δυνατὸς κεκραιπαληκὼς ἐξ οἴνου

 

66 וַיַּךְ־צָרָיו אָחֹור חֶרְפַּת עֹולָם נָתַן לָמֹו׃

66 And he smote his adversaries backward: He put them to a perpetual reproach.

66 und er schlug seine Feinde von hinten, gab ihnen ewige Schmach.

 

66 καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω ὄνειδος αἰώνιον ἔδωκεν αὐτοῖς

67 וַיִּמְאַס בְּאֹהֶל יֹוסֵף וּבְשֵׁבֶט אֶפְרַיִם לֹא בָחָר׃

67 Moreover he refused the tent of Joseph, And chose not the tribe of Ephraim,

67 Und er verwarf das Zelt Josephs, und den Stamm Ephraim erwählte er nicht;

67 καὶ ἀπώσατο τὸ σκήνωμα ιωσηφ καὶ τὴν φυλὴν εφραιμ οὐκ ἐξελέξατο

68 וַיִּבְחַר אֶת־שֵׁבֶט יְהוּדָה אֶת־הַר צִיֹּון אֲשֶׁר אָהֵב׃

68 But chose the tribe of Judah, The mount Zion which he loved.

 

68 sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat.

68 καὶ ἐξελέξατο τὴν φυλὴν ιουδα τὸ ὄρος τὸ σιων ὃ ἠγάπησεν

 

69 וַיִּבֶן כְּמֹו־רָמִים מִקְדָּשֹׁו כְּאֶרֶץ יְסָדָהּ לְעֹולָם׃

 

69 And he built his sanctuary like the heights, Like the earth which he hath established for ever.

 

69 Und er baute gleich Höhen sein Heiligtum, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat.

 

69 καὶ ᾠκοδόμησεν ὡς μονοκερώτων τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ ἐν τῇ γῇ ἐθεμελίωσεν αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα

70 וַיִּבְחַר בְּדָוִד עַבְדֹּו וַיִּקָּחֵהוּ מִמִּכְלְאֹת צֹאן׃

70 He chose David also his servant, And took him from the sheepfolds:

 

70 Und er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Hürden der Schafe;

70 καὶ ἐξελέξατο δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ καὶ ἀνέλαβεν αὐτὸν ἐκ τῶν ποιμνίων τῶν προβάτων

71 מֵאַחַר עָלֹות הֱבִיאֹו לִרְעֹות בְּיַעֲקֹב עַמֹּו וּבְיִשְׂרָאֵל נַחֲלָתֹו׃

 

71 From following the ewes that have their young he brought him, To be the shepherd of Jacob his people, and Israel his inheritance.

71 hinter den Säugenden weg ließ er ihn kommen, um Jakob, sein Volk, zu weiden, und Israel, sein Erbteil.

71 ἐξόπισθεν τῶν λοχευομένων ἔλαβεν αὐτὸν ποιμαίνειν ιακωβ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ισραηλ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

72 וַיִּרְעֵם כְּתֹם לְבָבֹו וּבִתְבוּנֹות כַּפָּיו יַנְחֵם׃

72 So he was their shepherd according to the integrity of his heart, And guided them by the skilfulness of his hands.

72 Und er weidete sie nach der Lauterkeit seines Herzens, und mit der Geschicklichkeit seiner Hände leitete er sie.

72 καὶ ἐποίμανεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκακίᾳ τῆς καρδίας αὐτοῦ καὶ ἐν ταῖς συνέσεσι τῶν χειρῶν αὐτοῦ ὡδήγησεν αὐτούς

 

 

 

Psalm 79

 

 

 

 

1 מִזְמֹור לְאָסָף אֱלֹהִים בָּאוּ גֹויִם בְּנַחֲלָתֶךָ טִמְּאוּ אֶת־הֵיכַל קָדְשֶׁךָ שָׂמוּ אֶת־יְרוּשָׁלִַם לְעִיִּים׃

1 A Psalm of Asaph. ELOHIM, the nations are come into thine inheritance; Thy holy temple have they defiled; They have laid Jerusalem in heaps.

 

1 Ein Psalm; von Asaph. ELOHIM! Die Nationen sind in dein Erbteil gekommen, haben deinen heiligen Tempel verunreinigt, haben Jerusalem zu Trümmerhaufen gemacht.

1 ψαλμὸς τῷ ασαφ ὁ θεός ἤλθοσαν ἔθνη εἰς τὴν κληρονομίαν σου ἐμίαναν τὸν ναὸν τὸν ἅγιόν σου ἔθεντο ιερουσαλημ εἰς ὀπωροφυλάκιον

 

2 נָתְנוּ אֶת־נִבְלַת עֲבָדֶיךָ מַאֲכָל לְעֹוף הַשָּׁמָיִם בְּשַׂר חֲסִידֶיךָ לְחַיְתֹו־אָרֶץ׃

2 The dead bodies of thy servants have they given to be food unto the birds of the heavens, The flesh of thy saints unto the beasts of the earth.

2 Die Leichen deiner Knechte haben sie den Vögeln des Himmels zur Speise gegeben, das Fleisch deiner Frommen den wilden Tieren der Erde.

2 ἔθεντο τὰ θνησιμαῖα τῶν δούλων σου βρώματα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ τὰς σάρκας τῶν ὁσίων σου τοῖς θηρίοις τῆς γῆς

 

3 שָׁפְכוּ דָםָם כַּמַּיִם סְבִיבֹות יְרוּשָׁלִָם וְאֵין קֹובֵר׃

3 Their blood have they shed like water round about Jerusalem; And there was none to bury them.

3 Sie haben ihr Blut wie Wasser vergossen rings um Jerusalem, und niemand war da, der begrub.

3 ἐξέχεαν τὸ αἷμα αὐτῶν ὡς ὕδωρ κύκλῳ ιερουσαλημ καὶ οὐκ ἦν ὁ θάπτων

4 הָיִינוּ חֶרְפָּה לִשְׁכֵנֵינוּ לַעַג וָקֶלֶס לִסְבִיבֹותֵינוּ׃

4 We are become a reproach to our neighbors, A scoffing and derision to them that are round about us.

4 Wir sind ein Hohn geworden unseren Nachbarn, ein Spott und Schimpf denen, die uns umgeben.

4 ἐγενήθημεν ὄνειδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν μυκτηρισμὸς καὶ χλευασμὸς τοῖς κύκλῳ ἡμῶν

5 עַד־מָה יְהֹוָה תֶּאֱנַף לָנֶצַח תִּבְעַר כְּמֹו־אֵשׁ קִנְאָתֶךָ׃

5 How long, YEHOVAH? Wilt thou be angry for ever? Shall thy jealousy burn like fire?

5 Bis wann, YEHOVAH? Willst du immerfort zürnen, soll wie Feuer brennen dein Eifer?

5 ἕως πότε κύριε ὀργισθήσῃ εἰς τέλος ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ὁ ζῆλός σου

6 שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ אֶל־הַגֹּויִם אֲשֶׁר לֹא־יְדָעוּךָ וְעַל מַמְלָכֹות אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ לֹא קָרָאוּ׃

6 Pour out thy wrath upon the nations that know thee not, And upon the kingdoms that call not upon thy name.

 

6 Schütte deinen Grimm aus über die Nationen, die dich nicht kennen, und auf die Königreiche, die deinen Namen nicht anrufen!

 

6 ἔκχεον τὴν ὀργήν σου ἐπὶ ἔθνη τὰ μὴ γινώσκοντά σε καὶ ἐπὶ βασιλείας αἳ τὸ ὄνομά σου οὐκ ἐπεκαλέσαντο

 

7 כִּי אָכַל אֶת־יַעֲקֹב וְאֶת־נָוֵהוּ הֵשַׁמּוּ׃

7 For they have devoured Jacob, And laid waste his habitation.

 

7 Denn man hat Jakob aufgezehrt, und seine Wohnung haben sie verwüstet.

7 ὅτι κατέφαγον τὸν ιακωβ καὶ τὸν τόπον αὐτοῦ ἠρήμωσαν

 

8 אַל־תִּזְכָּר־לָנוּ עֲוֹנֹת רִאשֹׁנִים מַהֵר יְקַדְּמוּנוּ רַחֲמֶיךָ כִּי דַלֹּונוּ מְאֹד׃

 

8 Remember not against us the iniquities of our forefathers: Let thy tender mercies speedily meet us; For we are brought very low.

 

8 Gedenke uns nicht die Ungerechtigkeiten der Vorfahren; laß eilends uns entgegenkommen deine Erbarmungen! Denn sehr gering sind wir geworden.

8 μὴ μνησθῇς ἡμῶν ἀνομιῶν ἀρχαίων ταχὺ προκαταλαβέτωσαν ἡμᾶς οἱ οἰκτιρμοί σου ὅτι ἐπτωχεύσαμεν σφόδρα

 

9 עָזְרֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ עַל־דְּבַר כְּבֹוד־שְׁמֶךָ וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל־חַטֹּאתֵינוּ לְמַעַן שְׁמֶךָ׃

9 Help us ELOHEY of our Salvation, for the glory of thy Name; And deliver us, and forgive our sins, for thy name's sake.

 

9 Hilf uns ELOHEY unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen; und errette uns, und vergib unsere Sünden um deines Namens willen!

9 βοήθησον ἡμῖν ὁ θεὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν ἕνεκα τῆς δόξης τοῦ ὀνόματός σου κύριε ῥῦσαι ἡμᾶς καὶ ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν ἕνεκα τοῦ ὀνόματός σου

10 לָמָּה יֹאמְרוּ הַגֹּויִם אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם יִוָּדַע בַּגִּיִּים לְעֵינֵינוּ נִקְמַת דַּם־עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ׃

10 Wherefore should the nations say, Where is their ELOHIM? Let the avenging of the blood of thy servants which is shed Be known among the nations in our sight.

 

10 Warum sollen die Nationen sagen: Wo ist ihr ELOHIM? Laß unter den Nationen vor unseren Augen kundwerden die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte!

10 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν καὶ γνωσθήτω ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν ἡ ἐκδίκησις τοῦ αἵματος τῶν δούλων σου τοῦ ἐκκεχυμένου

11 תָּבֹוא לְפָנֶיךָ אֶנְקַת אָסִיר כְּגֹדֶל זְרֹועֲךָ הֹותֵר בְּנֵי תְמוּתָה׃

11 Let the sighing of the prisoner come before thee: According to the greatness of thy power preserve thou those that are appointed to death;

11 Laß vor dich kommen das Seufzen des Gefangenen; nach der Größe deines Armes laß übrigbleiben die Kinder des Todes!

11 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ὁ στεναγμὸς τῶν πεπεδημένων κατὰ τὴν μεγαλωσύνην τοῦ βραχίονός σου περιποίησαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων

12 וְהָשֵׁב לִשְׁכֵנֵינוּ שִׁבְעָתַיִם אֶל־חֵיקָם חֶרְפָּתָם אֲשֶׁר חֵרְפוּךָ אֲדֹנָי׃

12 And render unto our neighbors sevenfold into their bosom Their reproach, wherewith they have reproached thee, ADONAY.

12 Und gib unseren Nachbarn ihren Hohn, womit sie dich, ADONAY, gehöhnt haben, siebenfach in ihren Busen zurück!

12 ἀπόδος τοῖς γείτοσιν ἡμῶν ἑπταπλασίονα εἰς τὸν κόλπον αὐτῶν τὸν ὀνειδισμὸν αὐτῶν ὃν ὠνείδισάν σε κύριε

13 וַאֲנַחְנוּ עַמְּכָ וְצֹאן מַרְעִיתֶךָ נֹודֶה לְּךָ לְעֹולָם לְדֹר וָדֹר נְסַפֵּר תְּהִלָּתֶךָ׃

13 So we thy people and sheep of thy pasture Will give thee thanks for ever: We will show forth thy praise to all generations.

13 So werden wir, dein Volk, und die Herde deiner Weide, dich preisen ewiglich, dein Lob erzählen von Geschlecht zu Geschlecht.

13 ἡμεῖς δὲ λαός σου καὶ πρόβατα τῆς νομῆς σου ἀνθομολογησόμεθά σοι εἰς τὸν αἰῶνα εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἐξαγγελοῦμεν τὴν αἴνεσίν σου

 

 

 

 

Psalm 80

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ אֶל־שֹׁשַׁנִּים עֵדוּת לְאָסָף מִזְמֹור׃

 

1 For the Chief Musician, set to Shoshanim Eduth. A Psalm of Asaph.

 

1 Dem Vorsänger, nach Schoschannim-Eduth. Von Asaph, ein Psalm.

 

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων μαρτύριον τῷ ασαφ ψαλμὸς ὑπὲρ τοῦ ἀσσυρίου

 

2 רֹעֵה יִשְׂרָאֵל הַאֲזִינָה נֹהֵג כַּצֹּאן יֹוסֵף יֹשֵׁב הַכְּרוּבִים הֹופִיעָה׃

Give ear, Shepherd of Israel, Thou that leadest Joseph like a flock; Thou that sittest above the cherubim, shine forth.

Hirte Israels, nimm zu Ohren! Der du Joseph leitest wie eine Herde, der du thronst zwischen den Cherubim, strahle hervor!

2 ὁ ποιμαίνων τὸν ισραηλ πρόσχες ὁ ὁδηγῶν ὡσεὶ πρόβατα τὸν ιωσηφ ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν ἐμφάνηθι

3 לִפְנֵי אֶפְרַיִם וּבִנְיָמִן וּמְנַשֶּׁה עֹורְרָה אֶת־גְּבוּרָתֶךָ וּלְכָה לִישֻׁעָתָה לָּנוּ׃

2 Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up thy might, And come to save us.

2 Vor Ephraim und Benjamin und Manasse erwecke deine Macht und komm zu unserer Rettung!

3 ἐναντίον εφραιμ καὶ βενιαμιν καὶ μανασση ἐξέγειρον τὴν δυναστείαν σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ σῶσαι ἡμᾶς

4 אֱלֹהִים הֲשִׁיבֵנוּ וְהָאֵר פָּנֶיךָ וְנִוָּשֵׁעָה׃

3 Turn us again, ELOHIM; And cause thy face to shine, and we shall be saved.

 

3 ELOHIM! Führe uns zurück, und laß dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden.

4 ὁ θεός ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα

 

5 יְהֹוָה אֱלֹהִים צְבָאֹות עַד־מָתַי עָשַׁנְתָּ בִּתְפִלַּת עַמֶּךָ׃

4 YEHOVAH ELOHIM TZEVAOT! How long wilt thou be angry against the prayer of thy people? (Ps. 80:4)

4 YEHOVAH ELOHIM TZEBAOT! Bis wann glüht dein Zorn wider das Gebet deines Volkes? (Ps. 80,4)

5 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἕως πότε ὀργίζῃ ἐπὶ τὴν προσευχὴν τοῦ δούλου σου

6 הֶאֱכַלְתָּם לֶחֶם דִּמְעָה וַתַּשְׁקֵמֹו בִּדְמָעֹות שָׁלִישׁ׃

5 Thou hast fed them with the bread of tears, And given them tears to drink in large measure.

 

5 Du hast sie mit Tränenbrot gespeist, und sie maßweise getränkt mit Zähren.

 

6 ψωμιεῖς ἡμᾶς ἄρτον δακρύων καὶ ποτιεῖς ἡμᾶς ἐν δάκρυσιν ἐν μέτρῳ

 

7 תְּשִׂימֵנוּ מָדֹון לִשְׁכֵנֵינוּ וְאֹיְבֵינוּ יִלְעֲגוּ־לָמֹו׃

6 Thou makest us a strife unto our neighbors; And our enemies laugh among themselves.

6 Du setztest uns zum Streit unseren Nachbarn, und unsere Feinde spotten untereinander.

7 ἔθου ἡμᾶς εἰς ἀντιλογίαν τοῖς γείτοσιν ἡμῶν καὶ οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ἐμυκτήρισαν ἡμᾶς

8

הֲשִׁיבֵנוּ

צְבָאֹות

אֱלֹהִים

וְנִוָּשֵׁעָה

פָּנֶיךָ

הָאֵר

  

7 ELOHIM ZAVAOTH! Turn us again (convert us); cause thy face to shine, and we shall be saved.

7 ELOHIM TZEVAOT! Führe uns zurück (bekehre uns), und laß dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden.

 

8 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα διάψαλμα

9 גֶּפֶן מִמִּצְרַיִם תַּסִּיעַ תְּגָרֵשׁ גֹּויִם וַתִּטָּעֶהָ׃

8 Thou broughtest a vine out of Egypt: Thou didst drive out the nations, and plantedst it.

8 Einen Weinstock zogest du aus Ägypten, vertriebest Nationen und pflanztest ihn.

9 ἄμπελον ἐξ αἰγύπτου μετῆρας ἐξέβαλες ἔθνη καὶ κατεφύτευσας αὐτήν

10 פִּנִּיתָ לְפָנֶיהָ וַתַּשְׁרֵשׁ שָׁרָשֶׁיהָ וַתְּמַלֵּא־אָרֶץ׃

9 Thou preparedst room before it, And it took deep root, and filled the land.

9 Du machtest Raum vor ihm, und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land;

10 ὡδοποίησας ἔμπροσθεν αὐτῆς καὶ κατεφύτευσας τὰς ῥίζας αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη ἡ γῆ

11 כָּסּוּ הָרִים צִלָּהּ וַעֲנָפֶיהָ אַרְזֵי־אֵל׃

 

10 The mountains were covered with the shadow of it, And the boughs thereof were like ELS cedars.

10 die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten, und seine Äste waren gleich Zedern ELS;

 

11 ἐκάλυψεν ὄρη ἡ σκιὰ αὐτῆς καὶ αἱ ἀναδενδράδες αὐτῆς τὰς κέδρους τοῦ θεοῦ

 

12 תְּשַׁלַּח קְצִירֶהָ עַד־יָם וְאֶל־נָהָר יֹונְקֹותֶיהָ׃

11 It sent out its branches unto the sea, And its shoots unto the River.

 

11 er streckte seine Reben aus bis ans Meer, und bis zum Strome hin seine Schößlinge.

12 ἐξέτεινεν τὰ κλήματα αὐτῆς ἕως θαλάσσης καὶ ἕως ποταμοῦ τὰς παραφυάδας αὐτῆς

13 לָמָּה פָּרַצְתָּ גְדֵרֶיהָ וְאָרוּהָ כָּל־עֹבְרֵי דָרֶךְ׃

 

12 Why hast thou broken down its walls, So that all they that pass by the way do pluck it?

 

12 Warum hast du seine Mauern niedergerissen, so daß ihn berupfen alle, die des Weges vorübergehen?

13 ἵνα τί καθεῖλες τὸν φραγμὸν αὐτῆς καὶ τρυγῶσιν αὐτὴν πάντες οἱ παραπορευόμενοι τὴν ὁδόν

 

14 יְכַרְסְמֶנָּה חֲזִיר מִיָּעַר וְזִיז שָׂדַי יִרְעֶנָּה׃

13 The boar out of the wood doth ravage it, And the wild beasts of the field feed on it.

 

13 Es zerwühlt ihn der Eber aus dem Walde, und das Wild des Gefildes weidet ihn ab.

 

14 ἐλυμήνατο αὐτὴν σῦς ἐκ δρυμοῦ καὶ μονιὸς ἄγριος κατενεμήσατο αὐτήν

 

15 אֱלֹהִים צְבָאֹות שׁוּב־נָא הַבֵּט מִשָּׁמַיִם וּרְאֵה וּפְקֹד גֶּפֶן זֹאת׃

14 Turn again, we beseech thee, ELOHIM TZEVAOT: Look down from heaven, and behold, and visit this vine,

 

14 ELOHIM TZEVAOT! Kehre doch wieder; schaue vom Himmel und sieh, und suche heim diesen Weinstock,

 

15 ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐπίστρεψον δή ἐπίβλεψον ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἰδὲ καὶ ἐπίσκεψαι τὴν ἄμπελον ταύτην

 

16 וְכַנָּה אֲשֶׁר־נָטְעָה יְמִינֶךָ וְעַל־בֵּן אִמַּצְתָּה לָּךְ׃

 

15 And the stock which thy right hand planted, And the branch that thou madest strong for thyself.

 

15 und den Setzling, den deine Rechte gepflanzt, und das Reis, das du dir gestärkt hattest!

 

16 καὶ κατάρτισαι αὐτήν ἣν ἐφύτευσεν ἡ δεξιά σου καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ

17 שְׂרֻפָה בָאֵשׁ כְּסוּחָה מִגַּעֲרַת פָּנֶיךָ יֹאבֵדוּ׃

16 It is burned with fire, it is cut down: They perish at the rebuke of thy countenance.

 

16 Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten; vor dem Schelten deines Angesichts kommen sie um.

 

17 ἐμπεπυρισμένη πυρὶ καὶ ἀνεσκαμμένη ἀπὸ ἐπιτιμήσεως τοῦ προσώπου σου ἀπολοῦνται

 

18 תְּהִי־יָדְךָ עַל־אִישׁ יְמִינֶךָ עַל־בֶּן־אָדָם אִמַּצְתָּ לָּךְ׃

 

17 Let thy hand be upon the man of thy right hand, Upon the son of man whom thou madest strong for thyself.

17 Deine Hand sei auf dem Manne deiner Rechten, auf dem Menschensohne, den du dir gestärkt hast!

18 γενηθήτω ἡ χείρ σου ἐπ' ἄνδρα δεξιᾶς σου καὶ ἐπὶ υἱὸν ἀνθρώπου ὃν ἐκραταίωσας σεαυτῷ

 

19 וְלֹא־נָסֹוג מִמֶּךָּ תְּחַיֵּנוּ וּבְשִׁמְךָ נִקְרָא׃

18 So shall we not go back from thee: Quicken thou us, and we will call upon thy name.

18 So werden wir nicht von dir abweichen; belebe uns, und wir werden deinen Namen anrufen.

19 καὶ οὐ μὴ ἀποστῶμεν ἀπὸ σοῦ ζωώσεις ἡμᾶς καὶ τὸ ὄνομά σου ἐπικαλεσόμεθα

20 יְהֹוָה אֱלֹהִים צְבָאֹות הֲשִׁיבֵנוּ הָאֵר פָּנֶיךָ וְנִוָּשֵׁעָה׃

19 YEHOVAH ELOHIM ZAVAOTH! Turn us again (convert us); cause thy face to shine, and we shall be saved.

19 YEHOVAH, ELOHIM TZEVAOT! Führe uns zurück (bekehre uns); laß dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet werden.

20 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ ἐπίφανον τὸ πρόσωπόν σου καὶ σωθησόμεθα

 

 

 

Psalm 81

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ עַל־הַגִּתִּית לְאָסָף׃ 2 הַרְנִינוּ לֵאלֹהִים עוּזֵּנוּ הָרִיעוּ לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב׃

1 For the Chief Musician; set to the Gittith. A Psalm of Asaph. Sing aloud unto ELOHIM our strength: Make a joyful noise to ELOHEY of Jacob.

1 Dem Vorsänger, auf der Gittith. Von Asaph. Jubelt ELOHIM, unserer Stärke! Jauchzet dem ELOHEY Jakobs!

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν τῷ ασαφ ψαλμός 2 ἀγαλλιᾶσθε τῷ θεῷ τῷ βοηθῷ ἡμῶν ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ιακωβ

3 שְׂאוּ־זִמְרָה וּתְנוּ־תֹף כִּנֹּור נָעִים עִם־נָבֶל׃

2 Raise a song, and bring hither the timbrel, The pleasant harp with the psaltery.

2 Erhebet Gesang und lasset das Tamburin ertönen, die liebliche Laute samt der Harfe!

3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τύμπανον ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κιθάρας

4 תִּקְעוּ בַחֹדֶשׁ שֹׁופָר בַּכֵּסֶה לְיֹום חַגֵּנוּ׃

3 Blow the trumpet at the new moon, At the full moon, on our feast-day.

3 Stoßet am Neumonde in die Posaune, am Vollmonde zum Tage unseres Festes!

4 σαλπίσατε ἐν νεομηνίᾳ σάλπιγγι ἐν εὐσήμῳ ἡμέρᾳ ἑορτῆς ἡμῶν

 

5 כִּי חֹק לְיִשְׂרָאֵל הוּא מִשְׁפָּט לֵאלֹהֵי יַעֲקֹב׃

4 For it is a statute for Israel, An ordinance of the ELOHIM of Jacob.

 

4 Denn eine Satzung für Israel ist es, eine Verordnung des ELOHIMS von Jakob.

5 ὅτι πρόσταγμα τῷ ισραηλ ἐστὶν καὶ κρίμα τῷ θεῷ ιακωβ

 

6 עֵדוּת בִּיהֹוסֵף שָׂמֹו בְּצֵאתֹו עַל־אֶרֶץ מִצְרָיִם שְׂפַת לֹא־יָדַעְתִּי אֶשְׁמָע׃

5 He appointed it in Joseph for a testimony, When he went out over the land of Egypt, Where I heard a language that I knew not.

 

5 Er setzte es ein als ein Zeugnis in Joseph, als er auszog gegen das Land Ägypten, wo ich eine Sprache hörte, die ich nicht kannte.

6 μαρτύριον ἐν τῷ ιωσηφ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐκ γῆς αἰγύπτου γλῶσσαν ἣν οὐκ ἔγνω ἤκουσεν

 

7 הֲסִירֹותִי מִסֵּבֶל שִׁכְמֹו כַּפָּיו מִדּוּד תַּעֲבֹרְנָה׃

6 I removed his shoulder from the burden: His hands were freed from the basket.

 

6 Ich entzog der Last seine Schulter, seine Hände entgingen dem Tragkorbe.

 

7 ἀπέστησεν ἀπὸ ἄρσεων τὸν νῶτον αὐτοῦ αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἐν τῷ κοφίνῳ ἐδούλευσαν

 

8 בַּצָּרָה קָרָאתָ וָאֲחַלְּצֶךָּ אֶעֶנְךָ בְּסֵתֶר רַעַם אֶבְחָנְךָ עַל־מֵי מְרִיבָה סֶלָה׃

7 Thou calledst in trouble, and I delivered thee; I answered thee in the secret place of thunder; I proved thee at the waters of Meribah. Selah.

 

7 In der Bedrängnis riefest du, und ich befreite dich; ich antwortete dir in des Donners Hülle; ich prüfte dich an den Wassern von Meriba. Sela.

8 ἐν θλίψει ἐπεκαλέσω με καὶ ἐρρυσάμην σε ἐπήκουσά σου ἐν ἀποκρύφῳ καταιγίδος ἐδοκίμασά σε ἐπὶ ὕδατος ἀντιλογίας διάψαλμα

 

9 שְׁמַע עַמִּי וְאָעִידָה בָּךְ יִשְׂרָאֵל אִם־תִּשְׁמַע־לִי׃

8 Hear, my people, and I will testify unto thee: O Israel, if thou wouldest hearken unto me!

8 Höre, mein Volk, und ich will wider dich zeugen. O Israel, wenn du mir gehorchtest!

9 ἄκουσον λαός μου καὶ διαμαρτύρομαί σοι ισραηλ ἐὰν ἀκούσῃς μου

10 לֹא־יִהְיֶה בְךָ אֵל זָר וְלֹא תִשְׁתַּחֲוֶה לְאֵל נֵכָר׃

9 There shall no strange EL be in thee; Neither shalt thou worship any foreign EL.

 

9 Es soll kein fremder EL unter dir sein, und du sollst dich nicht bücken vor einem EL fremder Länder.

10 οὐκ ἔσται ἐν σοὶ θεὸς πρόσφατος οὐδὲ προσκυνήσεις θεῷ ἀλλοτρίῳ

 

11 אָנֹכִי יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ הַמַּעַלְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם הַרְחֶב־פִּיךָ וַאֲמַלְאֵהוּ׃

10 I am YEHOVAH ELOHEICHA, Who brought thee up out of the land of Egypt: Open thy mouth wide, and I will fill it.

 

10 Ich bin YEHOVAH ELOHEICHA, der dich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat; tue deinen Mund weit auf, und ich will ihn füllen.

11 ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου ὁ ἀναγαγών σε ἐκ γῆς αἰγύπτου πλάτυνον τὸ στόμα σου καὶ πληρώσω αὐτό

 

12 וְלֹא־שָׁמַע עַמִּי לְקֹולִי וְיִשְׂרָאֵל לֹא־אָבָה לִי׃

11 But my people hearkened not to my voice; And Israel would none of me.

11 Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört, und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen.

12 καὶ οὐκ ἤκουσεν ὁ λαός μου τῆς φωνῆς μου καὶ ισραηλ οὐ προσέσχεν μοι

13 וָאֲשַׁלְּחֵהוּ בִּשְׁרִירוּת לִבָּם יֵלְכוּ בְּמֹועֲצֹותֵיהֶם׃

12 So I let them go after the stubbornness of their heart, That they might walk in their own counsels.

12 Und ich gab sie dahin der Verstocktheit ihres Herzens; sie wandelten nach ihren Ratschlägen.

 

13 καὶ ἐξαπέστειλα αὐτοὺς κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν καρδιῶν αὐτῶν πορεύσονται ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν

14 לוּ עַמִּי שֹׁמֵעַ לִי יִשְׂרָאֵל בִּדְרָכַי יְהַלֵּכוּ׃

13 Oh that my people would hearken unto me, That Israel would walk in my ways!

13 O daß mein Volk auf mich gehört, daß Israel in meinen Wegen gewandelt hätte!

14 εἰ ὁ λαός μου ἤκουσέν μου ισραηλ ταῖς ὁδοῖς μου εἰ ἐπορεύθη

 

15 כִּמְעַט אֹויְבֵיהֶם אַכְנִיעַ וְעַל צָרֵיהֶם אָשִׁיב יָדִי׃

 

14 I would soon subdue their enemies, And turn my hand against their adversaries.

 

14 Bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger.

 

15 ἐν τῷ μηδενὶ ἂν τοὺς ἐχθροὺς αὐτῶν ἐταπείνωσα καὶ ἐπὶ τοὺς θλίβοντας αὐτοὺς ἐπέβαλον τὴν χεῖρά μου

16 מְשַׂנְאֵי יְהֹוָה יְכַחֲשׁוּ־לֹו וִיהִי עִתָּם לְעֹולָם׃

 

15 The haters of YEHOVAH should submit themselves unto him: But their time should endure for ever.

15 Die Hasser YEHOVAHS würden sich ihm mit Schmeichelei unterworfen haben, und ihre Zeit würde ewig gewesen sein;

16 οἱ ἐχθροὶ κυρίου ἐψεύσαντο αὐτῷ καὶ ἔσται ὁ καιρὸς αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα

 

17 וַיַּאֲכִילֵהוּ מֵחֵלֶב חִטָּה וּמִצּוּר דְּבַשׁ אַשְׂבִּיעֶךָ׃

16 He would feed them also with the finest of the wheat; And with honey out of the rock would I satisfy thee.

16 und mit dem Fette des Weizens würde er es gespeist, und mit Honig aus dem Felsen würde ich dich gesättigt haben.

17 καὶ ἐψώμισεν αὐτοὺς ἐκ στέατος πυροῦ καὶ ἐκ πέτρας μέλι ἐχόρτασεν αὐτούς

 

 

 

 

Psalm 82

 

 

 

 

1 מִזְמֹור לְאָסָף אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת־אֵל בְּקֶרֶב אֱלֹהִים יִשְׁפֹּט׃

 

1 A Psalm of Asaph. ELOHIM standeth in the congregation of el; He judgeth among the elohims.

 

1 Ein Psalm; von Asaph. ELOHIM steht in der Versammlung der els, inmitten der elohims richtet er.

 

1 ψαλμὸς τῷ ασαφ ὁ θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρίνει

2 עַד־מָתַי תִּשְׁפְּטוּ־עָוֶל וּפְנֵי רְשָׁעִים תִּשְׂאוּ־סֶלָה׃

2 How long will ye judge unjustly, And respect the persons of the wicked? Selah.

2 Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Sela.

2 ἕως πότε κρίνετε ἀδικίαν καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε διάψαλμα

3 שִׁפְטוּ־דַל וְיָתֹום עָנִי וָרָשׁ הַצְדִּיקוּ׃

 

3 Judge the poor and fatherless: Do justice to the afflicted and destitute.

 

 

3 Schaffet Recht dem Geringen und der Waise; dem Elenden und dem Armen lasset Gerechtigkeit widerfahren!

3 κρίνατε ὀρφανὸν καὶ πτωχόν ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε

 

 

4 פַּלְּטוּ־דַל וְאֶבְיֹון מִיַּד רְשָׁעִים הַצִּילוּ׃

4 Rescue the poor and needy: Deliver them out of the hand of the wicked.

4 Befreiet den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen!

4 ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε

 

5 לֹא יָדְעוּ וְלֹא יָבִינוּ בַּחֲשֵׁכָה יִתְהַלָּכוּ יִמֹּוטוּ כָּל־מֹוסְדֵי אָרֶץ׃

 

5 They know not, neither do they understand; They walk to and fro in darkness: All the foundations of the earth are shaken.

5 Sie wissen nichts und verstehen nichts, in Finsternis wandeln sie einher: es wanken alle Grundfesten der Erde.

5 οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν ἐν σκότει διαπορεύονται σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς

6 אֲנִי־אָמַרְתִּי אֱלֹהִים אַתֶּם וּבְנֵי עֶלְיֹון כֻּלְּכֶם׃

6 I said, Ye are elohims, And all of you sons of the Most High.

 

6 Ich habe gesagt: Ihr seid elohims, und Söhne des Höchsten ihr alle!

 

6 ἐγὼ εἶπα θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες

 

7 אָכֵן כְּאָדָם תְּמוּתוּן וּכְאַחַד הַשָּׂרִים תִּפֹּלוּ׃

7 Nevertheless ye shall die like an Adam, And fall like one of the princes.

7 Doch wie ein Adam werdet ihr sterben, und wie einer der Fürsten werdet ihr fallen.

7 ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε

8 קוּמָה אֱלֹהִים שָׁפְטָה הָאָרֶץ כִּי־אַתָּה תִנְחַל בְּכָל־הַגֹּויִם׃

8 Arise, ELOHIM, judge the earth; For thou shalt inherit all the nations.

8 Stehe auf, ELOHIM, richte die Erde! Denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen.

8 ἀνάστα ὁ θεός κρῖνον τὴν γῆν ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν

 

 

 

 

Psalm 83

 

 

 

 

1 שִׁיר מִזְמֹור לְאָסָף׃ 2 אֱלֹהִים אַל־דֳּמִי־לָךְ אַל־תֶּחֱרַשׁ וְאַל־תִּשְׁקֹט אֵל׃

1 A song. A Psalm of Asaph. ELOHIM, keep not thou silence: Hold not thy peace, and be not still, EL.

1 Ein Lied, ein Psalm. Von Asaph. ELOHIM, schweige nicht; verstumme nicht und sei nicht stille, EL!

1 ᾠδὴ ψαλμοῦ τῷ ασαφ 2 ὁ θεός τίς ὁμοιωθήσεταί σοι μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς ὁ θεός

3 כִּי־הִנֵּה אֹויְבֶיךָ יֶהֱמָיוּן וּמְשַׂנְאֶיךָ נָשְׂאוּ רֹאשׁ׃

2 For, lo, thine enemies make a tumult; And they that hate thee have lifted up the head.

2 Denn siehe, deine Feinde toben, und deine Hasser erheben das Haupt.

3 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήν

 

4 עַל־עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סֹוד וְיִתְיָעֲצוּ עַל־צְפוּנֶיךָ׃

3 Thy take crafty counsel against thy people, And consult together against thy hidden ones.

3 Wider dein Volk machen sie listige Anschläge, und beraten sich wider deine Geborgenen.

4 ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σου

5 אָמְרוּ לְכוּ וְנַכְחִידֵם מִגֹּוי וְלֹא־יִזָּכֵר שֵׁם־יִשְׂרָאֵל עֹוד׃

 

4 They have said, Come, and let us cut them off from being a nation; That the name of Israel may be no more in remembrance.

 

4 Sie sprechen: Kommet und lasset uns sie vertilgen, daß sie keine Nation mehr seien, daß nicht mehr gedacht werde des Namens Israel!

 

5 εἶπαν δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα ισραηλ ἔτι

 

 

6 כִּי נֹועֲצוּ לֵב יַחְדָּו עָלֶיךָ בְּרִית יִכְרֹתוּ׃

5 For they have consulted together with one consent; Against thee do they make a covenant:

5 Denn sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen, sie haben einen Bund wider dich gemacht:

6 ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντο

7 אָהֳלֵי אֱדֹום וְיִשְׁמְעֵאלִים מֹואָב וְהַגְרִים׃

6 The tents of Edom and the Ishmaelites; Moab, and the Hagarenes;

6 Die Zelte Edoms und die Ismaeliter, Moab und die Hageriter,

7 τὰ σκηνώματα τῶν ιδουμαίων καὶ οἱ ισμαηλῖται μωαβ καὶ οἱ αγαρηνοί

8 גְּבָל וְעַמֹּון וַעֲמָלֵק פְּלֶשֶׁת עִם־יֹשְׁבֵי צֹור׃

7 Gebal, and Ammon, and Amalek; Philistia with the inhabitants of Tyre:

7 Gebal und Ammon und Amalek, Philistäa samt den Bewohnern von Tyrus;

8 γεβαλ καὶ αμμων καὶ αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων τύρον

9 גַּם־אַשּׁוּר נִלְוָה עִםָּם הָיוּ זְרֹועַ לִבְנֵי־לֹוט סֶלָה׃

8 Assyria also is joined with them; They have helped the children of Lot. Selah.

 

8 auch Assur hat sich ihnen angeschlossen; sie sind zu einem Arm geworden den Söhnen Lots. Sela.

9 καὶ γὰρ καὶ ασσουρ συμπαρεγένετο μετ' αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς λωτ διάψαλμα

10 עֲשֵׂה־לָהֶם כְּמִדְיָן כְּסִיסְרָא כְיָבִין בְּנַחַל קִישֹׁון׃

9 Do thou unto them as unto Midian, As to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;

9 Tue ihnen wie Midian, wie Sisera, wie Jabin am Bache Kison;

 

10 ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ μαδιαμ καὶ τῷ σισαρα ὡς ὁ ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ κισων

11 נִשְׁמְדוּ בְעֵין־דֹּאר הָיוּ דֹּמֶן לָאֲדָמָה׃

10 Who perished at Endor, Who became as dung for the earth.

 

10 die vertilgt wurden zu En-Dor, die dem Erdboden zum Dünger wurden!

11 ἐξωλεθρεύθησαν ἐν αενδωρ ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇ

 

12 שִׁיתֵמֹו נְדִיבֵמֹו כְּעֹרֵב וְכִזְאֵב וּכְזֶבַח וּכְצַלְמֻנָּע כָּל־נְסִיכֵמֹו׃

 

11 Make their nobles like Oreb and Zeeb; Yea, all their princes like Zebah and Zalmunna;

 

11 Mache sie, ihre Edlen, wie Oreb und wie Seeb, und wie Sebach und wie Zalmunna alle ihre Herrscher!

 

12 θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν ωρηβ καὶ ζηβ καὶ ζεβεε καὶ σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν

13 אֲשֶׁר אָמְרוּ נִירֲשָׁה לָּנוּ אֵת נְאֹות אֱלֹהִים׃

12 Who said, Let us take to ourselves in possession The habitations of ELOHIM.

12 Weil sie gesagt haben: Lasset uns in Besitz nehmen die Wohnungen ELOHIMS!

13 οἵτινες εἶπαν κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦ

 

14 אֱלֹהַי שִׁיתֵמֹו כַגַּלְגַּל כְּקַשׁ לִפְנֵי־רוּחַ׃

13 O my ELOHAY, make them like the whirling dust; As stubble before the wind.

13 Mein ELOHAY, mache sie gleich einem Staubwirbel, gleich Stoppeln vor dem Winde!

14 ὁ θεός μου θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμου

15 כְּאֵשׁ תִּבְעַר־יָעַר וּכְלֶהָבָה תְּלַהֵט הָרִים׃

14 As the fire that burneth the forest, And as the flame that setteth the mountains on fire,

14 Wie Feuer den Wald verbrennt, und wie eine Flamme die Berge entzündet,

15 ὡσεὶ πῦρ ὃ διαφλέξει δρυμόν ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρη

 

16 כֵּן תִּרְדְּפֵם בְּסַעֲרֶךָ וּבְסוּפָתְךָ תְבַהֲלֵם׃

15 So pursue them with thy tempest, And terrify them with thy storm.

15 also verfolge sie mit deinem Wetter, und mit deinem Sturmwinde schrecke sie hinweg!

16 οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούς

17 מַלֵּא פְנֵיהֶם קָלֹון וִיבַקְשׁוּ שִׁמְךָ יְהֹוָה׃

16 Fill their faces with confusion, That they may seek thy name, YEHOVAH.

16 Fülle ihr Angesicht mit Schande, damit sie deinen Namen, YEHOVAH, suchen!

17 πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου κύριε

18 יֵבֹשׁוּ וְיִבָּהֲלוּ עֲדֵי־עַד וְיַחְפְּרוּ וְיֹאבֵדוּ׃

17 Let them be put to shame and dismayed for ever; Yea, let them be confounded and perish;

 

17 Laß sie beschämt und hinweggeschreckt werden für immer, und mit Scham bedeckt werden und umkommen,

18 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσαν

19 וְיֵדְעוּ כִּי־אַתָּה שִׁמְךָ יְהֹוָה לְבַדֶּךָ עֶלְיֹון עַל־כָּל־הָאָרֶץ׃

18 That they may know that thou alone, whose name is YEHOVAH, Art the Most High over all the earth.

18 und erkennen, daß du allein, dessen Name YEHOVAH ist, der Höchste bist über die ganze Erde!

19 καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν

 

 

 

 

Psalm 84

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ עַל־הַגִּתִּית לִבְנֵי־קֹרַח מִזְמֹור׃ 2 מַה־יְּדִידֹות מִשְׁכְּנֹותֶיךָ יְהֹוָה צְבָאֹות׃

 

1 For the Chief Musician; set to the Gittith. A Psalm of the sons of Korah. How amiable are thy tabernacles, YEHOVAH TZEVAOT!

 

1 Dem Vorsänger, auf der Gittith. Von den Söhnen Korahs, ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, YEHOVAH TZEVAOT!

 

1 εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν ληνῶν τοῖς υἱοῖς κορε ψαλμός 2 ὡς ἀγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου κύριε τῶν δυνάμεων

 

 

3 נִכְסְפָה וְגַם־כָּלְתָה נַפְשִׁי לְחַצְרֹות יְהֹוָה לִבִּי וּבְשָׂרִי יְרַנְּנוּ אֶל אֵל־חָי׃

 

 2 My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of YEHOVAH; My heart and my flesh cry out unto the living EL.

 

 

2 Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen YEHOVAHS; mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen EL.

 

3 ἐπιποθεῖ καὶ ἐκλείπει ἡ ψυχή μου εἰς τὰς αὐλὰς τοῦ κυρίου ἡ καρδία μου καὶ ἡ σάρξ μου ἠγαλλιάσαντο ἐπὶ θεὸν ζῶντα

 

 

4 גַּם־צִפֹּור מָצְאָה בַיִת וּדְרֹור קֵן לָהּ אֲשֶׁר־שָׁתָה אֶפְרֹחֶיהָ אֶת־מִזְבְּחֹותֶיךָ יְהֹוָה צְבָאֹות מַלְכִּי וֵאלֹהָי׃

 

3 Yea, the sparrow hath found her a house, And the swallow a nest for herself, where she may lay her young, Even thine altars, YEHOVAH TZEVAOT, My King, and ELOHAY.

 

3 Selbst der Sperling hat ein Haus gefunden, und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt, deine Altäre, YEHOVAH TZEVAOT, mein König und ELOHAY!

 

4 καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ οὗ θήσει τὰ νοσσία αὐτῆς τὰ θυσιαστήριά σου κύριε τῶν δυνάμεων ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ θεός μου

 

5 אַשְׁרֵי יֹושְׁבֵי בֵיתֶךָ עֹוד יְהַלְלוּךָ סֶּלָה׃

 

4 Blessed are they that dwell in thy house: They will be still praising thee. Selah.

 

 4 Glückselig, die da wohnen in deinem Hause! Stets werden sie dich loben. Sela.

5 μακάριοι οἱ κατοικοῦντες ἐν τῷ οἴκῳ σου εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων αἰνέσουσίν σε διάψαλμα

 

5 אַשְׁרֵי יֹושְׁבֵי בֵיתֶךָ עֹוד יְהַלְלוּךָ סֶּלָה׃

 

 

 

5 Happy is the man whose strength is in you; in whose heart are the highways to Zion. Shela.

 

 

5 Wie glücklich sind alle, deren Stärke in dir ist; in ihrem Herzen sind die Bahnen nach Zion. Sela.

 

6 μακάριος ἀνήρ οὗ ἐστιν ἡ ἀντίλημψις αὐτοῦ παρὰ σοῦ κύριε ἀναβάσεις ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ διέθετο

 

7 עֹבְרֵי בְּעֵמֶק הַבָּכָא מַעְיָן יְשִׁיתוּהוּ גַּם־בְּרָכֹות יַעְטֶה מֹורֶה׃

 

6 Passing through the valley of Weeping they make it a place of springs; Yea, the early rain covereth it with blessings.

 

6 Durch das Tränental gehend, machen sie es zu einem Quellenort; ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen.

 

7 ἐν τῇ κοιλάδι τοῦ κλαυθμῶνος εἰς τόπον ὃν ἔθετο καὶ γὰρ εὐλογίας δώσει ὁ νομοθετῶν

 

 

8 יֵלְכוּ מֵחַיִל אֶל־חָיִל יֵרָאֶה אֶל־אֱלֹהִים בְּצִיֹּון׃

 

7 They go from strength to strength; Every one of them appeareth before ELOHIM in Zion.

 

7 Sie gehen von Kraft zu Kraft; sie erscheinen vor ELOHIM in Zion.

 

 

8 πορεύσονται ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν ὀφθήσεται ὁ θεὸς τῶν θεῶν ἐν σιων

 

9 יְהֹוָה אֱלֹהִים צְבָאֹות שִׁמְעָה תְפִלָּתִי הַאֲזִינָה אֱלֹהֵי יַעֲקֹב סֶלָה׃

 

8 YEHOVAH ELOHIM TZEVAOT, hear my prayer; Give ear, ELOHAY of Jacob. Selah.

 

 

8 YEHOVAH, ELOHIM TZEVAOT, höre mein Gebet; nimm zu Ohren, du ELOHAY Jakobs! Sela.

 

9 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι ὁ θεὸς ιακωβ διάψαλμα

 

 

10 מָגִנֵּנוּ רְאֵה אֱלֹהִים וְהַבֵּט פְּנֵי מְשִׁיחֶךָ׃

 

9 Behold, O ELOHIM our shield, And look upon the face of thine

MESHICHECHA.

 

9 Du, unser Schild, sieh, o ELOHIM; und schaue an das Antlitz deines

MESHICHECHA!

 

10 ὑπερασπιστὰ ἡμῶν ἰδέ ὁ θεός καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου

 

11 כִּי טֹוב־יֹום בַּחֲצֵרֶיךָ מֵאָלֶף בָּחַרְתִּי הִסְתֹּוףֵף בְּבֵית אֱלֹהַי מִדּוּר בְּאָהֳלֵי־רֶשַׁע׃

 

 

10 For a day in thy courts is better than a thousand. I had rather be a doorkeeper in the house of my ELOHAY, than to dwell in the tents of wickedness.

 

 

10 Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend; ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines ELOHAYS, als wohnen in den Zelten der Gesetzlosen.

 

11 ὅτι κρείσσων ἡμέρα μία ἐν ταῖς αὐλαῖς σου ὑπὲρ χιλιάδας ἐξελεξάμην παραρριπτεῖσθαι ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ μᾶλλον ἢ οἰκεῖν ἐν σκηνώμασιν ἁμαρτωλῶν

 

 

12 כִּי שֶׁמֶשׁ וּמָגֵן יְהֹוָה אֱלֹהִים חֵן וְכָבֹוד יִתֵּן יְהֹוָה לֹא יִמְנַע־טֹוב לַהֹלְכִים בְּתָמִים׃

 

11 For YEHOVAH ELOHIM is a sun and a shield: YEHOVAH will give grace and glory; No good thing will he withhold from them that walk uprightly.

 

11 Denn YEHOVAH ELOHIM ist Sonne und Schild; Gnade und Herrlichkeit wird YEHOVAH geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln.

 

12 ὅτι ἔλεον καὶ ἀλήθειαν ἀγαπᾷ κύριος ὁ θεός χάριν καὶ δόξαν δώσει κύριος οὐ στερήσει τὰ ἀγαθὰ τοὺς πορευομένους ἐν ἀκακίᾳ

 

13 יְהֹוָה צְבָאֹות אַשְׁרֵי אָדָם בֹּטֵחַ בָּךְ׃

12 YEHOVAH TZEVAOT, Blessed is the man that trusteth in thee.

12 YEHOVAH TZEVAOT! Glückselig der Mensch, der auf dich vertraut!

13 κύριε τῶν δυνάμεων μακάριος ἄνθρωπος ὁ ἐλπίζων ἐπὶ σέ

 

 

 

Psalm 85

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ לִבְנֵי־קֹרַח מִזְמֹור׃ 2 רָצִיתָ יְהֹוָה אַרְצֶךָ שַׁבְתָּ שְׁבוּת יַעֲקֹב׃

1 For the Chief Musician. A Psalm of the sons of Korah. YEHOVAH, thou hast been favorable unto thy land; Thou hast brought back the captivity of Jacob,

1 Dem Vorsänger. Von den Söhnen Korahs, ein Psalm. YEHOVAH, du hast Gunst erzeigt deinem Lande, hast die Gefangenschaft Jakobs gewendet;

1 εἰς τὸ τέλος τοῖς υἱοῖς κορε ψαλμός 2 εὐδόκησας κύριε τὴν γῆν σου ἀπέστρεψας τὴν αἰχμαλωσίαν ιακωβ

 

3 נָשָׂאתָ עֲוֹן עַמֶּךָ כִּסִּיתָ כָל־חַטָּאתָם סֶלָה׃

 

2 thou hast forgiven the iniquity of thy people; Thou hast covered all their sin. Selah.

2 du hast vergeben die Ungerechtigkeit deines Volkes, all ihre Sünde hast du zugedeckt. Sela.

3 ἀφῆκας τὰς ἀνομίας τῷ λαῷ σου ἐκάλυψας πάσας τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν διάψαλμα

 

4 אָסַפְתָּ כָל־עֶבְרָתֶךָ הֱשִׁיבֹותָ מֵחֲרֹון אַפֶּךָ׃

 

3 Thou hast taken away all thy wrath; Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger.

 

3 Du hast zurückgezogen all deinen Grimm, hast dich abgewendet von der Glut deines Zornes.

4 κατέπαυσας πᾶσαν τὴν ὀργήν σου ἀπέστρεψας ἀπὸ ὀργῆς θυμοῦ σου

 

5 שׁוּבֵנוּ אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ וְהָפֵר כַּעַסְךָ עִמָּנוּ׃

4 Turn us, O ELOHEY of our salvation, And cause thine indignation toward us to cease.

4 Führe uns zurück, ELOHEY unseres Heils, und mache deinem Unwillen gegen uns ein Ende!

5 ἐπίστρεψον ἡμᾶς ὁ θεὸς τῶν σωτηρίων ἡμῶν καὶ ἀπόστρεψον τὸν θυμόν σου ἀφ' ἡμῶν

6 הַלְעֹולָם תֶּאֱנַף־בָּנוּ תִּמְשֹׁךְ אַפְּךָ לְדֹר וָדֹר׃

 

5 Wilt thou be angry with us for ever? Wilt thou draw out thine anger to all generations?

 

5 Willst du ewiglich wider uns zürnen? Willst du deinen Zorn währen lassen von Geschlecht zu Geschlecht?

6 μὴ εἰς τὸν αἰῶνα ὀργισθήσῃ ἡμῖν ἢ διατενεῖς τὴν ὀργήν σου ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν

 

7 הֲלֹא־אַתָּה תָּשׁוּב תְּחַיֵּנוּ וְעַמְּךָ יִשְׂמְחוּ־בָךְ׃

6 Wilt thou not quicken us again, That thy people may rejoice in thee?

6 Willst du uns nicht wieder beleben, daß dein Volk sich in dir erfreue?

7 ὁ θεός σὺ ἐπιστρέψας ζωώσεις ἡμᾶς καὶ ὁ λαός σου εὐφρανθήσεται ἐπὶ σοί

8 הַרְאֵנוּ יְהֹוָה חַסְדֶּךָ וְיֶשְׁעֲךָ תִּתֶּן־לָנוּ׃

7 Show us thy lovingkindness, YEHOVAH, And grant us thy salvation.

7 Laß uns, YEHOVAH, deine Güte sehen, und dein Heil gewähre uns!

8 δεῖξον ἡμῖν κύριε τὸ ἔλεός σου καὶ τὸ σωτήριόν σου δῴης ἡμῖν

9 אֶשְׁמְעָה מַה־יְדַבֵּר הָאֵל יְהֹוָה כִּי יְדַבֵּר שָׁלֹום אֶל־עַמֹּו וְאֶל־חֲסִידָיו וְאַל־יָשׁוּבוּ לְכִסְלָה׃

 

8 I will hear what EL YEHOVAH will speak; For he will speak peace unto his people, and to his saints: But let them not turn again to folly.

 

 

8 Hören will ich, was EL YEHOVAH, reden wird; denn Frieden wird er reden zu seinem Volke und zu seinen Frommen, nur daß sie nicht zur Torheit zurückkehren!

 

9 ἀκούσομαι τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ κύριος ὁ θεός ὅτι λαλήσει εἰρήνην ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ὁσίους αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας πρὸς αὐτὸν καρδίαν

10 אַךְ קָרֹוב לִירֵאָיו יִשְׁעֹו לִשְׁכֹּן כָּבֹוד בְּאַרְצֵנוּ׃

 

9 Surely his salvation is nigh them that fear him, That glory may dwell in our land.

 

9 Fürwahr, nahe ist sein Heil denen, die ihn fürchten, damit die Herrlichkeit wohne in unserem Lande.

10 πλὴν ἐγγὺς τῶν φοβουμένων αὐτὸν τὸ σωτήριον αὐτοῦ τοῦ κατασκηνῶσαι δόξαν ἐν τῇ γῇ ἡμῶν

11 חֶסֶד־וֶאֱמֶת נִפְגָּשׁוּ צֶדֶק וְשָׁלֹום נָשָׁקוּ׃

10 Mercy and truth are met together; Righteousness and peace have kissed each other.

10 Güte und Wahrheit sind sich begegnet, Gerechtigkeit und Friede haben sich geküßt.

11 ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν

12 אֱמֶת מֵאֶרֶץ תִּצְמָח וְצֶדֶק מִשָּׁמַיִם נִשְׁקָף׃

11 Truth springeth out of the earth; And righteousness hath looked down from heaven.

11 Wahrheit wird sprossen aus der Erde, und Gerechtigkeit herniederschauen vom Himmel.

12 ἀλήθεια ἐκ τῆς γῆς ἀνέτειλεν καὶ δικαιοσύνη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν

13 גַּם־יְהֹוָה יִתֵּן הַטֹּוב וְאַרְצֵנוּ תִּתֵּן יְבוּלָהּ׃

12 Yea, YEHOVAH will give that which is good; And our land shall yield its increase.

12 Auch wird YEHOVAH das Gute geben, und unser Land wird darreichen seinen Ertrag.

13 καὶ γὰρ ὁ κύριος δώσει χρηστότητα καὶ ἡ γῆ ἡμῶν δώσει τὸν καρπὸν αὐτῆς

14 צֶדֶק לְפָנָיו יְהַלֵּךְ וְיָשֵׂם לְדֶרֶךְ פְּעָמָיו׃

13 Righteousness shall go before him, And shall make his footsteps a way to walk in.

13 Die Gerechtigkeit wird vor ihm einhergehen und ihre Tritte zu seinem Wege machen.

14 δικαιοσύνη ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ θήσει εἰς ὁδὸν τὰ διαβήματα αὐτοῦ

 

 

 

Psalm 86

 

 

 

 

1 תְּפִלָּה לְדָוִד הַטֵּה־יְהֹוָה אָזְנְךָ עֲנֵנִי כִּי־עָנִי וְאֶבְיֹון אָנִי׃

1 A Prayer of David. Bow down thine ear YEHOVAH and answer me! For I am poor and needy.

1 Ein Gebet. Von David. Neige YEHOVAH dein Ohr und erhöre mich! Denn ich bin elend und arm.

1 προσευχὴ τῷ δαυιδ κλῖνον κύριε τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ

2 שָׁמְרָה נַפְשִׁי כִּי־חָסִיד אָנִי הֹושַׁע עַבְדְּךָ אַתָּה אֱלֹהַי הַבֹּוטֵחַ אֵלֶיךָ׃

2 Preserve my soul; for I am holy! Thou ELOHAY, save thy servant that trusteth in thee.

 

2 Bewahre meine Seele, denn ich bin heilig! Rette du ELOHAY deinen Knecht, der auf dich vertraut!

2 φύλαξον τὴν ψυχήν μου ὅτι ὅσιός εἰμι σῶσον τὸν δοῦλόν σου ὁ θεός μου τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ

 

3 חָנֵּנִי אֲדֹנָי כִּי אֵלֶיךָ אֶקְרָא כָּל־הַיֹּום׃

3 Be merciful unto me, ADONAY; For unto thee do I cry all the day long.

3 Sei mir gnädig, ADONAY! Denn zu dir rufe ich den ganzen Tag.

3 ἐλέησόν με κύριε ὅτι πρὸς σὲ κεκράξομαι ὅλην τὴν ἡμέραν

4 שַׂמֵּחַ נֶפֶשׁ עַבְדֶּךָ כִּי אֵלֶיךָ אֲדֹנָי נַפְשִׁי אֶשָּׂא׃

4 Rejoice the soul of thy servant; For unto thee, do I lift up my soul.

4 Erfreue die Seele deines Knechtes! Denn zu dir, erhebe ich meine Seele.

4 εὔφρανον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου ὅτι πρὸς σέ κύριε ἦρα τὴν ψυχήν μου

5 כִּי־אַתָּה אֲדֹנָי טֹוב וְסַלָּח וְרַב־חֶסֶד לְכָל־קֹרְאֶיךָ׃

5 For thou, ADONAY, art good, and ready to forgive, And abundant in lovingkindness unto all them that call upon thee.

5 Denn du, ADONAY, bist gut und zum Vergeben bereit, und groß an Güte gegen alle, die dich anrufen.

5 ὅτι σύ κύριε χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς καὶ πολυέλεος πᾶσι τοῖς ἐπικαλουμένοις σε

6 הַאֲזִינָה יְהֹוָה תְּפִלָּתִי וְהַקְשִׁיבָה בְּקֹול תַּחֲנוּנֹותָי׃

6 Give ear, YEHOVAH, unto my prayer; And hearken unto the voice of my supplications.

6 Nimm zu Ohren, YEHOVAH, mein Gebet, und horche auf die Stimme meines Flehens!

6 ἐνώτισαι κύριε τὴν προσευχήν μου καὶ πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου

7 בְּיֹום צָרָתִי אֶקְרָאֶךָּ כִּי תַעֲנֵנִי׃

 

7 In the day of my trouble I will call upon thee; For thou wilt answer me.

 

7 Am Tage meiner Bedrängnis werde ich dich anrufen, denn du wirst mich erhören.

7 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου ἐκέκραξα πρὸς σέ ὅτι εἰσήκουσάς μου

 

8 אֵין־כָּמֹוךָ בָאֱלֹהִים אֲדֹנָי וְאֵין כְּמַעֲשֶׂיךָ׃

 

8 There is none like unto thee among the elohim’s, ADONAY; Neither are there any works like unto thy works.

8 Keiner ist wie du, ADONAY, unter den elohims, und nichts gleich deinen Werken.

 

8 οὐκ ἔστιν ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε καὶ οὐκ ἔστιν κατὰ τὰ ἔργα σου

 

9 כָּל־גֹּויִם אֲשֶׁר עָשִׂיתָ יָבֹואוּ וְיִשְׁתַּחֲווּ לְפָנֶיךָ אֲדֹנָי וִיכַבְּדוּ לִשְׁמֶךָ׃

9 All nations whom thou hast made shall come and worship before thee, ADONAY; And they shall glorify thy name.

9 Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, ADONAY, und deinen Namen verherrlichen.

 

9 πάντα τὰ ἔθνη ὅσα ἐποίησας ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου κύριε καὶ δοξάσουσιν τὸ ὄνομά σου

10 כִּי־גָדֹול אַתָּה וְעֹשֵׂה נִפְלָאֹות אַתָּה אֱלֹהִים לְבַדֶּךָ׃

10 For thou art great, and doest wondrous things: Thou art ELOHIM alone.

10 Denn groß bist du und Wunder tuend, du bist ELOHIM, du allein.

 

10 ὅτι μέγας εἶ σὺ καὶ ποιῶν θαυμάσια σὺ εἶ ὁ θεὸς μόνος ὁ μέγας

11 הֹורֵנִי יְהֹוָה דַּרְךֶּךָ אֲהַלֵּךְ בַּאֲמִתֶּךָ יַחֵד לְבָבִי לְיִרְאָה שְׁמֶךָ׃

11 Teach me thy way, YEHOVAH; I will walk in thy truth: Unite my heart to fear thy name.

11 Lehre mich, YEHOVAH, deinen Weg: ich werde wandeln in deiner Wahrheit; einige mein Herz zur Furcht deines Namens.

11 ὁδήγησόν με κύριε τῇ ὁδῷ σου καὶ πορεύσομαι ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου εὐφρανθήτω ἡ καρδία μου τοῦ φοβεῖσθαι τὸ ὄνομά σου

12 אֹודְךָ׃ אֲדֹנָי אֱלֹהַי בְּכָל־לְבָבִי וַאֲכַבְּדָה שִׁמְךָ לְעֹולָם׃

12 I will praise thee, ADONAY ELOHAY, with my whole heart; And I will glorify thy name for evermore.

 

12 Ich will dich preisen, ADONAY ELOHAY, mit meinem ganzen Herzen, und deinen Namen verherrlichen ewiglich.

12 ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ὁ θεός μου ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου καὶ δοξάσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν αἰῶνα

13 כִּי־חַסְדְּךָ גָּדֹול עָלָי וְהִצַּלְתָּ נַפְשִׁי מִשְּׁאֹול תַּחְתִּיָּה׃

13 For great is thy lovingkindness toward me; And thou hast delivered my soul from the lowest Sheol.

13 Denn deine Güte ist groß gegen mich, und du hast meine Seele errettet aus dem untersten Scheol.

 

13 ὅτι τὸ ἔλεός σου μέγα ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐρρύσω τὴν ψυχήν μου ἐξ ᾅδου κατωτάτου

14 אֱלֹהִים זֵדִים קָמוּ־עָלַי וַעֲדַת עָרִיצִים בִּקְשׁוּ נַפְשִׁי וְלֹא שָׂמוּךָ לְנֶגְדָּם׃

 

14 ELOHIM! The proud are risen up against me, And a company of violent men have sought after my soul, And have not set thee before them.

14 ELOHIM! Übermütige sind wider mich aufgestanden, und der Gewalttätigen Rotte trachtet nach meinem Leben; und sie haben dich nicht vor sich gestellt.

14 ὁ θεός παράνομοι ἐπανέστησαν ἐπ' ἐμέ καὶ συναγωγὴ κραταιῶν ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου καὶ οὐ προέθεντό σε ἐνώπιον αὐτῶν

 

15 וְאַתָּה אֲדֹנָי אֵל־רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב־חֶסֶד וֶאֱמֶת׃

15 But thou, ADONAY, EL merciful and gracious, Slow to anger, and abundant in lovingkindness and truth.

15 Du aber, ADONAY, barmherziger EL, gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Wahrheit.

15 καὶ σύ κύριε ὁ θεός οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός

 

16 פְּנֵה אֵלַי וְחָנֵּנִי תְּנָה־עֻזְּךָ לְעַבְדֶּךָ וְהֹושִׁיעָה לְבֶן־אֲמָתֶךָ׃

 

16 Oh turn unto me, and have mercy upon me; Give thy strength unto thy servant, And save the son of thy handmaid.

16 Wende dich zu mir und sei mir gnädig! Gewähre deinem Knechte deine Kraft und rette den Sohn deiner Magd!

16 ἐπίβλεψον ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐλέησόν με δὸς τὸ κράτος σου τῷ παιδί σου καὶ σῶσον τὸν υἱὸν τῆς παιδίσκης σου

17 עֲשֵׂה־עִמִּי אֹות לְטֹובָה וְיִרְאוּ שֹׂנְאַי וְיֵבֹשׁוּ כִּי־אַתָּה יְהֹוָה עֲזַרְתַּנִי וְנִחַמְתָּנִי׃

17 Show me a token for good, That they who hate me may see it, and be put to shame, Because thou, YEHOVAH, hast helped me, and comforted me.

17 Erweise mir ein Zeichen zum Guten, daß meine Hasser es sehen und beschämt werden, weil du, YEHOVAH, mir geholfen und mich getröstet hast.

17 ποίησον μετ' ἐμοῦ σημεῖον εἰς ἀγαθόν καὶ ἰδέτωσαν οἱ μισοῦντές με καὶ αἰσχυνθήτωσαν ὅτι σύ κύριε ἐβοήθησάς μοι καὶ παρεκάλεσάς με

 

 

 

 

Psalm 87

 

 

 

 

1 לִבְנֵי־קֹרַח מִזְמֹור שִׁיר יְסוּדָתֹו בְּהַרְרֵי־קֹדֶשׁ׃

1 A Psalm of the sons of Korah; a Song. His foundation is in the holy mountains.

1 Von den Söhnen Korahs, ein Psalm, ein Lied. Seine Gründung ist auf den Bergen der Heiligkeit;

1 τοῖς υἱοῖς κορε ψαλμὸς ᾠδῆς οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσιν τοῖς ἁγίοις

2 אֹהֵב יְהֹוָה שַׁעֲרֵי צִיֹּון מִכֹּל מִשְׁכְּנֹות יַעֲקֹב׃

2 YEHOVAH loveth the gates of Zion More than all the dwellings of Jacob.

2 YEHOVAH liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs.

 

2 ἀγαπᾷ κύριος τὰς πύλας σιων ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα ιακωβ

 

3 נִכְבָּדֹות מְדֻבָּר בָּךְ עִיר הָאֱלֹהִים סֶלָה׃

3 Glorious things are spoken of thee, city of ELOHIM. Selah.

 

3 Herrliches ist von dir geredet, du Stadt ELOHIMS. Sela.

 

3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ θεοῦ διάψαλμα

 

4 אַזְכִּיר רַהַב וּבָבֶל לְיֹדְעָי הִנֵּה פְלֶשֶׁת וְצֹור עִם־כּוּשׁ זֶה יֻלַּד־שָׁם׃

4 I will make mention of Rahab and Babylon as among them that know me: Behold, Philistia, and Tyre, with Ethiopia: This one was born there.

4 Erwähnen will ich Rahabs und Babels bei denen, die mich kennen; siehe, Philistäa und Tyrus samt Äthiopien: dieser ist daselbst geboren.

4 μνησθήσομαι ρααβ καὶ βαβυλῶνος τοῖς γινώσκουσίν με καὶ ἰδοὺ ἀλλόφυλοι καὶ τύρος καὶ λαὸς αἰθιόπων οὗτοι ἐγενήθησαν ἐκεῖ

5 וּלֲצִיֹּון יֵאָמַר אִישׁ וְאִישׁ יֻלַּד־בָּהּ וְהוּא יְכֹונְנֶהָ עֶלְיֹון׃

 

5 Yea, of Zion it shall be said, This one and that one was born in her; And the Most High himself will establish her.

5 Und von Zion wird gesagt werden: Der und der ist darin geboren; und der Höchste, er wird es befestigen.

5 μήτηρ σιων ἐρεῖ ἄνθρωπος καὶ ἄνθρωπος ἐγενήθη ἐν αὐτῇ καὶ αὐτὸς ἐθεμελίωσεν αὐτὴν ὁ ὕψιστος

6 יְהֹוָה יִסְפֹּר בִּכְתֹוב עַמִּים זֶה יֻלַּד־שָׁם סֶלָה׃

6 YEHOVAH will count, when he writeth up the peoples, This one was born there. Selah.

6 YEHOVAH wird schreiben beim Verzeichnen der Völker: Dieser ist daselbst geboren. Sela.

6 κύριος διηγήσεται ἐν γραφῇ λαῶν καὶ ἀρχόντων τούτων τῶν γεγενημένων ἐν αὐτῇ διάψαλμα

7 וְשָׁרִים כְּחֹלְלִים כָּל־מַעְיָנַי בָּךְ׃

7 They that sing as well as they that dance shall say, All my fountains are in thee.

7 Und singend und den Reigen tanzend werden sie sagen: Alle meine Quellen sind in dir!

7 ὡς εὐφραινομένων πάντων ἡ κατοικία ἐν σοί

 

 

 

 

Psalm 88

 

 

 

 

1 שִׁיר מִזְמֹור לִבְנֵי קֹרַח לַמְנַצֵּחַ עַל־מָחֲלַת לְעַנֹּות מַשְׂכִּיל לְהֵימָן הָאֶזְרָחִי׃ 2 יְהֹוָה אֱלֹהֵי יְשׁוּעָתִי יֹום־צָעַקְתִּי בַלַּיְלָה נֶגְדֶּךָ׃

 

1 A Song, a Psalm of the sons of Korah; for the Chief Musician; set to Mahalath Leannoth. Maschil of Heman the Ezrahite. YEHOVAH, ELOHAY of my salvation, I have cried day and night before thee.

 

 

1 Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs; dem Vorsänger, nach Machalath Leannoth; ein Maskil, von Heman, dem Esrachiter. YEHOVAH, ELOHAY, meiner Rettung! Des Tages habe ich geschrieen und des Nachts vor dir.

1 ᾠδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς κορε εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ μαελεθ τοῦ ἀποκριθῆναι συνέσεως αιμαν τῷ ισραηλίτῃ 2 κύριε ὁ θεὸς τῆς σωτηρίας μου ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου

 

 

3 תָּבֹוא לְפָנֶיךָ תְּפִלָּתִי הַטֵּה־אָזְנְךָ לְרִנָּתִי׃

2 Let my prayer enter into thy presence; Incline thine ear unto my cry.

2 Es komme vor dich mein Gebet! Neige dein Ohr zu meinem Schreien!

3 εἰσελθάτω ἐνώπιόν σου ἡ προσευχή μου κλῖνον τὸ οὖς σου εἰς τὴν δέησίν μου κύριε

4 כִּי־שָׂבְעָה בְרָעֹות נַפְשִׁי וְחַיַּי לִשְׁאֹול הִגִּיעוּ׃

3 For my soul is full of troubles, And my life draweth nigh unto Sheol.

3 Denn satt ist meine Seele von Leiden, und mein Leben ist nahe am Scheol.

4 ὅτι ἐπλήσθη κακῶν ἡ ψυχή μου καὶ ἡ ζωή μου τῷ ᾅδῃ ἤγγισεν

5 נֶחְשַׁבְתִּי עִם־יֹורְדֵי בֹור הָיִיתִי כְּגֶבֶר אֵין־אֱיָל׃

4 I am reckoned with them that go down into the pit; I am as a man that hath no help,

 

4 Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren; ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat;

 

5 προσελογίσθην μετὰ τῶν καταβαινόντων εἰς λάκκον ἐγενήθην ὡς ἄνθρωπος ἀβοήθητος ἐν νεκροῖς ἐλεύθερος

6 בַּמֵּתִים חָפְשִׁי כְּמֹו חֲלָלִים שֹׁכְבֵי קֶבֶר אֲשֶׁר לֹא זְכַרְתָּם עֹוד וְהֵמָּה מִיָּדְךָ נִגְזָרוּ׃

5 Cast off among the dead, Like the slain that lie in the grave, Whom thou rememberest no more, And they are cut off from thy hand.

 

5 unter den Toten hingestreckt, gleich Erschlagenen, die im Grabe liegen, derer du nicht mehr gedenkst; denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten.

6 ὡσεὶ τραυματίαι ἐρριμμένοι καθεύδοντες ἐν τάφῳ ὧν οὐκ ἐμνήσθης ἔτι καὶ αὐτοὶ ἐκ τῆς χειρός σου ἀπώσθησαν

 

7 שַׁתַּנִי בְּבֹור תַּחְתִּיֹּות בְּמַחֲשַׁכִּים בִּמְצֹלֹות׃

6 Thou hast laid me in the lowest pit, In dark places, in the deeps.

 

6 Du hast mich in die tiefste Grube gelegt, in Finsternisse, in Tiefen.

 

7 ἔθεντό με ἐν λάκκῳ κατωτάτῳ ἐν σκοτεινοῖς καὶ ἐν σκιᾷ θανάτου

 

8 עָלַי סָמְכָה חֲמָתֶךָ וְכָל־מִשְׁבָּרֶיךָ עִנִּיתָ סֶּלָה׃

 

7 Thy wrath lieth hard upon me, And thou hast afflicted me with all thy waves. Selah.

 

7 Auf mir liegt schwer dein Grimm, und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Sela.

8 ἐπ' ἐμὲ ἐπεστηρίχθη ὁ θυμός σου καὶ πάντας τοὺς μετεωρισμούς σου ἐπ' ἐμὲ ἐπήγαγες διάψαλμα

 

9 הִרְחַקְתָּ מְיֻדָּעַי מִמֶּנִּי שַׁתַּנִי תֹועֵבֹות לָמֹו כָּלֻא וְלֹא אֵצֵא׃

8 Thou hast put mine acquaintance far from me; Thou hast made me an abomination unto them: I am shut up, and I cannot come forth.

8 Meine Bekannten hast du von mir entfernt, hast mich ihnen zum Greuel gesetzt; ich bin eingeschlossen und kann nicht herauskommen.

9 ἐμάκρυνας τοὺς γνωστούς μου ἀπ' ἐμοῦ ἔθεντό με βδέλυγμα ἑαυτοῖς παρεδόθην καὶ οὐκ ἐξεπορευόμην

10 עֵינִי דָאֲבָה מִנִּי עֹנִי קְרָאתִיךָ יְהֹוָה בְּכָל־יֹום שִׁטַּחְתִּי אֵלֶיךָ כַפָּי׃

9 Mine eye wasteth away by reason of affliction: I have called daily upon thee, YEHOVAH; I have spread forth my hands unto thee.

9 Mein Auge verschmachtet vor Elend; zu dir, YEHOVAH, habe ich jeden Tag gerufen, zu dir habe ich meine Hände ausgebreitet.

10 οἱ ὀφθαλμοί μου ἠσθένησαν ἀπὸ πτωχείας ἐκέκραξα πρὸς σέ κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς χεῖράς μου

11 הֲלַמֵּתִים תַּעֲשֶׂה־פֶּלֶא אִם־רְפָאִים יָקוּמוּ יֹודוּךָ סֶּלָה׃

10 Wilt thou show wonders to the dead? Shall they that are decreased arise and praise thee? Selah.

10 Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Schatten aufstehen, dich preisen? Sela.

11 μὴ τοῖς νεκροῖς ποιήσεις θαυμάσια ἢ ἰατροὶ ἀναστήσουσιν καὶ ἐξομολογήσονταί σοι

12 הַיְסֻפַּר בַּקֶּבֶר חַסְדֶּךָ אֱמוּנָתְךָ בָּאֲבַדֹּון׃

11 Shall thy lovingkindness be declared in the grave? Or thy faithfulness in Destruction?

11 Wird deine Güte erzählt werden im Grabe, im Abgrund deine Treue?

12 μὴ διηγήσεταί τις ἐν τάφῳ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῇ ἀπωλείᾳ

13 הֲיִוָּדַע בַּחֹשֶׁךְ פִּלְאֶךָ וְצִדְקָתְךָ בְּאֶרֶץ נְשִׁיָּה׃

 

12 Shall thy wonders be known in the dark? And thy righteousness in the land of forgetfulness?

 

12 Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder, und deine Gerechtigkeit in dem Lande der Vergessenheit?

13 μὴ γνωσθήσεται ἐν τῷ σκότει τὰ θαυμάσιά σου καὶ ἡ δικαιοσύνη σου ἐν γῇ ἐπιλελησμένῃ

 

14 וַאֲנִי אֵלֶיךָ יְהֹוָה שִׁוַּעְתִּי וּבַבֹּקֶר תְּפִלָּתִי תְקַדְּמֶךָּ׃

13 But unto thee, YEHOVAH, have I cried; And in the morning shall my prayer come before thee.

13 Ich aber, YEHOVAH, schreie zu dir, und am Morgen kommt mein Gebet dir zuvor.

14 κἀγὼ πρὸς σέ κύριε ἐκέκραξα καὶ τὸ πρωὶ ἡ προσευχή μου προφθάσει σε

15 לָמָה יְהֹוָה תִּזְנַח נַפְשִׁי תַּסְתִּיר פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי׃

14 YEHOVAH, why castest thou off my soul? Why hidest thou thy face from me?

14 Warum, YEHOVAH, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir?

15 ἵνα τί κύριε ἀπωθεῖς τὴν ψυχήν μου ἀποστρέφεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ

16 עָנִי אֲנִי וְגֹוֵעַ מִנֹּעַר נָשָׂאתִי אֵמֶיךָ אָפוּנָה׃

15 I am afflicted and ready to die from my youth up: While I suffer thy terrors I am distracted.

15 Elend bin ich und verscheidend von Jugend auf; ich trage deine Schrecken, bin verwirrt.

16 πτωχός εἰμι ἐγὼ καὶ ἐν κόποις ἐκ νεότητός μου ὑψωθεὶς δὲ ἐταπεινώθην καὶ ἐξηπορήθην

17 עָלַי עָבְרוּ חֲרֹונֶיךָ בִּעוּתֶיךָ צִמְּתוּתֻנִי׃

16 Thy fierce wrath is gone over me; Thy terrors have cut me off.

 

 

16 Deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet.

17 ἐπ' ἐμὲ διῆλθον αἱ ὀργαί σου καὶ οἱ φοβερισμοί σου ἐξετάραξάν με

 

18 סַבּוּנִי כַמַּיִם כָּל־הַיֹּום הִקִּיפוּ עָלַי יָחַד׃

17 They came round about me like water all the day long; They compassed me about together.

17 Sie haben mich umringt wie Wasser den ganzen Tag, sie haben mich umgeben allesamt.

18 ἐκύκλωσάν με ὡς ὕδωρ ὅλην τὴν ἡμέραν περιέσχον με ἅμα

 

19 הִרְחַקְתָּ מִמֶּנִּי אֹהֵב וָרֵעַ מְיֻדָּעַי מַחְשָׁךְ׃

18 Lover and friend hast thou put far from me, And mine acquaintance into darkness.

18 Freund und Genossen hast du von mir entfernt; meine Bekannten sind Finsternis.

19 ἐμάκρυνας ἀπ' ἐμοῦ φίλον καὶ πλησίον καὶ τοὺς γνωστούς μου ἀπὸ ταλαιπωρίας

 

 

 

Psalm 89

 

 

 

 

1 מַשְׂכִּיל לְאֵיתָן הָאֶזְרָחִי׃ 2 חַסְדֵי יְהֹוָה עֹולָם אָשִׁירָה לְדֹר וָדֹר אֹודִיעַ אֱמוּנָתְךָ בְּפִי׃

 

1 Maschil of Ethan the Ezrahite. I will sing of the lovingkindness of YEHOVAH for ever: With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations.

 

1 Ein Maskil; von Ethan, dem Esrachiter. Die Gütigkeiten YEHOVAHS will ich besingen ewiglich, von Geschlecht zu Geschlecht mit meinem Munde kundmachen deine Treue.

1 συνέσεως αιθαν τῷ ισραηλίτῃ 2 τὰ ἐλέη σου κύριε εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου

 

3 כִּי־אָמַרְתִּי עֹולָם חֶסֶד יִבָּנֶה שָׁמַיִם תָּכִן אֱמוּנָתְךָ בָהֶם׃

2 For I have said, Mercy shall be built up for ever; Thy faithfulness wilt thou establish in the very heavens.

2 Denn ich sagte: Auf ewig wird die Güte gebaut werden; die Himmel, in ihnen wirst du feststellen deine Treue.

3 ὅτι εἶπας εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος οἰκοδομηθήσεται ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἑτοιμασθήσεται ἡ ἀλήθειά σου

 

4 כָּרַתִּי בְרִית לִבְחִירִי נִשְׁבַּעְתִּי לְדָוִד עַבְדִּי׃

 

3 I have made a covenant with my chosen, I have sworn unto David my servant:

 

3 Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten gemacht, habe David, meinem Knechte, geschworen:

4 διεθέμην διαθήκην τοῖς ἐκλεκτοῖς μου ὤμοσα δαυιδ τῷ δούλῳ μου

 

5 עַד־עֹולָם אָכִין זַרְעֶךָ וּבָנִיתִי לְדֹר־וָדֹור כִּסְאֲךָ סֶלָה׃

 

4 Thy seed will I establish for ever, And build up thy throne to all generations. Selah.

 

4 Bis in Ewigkeit will ich feststellen deinen Samen, und auf alle Geschlechter hin bauen deinen Thron. Sela.

5 ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου διάψαλμα

6 וְיֹודוּ שָׁמַיִם פִּלְאֲךָ יְהֹוָה אַף־אֱמוּנָתְךָ בִּקְהַל קְדֹשִׁים׃

 

5 And the heavens shall praise thy wonders, YEHOVAH; Thy faithfulness also in the assembly of the holy ones.

5 Und die Himmel werden deine Wunder preisen, YEHOVAH, und deine Treue in der Versammlung der Heiligen.

6 ἐξομολογήσονται οἱ οὐρανοὶ τὰ θαυμάσιά σου κύριε καὶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν ἐκκλησίᾳ ἁγίων

 

7 כִּי מִי בַשַּׁחַק יַעֲרֹךְ לַיהֹוָה יִדְמֶה לַיהֹוָה בִּבְנֵי אֵלִים׃

 

6 For who in the skies can be compared unto YEHOVAH? Who among the sons of the mighty is like unto YEHOVAH,

6 Denn wer in den Wolken ist mit YEHOVAH zu vergleichen? Wer ist YEHOVAH gleich unter den Söhnen der Starken?

7 ὅτι τίς ἐν νεφέλαις ἰσωθήσεται τῷ κυρίῳ καὶ τίς ὁμοιωθήσεται τῷ κυρίῳ ἐν υἱοῖς θεοῦ

 

8 אֵל נַעֲרָץ בְּסֹוד־קְדֹשִׁים רַבָּה וְנֹורָא עַל־כָּל־סְבִיבָיו׃

 

7 EL very terrible in the council of the holy ones, And to be feared above all them that are round about him?

7 Er ist EL, gar erschrecklich in der Versammlung der Heiligen, und furchtbar über alle, die rings um ihn her sind.

8 ὁ θεὸς ἐνδοξαζόμενος ἐν βουλῇ ἁγίων μέγας καὶ φοβερὸς ἐπὶ πάντας τοὺς περικύκλῳ αὐτοῦ

 

9 יְהֹוָה אֱלֹהֵי צְבָאֹות מִי־כָמֹוךָ חֲסִין יָהּ וֶאֱמוּנָתְךָ סְבִיבֹותֶיךָ׃

 

8 YEHOVAH ELOHEY TZEVAOT, Who is a mighty one, like unto thee, YAH? And thy faithfulness is round about thee.

8 YEHOVAH ELOHEY TZEVAOT, wer ist mächtig wie du, YAH? Und deine Treue ist rings um dich her.

9 κύριε ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων τίς ὅμοιός σοι δυνατὸς εἶ κύριε καὶ ἡ ἀλήθειά σου κύκλῳ σου

 

10 אַתָּה מֹושֵׁל בְּגֵאוּת הַיָּם בְּשֹׂוא גַלָּיו אַתָּה תְשַׁבְּחֵם׃

9 Thou rulest the pride of the sea: When the waves thereof arise, thou stillest them.

9 Du beherrschest des Meeres Toben; erheben sich seine Wogen, du stillest sie.

10 σὺ δεσπόζεις τοῦ κράτους τῆς θαλάσσης τὸν δὲ σάλον τῶν κυμάτων αὐτῆς σὺ καταπραΰνεις

11 אַתָּה דִכִּאתָ כֶחָלָל רָהַב בִּזְרֹועַ עֻזְּךָ פִּזַּרְתָּ אֹויְבֶיךָ׃

 

10 Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain; Thou hast scattered thine enemies with the arm of thy strength.

 

10 Du hast Rahab zertreten wie einen Erschlagenen; mit deinem starken Arme hast du deine Feinde zerstreut.

 

11 σὺ ἐταπείνωσας ὡς τραυματίαν ὑπερήφανον καὶ ἐν τῷ βραχίονι τῆς δυνάμεώς σου διεσκόρπισας τοὺς ἐχθρούς σου

 

12 לְךָ שָׁמַיִם אַף־לְךָ אָרֶץ תֵּבֵל וּמְלֹאָהּ אַתָּה יְסַדְתָּם׃

 

11 The heavens are thine, the earth also is thine: The world and the fulness thereof, thou hast founded them.

11 Dein sind die Himmel und dein die Erde; der Erdkreis und seine Fülle, du hast sie gegründet.

 

12 σοί εἰσιν οἱ οὐρανοί καὶ σή ἐστιν ἡ γῆ τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς σὺ ἐθεμελίωσας

 

13 צָפֹון וְיָמִין אַתָּה בְרָאתָם תָּבֹור וְחֶרְמֹון בְּשִׁמְךָ יְרַנֵּנוּ׃

12 The north and the south, thou hast created them: Tabor and Hermon rejoice in thy name.

12 Norden und Süden, du hast sie erschaffen; Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen.

13 τὸν βορρᾶν καὶ θαλάσσας σὺ ἔκτισας θαβωρ καὶ ερμων ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται

14 לְךָ זְרֹועַ עִם־גְּבוּרָה תָּעֹז יָדְךָ תָּרוּם יְמִינֶךָ׃

13 Thou hast a mighty arm; Strong is thy hand, and high is thy right hand.

13 Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, hoch deine Rechte.

14 σὸς ὁ βραχίων μετὰ δυναστείας κραταιωθήτω ἡ χείρ σου ὑψωθήτω ἡ δεξιά σου

15 צֶדֶק וּמִשְׁפָּט מְכֹון כִּסְאֶךָ חֶסֶד וֶאֱמֶת יְקַדְּמוּ פָנֶיךָ׃

14 Righteousness and justice are the foundation of thy throne: Lovingkindness and truth go before thy face.

14 Gerechtigkeit und Gericht sind deines Thrones Grundfeste; Güte und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her.

15 δικαιοσύνη καὶ κρίμα ἑτοιμασία τοῦ θρόνου σου ἔλεος καὶ ἀλήθεια προπορεύσεται πρὸ προσώπου σου

16 אַשְׁרֵי הָעָם יֹודְעֵי תְרוּעָה יְהֹוָה בְּאֹור־פָּנֶיךָ יְהַלֵּכוּן׃

15 Blessed is the people that know the joyful sound: They walk, YEHOVAH, in the light of thy countenance.

15 Glückselig das Volk, das den Jubelschall kennt! YEHOVAH, im Lichte deines Angesichts wandeln sie.

16 μακάριος ὁ λαὸς ὁ γινώσκων ἀλαλαγμόν κύριε ἐν τῷ φωτὶ τοῦ προσώπου σου πορεύσονται

17 בְּשִׁמְךָ יְגִילוּן כָּל־הַיֹּום וּבְצִדְקָתְךָ יָרוּמוּ׃

16 In thy name do they rejoice all the day; And in thy righteousness are they exalted.

16 In deinem Namen frohlocken sie den ganzen Tag, und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht.

17 καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιάσονται ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ὑψωθήσονται

18 כִּי־תִפְאֶרֶת עֻזָּמֹו אָתָּה וּבִרְצֹנְךָ תָּרִים קַרְנֵנוּ׃

17 For thou art the glory of their strength; And in thy favor our horn shall be exalted.

17 Denn die Zierde ihrer Stärke bist du; und durch deine Gunst wird erhöht werden unser Horn.

18 ὅτι τὸ καύχημα τῆς δυνάμεως αὐτῶν εἶ σύ καὶ ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου ὑψωθήσεται τὸ κέρας ἡμῶν

19 כִּי לַיהֹוָה מָגִנֵּנוּ וְלִקְדֹושׁ יִשְׂרָאֵל מַלְכֵּנוּ׃

18 For our shield belongeth untYEHOVAH; And our king to the Holy One of Israel.

18 Denn YEHOVAH ist unser Schild, und der Heilige Israels unser König.

19 ὅτι τοῦ κυρίου ἡ ἀντίλημψις καὶ τοῦ ἁγίου ισραηλ βασιλέως ἡμῶν

20 אָז דִּבַּרְתָּ־בְחָזֹון לַחֲסִידֶיךָ וַתֹּאמֶר שִׁוִּיתִי עֵזֶר עַל־גִּבֹּור הֲרִימֹותִי בָחוּר מֵעָם׃

19 Then thou spakest in vision to thy saints, And saidst, I have laid help upon one that is mighty; I have exalted one chosen out of the people.

 

19 Dazumal redetest du im Gesicht von deinem Frommen und sagtest: Hilfe habe ich auf einen Mächtigen gelegt, ich habe einen Auserwählten erhöht aus dem Volke.

20 τότε ἐλάλησας ἐν ὁράσει τοῖς ὁσίοις σου καὶ εἶπας ἐθέμην βοήθειαν ἐπὶ δυνατόν ὕψωσα ἐκλεκτὸν ἐκ τοῦ λαοῦ μου

 

 

21 מָצָאתִי דָּוִד עַבְדִּי בְּשֶׁמֶן קָדְשִׁי מְשַׁחְתִּיו׃

20 I have found David my servant; With my holy oil have I anointed him,

20 Ich habe David gefunden, meinen Knecht, mit meinem heiligen Öle habe ich ihn gesalbt,

21 εὗρον δαυιδ τὸν δοῦλόν μου ἐν ἐλαίῳ ἁγίῳ μου ἔχρισα αὐτόν

 

22 אֲשֶׁר יָדִי תִּכֹּון עִמֹּו אַף־זְרֹועִי תְאַמְּצֶנּוּ׃

21 With whom my hand shall be established; Mine arm also shall strengthen him.

21 mit welchem fest bleiben soll meine Hand, und mein Arm soll ihn stärken.

22 ἡ γὰρ χείρ μου συναντιλήμψεται αὐτῷ καὶ ὁ βραχίων μου κατισχύσει αὐτόν

23 לֹא־יַשִּׁא אֹויֵב בֹּו וּבֶן־עַוְלָה לֹא יְעַנֶּנּוּ׃

22 The enemy shall not exact from him, Nor the son of wickedness afflict him.

 

22 Nicht soll ihn drängen der Feind, und der Sohn der Ungerechtigkeit ihn nicht bedrücken;

23 οὐκ ὠφελήσει ἐχθρὸς ἐν αὐτῷ καὶ υἱὸς ἀνομίας οὐ προσθήσει τοῦ κακῶσαι αὐτόν

 

24 וְכַתֹּותִי מִפָּנָיו צָרָיו וּמְשַׂנְאָיו אֶגֹּוף׃

23 And I will beat down his adversaries before him, And smite them that hate him.

23 und ich will seine Bedränger vor ihm zerschmettern, und seine Hasser will ich schlagen.

24 καὶ συγκόψω τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ τοὺς μισοῦντας αὐτὸν τροπώσομαι

25 וֶאֶמוּנָתִי וְחַסְדִּי עִמֹּו וּבִשְׁמִי תָּרוּם קַרְנֹו׃

 

24 But my faithfulness and my lovingkindness shall be with him; And in my name shall his horn be exalted.

24 Und meine Treue und meine Güte werden mit ihm sein, und durch meinen Namen wird sein Horn erhöht werden.

25 καὶ ἡ ἀλήθειά μου καὶ τὸ ἔλεός μου μετ' αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ ὀνόματί μου ὑψωθήσεται τὸ κέρας αὐτοῦ

 

26 וְשַׂמְתִּי בַיָּם יָדֹו וּבַנְּהָרֹות יְמִינֹו׃

25 I will set his hand also on the sea, And his right hand on the rivers.

25 Und ich will seine Hand an das Meer legen, und seine Rechte an die Ströme.

26 καὶ θήσομαι ἐν θαλάσσῃ χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐν ποταμοῖς δεξιὰν αὐτοῦ

27 הוּא יִקְרָאֵנִי אָבִי אָתָּה אֵלִי וְצוּר יְשׁוּעָתִי׃

26 He shall cry unto me! AVY you are! ELY and the ROCK of my salvation (YESHUATI)!

26 Er wird mir zurufen! AVY  bist du! ELY und der FELS meiner Rettung (YESHUATI)!

27 αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με πατήρ μου εἶ σύ θεός μου καὶ ἀντιλήμπτωρ τῆς σωτηρίας μου

28 אַף־אָנִי בְּכֹור אֶתְּנֵהוּ עֶלְיֹון לְמַלְכֵי־אָרֶץ׃

27 I also will make him my first-born, The highest of the kings of the earth.

27 So will auch ich ihn zum Erstgeborenen machen, zum Höchsten der Könige der Erde.

28 κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσιν τῆς γῆς

29 לְעֹולָם אֶשְׁמָר־לֹו חַסְדִּי וּבְרִיתִי נֶאֱמֶנֶת לֹו׃

28 My lovingkindness will I keep for him for evermore; And my covenant shall stand fast with him.

28 Ewig will ich ihm meine Güte bewahren, und mein Bund soll ihm fest bleiben.

29 εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου καὶ ἡ διαθήκη μου πιστὴ αὐτῷ

30 וְשַׂמְתִּי לָעַד זַרְעֹו וְכִסְאֹו כִּימֵי שָׁמָיִם׃

 

29 His seed also will I make to endure for ever, And his throne as the days of heaven.

 

29 Und ich will seinen Samen einsetzen für immer, und seinen Thron wie die Tage der Himmel.

 

30 καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ

31 אִם־יַעַזְבוּ בָנָיו תֹּורָתִי וּבְמִשְׁפָּטַי לֹא יֵלֵכוּן׃

30 If his children forsake my law, And walk not in mine ordinances;

 

30 Wenn seine Söhne mein Gesetz verlassen und nicht wandeln in meinen Rechten,

31 ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον μου καὶ τοῖς κρίμασίν μου μὴ πορευθῶσιν

32 אִם־חֻקֹּתַי יְחַלֵּלוּ וּמִצְוֹתַי לֹא יִשְׁמֹרוּ׃

31 If they break my statutes, And keep not my commandments;

 

31 wenn sie meine Satzungen entweihen und meine Gebote nicht halten,

32 ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσουσιν καὶ τὰς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν

33 וּפָקַדְתִּי בְשֵׁבֶט פִּשְׁעָם וּבִנְגָעִים עֲוֹנָם׃

32 Then will I visit their transgression with the rod, And their iniquity with stripes.

32 so werde ich mit der Rute heimsuchen ihre Übertretung, und mit Schlägen ihre Ungerechtigkeit.

33 ἐπισκέψομαι ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν

34 וְחַסְדִּי לֹא־אָפִיר מֵעִמֹּו וְלֹא־אֲשַׁקֵּר בֶּאֱמוּנָתִי׃

33 But my lovingkindness will I not utterly take from him, Nor suffer my faithfulness to fail.

 

33 Aber meine Güte werde ich nicht von ihm weichen lassen, und nicht verleugnen meine Treue.

 

34 τὸ δὲ ἔλεός μου οὐ μὴ διασκεδάσω ἀπ' αὐτοῦ οὐδὲ μὴ ἀδικήσω ἐν τῇ ἀληθείᾳ μου

 

35 לֹא־אֲחַלֵּל בְּרִיתִי וּמֹוצָא שְׂפָתַי לֹא אֲשַׁנֶּה׃

 

34 My covenant will I not break, Nor alter the thing that is gone out of my lips.

 

34 Nicht werde ich entweihen meinen Bund, und nicht ändern, was hervorgegangen ist aus meinen Lippen.

35 οὐδὲ μὴ βεβηλώσω τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ ἐκπορευόμενα διὰ τῶν χειλέων μου οὐ μὴ ἀθετήσω

36 אַחַת נִשְׁבַּעְתִּי בְקָדְשִׁי אִם־לְדָוִד אֲכַזֵּב׃

35 Once have I sworn by my holiness: I will not lie unto David:

 

35 Einmal habe ich geschworen bei meiner Heiligkeit: Wenn ich dem David lüge!

36 ἅπαξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου εἰ τῷ δαυιδ ψεύσομαι

 

37 זַרְעֹו לְעֹולָם יִהְיֶה וְכִסְאֹו כַשֶּׁמֶשׁ נֶגְדִּי׃

36 His seed shall endure for ever, And his throne as the sun before me.

36 Sein Same wird ewig sein, und sein Thron wie die Sonne vor mir;

 

37 τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου

38 כְּיָרֵחַ יִכֹּון עֹולָם וְעֵד בַּשַּׁחַק נֶאֱמָן סֶלָה׃

37 It shall be established for ever as the moon, And as the faithful witness in the sky. Selah.

37 ewiglich wird er feststehen wie der Mond; und der Zeuge in den Wolken ist treu. Sela.

38 καὶ ὡς ἡ σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ὁ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός διάψαλμα

39 וְאַתָּה זָנַחְתָּ וַתִּמְאָס הִתְעַבַּרְתָּ עִם־מְשִׁיחֶךָ׃

38 But thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with thine MESHICHECHA.

38 Du aber hast verworfen und verstoßen, bist sehr zornig gewesen gegen deinen

MESHICHECHA;

39 σὺ δὲ ἀπώσω καὶ ἐξουδένωσας ἀνεβάλου τὸν χριστόν σου

 

40 נֵאַרְתָּה בְּרִית עַבְדֶּךָ חִלַּלְתָּ לָאָרֶץ נִזְרֹו׃

 

39 Thou hast abhorred the covenant of thy servant: Thou hast profaned his crown by casting it to the ground.

39 Du hast verworfen den Bund deines Knechtes, hast zu Boden entweiht seine Krone;

 

40 κατέστρεψας τὴν διαθήκην τοῦ δούλου σου ἐβεβήλωσας εἰς τὴν γῆν τὸ ἁγίασμα αὐτοῦ

 

41 פָּרַצְתָּ כָל־גְּדֵרֹתָיו שַׂמְתָּ מִבְצָרָיו מְחִתָּה׃

40 Thou hast broken down all his hedges; Thou hast brought his strongholds to ruin.

40 Du hast niedergerissen alle seine Mauern, hast seine Festen in Trümmer gelegt.

41 καθεῖλες πάντας τοὺς φραγμοὺς αὐτοῦ ἔθου τὰ ὀχυρώματα αὐτοῦ δειλίαν

42 שַׁסֻּהוּ כָּל־עֹבְרֵי דָרֶךְ הָיָה חֶרְפָּה לִשְׁכֵנָיו׃

 

41 All that pass by the way rob him: He is become a reproach to his neighbors.

 

41 Es haben ihn beraubt alle, die des Weges vorübergehen; er ist zum Hohn geworden seinen Nachbarn.

42 διήρπασαν αὐτὸν πάντες οἱ διοδεύοντες ὁδόν ἐγενήθη ὄνειδος τοῖς γείτοσιν αὐτοῦ

 

43 הֲרִימֹותָ יְמִין צָרָיו הִשְׂמַחְתָּ כָּל־אֹויְבָיו׃

42 Thou hast exalted the right hand of his adversaries; Thou hast made all his enemies to rejoice.

42 Du hast erhöht die Rechte seiner Bedränger, hast erfreut alle seine Feinde;

43 ὕψωσας τὴν δεξιὰν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ εὔφρανας πάντας τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ

44 אַף־תָּשִׁיב צוּר חַרְבֹּו וְלֹא הֲקֵימֹתֹו בַּמִּלְחָמָה׃

 

43 Yea, thou turnest back the edge of his sword, And hast not made him to stand in the battle.

43 auch hast du zurückgewandt die Schärfe seines Schwertes, und hast ihn nicht bestehen lassen im Kampfe;

 

44 ἀπέστρεψας τὴν βοήθειαν τῆς ῥομφαίας αὐτοῦ καὶ οὐκ ἀντελάβου αὐτοῦ ἐν τῷ πολέμῳ

45 הִשְׁבַּתָּ מִטְּהָרֹו וְכִסְאֹו לָאָרֶץ מִגַּרְתָּה׃

44 Thou hast made his brightness to cease, And cast his throne down to the ground.

44 Du hast aufhören lassen seinen Glanz und zur Erde gestürzt seinen Thron;

45 κατέλυσας ἀπὸ καθαρισμοῦ αὐτόν τὸν θρόνον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν κατέρραξας

46 הִקְצַרְתָּ יְמֵי עֲלוּמָיו הֶעֱטִיתָ עָלָיו בּוּשָׁה סֶלָה׃

45 The days of his youth hast thou shortened: Thou hast covered him with shame. Selah.

45 Du hast verkürzt die Tage seiner Jugend, mit Schmach hast du ihn bedeckt. Sela.

46 ἐσμίκρυνας τὰς ἡμέρας τοῦ χρόνου αὐτοῦ κατέχεας αὐτοῦ αἰσχύνην διάψαλμα

47 עַד־מָה יְהֹוָה תִּסָּתֵר לָנֶצַח תִּבְעַר כְּמֹו־אֵשׁ חֲמָתֶךָ׃

46 How long, YEHOVAH, wilt thou hide thyself for ever? How long shall thy wrath burn like fire?

46 Bis wann, YEHOVAH, willst du dich immerfort verbergen? Soll wie Feuer brennen dein Grimm?

47 ἕως πότε κύριε ἀποστρέψεις εἰς τέλος ἐκκαυθήσεται ὡς πῦρ ἡ ὀργή σου

48 זְכָר־אֲנִי מֶה־חָלֶד עַל־מַה־שָּׁוְא בָּרָאתָ כָל־בְּנֵי־אָדָם׃

 

47 Oh remember how short my time is: For what vanity hast thou created all the children of men!

 

47 Gedenke, was meine Lebensdauer ist, zu welcher Nichtigkeit du alle Menschenkinder erschaffen hast!

 

48 μνήσθητι τίς μου ἡ ὑπόστασις μὴ γὰρ ματαίως ἔκτισας πάντας τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων

49 מִי גֶבֶר יִחְיֶה וְלֹא יִרְאֶה־מָּוֶת יְמַלֵּט נַפְשֹׁו מִיַּד־שְׁאֹול סֶלָה׃

48 What man is he that shall live and not see death, That shall deliver his soul from the power of Sheol? Selah.

48 Welcher Mann lebt und wird den Tod nicht sehen, wird seine Seele befreien von der Gewalt des Scheols? Sela.

49 τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃς ζήσεται καὶ οὐκ ὄψεται θάνατον ῥύσεται τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ᾅδου διάψαλμα

50 אַיֵּה חֲסָדֶיךָ הָרִאשֹׁנִים אֲדֹנָי נִשְׁבַּעְתָּ לְדָוִד בֶּאֱמוּנָתֶךָ׃

49 ADON