Bible

 

 

 

 

http://buchererpianos.ch/Psalms.jpg

 

 

 

 

Psalms Book 4 / Psalmen Buch 4 

 

Psalm 90

 

 

 

1 תְּפִלָּה לְמֹשֶׁה אִישׁ־הָאֱלֹהִים אֲדֹנָי מָעֹון אַתָּה הָיִיתָ לָּנוּ בְּדֹר וָדֹר׃

1 A Prayer of Moses the man of ELOHIM.

ADONAY, thou hast been our REFUGE in all generations.

 

1 Ein Gebet von Mose, dem Manne ELOHIMS.

ADONAY, du bist unser ZUFLUCHTSORT gewesen von Geschlecht zu Geschlecht.

1 π ροσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνϑρώπου τοῦ ϑεοῦ.

Κύριε, καταϕυγὴ ἐγενήϑης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ·

 

2 בְּטֶרֶם הָרִים יֻלָּדוּ וַתְּחֹולֵל אֶרֶץ וְתֵבֵל וּמֵעֹולָם עַד־עֹולָם אַתָּה אֵל׃

 

2 Before the mountains were brought forth, Or ever thou hadst formed the earth and the world, Even from everlasting to everlasting, thou art EL.

 

2 Ehe geboren waren die Berge, und du die Erde und den Erdkreis erschaffen hattest ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du EL.

 

 

2 πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ

 

 

3 תָּשֵׁב אֱנֹושׁ עַד־דַּכָּא וַתֹּאמֶר שׁוּבוּ בְנֵי־אָדָם׃

 

3 Thou turnest man to destruction, And sayest, Return, ye children of men.

 

 

3 Du lässest zum Staube zurückkehren den Menschen, und sprichst: Kehret zurück, ihr Menschenkinder!

 

3 μὴ ἀποστρέψῃς ἄνθρωπον εἰς ταπείνωσιν καὶ εἶπας ἐπιστρέψατε υἱοὶ ἀνθρώπων

 

 

4 כִּי אֶלֶף שָׁנִים בְּעֵינֶיךָ כְּיֹום אֶתְמֹול כִּי יַעֲבֹר וְאַשְׁמוּרָה בַלָּיְלָה׃

 

4 For a thousand years in thy sight Are but as yesterday when it is past, And as a watch in the night.

 

 

4 Denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht.

 

4 ὅτι χίλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡ ἡμέρα ἡ ἐχθές ἥτις διῆλθεν καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί

 

 

5 זְרַמְתָּם שֵׁנָה יִהְיוּ בַּבֹּקֶר כֶּחָצִיר יַחֲלֹף׃

 

5 Thou carriest them away as with a flood; they are as a sleep: In the morning they are like grass which groweth up.

 

5 Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, am Morgen wie Gras, das aufsproßt;

 

 

5 τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται τὸ πρωὶ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι

 

 

6 בַּבֹּקֶר יָצִיץ וְחָלָף לָעֶרֶב יְמֹולֵל וְיָבֵשׁ׃

 

6 In the morning it flourisheth, and groweth up; In the evening it is cut down, and withereth.

 

6 am Morgen blüht es und sproßt auf; am Abend wird es abgemäht und verdorrt.

 

6 τὸ πρωὶ ἀνθήσαι καὶ παρέλθοι τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη

 

7 כִּי־כָלִינוּ בְאַפֶּךָ וּבַחֲמָתְךָ נִבְהָלְנוּ׃

 

7 For we are consumed in thine anger, And in thy wrath are we troubled.

 

7 Denn wir vergehen durch deinen Zorn, und durch deinen Grimm werden wir hinweggeschreckt.

 

7 ὅτι ἐξελίπομεν ἐν τῇ ὀργῇ σου καὶ ἐν τῷ θυμῷ σου ἐταράχθημεν

 

 

8 שַׁתָּ עֲוֹנֹתֵינוּ לְנֶגְדֶּךָ עֲלֻמֵנוּ לִמְאֹור פָּנֶיךָ׃

 

8 Thou hast set our iniquities before thee, Our secret sins in the light of thy countenance.

 

 

8 Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts.

 

8 ἔθου τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἐνώπιόν σου ὁ αἰὼν ἡμῶν εἰς φωτισμὸν τοῦ προσώπου σου

 

 

9 כִּי כָל־יָמֵינוּ פָּנוּ בְעֶבְרָתֶךָ כִּלִּינוּ שָׁנֵינוּ כְמֹו־הֶגֶה׃

 

9 For all our days are passed away in thy wrath: We bring our years to an end as a sigh.

 

 

9 Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm, wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken.

 

9 ὅτι πᾶσαι αἱ ἡμέραι ἡμῶν ἐξέλιπον καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ἐξελίπομεν τὰ ἔτη ἡμῶν ὡς ἀράχνην ἐμελέτων

 

10 יְמֵי־שְׁנֹותֵינוּ בָהֶם שִׁבְעִים שָׁנָה וְאִם בִּגְבוּרֹת שְׁמֹונִים שָׁנָה וְרָהְבָּם עָמָל וָאָוֶן כִּי־גָז חִישׁ וַנָּעֻפָה׃

 

10 The days of our years are threescore years and ten, Or even by reason of strength fourscore years; Yet is their pride but labor and sorrow; For it is soon gone, and we fly away.

 

10 Die Tage unserer Jahre, ihrer sind siebzig Jahre, und, wenn in Kraft, achtzig Jahre, und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber, und wir fliegen dahin.

 

10 αἱ ἡμέραι τῶν ἐτῶν ἡμῶν ἐν αὐτοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη ἐὰν δὲ ἐν δυναστείαις ὀγδοήκοντα ἔτη καὶ τὸ πλεῖον αὐτῶν κόπος καὶ πόνος ὅτι ἐπῆλθεν πραΰτης ἐφ' ἡμᾶς καὶ παιδευθησόμεθα

 

11 מִי־יֹודֵעַ עֹז אַפֶּךָ וּכְיִרְאָתְךָ עֶבְרָתֶךָ׃

 

11 Who knoweth the power of thine anger, And thy wrath according to the fear that is due unto thee?

 

11 Wer erkennt die Stärke deines Zornes, und, deiner Furcht gemäß, deinen Grimm?

 

 

11 τίς γινώσκει τὸ κράτος τῆς ὀργῆς σου καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου σου τὸν θυμόν σου

 

 

12 לִמְנֹות יָמֵינוּ כֵּן הֹודַע וְנָבִא לְבַב חָכְמָה׃

 

12 So teach us to number our days, That we may get us a heart of wisdom.

 

12 So lehre uns denn zählen unsere Tage, auf daß wir ein weises Herz erlangen!

 

12 ἐξαριθμήσασθαι τὴν δεξιάν σου οὕτως γνώρισον καὶ τοὺς πεπεδημένους τῇ καρδίᾳ ἐν σοφίᾳ

 

13 שׁוּבָה יְהֹוָה עַד־מָתָי וְהִנָּחֵם עַל־עֲבָדֶיךָ׃

 

13 Return, O YEHOVAH; how long? And let it repent thee concerning thy servants.

 

13 Kehre wieder, YEHOVAH! Bis wann? Und laß dich's gereuen über deine Knechte!

 

13 ἐπίστρεψον κύριε ἕως πότε καὶ παρακλήθητι ἐπὶ τοῖς δούλοις σου

 

 

14 שַׂבְּעֵנוּ בַבֹּקֶר חַסְדֶּךָ וּנְרַנְּנָה וְנִשְׂמְחָה בְּכָל־יָמֵינוּ׃

 

14 Oh satisfy us in the morning with thy lovingkindness, That we may rejoice and be glad all our days.

 

14 Sättige uns früh mit deiner Güte, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen.

 

 

14 ἐνεπλήσθημεν τὸ πρωὶ τοῦ ἐλέους σου καὶ ἠγαλλιασάμεθα καὶ εὐφράνθημεν ἐν πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν

 

15 שַׂמְּחֵנוּ כִּימֹות עִנִּיתָנוּ שְׁנֹות רָאִינוּ רָעָה׃

 

15 Make us glad according to the days wherein thou hast afflicted us, And the years wherein we have seen evil.

 

15 Erfreue uns nach den Tagen, da du uns gebeugt hast, nach den Jahren, da wir Übles gesehen!

 

 

15 εὐφράνθημεν ἀνθ' ὧν ἡμερῶν ἐταπείνωσας ἡμᾶς ἐτῶν ὧν εἴδομεν κακά

 

 

16 יֵרָאֶה אֶל־עֲבָדֶיךָ פָעֳלֶךָ וַהֲדָרְךָ עַל־בְּנֵיהֶם׃

 

16 Let thy work appear unto thy servants, And thy glory upon their children.

 

16 Laß deinen Knechten erscheinen dein Tun, und deine Majestät ihren Söhnen!

 

16 καὶ ἰδὲ ἐπὶ τοὺς δούλους σου καὶ τὰ ἔργα σου καὶ ὁδήγησον τοὺς υἱοὺς αὐτῶν

 

17 וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כֹּונְנָה עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ כֹּונְנֵהוּ׃

17 And let the favor of the Lord our ELOHIM be upon us; And establish thou the work of our hands upon us; Yea, the work of our hands establish thou it.

17 Und die Huld des Herrn, unseres ELOHIMS, sei über uns! Und befestige über uns das Werk unserer Hände; ja, das Werk unserer Hände, befestige es!

17 καὶ ἔστω ἡ λαμπρότης κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐφ' ἡμᾶς καὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν ἡμῶν κατεύθυνον ἐφ' ἡμᾶς

 

 

 

 

Psalm 91

 

 

 

1 יֹשֵׁב בְּסֵתֶר עֶלְיֹון בְּצֵל שַׁדַּי יִתְלֹוןָן׃

1 Praise of a Song, by David. He that dwelleth in the secret place of ELYON (from alah) abide under the shadow of SHADDAY.

1 Ein Preislied von David. Wer im Schirm ELYONS (von alah) sitzt, wird bleiben im Schatten SHADDAYS.

 

1 αἶνος ᾠδῆς τῷ δαυιδ ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ ὑψίστου ἐν σκέπῃ τοῦ θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται

2 אֹמַר לַיְהֹוָה מַחְסִי וּמְצוּדָתִי אֱלֹהַי אֶבְטַח־בֹּו׃

2 I will say of YEHOVAH, He is my refuge and my fortress; ELOHAY, in whom I trust.

 

2 Ich sage von YEHOVAH: Meine Zuflucht und meine Burg; ELOHAY, auf ihn will ich vertrauen.

 

2 ἐρεῖ τῷ κυρίῳ ἀντιλήμπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου ὁ θεός μου ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν

 

3 כִּי הוּא יַצִּילְךָ מִפַּח יָקוּשׁ מִדֶּבֶר הַוֹּות׃

 

3 For he will deliver thee from the snare of the fowler, And from the deadly pestilence.

 

3 Denn er wird dich erretten von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest.

 

3 ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί με ἐκ παγίδος θηρευτῶν καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους

 

4 בְּאֶבְרָתֹו יָסֶךְ לָךְ וְתַחַת־כְּנָפָיו תֶּחְסֶה צִנָּה וְסֹחֵרָה אֲמִתֹּו׃

4 He will cover thee with his pinions, And under his wings shalt thou take refuge: His truth is a shield and a buckler.

 

4 Mit seinen Fittichen wird er dich decken, und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln; Schild und Tartsche ist seine Wahrheit.

 

4 ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ

 

 

5 לֹא־תִירָא מִפַּחַד לָיְלָה מֵחֵץ יָעוּף יֹוםָם׃

5 Thou shalt not be afraid for the terror by night, Nor for the arrow that flieth by day;

 

5 Du wirst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeile, der bei Tage fliegt,

 

5 οὐ φοβηθήσῃ ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας

 

6 מִדֶּבֶר בָּאֹפֶל יַהֲלֹךְ מִקֶּטֶב יָשׁוּד צָהֳרָיִם׃

6 For the pestilence that walketh in darkness, Nor for the destruction that wasteth at noonday.

 

6 vor der Pest, die im Finstern wandelt, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet.

 

6 ἀπὸ πράγματος διαπορευομένου ἐν σκότει ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ

 

7 יִפֹּל מִצִּדְּךָ אֶלֶף וּרְבָבָה מִימִינֶךָ אֵלֶיךָ לֹא יִגָּשׁ׃

7 A thousand shall fall at thy side, And ten thousand at thy right hand; But it shall not come nigh thee.

 

 

7 Tausend werden fallen an deiner Seite, und zehntausend an deiner Rechten, dich wird es nicht erreichen.

 

7 πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιὰς καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ

 

 

8 רַק בְּעֵינֶיךָ תַבִּיט וְשִׁלֻּמַת רְשָׁעִים תִּרְאֶה׃

8 Only with thine eyes shalt thou behold, And see the reward of the wicked.

 

8 Nur schauen wirst du es mit deinen Augen, und wirst sehen die Vergeltung der Gesetzlosen.

 

8 πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψῃ

 

9 כִּי־אַתָּה יְהֹוָה מַחְסִי עֶלְיֹון שַׂמְתָּ מְעֹונֶךָ׃

9 For thou, O YEHOVAH, art my refuge! Thou hast made the Most high thy habitation;

 

9 Weil du YEHOVAH meine Zuflucht bist, das Höchste gesetzt hast zu deiner Wohnung,

 

9 ὅτι σύ κύριε ἡ ἐλπίς μου τὸν ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου

 

 

10 לֹא־תְאֻנֶּה אֵלֶיךָ רָעָה וְנֶגַע לֹא־יִקְרַב בְּאָהֳלֶךָ׃

10 There shall no evil befall thee, Neither shall any plague come nigh thy tent.

 

10 so wird dir kein Unglück widerfahren, und keine Plage deinem Zelte nahen;

 

10 οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου

 

11 כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה־לָּךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל־דְּרָכֶיךָ׃

11 For he will give his angels charge over thee, To keep thee in all thy ways.

11 denn er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen.

 

11 ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου

12 עַל־כַּפַּיִם יִשָּׂאוּנְךָ פֶּן־תִּגֹּף בָּאֶבֶן רַגְלֶךָ׃

12 They shall bear thee up in their hands, Lest thou dash thy foot against a stone.

 

12 Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.

 

12 ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου

 

13 עַל־שַׁחַל וָפֶתֶן תִּדְרֹךְ תִּרְמֹס כְּפִיר וְתַנִּין׃

13 Thou shalt tread upon the lion and adder: The young lion and the serpent shalt thou trample under foot.

13 Auf Löwen und Ottern wirst du treten, junge Löwen und Schlangen wirst du niedertreten.

 

13 ἐπ' ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα

 

14 כִּי בִי חָשַׁק וַאֲפַלְּטֵהוּ אֲשַׂגְּבֵהוּ כִּי־יָדַע שְׁמִי׃

14 Because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him: I will set him on high, because he hath known my name.

14 Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten; ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt.

14 ὅτι ἐπ' ἐμὲ ἤλπισεν καὶ ῥύσομαι αὐτόν σκεπάσω αὐτόν ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου

 

15 יִקְרָאֵנִי וְאֶעֱנֵהוּ עִמֹּו־אָנֹכִי בְצָרָה אֲחַלְּצֵהוּ וַאֲכַבְּדֵהוּ׃

15 He shall call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble: I will deliver him, and honor him.

 

15 Er wird mich anrufen, und ich werde ihm antworten, ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis; ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen.

15 ἐπικαλέσεταί με καὶ εἰσακούσομαι αὐτοῦ μετ' αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει καὶ ἐξελοῦμαι καὶ δοξάσω αὐτόν

 

16 אֹרֶךְ יָמִים אַשְׂבִּיעֵהוּ וְאַרְאֵהוּ בִּישׁוּעָתִי׃

16 With long life will I satisfy him, And show him my salvation.

16 Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens und ihn schauen lassen meine Rettung.

16 μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτὸν καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου

 

 

 

 

 

Psalm 92

1 מִזְמֹור שִׁיר לְיֹום הַשַּׁבָּת׃  2 טֹוב לְהֹדֹות לַיְהֹוָה וּלְזַמֵּר לְשִׁמְךָ עֶלְיֹון׃

1 A Psalm, a Song for the sabbath day. It is a good thing to give thanks unto YEHOVAH, and to sing praises unto thy name, O most High ELYON;

1 Ein Psalm, ein Lied. Für den Tag des Sabbaths. Es ist gut, YEHOVAH zu preisen, und Psalmen zu singen deinem Namen, du Höchster ELYON!

1 ψαλμὸς ᾠδῆς εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου 2 ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου ὕψιστε

3 לְהַגִּיד בַּבֹּקֶר חַסְדֶּךָ וֶאֱמוּנָתְךָ בַּלֵּילֹות׃

 

2 To show forth thy lovingkindness in the morning, And thy faithfulness every night,

 

2 Am Morgen zu verkünden deine Güte, und deine Treue in den Nächten,

 

3 τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα

 

4 עֲלֵי־עָשֹׂור וַעֲלֵי־נָבֶל עֲלֵי הִגָּיֹון בְּכִנֹּור׃

 

3 With an instrument of ten strings, and with the psaltery; With a solemn sound upon the harp.

 

3 zum Zehnsait und zur Harfe, zum Saitenspiel mit der Laute.

 

4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ' ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ

 

 

5 כִּי שִׂמַּחְתַּנִי יְהֹוָה בְּפָעֳלֶךָ בְּמַעֲשֵׂי יָדֶיךָ אֲרַןֵּן׃

 

4 For thou, YEHOVAH, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.

 

4 Denn du hast mich erfreut, YEHOVAH, durch dein Tun; über die Werke deiner Hände will ich jubeln.

 

5 ὅτι εὔφρανάς με κύριε ἐν τῷ ποιήματί σου καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι

 

6 מַה־גָּדְלוּ מַעֲשֶׂיךָ יְהֹוָה מְאֹד עָמְקוּ מַחְשְׁבֹתֶיךָ׃

5 How great are thy works, O YEHOVAH! Thy thoughts are very deep.

 

5 Wie groß sind deine Werke, YEHOVAH! Sehr tief sind deine Gedanken.

 

6 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου

 

7 אִישׁ־בַּעַר לֹא יֵדָע וּכְסִיל לֹא־יָבִין אֶת־זֹאת׃

6 A brutish man knoweth not; Neither doth a fool understand this:

 

6 Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht, und ein Tor versteht solches nicht.

 

7 ἀνὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται καὶ ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα

 

8 בִּפְרֹחַ רְשָׁעִים כְּמֹו עֵשֶׂב וַיָּצִיצוּ כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן לְהִשָּׁמְדָם עֲדֵי־עַד׃

 

7 When the wicked spring as the grass, And when all the workers of iniquity do flourish; It is that they shall be destroyed for ever.

 

7 Wenn die Gesetzlosen sprossen wie Gras, und alle, die Frevel tun, blühen, so geschieht es, damit sie vertilgt werden für immer.

 

8 ἐν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς χόρτον καὶ διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ὅπως ἂν ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

9 וְאַתָּה מָרֹום לְעֹלָם יְהֹוָה׃

 

8 But thou, YEHOVAH, art on high for evermore.

 

8 Du aber bist erhaben auf ewig, YEHOVAH!

 

9 σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα κύριε

 

10 כִּי הִנֵּה אֹיְבֶיךָ יְהֹוָה כִּי־הִנֵּה אֹיְבֶיךָ יֹאבֵדוּ יִתְפָּרְדוּ כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן׃

 

9 For, lo, thine enemies, YEHOVAH, For, lo, thine enemies shall perish; All the workers of iniquity shall be scattered.

 

9 Denn siehe, deine Feinde, YEHOVAH, denn siehe, deine Feinde werden umkommen; es werden zerstreut werden alle, die Frevel tun.

 

10 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται καὶ διασκορπισθήσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν

 

11 וַתָּרֶם כִּרְאֵים קַרְנִי בַּלֹּתִי בְּשֶׁמֶן רַעֲןָן׃

 

10 But my horn hast thou exalted like the horn of the wild-ox: I am anointed with fresh oil.

 

10 Aber du wirst mein Horn erhöhen gleich dem eines Wildochsen; mit frischem Öle werde ich übergossen werden.

 

11 καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πίονι

 

12 וַתַּבֵּט עֵינִי בְּשׁוּרָי בַּקָּמִים עָלַי מְרֵעִים תִּשְׁמַעְנָה אָזְנָי׃

 

11 Mine eye also hath seen my desire on mine enemies, Mine ears have heard my desire of the evil-doers that rise up against me.

 

11 Und mein Auge wird seine Lust sehen an meinen Feinden, meine Ohren werden ihre Lust hören an den Übeltätern, die wider mich aufstehen.

12 καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου καὶ ἐν τοῖς ἐπανιστανομένοις ἐπ' ἐμὲ πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς μου

 

13 צַדִּיק כַּתָּמָר יִפְרָח כְּאֶרֶז בַּלְּבָנֹון יִשְׂגֶּה׃

 

12 The righteous shall flourish like the palm-tree: He shall grow like a cedar in Lebanon.

 

12 Der Gerechte wird sprossen wie der Palmbaum, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen.

 

13 δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ λιβάνῳ πληθυνθήσεται

 

14 שְׁתוּלִים בְּבֵית יְהֹוָה בְּחַצְרֹות אֱלֹהֵינוּ יַפְרִיחוּ׃

13 They are planted in the house of YEHOVAH; They shall flourish in the courts of our ELOHIM.

 

13 Die gepflanzt sind in dem Hause YEHOVAHS, werden blühen in den Vorhöfen unseres ELOHIMS.

 

14 πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν

 

15 עֹוד יְנוּבוּן בְּשֵׂיבָה דְּשֵׁנִים וְרַעֲנַנִּים יִהְיוּ׃

 

14 They shall still bring forth fruit in old age; They shall be full of sap and green:

 

14 Noch im Greisenalter treiben sie, sind saftvoll und grün,

 

15 ἔτι πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι καὶ εὐπαθοῦντες ἔσονται

 

16 לְהַגִּיד כִּי־יָשָׁר יְהֹוָה צוּרִי וְלֹא־עֹלָתָה בֹּו׃

15 To show that YEHOVAH is upright; He is my rock, and there is no unrighteousness in him.

15 um zu verkünden, daß YEHOVAH gerecht ist. Er ist mein Fels, und kein Unrecht ist in ihm.

16 τοῦ ἀναγγεῖλαι ὅτι εὐθὴς κύριος ὁ θεός μου καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ

 

 

 

Psalm 93

1 יְהֹוָה מָלָךְ גֵּאוּת לָבֵשׁ לָבֵשׁ יְהֹוָה עֹז הִתְאַזָּר אַף־תִּכֹּון תֵּבֵל בַּל־תִּמֹּוט׃

1 YEHOVAH reigneth; he is clothed with majesty; YEHOVAH is clothed with strength; he hath girded himself therewith: The world also is established, that it cannot be moved.

1 YEHOVAH regiert, er hat sich bekleidet mit Hoheit; YEHOVAH hat sich bekleidet, er hat sich umgürtet mit Stärke; auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken.

1 εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου ὅτε κατῴκισται ἡ γῆ αἶνος ᾠδῆς τῷ δαυιδ ὁ κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο ἐνεδύσατο κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην ἥτις οὐ σαλευθήσεται

2 נָכֹון כִּסְאֲךָ מֵאָז מֵעֹולָם אָתָּה׃

 

2 Thy throne is established of old: Thou art from everlasting.

 

2 Dein Thron steht fest von alters her, von Ewigkeit her bist du.

 

2 ἕτοιμος ὁ θρόνος σου ἀπὸ τότε ἀπὸ τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ

 

3 נָשְׂאוּ נְהָרֹות יְהֹוָה נָשְׂאוּ נְהָרֹות קֹולָם יִשְׂאוּ נְהָרֹות דָּכְיָם׃

3 The floods have lifted up, O YEHOVAH, The floods have lifted up their voice; The floods lift up their waves.

3 Ströme erhoben, YEHOVAH, Ströme erhoben ihre Stimme, Ströme erhoben ihre Brandung.

 

 

3 ἐπῆραν οἱ ποταμοί κύριε ἐπῆραν οἱ ποταμοὶ φωνὰς αὐτῶν

 

 

4 מִקֹּלֹות מַיִם רַבִּים אַדִּירִים מִשְׁבְּרֵי־יָם אַדִּיר בַּמָּרֹום יְהֹוָה׃

4 Above the voices of many waters, The mighty breakers of the sea, YEHOVAH on high is mighty.

 

4 YEHOVAH in der Höhe ist gewaltiger als die Stimmen großer Wasser, als die gewaltigen Wogen des Meeres.

4 ἀπὸ φωνῶν ὑδάτων πολλῶν θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ κύριος

 

5 עֵדֹתֶיךָ נֶאֶמְנוּ מְאֹד לְבֵיתְךָ נַאֲוָה־קֹדֶשׁ יְהֹוָה לְאֹרֶךְ יָמִים׃

5 Thy testimonies are very sure: Holiness becometh thy house, O YEHOVAH, for evermore.

5 Deine Zeugnisse sind sehr zuverlässig. Deinem Hause geziemt Heiligkeit, YEHOVAH, auf immerdar.

5 τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα κύριε εἰς μακρότητα ἡμερῶν

 

 

 

 

 

Psalm 94

 

 

 

1 אֵל־נְקָמֹות יְהֹוָה אֵל נְקָמֹות הֹופִיַע׃

1 EL to whom vengeance belongeth, YEHOVAH EL to whom vengeance belongeth, shine forth.

1 EL der Rache, YEHOVAH EL der Rache, strahle hervor!

 

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ τετράδι σαββάτων ὁ θεὸς ἐκδικήσεων κύριος ὁ θεὸς ἐκδικήσεων ἐπαρρησιάσατο

2 הִנָּשֵׂא שֹׁפֵט הָאָרֶץ הָשֵׁב גְּמוּל עַל־גֵּאִים׃

 

2 Lift up thyself, thou judge of the earth: Render to the proud their desert.

2 Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hoffärtigen ihr Tun!

2 ὑψώθητι ὁ κρίνων τὴν γῆν ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις

 

3 עַד־מָתַי רְשָׁעִים יְהֹוָה עַד־מָתַי רְשָׁעִים יַעֲלֹזוּ׃

 

3 YEHOVAH, how long shall the wicked, How long shall the wicked triumph?

 

3 Bis wann werden die Gesetzlosen, YEHOVAH, bis wann werden die Gesetzlosen frohlocken,

 

3 ἕως πότε ἁμαρτωλοί κύριε ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ καυχήσονται

 

4 יַבִּיעוּ יְדַבְּרוּ עָתָק יִתְאַמְּרוּ כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן׃

 

4 They prate, they speak arrogantly: All the workers of iniquity boast themselves.

 

4 werden übersprudeln, Freches reden, sich rühmen alle, die Frevel tun?

 

4 φθέγξονται καὶ λαλήσουσιν ἀδικίαν λαλήσουσιν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν

 

5 עַמְּךָ יְהֹוָה יְדַכְּאוּ וְנַחֲלָתְךָ יְעַנּוּ׃

5 They break in pieces thy people, O YEHOVAH, And afflict thy heritage.

 

5 Dein Volk, YEHOVAH, zertreten und dein Erbteil bedrücken sie.

 

5 τὸν λαόν σου κύριε ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομίαν σου ἐκάκωσαν

 

6 אַלְמָנָה וְגֵר יַהֲרֹגוּ וִיתֹומִים יְרַצֵּחוּ׃

6 They slay the widow and the sojourner, And murder the fatherless.

 

6 Sie töten die Witwe und den Fremdling, und sie ermorden die Waisen,

 

6 χήραν καὶ προσήλυτον ἀπέκτειναν καὶ ὀρφανοὺς ἐφόνευσαν

 

7 וַיֹּאמְרוּ לֹא יִרְאֶה־יָּהּ וְלֹא־יָבִין אֱלֹהֵי יַעֲקֹב׃

 

7 And they say, YAH will not see, Neither will ELOHEY of Jacob consider.  

 

7 und sagen: YAH sieht es nicht, und ELOHEY Jakobs merkt es nicht.

 

7 καὶ εἶπαν οὐκ ὄψεται κύριος οὐδὲ συνήσει ὁ θεὸς τοῦ ιακωβ

 

8 בִּינוּ בֹּעֲרִים בָּעָם וּכְסִילִים מָתַי תַּשְׂכִּילוּ׃

 

8 Consider, ye brutish among the people; And ye fools, when will ye be wise?

 

8 Habet Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volke! Und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden?

8 σύνετε δή ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ καί μωροί ποτὲ φρονήσατε

 

9 הֲנֹטַע אֹזֶן הֲלֹא יִשְׁמָע אִם־יֹצֵר עַיִן הֲלֹא יַבִּיט׃

9 He that planted the ear, shall he not hear? He that formed the eye, shall he not see?

 

9 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der das Auge gebildet, sollte er nicht sehen?

9 ὁ φυτεύσας τὸ οὖς οὐχὶ ἀκούει ἢ ὁ πλάσας τὸν ὀφθαλμὸν οὐ κατανοεῖ

 

10 הֲיֹסֵר גֹּויִם הֲלֹא יֹוכִיחַ הַמְלַמֵּד אָדָם דָּעַת׃

10 He that chastiseth the nations, shall not he correct, Even he that teacheth man knowledge?

 

10 Der die Nationen zurechtweist, sollte er nicht strafen, er, der Erkenntnis lehrt den Menschen?

 

10 ὁ παιδεύων ἔθνη οὐχὶ ἐλέγξει ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν

 

11 יְהֹוָה יֹדֵעַ מַחְשְׁבֹות אָדָם כִּי־הֵמָּה הָבֶל׃

11 YEHOVAH knoweth the thoughts of man, That they are vanity.

 

11 YEHOVAH kennt die Gedanken des Menschen, daß sie Eitelkeit sind.

 

11 κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι εἰσὶν μάταιοι

 

12 אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר־תְּיַסְּרֶנּוּ יָּהּ וּמִתֹּורָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ׃

12 Blessed is the man whom thou chastenest, YEHOVAH, And teachest out of thy law;

 

12 Glückselig der Mann, den du züchtigst, YEHOVAH, und den du belehrst aus deinem Gesetz,

12 μακάριος ἄνθρωπος ὃν ἂν σὺ παιδεύσῃς κύριε καὶ ἐκ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτὸν

 

13 לְהַשְׁקִיט לֹו מִימֵי רָע עַד יִכָּרֶה לָרָשָׁע שָׁחַת׃

13 That thou mayest give him rest from the days of adversity, Until the pit be digged for the wicked.

13 um ihm Ruhe zu geben vor den bösen Tagen, bis dem Gesetzlosen die Grube gegraben wird!

 

13 τοῦ πραῦναι αὐτῷ ἀφ' ἡμερῶν πονηρῶν ἕως οὗ ὀρυγῇ τῷ ἁμαρτωλῷ βόθρος

 

14 כִּי לֹא־יִטֹּשׁ יְהֹוָה עַמֹּו וְנַחֲלָתֹו לֹא יַעֲזֹב׃

 

14 For YEHOVAH will not cast off his people, Neither will he forsake his inheritance.

 

14 Denn YEHOVAH wird sein Volk nicht verstoßen, und nicht verlassen sein Erbteil;

 

14 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ οὐκ ἐγκαταλείψει

 

15 כִּי־עַד־צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל־יִשְׁרֵי־לֵב׃

15 For judgment shall return unto righteousness; And all the upright in heart shall follow it.

 

15 denn zur Gerechtigkeit wird zurückkehren das Gericht, und alle von Herzen Aufrichtigen werden ihm folgen.

 

15 ἕως οὗ δικαιοσύνη ἐπιστρέψῃ εἰς κρίσιν καὶ ἐχόμενοι αὐτῆς πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ διάψαλμα

 

16 מִי־יָקוּם לִי עִם־מְרֵעִים מִי־יִתְיַצֵּב לִי עִם־פֹּעֲלֵי אָוֶן׃

16 Who will rise up for me against the evil-doers? Who will stand up for me against the workers of iniquity?

 

16 Wer wird für mich aufstehen wider die Übeltäter? Wer wird für mich auftreten wider die, welche Frevel tun?

 

16 τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένους ἢ τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν

 

17 לוּלֵי יְהֹוָה עֶזְרָתָה לִּי כִּמְעַט שָׁכְנָה דוּמָה נַפְשִׁי׃

17 Unless YEHOVAH had been my help, My soul had soon dwelt in silence.

17 Wäre nicht YEHOVAH mir eine Hilfe gewesen, wenig fehlte, so hätte im Schweigen gewohnt meine Seele.

 

17 εἰ μὴ ὅτι κύριος ἐβοήθησέν μοι παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ ἡ ψυχή μου

18 אִם־אָמַרְתִּי מָטָה רַגְלִי חַסְדְּךָ יְהֹוָה יִסְעָדֵנִי׃

18 When I said, My foot slippeth; Thy lovingkindness, YEHOVAH, held me up.

 

18 Wenn ich sagte: Mein Fuß wankt, so unterstützte mich deine Güte, YEHOVAH.

 

18 εἰ ἔλεγον σεσάλευται ὁ πούς μου τὸ ἔλεός σου κύριε βοηθεῖ μοι

 

19 בְּרֹב שַׂרְעַפַּי בְּקִרְבִּי תַּנְחוּמֶיךָ יְשַׁעַשְׁעוּ נַפְשִׁי׃

19 In the multitude of my thoughts within me Thy comforts delight my soul.

 

19 Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Innern erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne.

 

19 κύριε κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου ἠγάπησαν τὴν ψυχήν μου

 

20 הַיְחָבְרְךָ כִּסֵּא הַוֹּות יֹצֵר עָמָל עֲלֵי־חֹק׃

 

20 Shall the throne of wickedness have fellowship with thee, Which frameth mischief by statute?

 

20 Sollte mit dir vereint sein der Thron des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht?

 

20 μὴ συμπροσέσται σοι θρόνος ἀνομίας ὁ πλάσσων κόπον ἐπὶ προστάγματι

 

21 יָגֹודּוּ עַל־נֶפֶשׁ צַדִּיק וְדָם נָקִי יַרְשִׁיעוּ׃

21 They gather themselves together against the soul of the righteous, And condemn the innocent blood.

 

21 Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten, und unschuldiges Blut verurteilen sie.

 

21 θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου καὶ αἷμα ἀθῷον καταδικάσονται

 

22 וַיְהִי יְהֹוָה לִי לְמִשְׂגָּב וֵאלֹהַי לְצוּר מַחְסִי׃

22 But YEHOVAH hath been my high tower, And ELOHAY the rock of my refuge.

 

22 Doch YEHOVAH ist meine hohe Feste, und ELOHAY der Fels meiner Zuflucht.  

 

22 καὶ ἐγένετό μοι κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ ὁ θεός μου εἰς βοηθὸν ἐλπίδος μου

 

23 וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אֶת־אֹונָם וּבְרָעָתָם יַצְמִיתֵם יַצְמִיתֵם יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ׃

23 And he hath brought upon them their own iniquity, And will cut them off in their own wickedness; YEHOVAH ELOHEINU will cut them off.

23 Und er läßt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren, und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen; vertilgen wird sie YEHOVAH, ELOHEINU.

23 καὶ ἀποδώσει αὐτοῖς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν

 

 

 

 

Psalm 95

 

 

 

1 לְכוּ נְרַנְּנָה לַיְהֹוָה נָרִיעָה לְצוּר יִשְׁעֵנוּ׃

1 Oh come, let us sing unto YEHOVAH; Let us make a joyful noise to the rock of our salvation.

1 Kommet, lasset uns YEHOVAH zujubeln, lasset uns zujauchzen dem Felsen unseres Heils!

1 αἶνος ᾠδῆς τῷ δαυιδ δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ κυρίῳ ἀλαλάξωμεν τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι ἡμῶν

2 נְקַדְּמָה פָנָיו בְּתֹודָה בִּזְמִרֹות נָרִיעַ לֹו׃

 

2 Let us come before his presence with thanksgiving; Let us make a joyful noise unto him with psalms.

 

2 Lasset uns ihm entgegengehen mit Lob, lasset uns mit Psalmen ihm zujauchzen!

 

2 προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷ

 

3 כִּי אֵל גָּדֹול יְהֹוָה וּמֶלֶךְ גָּדֹול עַל־כָּל־אֱלֹהִים׃

3 For YEHOVAH is a great EL, And a great King above all elohims.

 

3 Denn ein großer EL ist YEHOVAH, und ein großer König über alle elohims;

 

3 ὅτι θεὸς μέγας κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς

 

4 אֲשֶׁר בְּיָדֹו מֶחְקְרֵי־אָרֶץ וְתֹועֲפֹות הָרִים לֹו׃

 

4 In his hand are the deep places of the earth; The heights of the mountains are his also.

 

4 in dessen Hand die Tiefen der Erde, und dessen die Höhen der Berge sind;

 

4 ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ τὰ ὕψη τῶν ὀρέων αὐτοῦ εἰσιν

 

5 אֲשֶׁר־לֹו הַיָּם וְהוּא עָשָׂהוּ וְיַבֶּשֶׁת יָדָיו יָצָרוּ׃

5 The sea is his, and he made it; And his hands formed the dry land.

5 dessen das Meer ist, er hat es ja gemacht; und das Trockene, seine Hände haben es gebildet.

 

5 ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐτήν καὶ τὴν ξηρὰν αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔπλασαν

 

6 בֹּאוּ נִשְׁתַּחֲוֶה וְנִכְרָעָה נִבְרְכָה לִפְנֵי־יְהֹוָה עֹשֵׂנוּ׃

6 Oh come, let us worship and bow down; Let us kneel before YEHOVAH our Maker:

6 Kommet, lasset uns anbeten und uns niederbeugen, lasset uns niederknien vor YEHOVAH, der uns gemacht hat!

 

6 δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶς

 

7 כִּי הוּא אֱלֹהֵינוּ וַאֲנַחְנוּ עַם מַרְעִיתֹו וְצֹאן יָדֹו הַיֹּום אִם־בְּקֹלֹו תִשְׁמָעוּ׃

7 For he is ELOHEINU, And we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. To-day, oh that ye would hear his voice!

 

7 Denn er ist ELOHEINU, und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Heute, wenn ihr seine Stimme höret,

 

7 ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαὸς νομῆς αὐτοῦ καὶ πρόβατα χειρὸς αὐτοῦ σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε

 

8 אַל־תַּקְשׁוּ לְבַבְכֶם כִּמְרִיבָה כְּיֹום מַסָּה בַּמִּדְבָּר׃

8 Harden not your heart, as at Meribah, As in the day of Massah in the wilderness;

8 verhärtet euer Herz nicht, wie zu Meriba, wie am Tage von Massa in der Wüste;

8 μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ

 

9 אֲשֶׁר נִסּוּנִי אֲבֹותֵיכֶם בְּחָנוּנִי גַּם־רָאוּ פָעֳלִי׃

9 When your fathers tempted me, Proved me, and saw my work.

 

9 als eure Väter mich versuchten, mich prüften, und sie sahen doch mein Werk!

 

9 οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐδοκίμασαν καὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα μου

 

10 אַרְבָּעִים שָׁנָה אָקוּט בְּדֹור וָאֹמַר עַם תֹּעֵי לֵבָב הֵם וְהֵם לֹא־יָדְעוּ דְרָכָי׃

 

10 Forty years long was I grieved with that generation, And said, It is a people that do err in their heart, And they have not known my ways:

 

10 Vierzig Jahre hatte ich Ekel an dem Geschlecht, und ich sprach: Ein Volk irrenden Herzens sind sie. Aber sie haben meine Wege nicht erkannt;

 

10 τεσσαράκοντα ἔτη προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπα ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μου

 

11 אֲשֶׁר־נִשְׁבַּעְתִּי בְאַפִּי אִם־יְבֹאוּן אֶל־מְנוּחָתִי׃

11 Wherefore I sware in my wrath, That they should not enter into my rest.

11 so daß ich schwur in meinem Zorn: Wenn sie in meine Ruhe eingehen werden!

11 ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου

 

 

 

 

 

Psalm 96

 

 

 

1 שִׁירוּ לַיְהֹוָה שִׁיר חָדָשׁ שִׁירוּ לַיְהֹוָה כָּל־הָאָרֶץ׃

1 Oh sing unto YEHOVAH a new song: Sing unto YEHOVAH, all the earth.

1 Singet YEHOVAH ein neues Lied, singet YEHOVAH, ganze Erde!

1 ὅτε ὁ οἶκος ᾠκοδομεῖτο μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν ᾠδὴ τῷ δαυιδ ᾄσατε τῷ κυρίῳ ἆ|σμα καινόν ᾄσατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ

2 שִׁירוּ לַיְהֹוָה בָּרֲכוּ שְׁמֹו בַּשְּׂרוּ מִיֹּום־לְיֹום יְשׁוּעָתֹו׃

 

2 Sing unto YEHOVAH, bless his name; Show forth his salvation from day to day.

2 Singet YEHOVAH, preiset seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag seine Rettung!

2 ᾄσατε τῷ κυρίῳ εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ

3 סַפְּרוּ בַגֹּויִם כְּבֹודֹו בְּכָל־הָעַמִּים נִפְלְאֹותָיו׃

3 Declare his glory among the nations, His marvellous works among all the peoples.

3 Erzählet unter den Nationen seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten!

3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν δόξαν αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ

4 כִּי גָדֹול יְהֹוָה וּמְהֻלָּל מְאֹד נֹורָא הוּא עַל־כָּל־אֱלֹהִים׃

4 For great is YEHOVAH, and greatly to be praised: He is to be feared above all ELOHIMS.

 

4 Denn groß ist YEHOVAH und sehr zu loben, furchtbar ist er über alle Götter.

 

4 ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς

 

5 כִּי כָּל־אֱלֹהֵי הָעַמִּים אֱלִילִים וַיְהֹוָה שָׁמַיִם עָשָׂה׃

5 For all the ELOHIMS of the peoples are idols; But YEHOVAH made the heavens.

5 Denn alle Götter der Völker sind Nichtigkeiten, aber YEHOVAH hat die Himmel gemacht.

5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια ὁ δὲ κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν

6 הֹוד־וְהָדָר לְפָנָיו עֹז וְתִפְאֶרֶת בְּמִקְדָּשֹׁו׃

6 Honor and majesty are before him: Strength and beauty are in his sanctuary.

6 Majestät und Pracht sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum.

6 ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ

7 הָבוּ לַיְהֹוָה מִשְׁפְּחֹות עַמִּים הָבוּ לַיְהֹוָה כָּבֹוד וָעֹז׃

 

7 Ascribe unto YEHOVAH, ye kindreds of the peoples, Ascribe unto YEHOVAH glory and strength.

7 Gebet YEHOVAH, ihr Völkerstämme, gebet YEHOVAH Herrlichkeit und Stärke!

 

7 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν

 

8 הָבוּ לַיְהֹוָה כְּבֹוד שְׁמֹו שְׂאוּ־מִנְחָה וּבֹאוּ לְחַצְרֹותָיו׃

 

8 Ascribe unto YEHOVAH the glory due unto his name: Bring an offering, and come into his courts.

8 Gebet YEHOVAH die Herrlichkeit seines Namens; bringet eine Opfergabe und kommet in seine Vorhöfe!

 

8 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ

 

9 הִשְׁתַּחֲווּ לַיְהֹוָה בְּהַדְרַת־קֹדֶשׁ חִילוּ מִפָּנָיו כָּל־הָאָרֶץ׃

 

9 Oh worship YEHOVAH in holy array: Tremble before him, all the earth.

 

9 Betet YEHOVAH an in heiliger Pracht! Erzittert vor ihm, ganze Erde!

 

9 προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ σαλευθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ

 

10 אִמְרוּ בַגֹּויִם יְהֹוָה מָלָךְ אַף־תִּכֹּון תֵּבֵל בַּל־תִּמֹּוט יָדִין עַמִּים בְּמֵישָׁרִים׃

10 Say among the nations, YEHOVAH reigneth: The world also is established that it cannot be moved: He will judge the peoples with equity.

 

10 Saget unter den Nationen: YEHOVAH regiert! Auch steht der Erdkreis fest, er wird nicht wanken. Er wird die Völker richten in Geradheit.

 

10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὁ κύριος ἐβασίλευσεν καὶ γὰρ κατώρθωσεν τὴν οἰκουμένην ἥτις οὐ σαλευθήσεται κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι

 

11 יִשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם וְתָגֵל הָאָרֶץ יִרְעַם הַיָּם וּמְלֹאֹו׃

 

11 Let the heavens be glad, and let the earth rejoice; Let the sea roar, and the fulness thereof;

11 Es freue sich der Himmel, und es frohlocke die Erde! Es brause das Meer und seine Fülle!

11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς

 

12 יַעֲלֹז שָׂדַי וְכָל־אֲשֶׁר־בֹּו אָז יְרַנְּנוּ כָּל־עֲצֵי־יָעַר׃

 

12 Let the field exult, and all that is therein; Then shall all the trees of the wood sing for joy

 

12 Es frohlocke das Gefilde und alles, was darauf ist! Dann werden jubeln alle Bäume des Waldes-

 

12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ

 

13 לִפְנֵי יְהֹוָה כִּי בָא כִּי בָא לִשְׁפֹּט הָאָרֶץ יִשְׁפֹּט־תֵּבֵל בְּצֶדֶק וְעַמִּים בֶּאֱמוּנָתֹו׃

13 Before YEHOVAH; for he cometh, For he cometh to judge the earth: He will judge the world with righteousness, And the peoples with his truth.

13 vor YEHOVAH; denn er kommt, denn er kommt, die Erde zu richten: er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit, und die Völker in seiner Treue.

13 πρὸ προσώπου κυρίου ὅτι ἔρχεται ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ

 

 

 

 

 

Psalm 97

 

 

 

1 יְהֹוָה מָלָךְ תָּגֵל הָאָרֶץ יִשְׂמְחוּ אִיִּים רַבִּים׃

1 YEHOVAH reigneth; let the earth rejoice; Let the multitude of isles be glad.

1 YEHOVAH regiert. Es frohlocke die Erde, mögen sich freuen die vielen Inseln!

1 τῷ δαυιδ ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καθίσταται ὁ κύριος ἐβασίλευσεν ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ εὐφρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί

2 עָןָן וַעֲרָפֶל סְבִיבָיו צֶדֶק וּמִשְׁפָּט מְכֹון כִּסְאֹו׃

2 Clouds and darkness are round about him: Righteousness and justice are the foundation of his throne.

 

2 Gewölk und Dunkel sind um ihn her; Gerechtigkeit und Gericht sind seines Thrones Grundfeste.

 

2 νεφέλη καὶ γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ

 

3 אֵשׁ לְפָנָיו תֵּלֵךְ וּתְלַהֵט סָבִיב צָרָיו׃

 

3 A fire goeth before him, And burneth up his adversaries round about.

 

3 Feuer geht vor ihm her und entzündet seine Feinde ringsum.

 

3 πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ

 

4 הֵאִירוּ בְרָקָיו תֵּבֵל רָאֲתָה וַתָּחֵל הָאָרֶץ׃

 

4 His lightnings lightened the world: The earth saw, and trembled.

 

4 Seine Blitze erleuchteten den Erdkreis: die Erde sah es und bebte.

 

4 ἔφαναν αἱ ἀστραπαὶ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένῃ εἶδεν καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ

 

5 הָרִים כַּדֹּונַג נָמַסּוּ מִלִּפְנֵי יְהֹוָה מִלִּפְנֵי אֲדֹון כָּל־הָאָרֶץ׃

 

5 The mountains melted like wax at the presence of YEHOVAH, At the presence of the Lord of the whole earth.

 

5 Die Berge zerschmolzen wie Wachs, vor YEHOVAH, vor dem Herrn der ganzen Erde.

 

5 τὰ ὄρη ἐτάκησαν ὡσεὶ κηρὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου ἀπὸ προσώπου κυρίου πάσης τῆς γῆς

 

6 הִגִּידוּ הַשָּׁמַיִם צִדְקֹו וְרָאוּ כָל־הָעַמִּים כְּבֹודֹו׃

6 The heavens declare his righteousness, And all the peoples have seen his glory.

 

6 Die Himmel verkündeten seine Gerechtigkeit, und alle Völker sahen seine Herrlichkeit.

 

6 ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ καὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ

 

7 יֵבֹשׁוּ כָּל־עֹבְדֵי פֶסֶל הַמִּתְהַלְלִים בָּאֱלִילִים הִשְׁתַּחֲווּ־לֹו כָּל־אֱלֹהִים׃

7 Let all them be put to shame that serve graven images, That boast themselves of idols: Worship him, all ye ELOHIMS.

7 Mögen beschämt werden alle Diener der Bilder, die der Nichtigkeiten sich rühmen; fallet vor ihm nieder, ihr Götter alle!

 

7 αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς οἱ ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν προσκυνήσατε αὐτῷ πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ

 

8 שָׁמְעָה וַתִּשְׂמַח צִיֹּון וַתָּגֵלְנָה בְּנֹות יְהוּדָה לְמַעַן מִשְׁפָּטֶיךָ יְהֹוָה׃

 

8 Zion heard and was glad, And the daughters of Judah rejoiced, Because of thy judgments, O YEHOVAH.

 

8 Zion hörte es und freute sich, und es frohlockten die Töchter Judas, wegen deiner Gerichte, YEHOVAH.

 

8 ἤκουσεν καὶ εὐφράνθη σιων καὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ θυγατέρες τῆς ιουδαίας ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου κύριε

 

9 כִּי־אַתָּה יְהֹוָה עֶלְיֹון עַל־כָּל־הָאָרֶץ מְאֹד נַעֲלֵיתָ עַל־כָּל־אֱלֹהִים׃

 

9 For thou, YEHOVAH, art most high above all the earth: Thou art exalted far above all ELOHIMS.

 

9 Denn du, YEHOVAH, bist der Höchste über die ganze Erde; du bist sehr erhaben über alle Götter.

 

9 ὅτι σὺ εἶ κύριος ὁ ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς

 

10 אֹהֲבֵי יְהֹוָה שִׂנְאוּ רָע שֹׁמֵר נַפְשֹׁות חֲסִידָיו מִיַּד רְשָׁעִים יַצִּילֵם׃

 

10 O ye that love YEHOVAH, hate evil: He preserveth the souls of his saints; He delivereth

10 Die ihr YEHOVAH liebet, hasset das Böse! Er bewahrt die Seelen seiner Frommen; aus der

10 οἱ ἀγαπῶντες τὸν κύριον μισεῖτε πονηρόν φυλάσσει κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ ἐκ

11 אֹור זָרֻעַ לַצַּדִּיק וּלְיִשְׁרֵי־לֵב שִׂמְחָה׃

 

11 Light is sown for the righteous, And gladness for the upright in heart.

 

11 Licht ist gesät dem Gerechten, und Freude den von Herzen Aufrichtigen.

 

11 φῶς ἀνέτειλεν τῷ δικαίῳ καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη

 

12 שִׂמְחוּ צַדִּיקִים בַּיְהֹוָה וְהֹודוּ לְזֵכֶר קָדְשֹׁו׃

12 Be glad in YEHOVAH, ye righteous; And give thanks to his holy memorial.

12 Freuet euch, ihr Gerechten, in YEHOVAH, und preiset sein heiliges Gedächtnis!

12 εὐφράνθητε δίκαιοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ

 

 

 

 

 

Psalm 98

 

 

 

1 מִזְמֹור שִׁירוּ לַיְהֹוָה שִׁיר חָדָשׁ כִּי־נִפְלָאֹות עָשָׂה הֹושִׁיעָה־לֹּו יְמִינֹו וּזְרֹועַ קָדְשֹׁו׃

1 A Psalm. Oh sing unto YEHOVAH a new song; For he hath done marvellous things: His right hand, and his holy arm, hath wrought salvation for him.

1 Ein Psalm. Singet YEHOVAH ein neues Lied! Denn er hat Wunder getan; Rettung hat ihm verschafft seine Rechte und sein heiliger Arm.

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ ᾄσατε τῷ κυρίῳ ἆ|σμα καινόν ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν κύριος ἔσωσεν αὐτῷ ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ

2 הֹודִיעַ יְהֹוָה יְשׁוּעָתֹו לְעֵינֵי הַגֹּויִם גִּלָּה צִדְקָתֹו׃

2 YEHOVAH hath made known his salvation: His righteousness hath he openly showed in the sight of the nations.

 

2 YEHOVAH hat kundgetan seine Rettung, vor den Augen der Nationen geoffenbart seine Gerechtigkeit.

 

2 ἐγνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψεν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ

 

3 זָכַר חַסְדֹּו וֶאֱמוּנָתֹו לְבֵית יִשְׂרָאֵל רָאוּ כָל־אַפְסֵי־אָרֶץ אֵת יְשׁוּעַת אֱלֹהֵינוּ׃

 

3 He hath remembered his lovingkindness and his faithfulness toward the house of Israel: All the ends of the earth have seen the salvation of our ELOHIM.

 

3 Er hat seiner Güte und seiner Treue gedacht dem Hause Israel; alle Enden der Erde haben die Rettung unseres ELOHIMS gesehen.

 

3 ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ ιακωβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ ισραηλ εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἡμῶν

 

4 הָרִיעוּ לַיְהֹוָה כָּל־הָאָרֶץ פִּצְחוּ וְרַנְּנוּ וְזַמֵּרוּ׃

 

4 Make a joyful noise unto YEHOVAH, all the earth: Break forth and sing for joy, yea, sing praises.

 

4 Jauchzet YEHOVAH, ganze Erde! Brechet in Jubel aus und singet Psalmen!

 

4 ἀλαλάξατε τῷ θεῷ πᾶσα ἡ γῆ ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε

 

5 זַמְּרוּ לַיְהֹוָה בְּכִנֹּור בְּכִנֹּור וְקֹול זִמְרָה׃

5 Sing praises unto YEHOVAH with the harp; With the harp and the voice of melody.

 

5 Singet Psalmen YEHOVAH mit der Laute mit der Laute und der Stimme des Gesanges!

 

5 ψάλατε τῷ κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ ἐν κιθάρᾳ καὶ φωνῇ ψαλμοῦ

 

6 בַּחֲצֹצְרֹות וְקֹול שֹׁופָר הָרִיעוּ לִפְנֵי הַמֶּלֶךְ יְהֹוָה׃

 

6 With trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, YEHOVAH.

 

6 Mit Trompeten und dem Schall der Posaune jauchzet vor dem König YEHOVAH!

 

6 ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλπιγγος κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ βασιλέως κυρίου

 

7 יִרְעַם הַיָּם וּמְלֹאֹו תֵּבֵל וְיֹשְׁבֵי בָהּ׃

7 Let the sea roar, and the fulness thereof; The world, and they that dwell therein;

 

7 Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen!

 

7 σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς ἡ οἰκουμένη καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ

 

8 נְהָרֹות יִמְחֲאוּ־כָף יַחַד הָרִים יְרַנֵּנוּ׃

8 Let the floods clap their hands; Let the hills sing for joy together

 

8 Mögen die Ströme in die Hände klatschen, mögen jubeln die Berge allzumal

 

8 ποταμοὶ κροτήσουσιν χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται

 

9 לִפְנֵי־יְהֹוָה כִּי בָא לִשְׁפֹּט הָאָרֶץ יִשְׁפֹּט־תֵּבֵל בְּצֶדֶק וְעַמִּים בְּמֵישָׁרִים׃

9 Before YEHOVAH; for he cometh to judge the earth: He will judge the world with righteousness, And the peoples with equity.

9 vor YEHOVAH! Denn er kommt, die Erde zu richten: Er wird den Erdkreis richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit.

9 ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι

 

 

 

 

 

Psalm 99

 

 

 

1 יְהֹוָה מָלָךְ יִרְגְּזוּ עַמִּים יֹשֵׁב כְּרוּבִים תָּנוּט הָאָרֶץ׃

1 YEHOVAH reigneth; let the peoples tremble: He sitteth above the cherubim; let the earth be moved.

1 YEHOVAH regiert: es zittern die Völker; er thront zwischen den Cherubim: es wankt die Erde.

1 ψαλμὸς τῷ δαυιδ κύριος ἐβασίλευσεν ὀργιζέσθωσαν λαοί καθήμενος ἐπὶ τῶν χερουβιν σαλευθήτω γῆ

2 יְהֹוָה בְּצִיֹּון גָּדֹול וְרָם הוּא עַל־כָּל־הָעַמִּים׃

2 YEHOVAH is great in Zion; And he is high above all the peoples.

 

2 Groß ist YEHOVAH in Zion, und hoch ist er über alle Völker.

 

2 κύριος ἐν σιων μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς

 

3 יֹודוּ שִׁמְךָ גָּדֹול וְנֹורָא קָדֹושׁ הוּ׃

3 Let them praise thy great and terrible name: Holy is he.

 

3 Preisen sollen sie deinen Namen, den großen und furchtbaren, heilig ist er!

 

3 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ ὀνόματί σου τῷ μεγάλῳ ὅτι φοβερὸν καὶ ἅγιόν ἐστιν

 

4 וְעֹז מֶלֶךְ מִשְׁפָּט אָהֵב אַתָּה כֹּונַנְתָּ מֵישָׁרִים מִשְׁפָּט וּצְדָקָה בְּיַעֲקֹב אַתָּה עָשִׂיתָ׃

4 The king's strength also loveth justice; Thou dost establish equity; Thou executest justice and righteousness in Jacob.

 

4 Und die Stärke des Königs, der das Recht liebt! Du stellst fest die Geradheit, du übst Recht und Gerechtigkeit in Jakob.

 

4 καὶ τιμὴ βασιλέως κρίσιν ἀγαπᾷ σὺ ἡτοίμασας εὐθύτητας κρίσιν καὶ δικαιοσύνην ἐν ιακωβ σὺ ἐποίησας

 

5 רֹומְמוּ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וְהִשְׁתַּחֲווּ לַהֲדֹם רַגְלָיו קָדֹושׁ הוּא׃

5 Exalt ye YEHOVAH ELOHEINUNU, And worship at his footstool: Holy is he.

 

5 Erhebet YEHOVAH ELOHEINU, und fallet nieder vor dem Schemel seiner Füße! Heilig ist er.

 

5 ὑψοῦτε κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν αὐτοῦ ὅτι ἅγιός ἐστιν

 

6 מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּכֹהֲנָיו וּשְׁמוּאֵל בְּקֹרְאֵי שְׁמֹו קֹרִאים אֶל־יְהֹוָה וְהוּא יַעֲנֵם׃

6 Moses and Aaron among his priests, And Samuel among them that call upon his name; They called upon YEHOVAH, and he answered them.

 

6 Mose und Aaron unter seinen Priestern, und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, riefen zu YEHOVAH, und er antwortete ihnen.

 

6 μωυσῆς καὶ ααρων ἐν τοῖς ἱερεῦσιν αὐτοῦ καὶ σαμουηλ ἐν τοῖς ἐπικαλουμένοις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπεκαλοῦντο τὸν κύριον καὶ αὐτὸς ἐπήκουσεν αὐτῶν

 

7 בְּעַמּוּד עָןָן יְדַבֵּר אֲלֵיהֶם שָׁמְרוּ עֵדֹתָיו וְחֹק נָתַן־לָמֹו׃

7 He spake unto them in the pillar of cloud: They kept his testimonies, And the statute that he gave them.

 

7 In der Wolkensäule redete er zu ihnen; sie bewahrten seine Zeugnisse und die Satzung, die er ihnen gegeben.

 

7 ἐν στύλῳ νεφέλης ἐλάλει πρὸς αὐτούς ἐφύλασσον τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ προστάγματα ἔδωκεν αὐτοῖς

 

8 יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ אַתָּה עֲנִיתָם אֵל נֹשֵׂא הָיִיתָ לָהֶם וְנֹקֵם עַל־עֲלִילֹותָם׃

 

8 Thou answeredst them, YEHOVAH ELOHEINU: Thou wast an EL that forgavest them, Though thou tookest vengeance of their doings.

 

8 YEHOVAH ELOHEINU, du hast ihnen geantwortet! Ein vergebender EL warst du ihnen, und ein Rächer ihrer Taten.

 

8 κύριε θεὸς ἡμῶν σὺ ἐπήκουες αὐτῶν θεός σὺ εὐίλατος ἐγίνου αὐτοῖς καὶ ἐκδικῶν ἐπὶ πάντα τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν

 

9 רֹומְמוּ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וְהִשְׁתַּחֲווּ לְהַר קָדְשֹׁו כִּי־קָדֹושׁ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ׃

9 Exalt ye YEHOVAH ELOHEINU, And worship at his holy hill; For YEHOVAH our ELOHEINU is holy.

9 Erhebet YEHOVAH ELOHEINU, und fallet nieder an seinem heiligen Berge! Denn heilig ist YEHOVAH ELOHEINU.

9 ὑψοῦτε κύριον τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ προσκυνεῖτε εἰς ὄρος ἅγιον αὐτοῦ ὅτι ἅγιος κύριος θεὸς ἡμῶν

 

 

 

 

 

Psalm 100

 

 

 

1 מִזְמֹור לְתֹודָה הָרִיעוּ לַיְהֹוָה כָּל־הָאָרֶץ׃

1 A Psalm of thanksgiving. Make a joyful noise unto YEHOVAH, all ye lands.

1 Ein Lobpsalm. Jauchzet YEHOVAH, ganze Erde!

 

1 ψαλμὸς εἰς ἐξομολόγησιν ἀλαλάξατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ

2 עִבְדוּ אֶת־יְהֹוָה בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה׃

2 Serve YEHOVAH with gladness: Come before his presence with singing.

 

2 Dienet YEHOVAH mit Freuden; kommet vor sein Angesicht mit Jubel!

 

2 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ εἰσέλθατε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει

 

3 דְּעוּ כִּי־יְהֹוָה הוּא אֱלֹהִים הוּא־עָשָׂנוּ כ= וְלֹא ק= וְלֹו אֲנַחְנוּ עַמֹּו וְצֹאן מַרְעִיתֹו׃

3 Know ye that YEHOVAH is ELOHIM: It is he that hath made us, and we are his; We are his people, and the sheep of his pasture.

 

3 Erkennet, daß YEHOVAH ELOHIM ist! Er hat uns gemacht, und nicht wir selbst, sein Volk und die Herde seiner Weide.

 

3 γνῶτε ὅτι κύριος αὐτός ἐστιν ὁ θεός αὐτὸς ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόβατα τῆς νομῆς αὐτοῦ

 

4 בֹּאוּ שְׁעָרָיו בְּתֹודָה חֲצֵרֹתָיו בִּתְהִלָּה הֹודוּ־לֹו בָּרֲכוּ שְׁמֹו׃

4 Enter into his gates with thanksgiving, And into his courts with praise: Give thanks unto him, and bless his name.

 

4 Kommet in seine Tore mit Lob, in seine Vorhöfe mit Lobgesang! Lobet ihn, preiset seinen Namen!

 

4 εἰσέλθατε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν ὕμνοις ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ

 

5 כִּי־טֹוב יְהֹוָה לְעֹולָם חַסְדֹּו וְעַד־דֹּר וָדֹר אֱמוּנָתֹו׃

5 For YEHOVAH is good; his lovingkindness endureth for ever, And his faithfulness unto all generations.

5 Denn gut ist YEHOVAH; seine Güte währt ewiglich, und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht.

5 ὅτι χρηστὸς κύριος εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ καὶ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ

 

 

 

 

 

Psalm 101

 

 

 

1 לְדָוִד מִזְמֹור חֶסֶד־וּמִשְׁפָּט אָשִׁירָה לְךָ יְהֹוָה אֲזַמֵּרָה׃

1 A Psalm of David. I will sing of lovingkindness and justice: Unto thee, O YEHOVAH, will I sing praises.

1 Von David; ein Psalm. Von Güte und Recht will ich singen; dir, YEHOVAH, will ich Psalmen singen.

1 τῷ δαυιδ ψαλμός ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι κύριε

 

2 אַשְׂכִּילָה בְּדֶרֶךְ תָּמִים מָתַי תָּבֹוא אֵלָי אֶתְהַלֵּךְ בְּתָם־לְבָבִי בְּקֶרֶב בֵּיתִי׃

2 I will behave myself wisely in a perfect way: Oh when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.

 

2 Ich will weislich handeln auf vollkommenem Wege; wann wirst du zu mir kommen? im Innern meines Hauses will ich wandeln in Lauterkeit meines Herzens.

 

2 ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ πότε ἥξεις πρός με διεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου

 

3 לֹא־אָשִׁית לְנֶגֶד עֵינַי דְּבַר־בְּלִיָּעַל עֲשֹׂה־סֵטִים שָׂנֵאתִי לֹא יִדְבַּק בִּי׃

3 I will set no base thing before mine eyes: I hate the work of them that turn aside; It shall not cleave unto me.

 

3 Ich will kein Belialsstück vor meine Augen stellen; das Tun der Abtrünnigen hasse ich: es soll mir nicht ankleben.

 

3 οὐ προεθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα παράνομον ποιοῦντας παραβάσεις ἐμίσησα

 

4 לֵבָב עִקֵּשׁ יָסוּר מִמֶּנִּי רָע לֹא אֵדָע׃

4 A perverse heart shall depart from me: I will know no evil thing.

 

4 Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen, den Bösen will ich nicht kennen.

 

4 οὐκ ἐκολλήθη μοι καρδία σκαμβή ἐκκλίνοντος ἀπ' ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ οὐκ ἐγίνωσκον

 

5 מְלֹושְׁנִי בַסֵּתֶר רֵעֵהוּ אֹותֹו אַצְמִית גְּבַהּ־עֵינַיִם וּרְחַב לֵבָב אֹתֹו לֹא אוּכָל׃

5 Whoso privily slandereth his neighbor, him will I destroy: Him that hath a high look and a proud heart will I not suffer.

 

5 Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen; wer stolzer Augen und hochmütigen Herzens ist, den will ich nicht dulden.

 

5 τὸν καταλαλοῦντα λάθρᾳ τοῦ πλησίον αὐτοῦ τοῦτον ἐξεδίωκον ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ τούτῳ οὐ συνήσθιον

 

6 עֵינַי בְּנֶאֶמְנֵי־אֶרֶץ לָשֶׁבֶת עִמָּדִי הֹלֵךְ בְּדֶרֶךְ תָּמִים הוּא יְשָׁרְתֵנִי׃

6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: He that walketh in a perfect way, he shall minister unto me.

 

6 Meine Augen werden gerichtet sein auf die Treuen im Lande, damit sie bei mir wohnen; wer auf vollkommenem Wege wandelt, der soll mir dienen.

 

6 οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς τοῦ συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ' ἐμοῦ πορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ οὗτός μοι ἐλειτούργει

 

7 לֹא־יֵשֵׁב בְּקֶרֶב בֵּיתִי עֹשֵׂה רְמִיָּה דֹּבֵר שְׁקָרִים לֹא־יִכֹּון לְנֶגֶד עֵינָי׃

7 He that worketh deceit shall not dwell within my house: He that speaketh falsehood shall not be established before mine eyes.

 

7 Nicht soll wohnen im Innern meines Hauses, wer Trug übt; wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen.

 

7 οὐ κατῴκει ἐν μέσῳ τῆς οἰκίας μου ποιῶν ὑπερηφανίαν λαλῶν ἄδικα οὐ κατεύθυνεν ἐναντίον τῶν ὀφθαλμῶν μου

 

8 לַבְּקָרִים אַצְמִית כָּל־רִשְׁעֵי־אָרֶץ לְהַכְרִית מֵעִיר־יְהֹוָה כָּל־פֹּעֲלֵי אָוֶן׃

8 Morning by morning will I destroy all the wicked of the land; To cut off all the workers of iniquity from the city of YEHOVAH.

8 Jeden Morgen will ich vertilgen alle Gesetzlosen des Landes, um aus der Stadt YEHOVAHS auszurotten alle, die Frevel tun.

8 εἰς τὰς πρωίας ἀπέκτεννον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ πόλεως κυρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν

 

 

 

 

 

Psalm 102

 

 

 

1 תְּפִלָּה לְעָנִי כִי־יַעֲטֹף וְלִפְנֵי יְהֹוָה יִשְׁפֹּךְ שִׂיחֹו׃

2 יְהֹוָה שִׁמְעָה תְפִלָּתִי וְשַׁוְעָתִי אֵלֶיךָ תָבֹוא׃

1 A Prayer of the afflicted, when he is overwhelmed, and poureth out his complaint before YEHOVAH. Hear my prayer, YEHOVAH, And let my cry come unto thee.

1 Gebet eines Elenden, wenn er verschmachtet und seine Klage vor YEHOVAH ausschüttet. YEHOVAH, höre mein Gebet, und laß zu dir kommen mein Schreien!

1 προσευχὴ τῷ πτωχῷ ὅταν ἀκηδιάσῃ καὶ ἐναντίον κυρίου ἐκχέῃ τὴν δέησιν αὐτοῦ 2 εἰσάκουσον κύριε τῆς προσευχῆς μου καὶ ἡ κραυγή μου πρὸς σὲ ἐλθάτω

3 אַל־תַּסְתֵּר פָּנֶיךָ מִמֶּנִּי בְּיֹום צַר לִי הַטֵּה־אֵלַי אָזְנֶךָ בְּיֹום אֶקְרָא מַהֵר עֲנֵנִי׃

2 Hide not thy face from me in the day of my distress: Incline thine ear unto me; In the day when I call answer me speedily.

 

2 Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tage meiner Bedrängnis; neige zu mir dein Ohr; an dem Tage, da ich rufe, erhöre mich eilends!

 

3 μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' ἐμοῦ ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ θλίβωμαι κλῖνον τὸ οὖς σου πρός με ἐν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ ἐπικαλέσωμαί σε ταχὺ εἰσάκουσόν μου

 

4 כִּי־כָלוּ בְעָשָׁן יָמָי וְעַצְמֹותַי כְּמֹו־קֵד נִחָרוּ׃

 

3 For my days consume away like smoke, And my bones are burned as a firebrand.

 

3 Denn wie Rauch entschwinden meine Tage, und meine Gebeine glühen wie ein Brand.

 

4 ὅτι ἐξέλιπον ὡσεὶ καπνὸς αἱ ἡμέραι μου καὶ τὰ ὀστᾶ μου ὡσεὶ φρύγιον συνεφρύγησαν

 

5 הוּכָּה־כָעֵשֶׂב וַיִּבַשׁ לִבִּי כִּי־שָׁכַחְתִּי מֵאֲכֹל לַחְמִי׃

4 My heart is smitten like grass, and withered; For I forget to eat my bread.

 

4 Wie Kraut ist versengt und verdorrt mein Herz, daß ich vergessen habe, mein Brot zu essen.

 

5 ἐπλήγη ὡσεὶ χόρτος καὶ ἐξηράνθη ἡ καρδία μου ὅτι ἐπελαθόμην τοῦ φαγεῖν τὸν ἄρτον μου

 

6 מִקֹּול אַנְחָתִי דָּבְקָה עַצְמִי לִבְשָׂרִי׃

 

5 By reason of the voice of my groaning My bones cleave to my flesh.

 

5 Ob der Stimme meines Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleische.

 

6 ἀπὸ φωνῆς τοῦ στεναγμοῦ μου ἐκολλήθη τὸ ὀστοῦν μου τῇ σαρκί μου

 

7 דָּמִיתִי לִקְאַת מִדְבָּר הָיִיתִי כְּכֹוס חֳרָבֹות׃

 

6 I am like a pelican of the wilderness; I am become as an owl of the waste places.

 

6 Ich gleiche dem Pelikan der Wüste, bin wie die Eule der Einöden.

 

7 ὡμοιώθην πελεκᾶνι ἐρημικῷ ἐγενήθην ὡσεὶ νυκτικόραξ ἐν οἰκοπέδῳ

 

8 שָׁקַדְתִּי וָאֶהְיֶה כְּצִפֹּור בֹּודֵד עַל־גָּג׃

 

7 I watch, and am become like a sparrow That is alone upon the house-top.

 

7 Ich wache, und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dache.

 

8 ἠγρύπνησα καὶ ἐγενήθην ὡσεὶ στρουθίον μονάζον ἐπὶ δώματι

 

9 כָּל־הַיֹּום חֵרְפוּנִי אֹויְבָי מְהֹולָלַי בִּי נִשְׁבָּעוּ׃

 

8 Mine enemies reproach me all the day; They that are mad against me do curse by me.

 

8 Den ganzen Tag höhnen mich meine Feinde; die wider mich rasen, schwören bei mir.

 

9 ὅλην τὴν ἡμέραν ὠνείδιζόν με οἱ ἐχθροί μου καὶ οἱ ἐπαινοῦντές με κατ' ἐμοῦ ὤμνυον

 

10 כִּי־אֵפֶר כַּלֶּחֶם אָכָלְתִּי וְשִׁקֻּוַי בִּבְכִי מָסָכְתִּי׃

 

9 For I have eaten ashes like bread, And mingled my drink with weeping,

 

9 Denn Asche esse ich wie Brot, und meinen Trank vermische ich mit Tränen

 

10 ὅτι σποδὸν ὡσεὶ ἄρτον ἔφαγον καὶ τὸ πόμα μου μετὰ κλαυθμοῦ ἐκίρνων

 

11 מִפְּנֵי־זַעַמְךָ וְקִצְפֶּךָ כִּי נְשָׂאתַנִי וַתַּשְׁלִיכֵנִי׃

10 Because of thine indignation and thy wrath: For thou hast taken me up, and cast me away.

 

10 vor deinem Zorn und deinem Grimm; denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen.

 

11 ἀπὸ προσώπου τῆς ὀργῆς σου καὶ τοῦ θυμοῦ σου ὅτι ἐπάρας κατέρραξάς με

 

12 יָמַי כְּצֵל נָטוּי וַאֲנִי כָּעֵשֶׂב אִיבָשׁ׃

 

11 My days are like a shadow that declineth; And I am withered like grass.

 

11 Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, und ich verdorre wie Kraut.

 

12 αἱ ἡμέραι μου ὡσεὶ σκιὰ ἐκλίθησαν καὶ ἐγὼ ὡσεὶ χόρτος ἐξηράνθην

 

13 וְַתָּה יְהֹוָה לְעֹולָם תֵּשֵׁב וְזִכְרְךָ לְדֹר וָדֹר׃

 

12 But thou, YEHOVAH, wilt abide for ever; And thy memorial unto all generations.

 

12 Du aber, YEHOVAH, bleibst auf ewig, und dein Gedächtnis ist von Geschlecht zu Geschlecht.

 

13 σὺ δέ κύριε εἰς τὸν αἰῶνα μένεις καὶ τὸ μνημόσυνόν σου εἰς γενεὰν καὶ γενεάν

 

14 אַתָּה תָקוּם תְּרַחֵם צִיֹּון כִּי־עֵת לְחֶנְנָהּ כִּי־בָא מֹועֵד׃

 

13 Thou wilt arise, and have mercy upon Zion; For it is time to have pity upon her, Yea, the set time is come.

 

13 Du wirst aufstehen, wirst dich Zions erbarmen; denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit;

 

14 σὺ ἀναστὰς οἰκτιρήσεις τὴν σιων ὅτι καιρὸς τοῦ οἰκτιρῆσαι αὐτήν ὅτι ἥκει καιρός

 

15 כִּי־רָצוּ עֲבָדֶיךָ אֶת־אֲבָנֶיהָ וְאֶת־עֲפָרָהּ יְחֹנֵנוּ׃

 

14 For thy servants take pleasure in her stones, And have pity upon her dust.

 

14 denn deine Knechte haben Gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt.

 

15 ὅτι εὐδόκησαν οἱ δοῦλοί σου τοὺς λίθους αὐτῆς καὶ τὸν χοῦν αὐτῆς οἰκτιρήσουσιν

 

16 וְיִירְאוּ גֹויִם אֶת־שֵׁם יְהֹוָה וְכָל־מַלְכֵי הָאָרֶץ אֶת־כְּבֹודֶךָ׃

 

15 So the nations shall fear the name of YEHOVAH, And all the kings of the earth thy glory.

 

15 Und die Nationen werden den Namen YEHOVAHS fürchten, und alle Könige der Erde deine Herrlichkeit.

 

16 καὶ φοβηθήσονται τὰ ἔθνη τὸ ὄνομα κυρίου καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς τὴν δόξαν σου

 

17 כִּי־בָנָה יְהֹוָה צִיֹּון נִרְאָה בִּכְבֹודֹו׃

16 For YEHOVAH hath built up Zion; He hath appeared in his glory.

 

16 Denn YEHOVAH wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seiner Herrlichkeit;

 

17 ὅτι οἰκοδομήσει κύριος τὴν σιων καὶ ὀφθήσεται ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ

 

18 פָּנָה אֶל־תְּפִלַּת הָעַרְעָר וְלֹא־בָזָה אֶת־תְּפִלָּתָם׃

17 He hath regarded the prayer of the destitute, And hath not despised their prayer.

 

17 Er wird sich wenden zum Gebete des Entblößten, und ihr Gebet wird er nicht verachten.

 

18 ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν προσευχὴν τῶν ταπεινῶν καὶ οὐκ ἐξουδένωσεν τὴν δέησιν αὐτῶν

 

19 תִּכָּתֶב זֹאת לְדֹור אַחֲרֹון וְעַם נִבְרָא יְהַלֶּל־יָהּ׃

 

 

18 This shall be written for the generation to come; And a people which shall be created shall praise YEHOVAH.

 

18 Das wird aufgeschrieben werden für das künftige Geschlecht; und ein Volk, das erschaffen werden soll, wird YEHOVAH loben.

 

19 γραφήτω αὕτη εἰς γενεὰν ἑτέραν καὶ λαὸς ὁ κτιζόμενος αἰνέσει τὸν κύριον

 

20 כִּי־הִשְׁקִיף מִמְּרֹום קָדְשֹׁו יְהֹוָה מִשָּׁמַיִם אֶל־אֶרֶץ הִבִּיט׃

 

19 For he hath looked down from the height of his sanctuary; From heaven did YEHOVAH behold the earth;

 

19 Denn er hat herniedergeblickt von der Höhe seines Heiligtums, YEHOVAH hat herabgeschaut vom Himmel auf die Erde,

 

20 ὅτι ἐξέκυψεν ἐξ ὕψους ἁγίου αὐτοῦ κύριος ἐξ οὐρανοῦ ἐπὶ τὴν γῆν ἐπέβλεψεν

 

21 לִשְׁמֹעַ אֶנְקַת אָסִיר לְפַתֵּחַ בְּנֵי תְמוּתָה׃

 

20 To hear the sighing of the prisoner; To loose those that are appointed to death;

 

20 um zu hören das Seufzen des Gefangenen, um zu lösen die Kinder des Todes;

 

21 τοῦ ἀκοῦσαι τὸν στεναγμὸν τῶν πεπεδημένων τοῦ λῦσαι τοὺς υἱοὺς τῶν τεθανατωμένων

 

22 לְסַפֵּר בְּצִיֹּון שֵׁם יְהֹוָה וּתְהִלָּתֹו בִּירוּשָׁלִָם׃

 

21 That men may declare the name of YEHOVAH in Zion, And his praise in Jerusalem;

 

21 damit man den Namen YEHOVAHS verkündige in Zion, und in Jerusalem sein Lob,

 

22 τοῦ ἀναγγεῖλαι ἐν σιων τὸ ὄνομα κυρίου καὶ τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ ἐν ιερουσαλημ

 

23 בְּהִקָּבֵץ עַמִּים יַחְדָּו וּמַמְלָכֹות לַעֲבֹד אֶת־יְהֹוָה׃

 

22 When the peoples are gathered together, And the kingdoms, to serve YEHOVAH.

 

22 wenn die Völker sich versammeln werden allzumal, und die Königreiche, um YEHOVAH zu dienen.

 

23 ἐν τῷ συναχθῆναι λαοὺς ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ βασιλείας τοῦ δουλεύειν τῷ κυρίῳ

 

24 עִנָּה בַדֶּרֶךְ כֹּחֹו קִצַּר יָמָי׃

23 He weakened my strength in the way; He shortened my days.

 

23 Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Wege, hat verkürzt meine Tage.

 

24 ἀπεκρίθη αὐτῷ ἐν ὁδῷ ἰσχύος αὐτοῦ τὴν ὀλιγότητα τῶν ἡμερῶν μου ἀνάγγειλόν μοι

 

25 אֹמַר אֵלִי אַל־תַּעֲלֵנִי בַּחֲצִי יָמָי בְּדֹור דֹּורִים שְׁנֹותֶיךָ׃

 

24 I said, ELI, take me not away in the midst of my days: Thy years are throughout all generations.

 

24 Ich sprach: ELI, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage! Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre.

 

25 μὴ ἀναγάγῃς με ἐν ἡμίσει ἡμερῶν μου ἐν γενεᾷ γενεῶν τὰ ἔτη σου

 

26 לְפָנִים הָאָרֶץ יָסַדְתָּ וּמַעֲשֵׂה יָדֶיךָ שָׁמָיִם׃

25 Of old didst thou lay the foundation of the earth; And the heavens are the work of thy hands.

 

25 Du hast vormals die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk.

 

26 κατ' ἀρχὰς σύ κύριε τὴν γῆν ἐθεμελίωσας καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί

 

27 הֵמָּה יֹאבֵדוּ וְאַתָּה תַעֲמֹד וְכֻלָּם כַּבֶּגֶד יִבְלוּ כַּלְּבוּשׁ תַּחֲלִיפֵם וְיַחֲלֹפוּ׃

26 They shall perish, but thou shalt endure; Yea, all of them shall wax old like a garment; As a vesture shalt thou change them, and they shall be changed:

 

26 Sie werden untergehen, du aber bleibst; und sie alle werden veralten wie ein Kleid; wie ein Gewand wirst du sie verwandeln, und sie werden verwandelt werden;

 

27 αὐτοὶ ἀπολοῦνται σὺ δὲ διαμενεῖς καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἀλλάξεις αὐτούς καὶ ἀλλαγήσονται

 

28 וְאַתָּה־הוּא וּשְׁנֹותֶיךָ לֹא יִתָּמּוּ׃

27 But thou art the same, And thy years shall have no end.

 

27 Du aber bist derselbe, und deine Jahre enden nicht.

 

28 σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν

 

29 בְּנֵי־עֲבָדֶיךָ יִשְׁכֹּונוּ וְזַרְעָם לְפָנֶיךָ יִכֹּון׃

28 The children of thy servants shall continue, And their seed shall be established before thee.

28 Die Söhne deiner Knechte werden wohnen, und ihr Same wird vor dir feststehen.

29 οἱ υἱοὶ τῶν δούλων σου κατασκηνώσουσιν καὶ τὸ σπέρμα αὐτῶν εἰς τὸν αἰῶνα κατευθυνθήσεται

 

 

 

 

 

Psalm 103

 

 

 

1 לְדָוִד בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת־יְהֹוָה וְכָל־קְרָבַי אֶת־שֵׁם קָדְשֹׁו׃

1 A Psalm of David. Bless YEHOVAH, O my soul; And all that is within me his holy name!

1 Von David. Preise YEHOVAH, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen!

1 τῷ δαυιδ εὐλόγει ψυχή μου τὸν κύριον καί πάντα τὰ ἐντός μου τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον αὐτοῦ

2 בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת־יְהֹוָה וְאַל־תִּשְׁכְּחִי כָּל־גְּמוּלָיו׃

2 Bless YEHOVAH, O my soul, And forget not all his benefits:

 

2 Preise YEHOVAH, meine Seele, und vergiß nicht alle seine Wohltaten!

 

2 εὐλόγει ψυχή μου τὸν κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ

 

3 הַסֹּלֵחַ לְכָל־עֲוֹנֵכִי הָרֹפֵא לְכָל־תַּחֲלֻאָיְכִי׃

3 Who forgiveth all thine iniquities; Who healeth all thy diseases;

 

3 Der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten;

 

3 τὸν εὐιλατεύοντα πάσαις ταῖς ἀνομίαις σου τὸν ἰώμενον πάσας τὰς νόσους σου

 

4 הַגֹּואֵל מִשַּׁחַת חַיָּיְכִי הַמְעַטְּרֵכִי חֶסֶד וְרַחֲמִים׃

4 Who redeemeth thy life from destruction; Who crowneth thee with lovingkindness and tender mercies;

 

4 der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen;

 

4 τὸν λυτρούμενον ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν σου τὸν στεφανοῦντά σε ἐν ἐλέει καὶ οἰκτιρμοῖς

 

5 הַמַּשְׂבִּיַע בַּטֹּוב עֶדְיֵךְ תִּתְחַדֵּשׁ כַּנֶּשֶׁר נְעוּרָיְכִי׃

5 Who satisfieth thy desire with good things, thy youth is renewed like the eagle.

 

5 der mit Gutem sättigt dein Alter; deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers.

 

5 τὸν ἐμπιπλῶντα ἐν ἀγαθοῖς τὴν ἐπιθυμίαν σου ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ νεότης σου

 

6 עֹשֵׂה צְדָקֹות יְהֹוָה וּמִשְׁפָּטִים לְכָל־עֲשׁוּקִים׃

 

6 YEHOVAH executeth righteous acts, And judgments for all that are oppressed.

 

6 YEHOVAH übt Gerechtigkeit und schafft Recht allen, die bedrückt werden.

 

6 ποιῶν ἐλεημοσύνας κύριος καὶ κρίμα πᾶσι τοῖς ἀδικουμένοις

 

7 יֹודִיעַ דְּרָכָיו לְמֹשֶׁה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲלִילֹותָיו׃

7 He made known his ways unto Moses, His doings unto the children of Israel.

 

7 Er tat seine Wege kund dem Mose, den Kindern Israel seine Taten.

 

7 ἐγνώρισεν τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ τῷ μωυσῇ τοῖς υἱοῖς ισραηλ τὰ θελήματα αὐτοῦ

 

8 רַחוּם וְחַנּוּן יְהֹוָה אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב־חָסֶד׃

 

8 YEHOVAH is merciful and gracious, Slow to anger, and abundant in lovingkindness.

 

8 Barmherzig und gnädig ist YEHOVAH, langsam zum Zorn und groß an Güte;

 

8 οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος

 

9 לֹא־לָנֶצַח יָרִיב וְלֹא לְעֹולָם יִטֹּור׃

 

9 He will not always chide; Neither will he keep his anger for ever.

 

9 Er wird nicht immerdar rechten und nicht ewiglich nachtragen.

 

9 οὐκ εἰς τέλος ὀργισθήσεται οὐδὲ εἰς τὸν αἰῶνα μηνιεῖ

 

10 לֹא כַחֲטָאֵינוּ עָשָׂה לָנוּ וְלֹא כַעֲוֹנֹתֵינוּ גָּמַל עָלֵינוּ׃

10 He hath not dealt with us after our sins, Nor rewarded us after our iniquities.

 

10 Er hat uns nicht getan nach unseren Sünden, und nach unseren Ungerechtigkeiten uns nicht vergolten.

 

10 οὐ κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμῖν οὐδὲ κατὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν

 

11 כִּי כִגְבֹהַּ שָׁמַיִם עַל־הָאָרֶץ גָּבַר חַסְדֹּו עַל־יְרֵאָיו׃

 

11 For as the heavens are high above the earth, So great is his lovingkindness toward them that fear him.

 

11 Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über die, welche ihn fürchten;

 

11 ὅτι κατὰ τὸ ὕψος τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τῆς γῆς ἐκραταίωσεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν

 

12 כִּרְחֹק מִזְרָח מִמַּעֲרָב הִרְחִיק מִמֶּנּוּ אֶת־פְּשָׁעֵינוּ׃

12 As far as the east is from the west, So far hath he removed our transgressions from us.

 

12 so weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen.

12 καθ' ὅσον ἀπέχουσιν ἀνατολαὶ ἀπὸ δυσμῶν ἐμάκρυνεν ἀφ' ἡμῶν τὰς ἀνομίας ἡμῶν

 

13 כְּרַחֵם אָב עַל־בָּנִים רִחַם יְהֹוָה עַל־יְרֵאָיו׃

13 Like as a father pitieth his children, So YEHOVAH pitieth them that fear him.

13 Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich YEHOVAH über die, welche ihn fürchten.

 

13 καθὼς οἰκτίρει πατὴρ υἱούς οἰκτίρησεν κύριος τοὺς φοβουμένους αὐτόν

 

14 כִּי־הוּא יָדַע יִצְרֵנוּ זָכוּר כִּי־עָפָר אֲנָחְנוּ׃

14 For he knoweth our frame; He remembereth that we are dust.

 

14 Denn er kennt unser Gebilde, ist eingedenk, daß wir Staub sind.

 

14 ὅτι αὐτὸς ἔγνω τὸ πλάσμα ἡμῶν μνήσθητι ὅτι χοῦς ἐσμεν

 

15 אֱנֹושׁ כֶּחָצִיר יָמָיו כְּצִיץ הַשָּׂדֶה כֵּן יָצִיץ׃

 

15 As for man, his days are as grass; As a flower of the field, so he flourisheth.

 

15 Der Mensch, wie Gras sind seine Tage; wie die Blume des Feldes, also blüht er.

 

15 ἄνθρωπος ὡσεὶ χόρτος αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ ἄνθος τοῦ ἀγροῦ οὕτως ἐξανθήσει

 

16 כִּי רוּחַ עָבְרָה־בֹּו וְאֵינֶנּוּ וְלֹא־יַכִּירֶנּוּ עֹוד מְקֹומֹו׃

16 For the wind passeth over it, and it is gone; And the place thereof shall know it no more.

 

16 Denn ein Wind fährt darüber, und sie ist nicht mehr, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.

 

16 ὅτι πνεῦμα διῆλθεν ἐν αὐτῷ καὶ οὐχ ὑπάρξει καὶ οὐκ ἐπιγνώσεται ἔτι τὸν τόπον αὐτοῦ

 

17 וְחֶסֶד יְהֹוָה מֵעֹולָם וְעַד־עֹולָם עַל־יְרֵאָיו וְצִדְקָתֹו לִבְנֵי בָנִים׃

 

17 But the lovingkindness of YEHOVAH is from everlasting to everlasting upon them that fear him, And his righteousness unto children's children;

 

17 Die Güte YEHOVAHS aber ist von Ewigkeit zu Ewigkeit über die, welche ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin;

 

17 τὸ δὲ ἔλεος τοῦ κυρίου ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος ἐπὶ τοὺς φοβουμένους αὐτόν καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ ἐπὶ υἱοὺς υἱῶν

 

18 לְשֹׁמְרֵי בְרִיתֹו וּלְזֹכְרֵי פִקֻּדָיו לַעֲשֹׂותָם׃

 

18 To such as keep his covenant, And to those that remember his precepts to do them.

 

18 für die, welche seinen Bund halten, und seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun.

 

18 τοῖς φυλάσσουσιν τὴν διαθήκην αὐτοῦ καὶ μεμνημένοις τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ τοῦ ποιῆσαι αὐτάς

 

19 יְהֹוָה בַּשָּׁמַיִם הֵכִין כִּסְאֹו וּמַלְכוּתֹו בַּכֹּל מָשָׁלָה׃

 

19 YEHOVAH hath established his throne in the heavens; And his kingdom ruleth over all.

 

19 YEHOVAH hat in den Himmeln festgestellt seinen Thron, und sein Reich herrscht über alles.

 

19 κύριος ἐν τῷ οὐρανῷ ἡτοίμασεν τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ βασιλεία αὐτοῦ πάντων δεσπόζει

 

20 בָּרֲכוּ יְהֹוָה מַלְאָכָיו גִּבֹּרֵי כֹחַ עֹשֵׂי דְבָרֹו לִשְׁמֹעַ בְּקֹול דְּבָרֹו׃

20 Bless YEHOVAH, ye his angels, That are mighty in strength, that fulfil his word, Hearkening unto the voice of his word.

 

20 Preiset YEHOVAH, ihr seine Engel, ihr Gewaltigen an Kraft, Täter seines Wortes, gehorsam der Stimme seines Wortes!

 

20 εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ δυνατοὶ ἰσχύι ποιοῦντες τὸν λόγον αὐτοῦ τοῦ ἀκοῦσαι τῆς φωνῆς τῶν λόγων αὐτοῦ

 

21 בָּרֲכוּ יְהֹוָה כָּל־צְבָאָיו מְשָׁרְתָיו עֹשֵׂי רְצֹונֹו׃

 

21 Bless YEHOVAH, all ye his hosts, Ye ministers of his, that do his pleasure.

 

21 Preiset YEHOVAH, alle seine Heerscharen, ihr seine Diener, Täter seines Wohlgefallens!

 

21 εὐλογεῖτε τὸν κύριον πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ λειτουργοὶ αὐτοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα αὐτοῦ

 

22 בָּרֲכוּ יְהֹוָה כָּל־מַעֲשָׂיו בְּכָל־מְקֹמֹות מֶמְשַׁלְתֹּו בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת־יְהֹוָה׃

22 Bless YEHOVAH, all ye his works, In all places of his dominion: Bless YEHOVAH, O my soul.

22 Preiset YEHOVAH, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft! Preise YEHOVAH, meine Seele!

22 εὐλογεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν παντὶ τόπῳ τῆς δεσποτείας αὐτοῦ εὐλόγει ψυχή μου τὸν κύριον

 

 

 

 

 

Psalm 104

 

 

 

1 בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת־יְהֹוָה יְהֹוָה אֱלֹהַי גָּדַלְתָּ מְּאֹד הֹוד וְהָדָר לָבָשְׁתָּ׃

1 Bless YEHOVAH, O my soul. O YEHOVAH ELOHAY, thou art very great; Thou art clothed with honor and majesty:

1 Preise YEHOVAH, meine Seele! YEHOVAH ELOHAY, du bist sehr groß, mit Majestät und Pracht bist du bekleidet;

1 τῷ δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον κύριε ὁ θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω

2 עֹטֶה־אֹור כַּשַּׂלְמָה נֹוטֶה שָׁמַיִם כַּיְרִיעָה׃

 

2 Who coverest thyself with light as with a garment; Who stretchest out the heavens like a curtain;

 

2 Du, der in Licht sich hüllt wie in ein Gewand, der die Himmel ausspannt gleich einer Zeltdecke;

 

2 ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρριν

 

3 הַמְקָרֶה בַמַּיִם עֲלִיֹּותָיו הַשָּׂם־עָבִים רְכוּבֹו הַמְהַלֵּךְ עַל־כַּנְפֵי־רוּחַ׃

3 Who layeth the beams of his chambers in the waters; Who maketh the clouds his chariot; Who walketh upon the wings of the wind;

 

3 der seine Obergemächer bälkt in den Wassern, der Wolken macht zu seinem Gefährt, der da einherzieht auf den Fittichen des Windes;

 

3 ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων

 

4 עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחֹות מְשָׁרְתָיו אֵשׁ לֹהֵט׃

4 Who maketh winds his messengers; Flames of fire his ministers;

 

4 der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu flammendem Feuer.

 

4 ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον

 

5 יָסַד־אֶרֶץ עַל־מְכֹונֶיהָ בַּל־תִּמֹּוט עֹולָם וָעֶד׃

5 Who laid the foundations of the earth, That it should not be moved for ever.

 

5 Er hat die Erde gegründet auf ihre Grundfesten; sie wird nicht wanken immer und ewiglich.

 

5 ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

 

6 תְּהֹום כַּלְּבוּשׁ כִּסִּיתֹו עַל־הָרִים יַעַמְדוּ־מָיִם׃

6 Thou coveredst it with the deep as with a vesture; The waters stood above the mountains.

 

6 Mit der Tiefe hattest du sie bedeckt wie mit einem Gewande; die Wasser standen über den Bergen.

 

6 ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδατα

 

7 מִן־גַּעֲרָתְךָ יְנוּסוּן מִן־קֹול רַעַמְךָ יֵחָפֵזוּן׃

 

7 At thy rebuke they fled; At the voice of thy thunder they hasted away

 

7 Vor deinem Schelten flohen sie, vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg-

 

7 ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσιν

 

8 יַעֲלוּ הָרִים יֵרְדוּ בְקָעֹות אֶל־מְקֹום זֶה יָסַדְתָּ לָהֶם׃

8 The mountains rose, the valleys sank down unto the place which thou hadst founded for them.

 

8 die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt.

 

8 ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖς

 

9 גְּבוּל־שַׂמְתָּ בַּל־יַעֲבֹרוּן בַּל־יְשׁוּבוּן לְכַסֹּות הָאָרֶץ׃

 

9 Thou hast set a bound that they may not pass over; That they turn not again to cover the earth.

 

9 Du hast ihnen eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden; sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken.

 

9 ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆν

 

10 הַמְשַׁלֵּחַ מַעְיָנִים בַּנְּחָלִים בֵּין הָרִים יְהַלֵּכוּן׃

 

10 He sendeth forth springs into the valleys; They run among the mountains;

 

10 Du, der Quellen entsendet in die Täler; zwischen den Bergen fließen sie dahin;

 

10 ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδατα

 

11 יַשְׁקוּ כָּל־חַיְתֹו שָׂדָי יִשְׁבְּרוּ פְרָאִים צְמָאָם׃

 

11 They give drink to every beast of the field; The wild asses quench their thirst.

 

11 sie tränken alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen ihren Durst;

 

11 ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶν

 

12 עֲלֵיהֶם עֹוף־הַשָּׁמַיִם יִשְׁכֹּון מִבֵּין עֳפָאיִם יִתְּנוּ־קֹול׃

 

12 By them the birds of the heavens have their habitation; They sing among the branches.

 

12 An denselben wohnen die Vögel des Himmels, zwischen den Zweigen hervor lassen sie ihre Stimme erschallen.

 

12 ἐπ' αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήν

 

13 מַשְׁקֶה הָרִים מֵעֲלִיֹּותָיו מִפְּרִי מַעֲשֶׂיךָ תִּשְׂבַּע הָאָרֶץ׃

13 He watereth the mountains from his chambers: The earth is filled with the fruit of thy works.

 

13 Du, der die Berge tränkt aus seinen Obergemächern; von der Frucht deiner Werke wird die Erde gesättigt.

 

13 ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆ

 

14 מַצְמִיחַ חָצִיר לַבְּהֵמָה וְעֵשֶׂב לַעֲבֹדַת הָאָדָם לְהֹוצִיא לֶחֶם מִן־הָאָרֶץ׃

14 He causeth the grass to grow for the cattle, And herb for the service of man; That he may bring forth food out of the earth,

 

14 Der Gras hervorsprossen läßt für das Vieh, und Kraut zum Dienste der Menschen: um Brot hervorzubringen aus der Erde.

 

14 ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆς

 

15 וְיַיִן יְשַׂמַּח לְבַב־אֱנֹושׁ לְהַצְהִיל פָּנִים מִשָּׁמֶן וְלֶחֶם לְבַב־אֱנֹושׁ יִסְעָד׃

15 And wine that maketh glad the heart of man; and oil to make his face to shine, And bread that strengtheneth man's heart.

 

15 und damit Wein des Menschen Herz erfreue; um das Angesicht glänzen zu machen von Öl, und damit Brot des Menschen Herz stärke.

 

15 καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζει

 

16 יִשְׂבְּעוּ עֲצֵי יְהֹוָה אַרְזֵי לְבָנֹון אֲשֶׁר נָטָע׃

16 The trees of YEHOVAH are filled with moisture, The cedars of Lebanon, which he hath planted;

 

16 Es werden gesättigt die Bäume YEHOVAHS, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat,

 

16 χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου αἱ κέδροι τοῦ λιβάνου ἃς ἐφύτευσεν

 

17 אֲשֶׁר־שָׁם צִפֳּרִים יְקַנֵּנוּ חֲסִידָה בְּרֹושִׁים בֵּיתָהּ׃

17 Where the birds make their nests: As for the stork, the fir-trees are her house.

 

17 woselbst die Vögel nisten; der Storch, Zypressen sind sein Haus.

 

17 ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶν

 

18 הָרִים הַגְּבֹהִים לַיְּעֵלִים סְלָעִים מַחְסֶה לַשְׁפַנִּים׃

 

18 The high mountains are for the wild goats; The rocks are a refuge for the conies.

 

18 Die hohen Berge sind für die Steinböcke, die Felsen eine Zuflucht für die Klippendächse.

 

18 ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις

 

19 עָשָׂה יָרֵחַ לְמֹועֲדִים שֶׁמֶשׁ יָדַע מְבֹואֹו׃

 

19 He appointed the moon for seasons: The sun knoweth his going down.

 

19 Er hat den Mond gemacht für die bestimmten Zeiten; die Sonne weiß ihren Untergang.

 

19 ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦ

 

20 תָּשֶׁת־חֹשֶׁךְ וִיהִי לָיְלָה בֹּו־תִרְמֹשׂ כָּל־חַיְתֹו־יָעַר׃

 

20 Thou makest darkness, and it is night, Wherein all the beasts of the forest creep forth.

 

20 Du machst Finsternis, und es wird Nacht; in ihr regen sich alle Tiere des Waldes;

 

20 ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ

 

21 הַכְּפִירִים שֹׁאֲגִים לַטָּרֶף וּלְבַקֵּשׁ מֵאֵל אָכְלָם׃

 

21 The young lions roar after their prey, And seek their food from EL.

 

21 die jungen Löwen brüllen nach Raub und fordern von EL ihre Speise.

 

21 σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖς

 

22 תִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ יֵאָסֵפוּן וְאֶל־מְעֹונֹתָם יִרְבָּצוּן׃

 

22 The sun ariseth, they get them away, And lay them down in their dens.

 

22 Die Sonne geht auf: sie ziehen sich zurück und lagern sich in ihre Höhlen.

 

22 ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονται

 

23 יֵצֵא אָדָם לְפָעֳלֹו וְלַעֲבֹדָתֹו עֲדֵי־עָרֶב׃

 

23 Man goeth forth unto his work And to his labor until the evening.

 

23 Der Mensch geht aus an sein Werk und an seine Arbeit, bis zum Abend.

 

23 ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέρας

 

24 מָה־רַבּוּ מַעֲשֶׂיךָ יְהֹוָה כֻּלָּם בְּחָכְמָה עָשִׂיתָ מָלְאָה הָאָרֶץ קִנְיָנֶךָ׃

24 YEHOVAH, how manifold are thy works! In wisdom hast thou made them all: The earth is full of thy riches.

 

24 Wie viele sind deiner Werke, YEHOVAH! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht, voll ist die Erde deiner Reichtümer.

 

24 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σου

 

25 זֶה הַיָּם גָּדֹול וּרְחַב יָדָיִם שָׁם־רֶמֶשׂ וְאֵין מִסְפָּר חַיֹּות קְטַנֹּות עִם־גְּדֹלֹות׃

25 Yonder is the sea, great and wide, Wherein are things creeping innumerable, Both small and great beasts.

 

25 Dieses Meer, groß und ausgedehnt nach allen Seiten hin: daselbst wimmelt's, ohne Zahl, von Tieren klein und groß.

 

25 αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλων

 

26 שָׁם אֳנִיֹּות יְהַלֵּכוּן לִוְיָתָן זֶה־יָצַרְתָּ לְשַׂחֶק־בֹּו׃

26 There go the ships; There is leviathan, whom thou hast formed to play therein.

 

26 Daselbst ziehen Schiffe einher, der Leviathan, den du gebildet hast, um sich darin zu tummeln.

 

26 ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷ

 

27 כֻּלָּם אֵלֶיךָ יְשַׂבֵּרוּן לָתֵת אָכְלָם בְּעִתֹּו׃

27 These wait all for thee, That thou mayest give them their food in due season.

 

27 Sie alle warten auf dich, daß du ihnen ihre Speise gebest zu seiner Zeit.

 

27 πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρον

 

28 תִּתֵּן לָהֶם יִלְקֹטוּן תִּפְתַּח יָדְךָ יִשְׂבְּעוּן טֹוב׃

28 Thou givest unto them, they gather; Thou openest thy hand, they are satisfied with good.

 

28 Du gibst ihnen: sie sammeln ein; du tust deine Hand auf: sie werden gesättigt mit Gutem.

 

28 δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσοντ^#945;ι χρηστότητος

 

29 תַּסְתִּיר פָּנֶיךָ יִבָּהֵלוּן תֹּסֵף רוּחָם יִגְוָעוּן וְאֶל־עֲפָרָם יְשׁוּבוּן׃

29 Thou hidest thy face, they are troubled; Thou takest away their breath, they die, And return to their dust.

29 Du verbirgst dein Angesicht: sie erschrecken; du nimmst ihren Odem hinweg: sie hauchen aus und kehren zurück zu ihrem Staube.

29 ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσιν

 

30 תְּשַׁלַּח רוּחֲךָ יִבָּרֵאוּן וּתְחַדֵּשׁ פְּנֵי אֲדָמָה׃

30 Thou sendest forth thy Spirit, they are created; And thou renewest the face of the ground.

 

30 Du sendest deinen Odem aus: sie werden erschaffen, und du erneuerst die Fläche des Erdbodens.

 

30 ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆς

 

31 יְהִי כְבֹוד יְהֹוָה לְעֹולָם יִשְׂמַח יְהֹוָה בְּמַעֲשָׂיו׃

31 Let the glory of YEHOVAH endure for ever; Let YEHOVAH rejoice in his works:

 

31 YEHOVAHS Herrlichkeit wird ewig sein, YEHOVAH wird sich freuen seiner Werke;

 

31 ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ

 

32 הַמַּבִּיט לָאָרֶץ וַתִּרְעָד יִגַּע בֶּהָרִים וְיֶעֱשָׁנוּ׃

32 Who looketh on the earth, and it trembleth; He toucheth the mountains, and they smoke.

 

32 der die Erde anschaut, und sie bebt; er rührt die Berge an, und sie rauchen.

 

32 ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονται

 

33 אָשִׁירָה לַיְהֹוָה בְּחַיָּי אֲזַמְּרָה לֵאלֹהַי בְּעֹודִי׃

33 I will sing unto YEHOVAH as long as I live: I will sing praise to my ELOHAY while I have any being.

 

33 Singen will ich YEHOVAH mein Leben lang, will meinem ELOHAY Psalmen singen, solange ich bin.

 

33 ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχω

 

34 יֶעֱרַב עָלָיו שִׂיחִי אָנֹכִי אֶשְׂמַח בַּיְהֹוָה׃

34 Let thy meditation be sweet unto him: I will rejoice in YEHOVAH.

 

34 Möge ihm angenehm sein mein Sinnen! Ich, ich werde mich in YEHOVAH erfreuen.

 

34 ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳ

 

35 יִתַּמּוּ חַטָּאִים מִן־הָאָרֶץ וּרְשָׁעִים עֹוד אֵינָם בָּרֲכִי נַפְשִׁי אֶת־יְהֹוָה הַלְלוּ־יָהּ׃

35 Let sinners be consumed out of the earth. And let the wicked be no more. Bless YEHOVAH, O my soul. Praise ye YEHOVAH.

35 Die Sünder werden schwinden von der Erde, und die Gesetzlosen nicht mehr sein. Preise YEHOVAH, meine Seele! Lobet YEHOVAH!

35 ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον

 

 

 

 

 

Psalm 105

 

 

 

1 הֹודוּ לַיְהֹוָה קִרְאוּ בִּשְׁמֹו הֹודִיעוּ בָעַמִּים עֲלִילֹותָיו׃

1 Oh give thanks unto YEHOVAH, call upon his name; Make known among the peoples his doings.

1 Preiset YEHOVAH, rufet an seinen Namen, machet kund unter den Völkern seine Taten!

1 αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπαγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἔργα αὐτοῦ

2 שִׁירוּ־לֹו זַמְּרוּ־לֹו שִׂיחוּ בְּכָל־נִפְלְאֹותָיו׃

 

2 Sing unto him, sing praises unto him; Talk ye of all his marvelous works.

 

2 Singet ihm, singet ihm Psalmen; sinnet über alle seine Wunderwerke!

 

2 ᾄσατε αὐτῷ καὶ ψάλατε αὐτῷ διηγήσασθε πάντα τὰ θαυμάσια αὐτοῦ

 

3 הִתְהַלְלוּ בְּשֵׁם קָדְשֹׁו יִשְׂמַח לֵב מְבַקְשֵׁי יְהֹוָה׃

 

3 Glory ye in his holy name: Let the heart of them rejoice that seek YEHOVAH.

 

3 Rühmet euch seines heiligen Namens! Es freue sich das Herz derer, die YEHOVAH suchen!

 

3 ἐπαινεῖσθε ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν κύριον

 

4 דִּרְשׁוּ יְהֹוָה וְעֻזֹּו בַּקְּשׁוּ פָנָיו תָּמִיד׃

4 Seek ye YEHOVAH and his strength; Seek his face evermore.

 

4 Trachtet nach YEHOVAH und seiner Stärke, suchet sein Angesicht beständig!

 

4 ζητήσατε τὸν κύριον καὶ κραταιώθητε ζητήσατε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ διὰ παντός

 

5 זִכְרוּ נִפְלְאֹותָיו אֲשֶׁר־עָשָׂה מֹפְתָיו וּמִשְׁפְּטֵי־פִיו׃

 

5 Remember his marvellous works that he hath done, His wonders, and the judgments of his mouth,

 

5 Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Wunderzeichen und der Gerichte seines Mundes!

 

5 μνήσθητε τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ὧν ἐποίησεν τὰ τέρατα αὐτοῦ καὶ τὰ κρίματα τοῦ στόματος αὐτοῦ

 

6 זֶרַע אַבְרָהָם עַבְדֹּו בְּנֵי יַעֲקֹב בְּחִירָיו׃

 

6 O ye seed of Abraham his servant, Ye children of Jacob, his chosen ones.

 

6 Du Same Abrahams, seines Knechtes, ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten!

 

6 σπέρμα αβρααμ δοῦλοι αὐτοῦ υἱοὶ ιακωβ ἐκλεκτοὶ αὐτοῦ

 

7 הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ בְּכָל־הָאָרֶץ מִשְׁפָּטָיו׃

7 He is YEHOVAH ELOHEINU: His judgments are in all the earth.

 

7 Er, YEHOVAH ELOHEINU; seine Gerichte sind auf der ganzen Erde.

 

7 αὐτὸς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ τὰ κρίματα αὐτοῦ

 

8 זָכַר לְעֹולָם בְּרִיתֹו דָּבָר צִוָּה לְאֶלֶף דֹּור׃

8 He hath remembered his covenant for ever, The word which he commanded to a thousand generations,

 

8 Er gedenkt ewiglich seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat auf tausend Geschlechter hin,

 

8 ἐμνήσθη εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ λόγου οὗ ἐνετείλατο εἰς χιλίας γενεάς

 

9 אֲשֶׁר כָּרַת אֶת־אַבְרָהָם וּשְׁבוּעָתֹו לְיִשְׂחָק׃

9 which he made with Abraham, And his oath unto Isaac,

 

9 Den er gemacht hat mit Abraham, und seines Eides, den er Isaak geschworen hat.

 

9 ὃν διέθετο τῷ αβρααμ καὶ τοῦ ὅρκου αὐτοῦ τῷ ισαακ

 

10 וַיַּעֲמִידֶהָ לְיַעֲקֹב לְחֹק לְיִשְׂרָאֵל בְּרִית עֹולָם׃

10 And confirmed the same unto Jacob for a statute, To Israel for an everlasting covenant,

 

10 Und er stellte ihn Jakob zur Satzung, Israel zum ewigen Bunde,

 

10 καὶ ἔστησεν αὐτὴν τῷ ιακωβ εἰς πρόσταγμα καὶ τῷ ισραηλ διαθήκην αἰώνιον

 

11 לֵאמֹר לְךָ אֶתֵּן אֶת־אֶרֶץ־כְּנָעַן חֶבֶל נַחֲלַתְכֶם׃

11 Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, The lot of your inheritance;

 

11 indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben als Schnur eures Erbteils;

 

11 λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν χανααν σχοίνισμα κληρονομίας ὑμῶν

 

12 בִּהְיֹותָם מְתֵי מִסְפָּר כִּמְעַט וְגָרִים בָּהּ׃

12 When they were but a few men in number, Yea, very few, and sojourners in it.

 

12 als sie ein zählbares Häuflein waren, gar wenige und Fremdlinge darin;

 

12 ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἀριθμῷ βραχεῖς ὀλιγοστοὺς καὶ παροίκους ἐν αὐτῇ

 

13 וַיִּתְהַלְּכוּ מִגֹּוי אֶל־גֹּוי מִמַּמְלָכָה אֶל־עַם אַחֵר׃

13 And they went about from nation to nation, From one kingdom to another people.

 

13 und als sie wanderten von Nation zu Nation, von einem Reiche zu einem anderen Volke.

 

13 καὶ διῆλθον ἐξ ἔθνους εἰς ἔθνος ἐκ βασιλείας εἰς λαὸν ἕτερον

 

14 לֹא־הִנִּיחַ אָדָם לְעָשְׁקָם וַיֹּוכַח עֲלֵיהֶם מְלָכִים׃

14 He suffered no man to do them wrong; Yea, he reproved kings for their sakes,

 

14 Er ließ keinem Menschen zu, sie zu bedrücken, und ihretwegen strafte er Könige:

 

14 οὐκ ἀφῆκεν ἄνθρωπον ἀδικῆσαι αὐτοὺς καὶ ἤλεγξεν ὑπὲρ αὐτῶν βασιλεῖς

 

15 אַל־תִּגְּעוּ בִמְשִׁיחָי וְלִנְבִיאַי אַל־תָּרֵעוּ׃

15 "Touch not mine anointed ones, And do my prophets no harm."  

 

15 "Tastet meine Gesalbten nicht an, und meinen Propheten tut nichts Übles!"

 

15 μὴ ἅπτεσθε τῶν χριστῶν μου καὶ ἐν τοῖς προφήταις μου μὴ πονηρεύεσθε

 

16 וַיִּקְרָא רָעָב עַל־הָאָרֶץ כָּל־מַטֵּה־לֶחֶם שָׁבָר׃

16 And he called for a famine upon the land; He brake the whole staff of bread.

 

16 Und er rief eine Hungersnot über das Land herbei; jede Stütze des Brotes zerbrach er.

 

16 καὶ ἐκάλεσεν λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν πᾶν στήριγμα ἄρτου συνέτριψεν

 

17 שָׁלַח לִפְנֵיהֶם אִישׁ לְעֶבֶד נִמְכַּר יֹוסֵף׃

17 He sent a man before them; Joseph was sold for a servant:

 

17 Er sandte einen Mann vor ihnen her, Joseph wurde zum Knechte verkauft.

 

17 ἀπέστειλεν ἔμπροσθεν αὐτῶν ἄνθρωπον εἰς δοῦλον ἐπράθη ιωσηφ

 

18 עִנּוּ בַכֶּבֶל רַגְלָיו בַּרְזֶל בָּאָה נַפְשֹׁו׃

18 His feet they hurt with fetters: He was laid in iron,

 

18 Man preßte seine Füße in den Stock, er kam in das Eisen.

 

18 ἐταπείνωσαν ἐ&##957; πέδαις τοὺς πόδας αὐτοῦ σίδηρον διῆλθεν ἡ ψυχὴ αὐτοῦ

 

19 עַד־עֵת בֹּא־דְבָרֹו אִמְרַת יְהֹוָה צְרָפָתְהוּ׃

19 Until the time that his word came to pass, The word of YEHOVAH tried him.

 

19 Bis zur Zeit, da sein Wort eintraf; das Wort YEHOVAHS läuterte ihn.

 

19 μέχρι τοῦ ἐλθεῖν τὸν λόγον αὐτοῦ τὸ λόγιον κυρίου ἐπύρωσεν αὐτόν

 

20 שָׁלַח מֶלֶךְ וַיַתִּירֵהוּ מֹשֵׁל עַמִּים וַיְפַתְּחֵהוּ׃

20 The king sent and loosed him; Even the ruler of peoples, and let him go free.

 

20 Der König sandte hin und ließ ihn los, der Herrscher über Völker, und befreite ihn;

 

20 ἀπέστειλεν βασιλεὺς καὶ ἔλυσεν αὐτόν ἄρχων λαῶν καὶ ἀφῆκεν αὐτόν

 

21 שָׂמֹו אָדֹון לְבֵיתֹו וּמֹשֵׁל בְּכָל־קִנְיָנֹו׃

21 He made him lord of his house, And ruler of all his substance;

 

21 er setzte ihn zum Herrn über sein Haus, und zum Herrscher über all sein Besitztum,

 

21 κατέστησεν αὐτὸν κύριον τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἄρχοντα πάσης τῆς κτήσεως αὐτοῦ

 

22 לֶאְסֹר שָׂרָיו בְּנַפְשֹׁו וּזְקֵנָיו יְחַכֵּם׃

22 To bind his princes at his pleasure, And teach his elders wisdom.

 

22 um seine Fürsten zu fesseln nach seiner Lust, und daß er seine Ältesten Weisheit lehre.

 

22 τοῦ παιδεῦσαι τοὺς ἄρχοντας αὐτοῦ ὡς ἑαυτὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους αὐτοῦ σοφίσαι

 

23 וַיָּבֹא יִשְׂרָאֵל מִצְרָיִם וְיַעֲקֹב גָּר בְּאֶרֶץ־חָם׃

23 Israel also came into Egypt; And Jacob sojourned in the land of Ham.

 

23 Und Israel kam nach Ägypten, und Jakob hielt sich auf im Lande Hams.

 

23 καὶ εἰσῆλθεν ισραηλ εἰς αἴγυπτον καὶ ιακωβ παρῴκησεν ἐν γῇ χαμ

 

24 וַיֶּפֶר אֶת־עַמֹּו מְאֹד וַיַּעֲצִמֵהוּ מִצָּרָיו׃

24 And he increased his people greatly, And made them stronger than their adversaries.

 

24 Und er machte sein Volk sehr fruchtbar, und machte es stärker als seine Bedränger.

 

24 καὶ ηὔξησεν τὸν λαὸν αὐτοῦ σφόδρα καὶ ἐκραταίωσεν αὐτὸν ὑπὲρ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ

 

25 הָפַךְ לִבָּם לִשְׂנֹא עַמֹּו לְהִתְנַכֵּל בַּעֲבָדָיו׃

25 He turned their heart to hate his people, To deal subtly with his servants.

 

25 Er wandelte ihr Herz, sein Volk zu hassen, Arglist zu üben an seinen Knechten.

 

25 μετέστρεψεν τὴν καρδίαν αὐτῶν τοῦ μισῆσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ τοῦ δολιοῦσθαι ἐν τοῖς δούλοις αὐτοῦ

 

26 שָׁלַח מֹשֶׁה עַבְדֹּו אַהֲרֹן אֲשֶׁר בָּחַר־בֹּו׃

26 He sent Moses his servant, Aaron whom he had chosen.

 

26 Er sandte Mose, seinen Knecht, Aaron, den er auserwählt hatte.

 

26 ἐξαπέστειλεν μωυσῆν τὸν δοῦλον αὐτοῦ ααρων ὃν ἐξελέξατο αὐτόν

 

27 שָׂמוּ־בָם דִּבְרֵי אֹתֹותָיו וּמֹפְתִים בְּאֶרֶץ חָם׃

 

27 They set among them his signs, And wonders in the land of Ham.

 

27 Sie taten unter ihnen seine Zeichen, und Wunder im Lande Hams.

 

27 ἔθετο ἐν αὐτοῖς τοὺς λόγους τῶν σημείων αὐτοῦ καὶ τῶν τεράτων ἐν γῇ χαμ

 

28 שָׁלַח חֹשֶׁךְ וַיַּחְשִׁךְ וְלֹא־מָרוּ אֶת־דְּבָרָוו׃

 

28 He sent darkness, and made it dark; And they rebelled not against his words.

 

28 Er sandte Finsternis und machte finster; und sie waren nicht widerspenstig gegen seine Worte.

 

28 ἐξαπέστειλεν σκότος καὶ ἐσκότασεν καὶ παρεπίκραναν τοὺς λόγους αὐτοῦ

 

29 הָפַךְ אֶת־מֵימֵיהֶם לְדָם וַיָּמֶת אֶת־דְּגָתָם׃

29 He turned their waters into blood, And slew their fish.

 

29 Er verwandelte ihre Wasser in Blut, und ließ sterben ihre Fische.

 

29 μετέστρεψεν τὰ ὕδατα αὐτῶν εἰς αἷμα καὶ ἀπέκτεινεν τοὺς ἰχθύας αὐτῶν

 

30 שָׁרַץ אַרְצָם צְפַרְדְּעִים בְּחַדְרֵי מַלְכֵיהֶם׃

30 Their land swarmed with frogs In the chambers of their kings.

 

30 Es wimmelte ihr Land von Fröschen, in den Gemächern ihrer Könige.

 

30 ἐξῆρψεν ἡ γῆ αὐτῶν βατράχους ἐν τοῖς ταμιείοις τῶν βασιλέων αὐτῶν

 

31 אָמַר וַיָּבֹא עָרֹב כִּנִּים בְּכָל־גְּבוּלָם׃

31 He spake, and there came swarms of flies, And lice in all their borders.

 

31 Er sprach, und es kamen Hundsfliegen, Stechmücken in alle ihre Grenzen.

 

31 εἶπεν καὶ ἦλθεν κυνόμυια καὶ σκνῖπες ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῶν

 

32 נָתַן גִּשְׁמֵיהֶם בָּרָד אֵשׁ לֶהָבֹות בְּאַרְצָם׃

32 He gave them hail for rain, and flaming fire in their land.

 

32 Er gab ihnen Hagel als Regen, flammendes Feuer in ihrem Lande;

 

32 ἔθετο τὰς βροχὰς αὐτῶν χάλαζαν πῦρ καταφλέγον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν

 

33 וַיַּךְ גַּפְנָם וּתְאֵנָתָם וַיְשַׁבֵּר עֵץ גְּבוּלָם׃

 

33 He smote their vines also and their fig-trees, And brake the trees of their borders.

 

33 und er schlug ihre Weinstöcke und Feigenbäume, und zerbrach die Bäume ihres Landes.

 

33 καὶ ἐπάταξεν τὰς ἀμπέλους αὐτῶν καὶ τὰς συκᾶς αὐτῶν καὶ συνέτριψεν πᾶν ξύλον ὁρίου αὐτῶν

 

34 אָמַר וַיָּבֹא אַרְבֶּה וְיֶלֶק וְאֵין מִסְפָּר׃

34 He spake, and the locust came, And the grasshopper, and that without number,

 

34 Er sprach, und es kamen Heuschrecken und Grillen ohne Zahl;

 

34 εἶπεν καὶ ἦλθεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος οὗ οὐκ ἦν ἀριθμός

 

35 וַיֹּאכַל כָּל־עֵשֶׂב בְּאַרְצָם וַיֹּאכַל פְּרִי אַדְמָתָם׃

 

35 And did eat up every herb in their land, And did eat up the fruit of their ground.

 

35 und sie fraßen alles Kraut in ihrem Lande und fraßen die Frucht ihres Bodens.

 

35 καὶ κατέφαγεν πάντα τὸν χόρτον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν καὶ κατέφαγεν τὸν καρπὸν τῆς γῆς αὐτῶν

 

36 וַיַּךְ כָּל־בְּכֹור בְּאַרְצָם רֵאשִׁית לְכָל־אֹונָם׃

36 He smote also all the first-born in their land, The chief of all their strength.

 

36 Und er schlug alle Erstgeburt in ihrem Lande, die Erstlinge all ihrer Kraft.

 

36 καὶ ἐπάταξεν πᾶν πρωτότοκον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν ἀπαρχὴν παντὸς πόνου αὐτῶν

 

37 וַיֹּוצִיאֵם בְּכֶסֶף וְזָהָב וְאֵין בִּשְׁבָטָיו כֹּושֵׁל׃

37 And he brought them forth with silver and gold; And there was not one feeble person among his tribes.

 

37 Und er führte sie heraus mit Silber und Gold, und kein Strauchelnder war in seinen Stämmen.

 

37 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐν ἀργυρίῳ καὶ χρυσίῳ καὶ οὐκ ἦν ἐν ταῖς φυλαῖς αὐτῶν ἀσθενῶν

 

38 שָׂמַח מִצְרַיִם בְּצֵאתָם כִּי־נָפַל פַּחְדָּם עֲלֵיהֶם׃

38 Egypt was glad when they departed; For the fear of them had fallen upon them.

 

38 Froh war Ägypten, daß sie auszogen; denn ihr Schrecken war auf sie gefallen.

 

38 εὐφράνθη αἴγυπτος ἐν τῇ ἐξόδῳ αὐτῶν ὅτι ἐπέπεσεν ὁ φόβος αὐτῶν ἐπ' αὐτούς

 

39 פָּרַשׂ עָןָן לְמָסָךְ וְאֵשׁ לְהָאִיר לָיְלָה׃

39 He spread a cloud for a covering, And fire to give light in the night.

 

39 Er breitete eine Wolke aus zur Decke, und ein Feuer, die Nacht zu erleuchten.

 

39 διεπέτασεν νεφέλην εἰς σκέπην αὐτοῖς καὶ πῦρ τοῦ φωτίσαι αὐτοῖς τὴν νύκτα

 

40 שָׁאַל וַיָּבֵא שְׂלָו וְלֶחֶם שָׁמַיִם יַשְׂבִּיעֵם׃

40 They asked, and he brought quails, And satisfied them with the bread of heaven.

 

40 Sie forderten, und er ließ Wachteln kommen; und mit Himmelsbrot sättigte er sie.

 

40 ᾔτησαν καὶ ἦλθεν ὀρτυγομήτρα καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἐνέπλησεν αὐτούς

 

41 פָּתַח צוּר וַיָּזוּבוּ מָיִם הָלְכוּ בַּצִּיֹּות נָהָר׃

41 He opened the rock, and waters gushed out; They ran in the dry places like a river.

 

41 Er öffnete den Felsen, und es flossen Wasser heraus; sie liefen in den dürren Örtern wie ein Strom.

 

41 διέρρηξεν πέτραν καὶ ἐρρύησαν ὕδατα ἐπορεύθησαν ἐν ἀνύδροις ποταμοί

 

42 כִּי־זָכַר אֶת־דְּבַר קָדְשֹׁו אֶת־אַבְרָהָם עַבְדֹּו׃

42 For he remembered his holy word, Abraham his servant.

 

42 Denn er gedachte seines heiligen Wortes, Abrahams, seines Knechtes;

 

42 ὅτι ἐμνήσθη τοῦ λόγου τοῦ ἁγίου αὐτοῦ τοῦ πρὸς αβρααμ τὸν δοῦλον αὐτοῦ

 

43 וַיֹּוצִא עַמֹּו בְשָׂשֹׂון בְּרִנָּה אֶת־בְּחִירָיו׃

43 And he brought forth his people with joy, his chosen with singing.

 

43 und er führte sein Volk heraus mit Freuden, mit Jubel seine Auserwählten.

 

43 καὶ ἐξήγαγεν τὸν λαὸν αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐν εὐφροσύνῃ

 

44 וַיִּתֵּן לָהֶם אַרְצֹות גֹּויִם וַעֲמַל לְאֻמִּים יִירָשׁוּ׃

44 And he gave them the lands of the nations; And they took the labor of the peoples in possession:

44 Und er gab ihnen die Länder der Nationen, und das von den Völkerschaften Errungene nahmen sie in Besitz;

 

44 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς χώρας ἐθνῶν καὶ πόνους λαῶν ἐκληρονόμησαν

 

45 בַּעֲבוּר יִשְׁמְרוּ חֻקָּיו וְתֹורֹתָיו יִנְצֹרוּ הַלְלוּ־יָהּ׃

45 That they might keep his statutes, And observe his laws. Praise ye YEHOVAH.

45 damit sie seine Satzungen beobachteten und seine Gesetze bewahrten. Lobet YEHOVAH!

45 ὅπως ἂν φυλάξωσιν τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὸν νόμον αὐτοῦ ἐκζητήσωσιν

 

 

 

 

 

Psalm 106

 

 

 

1 הַלְלוּיָהּ הֹודוּ לַיְהֹוָה כִּי־טֹוב כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

1 Praise ye YEHOVAH. Oh give thanks unto YEHOVAH; for he is good; For his lovingkindness endureth forever.

1 Lobet YEHOVAH! Preiset YEHOVAH! Denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich.

1 αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

2 מִי יְמַלֵּל גְּבוּרֹות יְהֹוָה יַשְׁמִיעַ כָּל־תְּהִלָּתֹו׃

 

2 Who can utter the mighty acts of YEHOVAH, Or show forth all his praise?

 

2 Wer wird aussprechen die Machttaten ELOHIMS, hören lassen all sein Lob?

 

2 τίς λαλήσει τὰς δυναστείας τοῦ κυρίου ἀκουστὰς ποιήσει πάσας τὰς αἰνέσεις αὐτοῦ

 

3 אַשְׁרֵי שֹׁמְרֵי מִשְׁפָּט עֹשֵׂה צְדָקָה בְכָל־עֵת׃

 

3 Blessed are they that keep justice, And he that doeth righteousness at all times.

 

3 Glückselig die das Recht bewahren, der Gerechtigkeit übt zu aller Zeit!

 

3 μακάριοι οἱ φυλάσσοντες κρίσιν καὶ ποιοῦντες δικαιοσύνην ἐν παντὶ καιρῷ

 

4 זָכְרֵנִי יְהֹוָה בִּרְצֹון עַמֶּךָ פָּקְדֵנִי בִּישׁוּעָתֶךָ׃

  

4 Remember me, YEHOVAH, with the favor that thou bearest unto thy people; Oh visit me with thy salvation,

4 Gedenke meiner, YEHOVAH, mit der Gunst gegen dein Volk; suche mich heim mit deiner Rettung!

4 μνήσθητι ἡμῶν κύριε ἐν τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ λαοῦ σου ἐπίσκεψαι ἡμᾶς ἐν τῷ σωτηρίῳ σου

5 לִרְאֹות בְּטֹובַת בְּחִירֶיךָ לִשְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַת גֹּויֶךָ לְהִתְהַלֵּל עִם־נַחֲלָתֶךָ׃

5 That I may see the prosperity of thy chosen, That I may rejoice in the gladness of thy nation, That I may glory with thine inheritance.

5 Daß ich anschaue die Wohlfahrt deiner Auserwählten, mich erfreue an der Freude deiner Nation, mich rühme mit deinem Erbteil.

5 τοῦ ἰδεῖν ἐν τῇ χρηστότητι τῶν ἐκλεκτῶν σου τοῦ εὐφρανθῆναι ἐν τῇ εὐφροσύνῃ τοῦ ἔθνους σου τοῦ ἐπαινεῖσθαι μετὰ τῆς κληρονομίας σου

6 חָטָאנוּ עִם־אֲבֹותֵינוּ הֶעֱוִינוּ הִרְשָׁעְנוּ׃

 

6 We have sinned with our fathers, We have committed iniquity, we have done wickedly.

 

6 Wir haben gesündigt samt unseren Vätern, haben unrecht getan, haben gesetzlos gehandelt.

 

6 ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἠνομήσαμεν ἠδικήσαμεν

 

7 אֲבֹותֵינוּ בְמִצְרַיִם לֹא־הִשְׂכִּילוּ נִפְלְאֹותֶיךָ לֹא זָכְרוּ אֶת־רֹב חֲסָדֶיךָ וַיַּמְרוּ עַל־יָם בְּיַם־סוּף׃

 

7 Our fathers understood not thy wonders in Egypt; They remembered not the multitude of thy lovingkindnesses, But were rebellious at the sea, even at the Red Sea.

 

7 Unsere Väter in Ägypten beachteten nicht deine Wundertaten, gedachten nicht der Menge deiner Gütigkeiten und waren widerspenstig am Meere, beim Schilfmeere.

 

7 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν αἰγύπτῳ οὐ συνῆκαν τὰ θαυμάσιά σου οὐκ ἐμνήσθησαν τοῦ πλήθους τοῦ ἐλέους σου καὶ παρεπίκραναν ἀναβαίνοντες ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ

 

8 וַיֹּושִׁיעֵם לְמַעַן שְׁמֹו לְהֹודִיעַ אֶת־גְּבוּרָתֹו׃

 

8 Nevertheless he saved them for his name's sake, That he might make his mighty power to be known.

 

8 Aber er rettete sie um seines Namens willen, um kundzutun seine Macht.

 

8 καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦ γνωρίσαι τὴν δυναστείαν αὐτοῦ

 

9 וַיִּגְעַר בְּיַם־סוּף וַיֶּחֱרָב וַיֹּולִיכֵם בַּתְּהֹמֹות כַּמִּדְבָּר׃

 

9 He rebuked the Red Sea also, and it was dried up: So he led them through the depths, as through a wilderness.

 

9 Und er schalt das Schilfmeer, und es ward trocken; und er ließ sie durch die Tiefen gehen wie durch eine Wüste.

 

9 καὶ ἐπετίμησεν τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐξηράνθη καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐν ἀβύσσῳ ὡς ἐν ἐρήμῳ

 

10 וַיֹּושִׁיעֵם מִיַּד שֹׂונֵא וַיִּגְאָלֵם מִיַּד אֹויֵב׃

 

10 And he saved them from the hand of him that hated them, And redeemed them from the hand of the enemy.

 

10 Und er rettete sie aus der Hand des Hassers, und erlöste sie aus der Hand des Feindes.

 

10 καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς ἐκ χειρὸς μισούντων καὶ ἐλυτρώσατο αὐτοὺς ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ

 

11 וַיְכַסּוּ־מַיִם צָרֵיהֶם אֶחָד מֵהֶם לֹא נֹותָר׃

 

11 And the waters covered their adversaries; There was not one of them left.

 

11 Und die Wasser bedeckten ihre Bedränger, nicht einer von ihnen blieb übrig.

 

11 καὶ ἐκάλυψεν ὕδωρ τοὺς θλίβοντας αὐτούς εἷς ἐξ αὐτῶν οὐχ ὑπελείφθη

 

12 וַיַּאֲמִינוּ בִדְבָרָיו יָשִׁירוּ תְּהִלָּתֹו׃

12 Then believed they his words; They sang his praise.

 

 

12 Da glaubten sie seinen Worten, sie sangen sein Lob.

 

12 καὶ ἐπίστευσαν ἐν τοῖς λόγοις αὐτοῦ καὶ ᾖσαν τὴν αἴνεσιν αὐτοῦ

 

13 מִהֲרוּ שָׁכְחוּ מַעֲשָׂיו לֹא־חִכּוּ לַעֲצָתֹו׃

13 They soon forgat his works; They waited not for his counsel,

 

13 Schnell vergaßen sie seine Taten, warteten nicht auf seinen Rat;

 

13 ἐτάχυναν ἐπελάθοντο τῶν ἔργων αὐτοῦ οὐχ ὑπέμειναν τὴν βουλὴν αὐτοῦ

 

14 וַיִּתְאַוּוּ תַאֲוָה בַּמִּדְבָּר וַיְנַסּוּ־אֵל בִּישִׁימֹון׃

14 But lusted exceedingly in the wilderness, And tempted EL in the desert.

 

14 und sie wurden lüstern in der Wüste und versuchten EL in der Einöde.

 

14 καὶ ἐπεθύμησαν ἐπιθυμίαν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἐπείρασαν τὸν θεὸν ἐν ἀνύδρῳ

 

15 וַיִּתֵּן לָהֶם שֶׁאֱלָתָם וַיְשַׁלַּח רָזֹון בְּנַפְשָׁם׃

 

15 And he gave them their request, But sent leanness into their soul.

 

15 Da gab er ihnen ihr Begehr, aber er sandte Magerkeit in ihre Seelen.

 

15 καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς τὸ αἴτημα αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν πλησμονὴν εἰς τὰς ψυχὰς αὐτῶν

 

16 וַיְקַנְאוּ לְמֹשֶׁה בַּמַּחֲנֶה לְאַהֲרֹן קְדֹושׁ יְהֹוָה׃

 

16 They envied Moses also in the camp, on Aaron, the saint of YEHOVAH.

 

16 Und sie wurden eifersüchtig auf Mose im Lager, auf Aaron, den Heiligen YEHOVAHS.

 

16 καὶ παρώργισαν μωυσῆν ἐν τῇ παρεμβολῇ καὶ ααρων τὸν ἅγιον κυρίου

 

17 תִּפְתַּח־אֶרֶץ וַתִּבְלַע דָּתָן וַתְּכַס עַל־עֲדַת אֲבִירָם׃

 

17 The earth opened and swallowed up Dathan, And covered the company of Abiram.

 

17 Die Erde tat sich auf, und verschlang Dathan und bedeckte die Rotte Abirams;

 

17 ἠνοίχθη ἡ γῆ καὶ κατέπιεν δαθαν καὶ ἐκάλυψεν ἐπὶ τὴν συναγωγὴν αβιρων

 

18 וַתִּבְעַר־אֵשׁ בַּעֲדָתָם לֶהָבָה תְּלַהֵט רְשָׁעִים׃

 

18 And a fire was kindled in their company; The flame burned up the wicked.

 

18 und ein Feuer brannte unter ihrer Rotte, eine Flamme verzehrte die Gesetzlosen.

 

18 καὶ ἐξεκαύθη πῦρ ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν φλὸξ κατέφλεξεν ἁμαρτωλούς

 

19 יַעֲשׂוּ־עֵגֶל בְּחֹרֵב וַיִּשְׁתַּחֲווּ לְמַסֵּכָה׃

 

19 They made a calf in Horeb, And worshipped a molten image.

 

19 Sie machten ein Kalb am Horeb und bückten sich vor einem gegossenen Bilde;

 

19 καὶ ἐποίησαν μόσχον ἐν χωρηβ καὶ προσεκύνησαν τῷ γλυπτῷ

 

20 וַיָּמִירוּ אֶת־כְּבֹודָם בְּתַבְנִית שֹׁור אֹכֵל עֵשֶׂב׃

 

20 Thus they changed their glory For the likeness of an ox that eateth grass.

 

20 und sie vertauschten ihre Herrlichkeit gegen das Bild eines Stieres, der Gras frißt.

 

20 καὶ ἠλλάξαντο τὴν δόξαν αὐτῶν ἐν ὁμοιώματι μόσχου ἔσθοντος χόρτον

 

21 שָׁכְחוּ אֵל מֹושִׁיעָם עֹשֶׂה גְדֹלֹות בְּמִצְרָיִם׃

 

21 They forgat ELOHIM their Saviour, Who had done great things in Egypt,

 

21 Sie vergaßen ELOHIMS, ihres Retters, der Großes getan in Ägypten,

 

21 ἐπελάθοντο τοῦ θεοῦ τοῦ σῴζοντος αὐτούς τοῦ ποιήσαντος μεγάλα ἐν αἰγύπτῳ

 

22 נִפְלָאֹות בְּאֶרֶץ חָם נֹורָאֹות עַל־יַם־סוּף׃

 

22 Wondrous works in the land of Ham, and terrible things by the Red Sea.

 

22 Wundertaten im Lande Hams, Furchtbares am Schilfmeer.

 

22 θαυμαστὰ ἐν γῇ χαμ φοβερὰ ἐπὶ θαλάσσης ἐρυθρᾶς

 

23 וַיֹּאמֶר לְהַשְׁמִידָם לוּלֵי מֹשֶׁה בְחִירֹו עָמַד בַּפֶּרֶץ לְפָנָיו לְהָשִׁיב חֲמָתֹו מֵהַשְׁחִית׃

 

23 Therefore he said that he would destroy them, Had not Moses his chosen stood before him in the breach, To turn away his wrath, lest he should destroy them.

 

23 Da sprach er, daß er sie vertilgen wollte, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, vor ihm in dem Riß gestanden hätte, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden.

 

23 καὶ εἶπεν τοῦ ἐξολεθρεῦσαι αὐτούς εἰ μὴ μωυσῆς ὁ ἐκλεκτὸς αὐτοῦ ἔστη ἐν τῇ θραύσει ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ ἀποστρέψαι τὴν ὀργὴν αὐτοῦ τοῦ μὴ ἐξολεθρεῦσαι

 

24 וַיִּמְאֲסוּ בְּאֶרֶץ חֶמְדָּה לֹא־הֶאֱמִינוּ לִדְבָרֹו׃

 

24 Yea, they despised the pleasant land, They believed not his word,

 

24 Und sie verschmähten das köstliche Land, glaubten nicht seinem Worte;

 

24 καὶ ἐξουδένωσαν γῆν ἐπιθυμητήν οὐκ ἐπίστευσαν τῷ λόγῳ αὐτοῦ

 

25 וַיֵּרָגְנוּ בְאָהֳלֵיהֶם לֹא שָׁמְעוּ בְּקֹול יְהֹוָה׃

 

25 But murmured in their tents, And hearkened not unto the voice of YEHOVAH.

 

25 und sie murrten in ihren Zelten, hörten nicht auf die Stimme YEHOVAHS.

 

25 καὶ ἐγόγγυσαν ἐν τοῖς σκηνώμασιν αὐτῶν οὐκ εἰσήκουσαν τῆς φωνῆς κυρίου

 

26 וַיִּשָּׂא יָדֹו לָהֶם לְהַפִּיל אֹותָם בַּמִּדְבָּר׃

 

26 Therefore he sware unto them, That he would overthrow them in the wilderness,

 

26 Da schwur er ihnen, sie niederzuschlagen in der Wüste,

 

26 καὶ ἐπῆρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ αὐτοῖς τοῦ καταβαλεῖν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ

 

27 וּלְהַפִּיל זַרְעָם בַּגֹּויִם וּלְזָרֹותָם בָּאֲרָצֹות׃

 

27 And that he would overthrow their seed among the nations, And scatter them in the lands.

 

27 und ihren Samen niederzuschlagen unter den Nationen und sie zu zerstreuen in die Länder.

 

27 καὶ τοῦ καταβαλεῖν τὸ σπέρμα αὐτῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ διασκορπίσαι αὐτοὺς ἐν ταῖς χώραις

 

28 וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעֹור וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים׃

28 They joined themselves also unto Baal-Peor and ate the sacrifices of the dead [gods]. (Peor was the Moabite mountain on which they sacrificed to the dead Baal. They had prostitution going on at the same time.)

 

28 Und sie hängten sich an Baal-Peor und aßen Schlachtopfer der toten [Götter]; (Peor war der Berg der Moabiter, wo sie dem toten Baal opferten, Prostitution fand auch bei den Festen statt.)

 

28 καὶ ἐτελέσθησαν τῷ βεελφεγωρ καὶ ἔφαγον θυσίας νεκρῶν

 

29 וַיַּכְעִיסוּ בְּמַעַלְלֵיהֶם וַתִּפְרָץ־בָּם מַגֵּפָה׃

 

29 Thus they provoked him to anger with their doings; And the plague brake in upon them.

 

29 und sie erbitterten ihn durch ihre Handlungen, und eine Plage brach unter sie ein.

 

29 καὶ παρώξυναν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν καὶ ἐπληθύνθη ἐν αὐτοῖς ἡ πτῶσις

 

30 וַיַּעֲמֹד פִּינְחָס וַיְפַלֵּל וַתֵּעָצַר הַמַּגֵּפָה׃

 

30 Then stood up Phinehas, and executed judgment; And so the plague was stayed.

 

30 Da stand Pinehas auf und übte Gericht, und der Plage ward gewehrt.

 

30 καὶ ἔστη φινεες καὶ ἐξιλάσατο καὶ ἐκόπασεν ἡ θραῦσις

 

31 וַתֵּחָשֶׁב לֹו לִצְדָקָה לְדֹר וָדֹר עַד־עֹולָם׃

31 And that was reckoned unto him for righteousness, Unto all generations for evermore.

31 Und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet von Geschlecht zu Geschlecht bis in Ewigkeit.

 

31 καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἕως τοῦ αἰῶνος

 

 

32 וַיַּקְצִיפוּ עַל־מֵי מְרִיבָה וַיֵּרַע לְמֹשֶׁה בַּעֲבוּרָם׃

 

32 They angered him also at the waters of Meribah, So that it went ill with Moses for their sakes;

 

32 Und sie erzürnten ihn an dem Wasser von Meriba, und es erging Mose übel ihretwegen;

 

32 καὶ παρώργισαν αὐτὸν ἐφ' ὕδατος ἀντιλογίας καὶ ἐκακώθη μωυσῆς δι' αὐτούς

 

33 כִּי־הִמְרוּ אֶת־רוּחֹו וַיְבַטֵּא בִּשְׂפָתָיו׃

 

33 Because they were rebellious against his spirit, And he spake unadvisedly with his lips.

 

33 denn sie reizten seinen Geist, so daß er unbedacht redete mit seinen Lippen.

 

33 ὅτι παρεπίκραναν τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ διέστειλεν ἐν τοῖς χείλεσιν αὐτοῦ

 

34 לֹא־הִשְׁמִידוּ אֶת־הָעַמִּים אֲשֶׁר אָמַר יְהֹוָה לָהֶם׃

 

34 They did not destroy the peoples, as YEHOVAH commanded them,

 

34 Sie vertilgten die Völker nicht, wie doch YEHOVAH ihnen gesagt hatte;

 

34 οὐκ ἐξωλέθρευσαν τὰ ἔθνη ἃ εἶπεν κύριος αὐτοῖς

 

35 וַיִּתְעָרְבוּ בַגֹּויִם וַיִּלְמְדוּ מַעֲשֵׂיהֶם׃

35 But mingled themselves with the nations, And learned their works,

 

35 und sie vermischten sich mit den Nationen und lernten ihre Werke;

 

35 καὶ ἐμίγησαν ἐν τοῖς ἔθνεσιν καὶ ἔμαθον τὰ ἔργα αὐτῶν

 

36 וַיַּעַבְדוּ אֶת־עֲצַבֵּיהֶם וַיִּהְיוּ לָהֶם לְמֹוקֵשׁ׃

36 And served their idols, Which became a snare unto them.

 

36 und sie dienten ihren Götzen, und sie wurden ihnen zum Fallstrick.

 

36 καὶ ἐδούλευσαν τοῖς γλυπτοῖς αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς εἰς σκάνδαλον

 

37 וַיִּזְבְּחוּ אֶת־בְּנֵיהֶם וְאֶת־בְּנֹותֵיהֶם לַשֵּׁדִים׃

37 Yea, they sacrificed their sons and their daughters unto demons,

 

37 Und sie opferten ihre Söhne und ihre Töchter den Dämonen.

 

37 καὶ ἔθυσαν τοὺς υἱοὺς αὐτῶν καὶ τὰς θυγατέρας αὐτῶν τοῖς δαιμονίοις

 

38 וַיִּשְׁפְּכוּ דָם נָקִי דַּם־בְּנֵיהֶם וּבְנֹותֵיהֶם אֲשֶׁר זִבְּחוּ לַעֲצַבֵּי כְנָעַן וַתֶּחֱנַף הָאָרֶץ בַּדָּמִים׃

38 And shed innocent blood, Even the blood of their sons and of their daughters, Whom they sacrificed unto the idols of Canaan; And the land was polluted with blood.

 

38 Und sie vergossen unschuldiges Blut, das Blut ihrer Söhne und ihrer Töchter, welche sie den Götzen Kanaans opferten; und das Land wurde durch Blut entweiht.

 

38 καὶ ἐξέχεαν αἷμα ἀθῷον αἷμα υἱῶν αὐτῶν καὶ θυγατέρων ὧν ἔθυσαν τοῖς γλυπτοῖς χανααν καὶ ἐφονοκτονήθη ἡ γῆ ἐν τοῖς αἵμασιν

 

39 וַיִּטְמְאוּ בְמַעֲשֵׂיהֶם וַיִּזְנוּ בְּמַעַלְלֵיהֶם׃

39 Thus were they defiled with their works, And played the harlot in their doings.

 

39 Und sie verunreinigten sich durch ihre Werke und hurten durch ihre Handlungen.

 

39 καὶ ἐμιάνθη ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν

 

40 וַיִּחַר־אַף יְהֹוָה בְּעַמֹּו וַיְתָעֵב אֶת־נַחֲלָתֹו׃

 

40 Therefore was the wrath of YEHOVAH kindled against his people, And he abhorred his inheritance.

 

40 Da entbrannte der Zorn YEHOVAHS wider sein Volk, und er verabscheute sein Erbteil;

 

40 καὶ ὠργίσθη θυμῷ κύριος ἐπὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ ἐβδελύξατο τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ

 

41 וַיִּתְּנֵם בְּיַד־גֹּויִם וַיִּמְשְׁלוּ בָהֶם שֹׂנְאֵיהֶם׃

41 And he gave them into the hand of the nations; And they that hated them ruled over them.

 

41 und er gab sie in die Hand der Nationen, und ihre Hasser herrschten über sie;

 

41 καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐθνῶν καὶ ἐκυρίευσαν αὐτῶν οἱ μισοῦντες αὐτούς

 

42 וַיִּלְחָצוּם אֹויְבֵיהֶם וַיִּכָּנְעוּ תַּחַת יָדָם׃

42 Their enemies also oppressed them, And they were brought into subjection under their hand.

 

42 und ihre Feinde bedrückten sie, und sie wurden gebeugt unter ihre Hand.

 

42 καὶ ἔθλιψαν αὐτοὺς οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ὑπὸ τὰς χεῖρας αὐτῶν

 

43 פְּעָמִים רַבֹּות יַצִּילֵם וְהֵמָּה יַמְרוּ בַעֲצָתָם וַיָּמֹכּוּ בַּעֲוֹנָם׃

43 Many times did he deliver them; But they were rebellious in their counsel, And were brought low in their iniquity.

43 Oftmals errettete er sie; sie aber waren widerspenstig in ihren Anschlägen, und sie sanken hin durch ihre Ungerechtigkeit.

43 πλεονάκις ἐρρύσατο αὐτούς αὐτοὶ δὲ παρεπίκραναν αὐτὸν ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶν καὶ ἐταπεινώθησαν ἐν ταῖς ἀνομίαις αὐτῶν

 

44 וַיַּרְא בַּצַּר לָהֶם בְּשָׁמְעֹו אֶת־רִנָּתָם׃

44 Nevertheless he regarded their distress, When he heard their cry:

 

44 Und er sah an ihre Bedrängnis, wenn er ihr Schreien hörte;

 

44 καὶ εἶδεν ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτοὺς ἐν τῷ αὐτὸν εἰσακοῦσαι τῆς δεήσεως αὐτῶν

 

45 וַיִּזְכֹּר לָהֶם בְּרִיתֹו וַיִּנָּחֵם כְּרֹב חַסְדֹּו׃

45 And he remembered for them his covenant, And repented according to the multitude of his lovingkindnesses.

 

45 und er gedachte ihnen zugut an seinen Bund, und es reute ihn nach der Menge seiner Gütigkeiten.

 

45 καὶ ἐμνήσθη τῆς διαθήκης αὐτοῦ καὶ μετεμελήθη κατὰ τὸ πλῆθος τοῦ ἐλέους αὐτοῦ

 

46 וַיִּתֵּן אֹותָם לְרַחֲמִים לִפְנֵי כָּל־שֹׁובֵיהֶם׃

46 He made them also to be pitied Of all those that carried them captive.

 

46 Und er ließ sie Erbarmen finden vor allen, die sie gefangen weggeführt hatten.

 

46 καὶ ἔδωκεν αὐτοὺς εἰς οἰκτιρμοὺς ἐναντίον πάντων τῶν αἰχμαλωτι`#963;άντων αὐτούς

 

47 הֹושִׁיעֵנוּ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וְקַבְּצֵנוּ מִן־הַגֹּויִם לְהֹדֹות לְשֵׁם קָדְשֶׁךָ לְהִשְׁתַּבֵּחַ בִּתְהִלָּתֶךָ׃

 

47 Save us, O YEHOVAH ELOHEINU, And gather us from among the nations, To give thanks unto thy holy name, And to triumph in thy praise.

 

47 Rette uns, YEHOVAH ELOHEINU, und sammle uns aus den Nationen, daß wir deinen heiligen Namen preisen, daß wir uns rühmen deines Lobes!

 

47 σῶσον ἡμᾶς κύριε ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἐπισυνάγαγε ἡμᾶς ἐκ τῶν ἐθνῶν τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματι τῷ ἁγίῳ σου τοῦ ἐγκαυχᾶσθαι ἐν τῇ αἰνέσει σου

 

48 בָּרוּךְ־יְהֹוָה אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל מִן־הָעֹולָם וְעַד הָעֹולָם וְאָמַר כָּל־הָעָם אָמֵן הַלְלוּ־יָהּ׃

48 Blessed be YEHOVAH ELOHEY of ISRAEL, From everlasting even to everlasting. And let all the people say: Amen, Hallelu-YAH.

48 Gepriesen sei YEHOVAH ELOHEY ISRAELS, von Ewigkeit zu Ewigkeit! Und alles Volk sage: Amen, Hallelu-YAH!

48 εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς ισραηλ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος καὶ ἐρεῖ πᾶς ὁ λαός γένοιτο γένοιτο

 

 

 

Englische Übersetzung von LXX verglichen mit KJV

Englisch, LXX, Hebräisch, Lateinisch

 

 

 

 

www.buchererpianos.ch

 

 

Bible