Bible

 

 

 

Book_of_Psalms.jpg

 


 

Psalms Book 5 / Psalmen Buch 5

 

Psalm 107

 

 

 

 

1 הֹדוּ לַיהֹוָה כִּי־טֹוב כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

1 O give thanks unto YEHOVAH; For he is good; For his lovingkindness endureth for ever.

 

1 Preiset YEHOVAH, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich!

 

1 αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι χρηστός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

 

2 יֹאמְרוּ גְּאוּלֵי יְהֹוָה אֲשֶׁר גְּאָלָם מִיַּד־צָר׃

2 Let the redeemed of YEHOVAH say so, Whom he hath redeemed from the hand of the adversary,

2 So sollen sagen die Erlösten YEHOVAHS, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst,

 

2 εἰπάτωσαν οἱ λελυτρωμένοι ὑπὸ κυρίου οὓς ἐλυτρώσατο ἐκ χειρὸς ἐχθροῦ

 

3 וּמֵאֲרָצֹות קִבְּצָם מִמִּזְרָח וּמִמַּעֲרָב מִצָּפֹון וּמִיָּם׃

3 And gathered out of the lands, From the east and from the west, From the north and from the south.

 

3 und die er gesammelt hat aus den Ländern, von Osten und von Westen, von Norden und vom Meere.

 

3 ἐκ τῶν χωρῶν συνήγαγεν αὐτοὺς ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βορρᾶ καὶ θαλάσσης

 

 

4 תָּעוּ בַמִּדְבָּר בִּישִׁימֹון דָּרֶךְ עִיר מֹושָׁב לֹא מָצָאוּ׃

4 They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.

 

4 Sie irrten umher in der Wüste, auf ödem Wege, sie fanden keine Wohnstadt.

 

4 ἐπλανήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν ἀνύδρῳ ὁδὸν πόλεως κατοικητηρίου οὐχ εὗρον

 

5 רְעֵבִים גַּם־צְמֵאִים נַפְשָׁם בָּהֶם תִּתְעַטָּף׃

5 Hungry and thirsty, Their soul fainted in them.

 

 

5 Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele.

 

5 πεινῶντες καὶ διψῶντες ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν αὐτοῖς ἐξέλιπεν

 

6 וַיִּצְעֲקוּ אֶל־יְהֹוָה בַּצַּר לָהֶם מִמְּצוּקֹותֵיהֶם יַצִּילֵם׃

6 Then they cried unto YEHOVAH in their trouble, And he delivered them out of their distresses,

 

6 Da schrieen sie zu YEHOVAH in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen errettete er sie.

 

6 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτοὺς

7 וַיַּדְרִיכֵם בְּדֶרֶךְ יְשָׁרָה לָלֶכֶת אֶל־עִיר מֹושָׁב׃

7 He led them also by a straight way, That they might go to a city of habitation.

 

7 Und er leitete sie auf rechtem Wege, daß sie zu einer Wohnstadt gelangten.

 

7 καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν εὐθεῖαν τοῦ πορευθῆναι εἰς πόλιν κατοικητηρίου

 

8 יֹודוּ לַיהֹוָה חַסְדֹּו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי אָדָם׃

8 Oh that men would praise YEHOVAH for his lovingkindness, And for his wonderful works to the children of men!

 

8 Mögen sie YEHOVAH preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern!

 

8 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων

 

9 כִּי־הִשְׂבִּיעַ נֶפֶשׁ שֹׁקֵקָה וְנֶפֶשׁ רְעֵבָה מִלֵּא־טֹוב׃

9 For he satisfieth the longing soul, And the hungry soul he filleth with good.

 

9 Denn er hat die durstende Seele gesättigt und die hungernde Seele mit Gutem erfüllt.

 

9 ὅτι ἐχόρτασεν ψυχὴν κενὴν καὶ ψυχὴν πεινῶσαν ἐνέπλησεν ἀγαθῶν

 

10 יֹשְׁבֵי חֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת אֲסִירֵי עֳנִי וּבַרְזֶל׃

10 Such as sat in darkness and in the shadow of death, Being bound in affliction and iron,

 

10 Die Bewohner der Finsternis und des Todesschattens, gefesselt in Elend und Eisen:

 

10 καθημένους ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου πεπεδημένους ἐν πτωχείᾳ καὶ σιδήρῳ

 

11 כִּי־הִמְרוּ אִמְרֵי־אֵל וַעֲצַת עֶלְיֹון נָאָצוּ׃

11 Because they rebelled against the words of ELOHIM, And contemned the counsel of the Most High:

 

11 Weil sie widerspenstig gewesen waren gegen die Worte ELOHIMS und verachtet hatten den Rat des Höchsten,

 

11 ὅτι παρεπίκραναν τὰ λόγια τοῦ θεοῦ καὶ τὴν βουλὴν τοῦ ὑψίστου παρώξυναν

 

 

12 וַיַּכְנַע בֶּעָמָל לִבָּם כָּשְׁלוּ וְאֵין עֹזֵר׃

12 Therefore he brought down their heart with labor; They fell down, and there was none to help.

12 so beugte er ihr Herz durch Mühsal; sie strauchelten, und kein Helfer war da.

 

12 καὶ ἐταπεινώθη ἐν κόποις ἡ καρδία αὐτῶν ἠσθένησαν καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν

 

13 וַיִּזְעֲקוּ אֶל־יְהֹוָה בַּצַּר לָהֶם מִמְּצֻקֹותֵיהֶם יֹושִׁיעֵם׃

13 Then they cried unto YEHOVAH in their trouble, And he saved them out of their distresses.

 

13 Da schrieen sie zu YEHOVAH in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen rettete er sie.

 

13 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτοὺς

 

14 יֹוצִיאֵם מֵחֹשֶׁךְ וְצַלְמָוֶת וּמֹוסְרֹותֵיהֶם יְנַתֵּק׃

14 He brought them out of darkness and the shadow of death, And brake their bonds in sunder.

14 Er führte sie heraus aus der Finsternis und dem Todesschatten, und zerriß ihre Fesseln.

 

14 καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ σκότους καὶ σκιᾶς θανάτου καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν διέρρηξεν

 

15 יֹודוּ לַיהֹוָה חַסְדֹּו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי אָדָם׃

15 Oh that men would praise YEHOVAH for his lovingkindness, And for his wonderful works to the children of men!

 

15 Mögen sie YEHOVAH preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern!

 

15 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων

 

16 כִּי־שִׁבַּר דַּלְתֹות נְחֹשֶׁת וּבְרִיחֵי בַרְזֶל גִּדֵּעַ׃

16 For he hath broken the gates of brass, And cut the bars of iron in sunder.

 

16 Denn er hat zerbrochen die ehernen Türen und die eisernen Riegel zerschlagen.

 

16 ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέκλασεν

 

17 אֱוִלִים מִדֶּרֶךְ פִּשְׁעָם וּמֵעֲוֹנֹתֵיהֶם יִתְעַנּוּ׃

17 Fools because of their transgression, And because of their iniquities, are afflicted.

 

17 Die Toren leiden ob des Weges ihrer Übertretung und ob ihrer Ungerechtigkeiten.

 

17 ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν

 

18 כָּל־אֹכֶל תְּתַעֵב נַפְשָׁם וַיַּגִּיעוּ עַד־שַׁעֲרֵי מָוֶת׃

18 Their soul abhorreth all manner of food; And they draw near unto the gates of death.

 

18 Ihre Seele verabscheut jede Speise, und sie kommen bis an die Pforten des Todes.

 

18 πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου

 

19 וַיִּזְעֲקוּ אֶל־יְהֹוָה בַּצַּר לָהֶם מִמְּצֻקֹותֵיהֶם יֹושִׁיעֵם׃

19 Then they cry unto YEHOVAH in their trouble, And he saveth them out of their distresses.

 

 

19 Dann schreien sie zu YEHOVAH in ihrer Bedrängnis, und aus ihren Drangsalen rettet er sie.

 

19 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς

 

20 יִשְׁלַח דְּבָרֹו וְיִרְפָּאֵם וִימַלֵּט מִשְּׁחִיתֹותָם׃

20 He sendeth his word, and healeth them, And delivereth them from their destructions.

 

20 Er sendet sein Wort und heilt sie, und er errettet sie aus ihren Gruben.

 

20 ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτοὺς καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν

 

21 יֹודוּ לַיהֹוָה חַסְדֹּו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי אָדָם׃

21 Oh that men would praise YEHOVAH for his lovingkindness, And for his wonderful works to the children of men!

 

21 Mögen sie YEHOVAH preisen wegen seiner Güte und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern;

 

21 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων

 

22 וְיִזְבְּחוּ זִבְחֵי תֹודָה וִיסַפְּרוּ מַעֲשָׂיו בְּרִנָּה׃

22 And let them offer the sacrifices of thanksgiving, And declare his works with singing.

 

22 und Opfer des Lobes opfern und mit Jubel erzählen seine Taten!

 

22 καὶ θυσάτωσαν θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἐξαγγειλάτωσαν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει

 

23 יֹורְדֵי הַיָּם בָּאֳנִיֹּות עֹשֵׂי מְלָאכָה בְּמַיִם רַבִּים׃

23 They that go down to the sea in ships, That do business in great waters;

 

23 Die sich auf Schiffen aufs Meer hinabbegeben, auf großen Wassern Handel treiben,

23 οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν ἐν πλοίοις ποιοῦντες ἐργασίαν ἐν ὕδασι πολλοῖς

 

24 הֵמָּה רָאוּ מַעֲשֵׂי יְהֹוָה וְנִפְלְאֹותָיו בִּמְצוּלָה׃

24 These see the works of YEHOVAH, And his wonders in the deep.

 

24 diese sehen die Taten YEHOVAHS und seine Wunderwerke in der Tiefe:

 

24 αὐτοὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα κυρίου καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ ἐν τῷ βυθῷ

 

25 וַיֹּאמֶר וַיַּעֲמֵד רוּחַ סְעָרָה וַתְּרֹוםֵם גַּלָּיו׃

25 For he commandeth, and raiseth the stormy wind, Which lifteth up the waves thereof.

 

25 Er spricht und bestellt einen Sturmwind, der hoch erhebt seine Wellen.

 

25 εἶπεν καὶ ἔστη πνεῦμα καταιγίδος καὶ ὑψώθη τὰ κύματα αὐτῆς

 

26 יַעֲלוּ שָׁמַיִם יֵרְדוּ תְהֹומֹות נַפְשָׁם בְּרָעָה תִתְמֹוגָג׃

26 They mount up to the heavens, they go down again to the depths: Their soul melteth away because of trouble.

 

26 Sie fahren hinauf zum Himmel, sinken hinab in die Tiefen; es zerschmilzt in der Not ihre Seele.

 

26 ἀναβαίνουσιν ἕως τῶν οὐρανῶν καὶ καταβαίνουσιν ἕως τῶν ἀβύσσων ἡ ψυχὴ αὐτῶν ἐν κακοῖς ἐτήκετο

 

27 יָחֹוגּוּ וְיָנוּעוּ כַּשִּׁכֹּור וְכָל־חָכְמָתָם תִּתְבַּלָּע׃

27 They reel to and fro, and stagger like a drunken man, And are at their wits' end.

 

27 Sie taumeln und schwanken wie ein Trunkener, und zunichte wird alle ihre Weisheit.

 

27 ἐταράχθησαν ἐσαλεύθησαν ὡς ὁ μεθύων καὶ πᾶσα ἡ σοφία αὐτῶν κατεπόθη

 

28 וַיִּצְעֲקוּ אֶל־יְהֹוָה בַּצַּר לָהֶם וּמִמְּצוּקֹתֵיהֶם יֹוצִיאֵם׃

28 Then they cry unto YEHOVAH in their trouble, And he bringeth them out of their distresses.

 

 

28 Dann schreien sie zu YEHOVAH in ihrer Bedrängnis, und er führt sie heraus aus ihren Drangsalen.

 

28 καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἐξήγαγεν αὐτοὺς

 

29 יָקֵם סְעָרָה לִדְמָמָה וַיֶּחֱשׁוּ גַּלֵּיהֶם׃

29 He maketh the storm a calm, So that the waves thereof are still.

 

29 Er verwandelt den Sturm in Stille, und es legen sich die Wellen.

 

29 καὶ ἐπέταξεν τῇ καταιγίδι καὶ ἔστη εἰς αὔραν καὶ ἐσίγησαν τὰ κύματα αὐτῆς

 

30 וַיִּשְׂמְחוּ כִי־יִשְׁתֹּקוּ וַיַּנְחֵם אֶל־מְחֹוז חֶפְצָם׃

30 Then are they glad because they are quiet; So he bringeth them unto their desired haven.

 

30 Und sie freuen sich, daß sie sich beruhigen, und er führt sie in den ersehnten Hafen.

 

30 καὶ εὐφράνθησαν ὅτι ἡσύχασαν καὶ ὡδήγησεν αὐτοὺς ἐπὶ λιμένα θελήματος αὐτῶν

 

31 יֹודוּ לַיהֹוָה חַסְדֹּו וְנִפְלְאֹותָיו לִבְנֵי אָדָם׃

31 Oh that men would praise YEHOVAH for his lovingkindness, And for his wonderful works to the children of men!

 

31 Mögen sie YEHOVAH preisen wegen seiner Güte, und wegen seiner Wundertaten an den Menschenkindern.

 

31 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων

 

32 וִירֹמְמוּהוּ בִּקְהַל־עָם וּבְמֹושַׁב זְקֵנִים יְהַלְלוּהוּ׃

32 Let them exalt him also in the assembly of the people, And praise him in the seat of the elders.

 

32 Und ihn erheben in der Versammlung des Volkes, und in der Sitzung der Ältesten ihn loben!

32 ὑψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδρᾳ πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν

 

33 יָשֵׂם נְהָרֹות לְמִדְבָּר וּמֹצָאֵי מַיִם לְצִמָּאֹון׃

33 He turneth rivers into a wilderness, And watersprings into a thirsty ground;

 

33 Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Lande,

 

33 ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψαν

 

34 אֶרֶץ פְּרִי לִמְלֵחָה מֵרָעַת יֹשְׁבֵי בָהּ׃

34 A fruitful land into a salt desert, For the wickedness of them that dwell therein.

 

34 fruchtbares Land zur Salzsteppe wegen der Bosheit der darin Wohnenden.

 

34 γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ

 

35 יָשֵׂם מִדְבָּר לַאֲגַם־מַיִם וְאֶרֶץ צִיָּה לְמֹצָאֵי מָיִם׃

35 He turneth a wilderness into a pool of water, And a dry land into watersprings.

 

35 Er macht zum Wasserteich die Wüste und dürres Land zu Wasserquellen;

 

35 ἔθετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων

 

36 וַיֹּושֶׁב שָׁם רְעֵבִים וַיְכֹונְנוּ עִיר מֹושָׁב׃

36 And there he maketh the hungry to dwell, That they may prepare a city of habitation,

 

36 und er läßt Hungrige daselbst wohnen und sie gründen eine Wohnstadt.

 

36 καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας

 

37 וַיִּזְרְעוּ שָׂדֹות וַיִּטְּעוּ כְרָמִים וַיַּעֲשׂוּ פְּרִי תְבוּאָה׃

37 And sow fields, and plant vineyards, And get them fruits of increase.

 

37 Und sie besäen Felder und pflanzen Weinberge, welche Frucht bringen als Ertrag;

 

37 καὶ ἔσπειραν ἀγροὺς καὶ ἐφύτευσαν ἀμπελῶνας καὶ ἐποίησαν καρπὸν γενήματος

 

38 וַיְבָרֲכֵם וַיִּרְבּוּ מְאֹד וּבְהֶמְתָּם לֹא יַמְעִיט׃

38 He blesseth them also, so that they are multiplied greatly; And he suffereth not their cattle to decrease.

 

38 und er segnet sie, und sie mehren sich sehr, und ihres Viehes läßt er nicht wenig sein.

 

 

38 καὶ εὐλόγησεν αὐτούς καὶ ἐπληθύνθησαν σφόδρα καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν οὐκ ἐσμίκρυνεν

 

 

39 וַיִּמְעֲטוּ וַיָּשֹׁחוּ מֵעֹצֶר רָעָה וְיָגֹון׃

39 Again, they are diminished and bowed down Through oppression, trouble, and sorrow.

 

39 Und sie vermindern sich und werden gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Jammer.

 

39 καὶ ὠλιγώθησαν καὶ ἐκακώθησαν ἀπὸ θλίψεως κακῶν καὶ ὀδύνης

 

40 שֹׁפֵךְ בּוּז עַל־נְדִיבִים וַיַּתְעֵם בְּתֹהוּ לֹא־דָרֶךְ׃

40 He poureth contempt upon princes, And causeth them to wander in the waste, where there is no way.

 

40 Er schüttet Verachtung auf Fürsten, und läßt sie umherirren in pfadloser Einöde;

 

 

40 ἐξεχύθη ἐξουδένωσις ἐπ' ἄρχοντας καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς ἐν ἀβάτῳ καὶ οὐχ ὁδῷ

 

 

41 וַיְשַׂגֵּב אֶבְיֹון מֵעֹונִי וַיָּשֶׂם כַּצֹּאן מִשְׁפָּחֹות׃

41 Yet setteth he the needy on high from affliction, And maketh him families like a flock.

 

41 und er hebt den Armen empor aus dem Elend, und macht Herden gleich seine Geschlechter.

41 καὶ ἐβοήθησεν πένητι ἐκ πτωχείας καὶ ἔθετο ὡς πρόβατα πατριάς

 

42 יִרְאוּ יְשָׁרִים וְיִשְׂמָחוּ וְכָל־עַוְלָה קָפְצָה פִּיהָ׃

42 The upright shall see it, and be glad; And all iniquity shall stop her mouth.

 

 

42 Die Aufrichtigen werden es sehen und sich freuen, und alle Ungerechtigkeit wird ihren Mund verschließen.

 

42 ὄψονται εὐθεῖς καὶ εὐφρανθήσονται καὶ πᾶσα ἀνομία ἐμφράξει τὸ στόμα αὐτῆς

 

 

43 מִי־חָכָם וְיִשְׁמָר־אֵלֶּה וְיִתְבֹּונְנוּ חַסְדֵי יְהֹוָה׃

43 Whoso is wise will give heed to these things; And they will consider the lovingkindnesses of YEHOVAH.

43 Wer weise ist, der wird dieses beachten, und verstehen werden sie die Gütigkeiten YEHOVAHS.

43 τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα καὶ συνήσουσιν τὰ ἐλέη τοῦ κυρίου

 

 

 

 

 

Psalm 108

 

 

 

 

1 שִׁיר מִזְמֹור לְדָוִד׃

2 נָכֹון לִבִּי אֱלֹהִים אָשִׁירָה וַאֲזַמְּרָה אַף־כְּבֹודִי׃

  

1 A Song, A Psalm of David. My heart is fixed, ELOHIM; I will sing, yea, I will sing praises, even with my glory.

 

1 Ein Lied, ein Psalm. Von David. Befestigt ist mein Herz, ELOHIM! Ich will singen und Psalmen singen; auch meine Seele.

 

1 ᾠδὴ ψαλμοῦ τῷ δαυιδ 2 ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ θεός ἑτοίμη ἡ καρδία μου ᾄσομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου

 

3 עוּרָה הַנֵּבֶל וְכִנֹּור אָעִירָה שָּׁחַר׃

 

2 Awake, psaltery and harp: I myself will awake right early.

 

2 Wachet auf, Harfe und Laute! Ich will aufwecken die Morgenröte.

 

3 ἐξεγέρθητι ψαλτήριον καὶ κιθάρα ἐξεγερθήσομαι ὄρθρου

 

4 אֹודְךָ בָעַמִּים יְהֹוָה וַאֲזַמֶּרְךָ בַּל־אֻמִּים׃

3 I will give thanks unto thee, YEHOVAH, among the peoples; And I will sing praises unto thee among the nations.

3 Ich will dich preisen unter den Völkern, YEHOVAH, und dich besingen unter den Völkerschaften;

 

4 ἐξομολογήσομαί σοι ἐν λαοῖς κύριε καὶ ψαλῶ σοι ἐν ἔθνεσιν

 

5 כִּי־גָדֹול מֵעַל־שָׁמַיִם חַסְדֶּךָ וְעַד־שְׁחָקִים אֲמִתֶּךָ׃

4 For thy lovingkindness is great above the heavens; And thy truth reacheth unto the skies.

 

4 denn groß ist deine Güte über die Himmel hinaus, und bis zu den Wolken deine Wahrheit.

 

 

5 ὅτι μέγα ἐπάνω τῶν οὐρανῶν τὸ ἔλεός σου καὶ ἕως τῶν νεφελῶν ἡ ἀλήθειά σου

 

 

6 רוּמָה עַל־שָׁמַיִם אֱלֹהִים וְעַל כָּל־הָאָרֶץ כְּבֹודֶךָ׃

5 Be thou exalted, ELOHIM, above the heavens, And thy glory above all the earth.

5 Erhebe dich über die Himmel, ELOHIM! Und über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit!

6 ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς ὁ θεός καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σου

7 לְמַעַן יֵחָלְצוּן יְדִידֶיךָ הֹושִׁיעָה יְמִינְךָ וַעֲנֵנִי׃

 

6 That thy beloved may be delivered, Save with thy right hand, and answer us.

 

6 Damit befreit werden deine Geliebten, rette durch deine Rechte und erhöre uns!

 

7 ὅπως ἂν ῥυσθῶσιν οἱ ἀγαπητοί σου σῶσον τῇ δεξιᾷ σου καὶ ἐπάκουσόν μου

 

8 אֱלֹהִים דִּבֶּר בְּקָדְשֹׁו אֶעְלֹזָה אֲחַלְּקָה שְׁכֶם וְעֵמֶק סֻכֹּות אֲמַדֵּד׃

7 ELOHIM hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.

7 ELOHIM hat geredet in seiner Heiligkeit: Frohlocken will ich, will Sichem verteilen, und das Tal Sukkoth ausmessen.

8 ὁ θεὸς ἐλάλησεν ἐν τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ ὑψωθήσομαι καὶ διαμεριῶ σικιμα καὶ τὴν κοιλάδα τῶν σκηνῶν διαμετρήσω

9 לִי גִלְעָד לִי מְנַשֶּׁה וְאֶפְרַיִם מָעֹוז רֹאשִׁי יְהוּדָה מְחֹקְקִי׃

8 Gilead is mine; Manasseh is mine; Ephraim also is the defence of my head; Judah is my sceptre.

 

8 Mein ist Gilead, mein Manasse, und Ephraim ist die Wehr meines Hauptes, Juda mein Herrscherstab.

9 ἐμός ἐστιν γαλααδ καὶ ἐμός ἐστιν μανασση καὶ εφραιμ ἀντίλημψις τῆς κεφαλῆς μου ιουδας βασιλεύς μου

10 מֹואָב סִיר רַחְצִי עַל־אֱדֹום אַשְׁלִיךְ נַעֲלִי עֲלֵי־פְלֶשֶׁת אֶתְרֹועָע׃

 

9 Moab is my washpot; Upon Edom will I cast my shoe; Over Philistia will I shout.

 

9 Moab ist mein Waschbecken; auf Edom will ich meine Sandale werfen, über Philistäa will ich jauchzen.

10 μωαβ λέβης τῆς ἐλπίδος μου ἐπὶ τὴν ιδουμαίαν ἐκτενῶ τὸ ὑπόδημά μου ἐμοὶ ἀλλόφυλοι ὑπετάγησαν

11 מִי יֹבִלֵנִי עִיר מִבְצָר מִי נָחַנִי עַד־אֱדֹום׃

10 Who will bring me into the fortified city? Who hath led me unto Edom?

10 Wer wird mich führen in die befestigte Stadt, wer wird mich leiten bis nach Edom?

11 τίς ἀπάξει με εἰς πόλιν περιοχῆς τίς ὁδηγήσει με ἕως τῆς ιδουμαίας

 

12 הֲלֹא־אֱלֹהִים זְנַחְתָּנוּ וְלֹא־תֵצֵא אֱלֹהִים בְּצִבְאֹתֵינוּ׃

11 Hast not thou cast us off, ELOHIM? And thou goest not forth, ELOHIM, with our hosts.

 

11 Nicht du, ELOHIM, der du uns verworfen hast und nicht auszogest, ELOHIM, mit unseren Heeren?

12 οὐχὶ σύ ὁ θεός ὁ ἀπωσάμενος ἡμᾶς καὶ οὐκ ἐξελεύσῃ ὁ θεός ἐν ταῖς δυνάμεσιν ἡμῶν

 

13 הָבָה־לָּנוּ עֶזְרָת מִצָּר וְשָׁוְא תְּשׁוּעַת אָדָם׃

 

12 Give us help against the adversary; For vain is the help of man.

 

12 Schaffe uns Hilfe aus der Bedrängnis! Menschenrettung ist ja eitel.

 

13 δὸς ἡμῖν βοήθειαν ἐκ θλίψεως καὶ ματαία σωτηρία ἀνθρώπου

 

14 בֵּאלֹהִים נַעֲשֶׂה־חָיִל וְהוּא יָבוּס צָרֵינוּ׃

13 Through ELOHIM we shall do valiantly: For he it is that will tread down our adversaries.

13 Mit ELOHIM werden wir mächtige Taten tun; und er, er wird unsere Bedränger zertreten.

14 ἐν τῷ θεῷ ποιήσομεν δύναμιν καὶ αὐτὸς ἐξουδενώσει τοὺς ἐχθροὺς ἡμῶν

 

 

 

 

 

 

Psalm 109

 

 

 

 

1 לַמְנַצֵּחַ לְדָוִד מִזְמֹור אֱלֹהֵי תְהִלָּתִי אַל־תֶּחֱרַשׁ׃

1 For the Chief Musicion. A Psalm of David. Hold not thy peace, ELOHIM of my praise;

 

1 Dem Vorsänger. Von David, ein Psalm. ELOHIM meines Lobes, schweige nicht!

 

1 εἰς τὸ τέλος τῷ δαυιδ ψαλμός ὁ θεός τὴν αἴνεσίν μου μὴ παρασιωπήσῃς

 

2 כִּי פִי רָשָׁע וּפִי־מִרְמָה עָלַי פָּתָחוּ דִּבְּרוּ אִתִּי לְשֹׁון שָׁקֶר׃

 

2 For the mouth of the wicked and the mouth of deceit have they opened against me: They have spoken unto me with a lying tongue.

 

2 Denn der Mund des Gesetzlosen und der Mund des Truges haben sich wider mich geöffnet, mit Lügenzunge haben sie zu mir geredet;

 

2 ὅτι στόμα ἁμαρτωλοῦ καὶ στόμα δολίου ἐπ' ἐμὲ ἠνοίχθη ἐλάλησαν κατ' ἐμοῦ γλώσσῃ δολίᾳ

 

 

 

3 וְדִבְרֵי שִׂנְאָה סְבָבוּנִי וַיִּלָּחֲמוּנִי חִנָּם׃

  

3 They have compassed me about also with words of hatred, And fought against me without a cause.

3 Und mit Worten des Hasses haben sie mich umgeben und haben wider mich gestritten ohne Ursache.

3 καὶ λόγοις μίσους ἐκύκλωσάν με καὶ ἐπολέμησάν με δωρεάν

 

4 תַּחַת־אַהֲבָתִי יִשְׂטְנוּנִי וַאֲנִי תְפִלָּה׃

 

4 For my love they are my adversaries: But I give myself unto prayer.

 

4 Für meine Liebe feindeten sie mich an; ich aber bin stets im Gebet.

 

4 ἀντὶ τοῦ ἀγαπᾶν με ἐνδιέβαλλόν με ἐγὼ δὲ προσευχόμην

 

5 וַיָּשִׂימוּ עָלַי רָעָה תַּחַת טֹובָה וְשִׂנְאָה תַּחַת אַהֲבָתִי׃

5 And they have rewarded me evil for good, And hatred for my love.

 

5 Und sie haben mir Böses für Gutes erwiesen und Haß für meine Liebe.

 

5 καὶ ἔθεντο κατ' ἐμοῦ κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν καὶ μῖσος ἀντὶ τῆς ἀγαπήσεώς μου

 

6 הַפְקֵד עָלָיו רָשָׁע וְשָׂטָן יַעֲמֹד עַל־יְמִינֹו׃

6 Set thou a wicked man over him; And let an adversary stand at his right hand.

 

6 Bestelle einen Gesetzlosen über ihn, und ein Widersacher stehe zu seiner Rechten!

 

6 κατάστησον ἐπ' αὐτὸν ἁμαρτωλόν καὶ διάβολος στήτω ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ

 

7 בְּהִשָּׁפְטֹו יֵצֵא רָשָׁע וּתְפִלָּתֹו תִּהְיֶה לַחֲטָאָה׃

 

7 When he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.

 

7 Wenn er gerichtet wird, gehe er schuldig aus, und sein Gebet werde zur Sünde!

 

7 ἐν τῷ κρίνεσθαι αὐτὸν ἐξέλθοι καταδεδικασμένος καὶ ἡ προσευχὴ αὐτοῦ γενέσθω εἰς ἁμαρτίαν

 

8 יִהְיוּ־יָמָיו מְעַטִּים פְּקֻדָּתֹו יִקַּח אַחֵר׃

 

8 Let his days be few; let another take his office.

 

8 Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer!

8 γενηθήτωσαν αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὀλίγαι καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λάβοι ἕτερος

 

9 יִהְיוּ־בָנָיו יְתֹומִים וְאִשְׁתֹּו אַלְמָנָה׃

 

9 Let his children be fatherless, And his wife a widow.

9 Seine Söhne seien Waisen, und seine Frau eine Witwe!

9 γενηθήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὀρφανοὶ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ χήρα

10 וְנֹועַ יָנוּעוּ בָנָיו וְשִׁאֵלוּ וְדָרְשׁוּ מֵחָרְבֹותֵיהֶם׃

 

10 Let his children be vagabonds, and beg; And let them seek their bread out of their desolate places.

 

10 Und mögen seine Söhne umherschweifen und betteln und fern von ihren verwüsteten Wohnungen nach Brot suchen!

 

10 σαλευόμενοι μεταναστήτωσαν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἐπαιτησάτωσαν ἐκβληθήτωσαν ἐκ τῶν οἰκοπέδων αὐτῶν

 

11 יְנַקֵּשׁ נֹושֶׁה לְכָל־אֲשֶׁר־לֹו וְיָבֹזּוּ זָרִים יְגִיעֹו׃

 

11 Let the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.

 

11 Der Wucherer umgarne alles, was er hat, und Fremde mögen rauben seine Arbeit!

 

11 ἐξερευνησάτω δανειστὴς πάντα ὅσα ὑπάρχει αὐτῷ διαρπασάτωσαν ἀλλότριοι τοὺς πόνους αὐτοῦ

 

12 אַל־יְהִי־לֹו מֹשֵׁךְ חָסֶד וְאַל־יְהִי חֹוןֵן לִיתֹומָיו׃

 

12 Let there be none to extend kindness unto him; Neither let there be any to have pity on his fatherless children.

 

12 Er habe niemand, der ihm Güte bewahre, und es sei niemand, der seinen Waisen gnädig sei!

 

 

12 μὴ ὑπαρξάτω αὐτῷ ἀντιλήμπτωρ μηδὲ γενηθήτω οἰκτίρμων τοῖς ὀρφανοῖς αὐτοῦ

 

 

13 יְהִי־אַחֲרִיתֹו לְהַכְרִית בְּדֹור אַחֵר יִמַּח שְׁםָם׃

 

13 Let his posterity be cut off; In the generation following let their name be blotted out.

 

13 Seine Nachkommen mögen ausgerottet werden; im folgenden Geschlecht erlösche ihr Name!

13 γενηθήτω τὰ τέκνα αὐτοῦ εἰς ἐξολέθρευσιν ἐν γενεᾷ μιᾷ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα αὐτοῦ

 

14 יִזָּכֵר עֲוֹן אֲבֹתָיו אֶל־יְהֹוָה וְחַטַּאת אִמֹּו אַל־תִּמָּח׃

 

14 Let the iniquity of his fathers be remembered with YEHOVAH; And let not the sin of his mother be blotted out.

 

14 Gedacht werde vor YEHOVAH der Ungerechtigkeit seiner Väter, und nicht werde ausgelöscht die Sünde seiner Mutter!

 

14 ἀναμνησθείη ἡ ἀνομία τῶν πατέρων αὐτοῦ ἔναντι κυρίου καὶ ἡ ἁμαρτία τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ ἐξαλειφθείη

 

15 יִהְיוּ נֶגֶד־יְהֹוָה תָּמִיד וְיַכְרֵת מֵאֶרֶץ זִכְרָם׃

 

15 Let them be before YEHOVAH continually, That he may cut off the memory of them from the earth;

 

15 Sie seien beständig vor YEHOVAH, und er rotte ihr Gedächtnis aus von der Erde!

 

 

15 γενηθήτωσαν ἔναντι κυρίου διὰ παντός καὶ ἐξολεθρευθείη ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν

 

 

16 יַעַן אֲשֶׁר לֹא זָכַר עֲשֹׂות חָסֶד וַיִּרְדֹּף אִישׁ־עָנִי וְאֶבְיֹון וְנִכְאֵה לֵבָב לְמֹותֵת׃

 

16 Because he remembered not to show kindness, But persecuted the poor and needy man, And the broken in heart, to slay them.

 

16 Darum daß er nicht gedachte, Güte zu üben, und verfolgte den elenden und armen Mann, und den, der verzagten Herzens war, um ihn zu töten.

16 ἀνθ' ὧν οὐκ ἐμνήσθη τοῦ ποιῆσαι ἔλεος καὶ κατεδίωξεν ἄνθρωπον πένητα καὶ πτωχὸν καὶ κατανενυγμένον τῇ καρδίᾳ τοῦ θανατῶσαι

 

17 וַיֶּאֱהַב קְלָלָה וַתְּבֹואֵהוּ וְלֹא־חָפֵץ בִּבְרָכָה וַתִּרְחַק מִמֶּנּוּ׃

 

17 Yea, he loved cursing, and it came unto him; And he delighted not in blessing, and it was far from him.

 

17 Und er liebte den Fluch, so komme er auf ihn! Und er hatte kein Gefallen an Segen, so sei er fern von ihm!

 

17 καὶ ἠγάπησεν κατάραν καὶ ἥξει αὐτῷ καὶ οὐκ ἠθέλησεν εὐλογίαν καὶ μακρυνθήσεται ἀπ' αὐτοῦ

 

18 וַיִּלְבַּשׁ קְלָלָה כְּמַדֹּו וַתָּבֹא כַמַּיִם בְּקִרְבֹּו וְכַשֶּׁמֶן בְּעַצְמֹותָיו׃

 

18 He clothed himself also with cursing as with his garment, And it came into his inward parts like water, And like oil into his bones.

18 Und er zog den Fluch an wie sein Kleid, so dringe er wie Wasser in sein Inneres und wie Öl in seine Gebeine!

 

18 καὶ ἐνεδύσατο κατάραν ὡς ἱμάτιον καὶ εἰσῆλθεν ὡς ὕδωρ εἰς τὰ ἔγκατα αὐτοῦ καὶ ὡσεὶ ἔλαιον ἐν τοῖς ὀστέοις αὐτοῦ

 

19 תְּהִי־לֹו כְּבֶגֶד יַעְטֶה וּלְמֵזַח תָּמִיד יַחְגְּרֶהָ׃

 

19 Let it be unto him as the raiment wherewith he covereth himself, And for the girdle wherewith he is girded continually.

 

19 Er sei ihm wie ein Gewand, in das er sich hüllt, und zu einem Gürtel, womit er stets sich gürtet!

 

 

19 γενηθήτω αὐτῷ ὡς ἱμάτιον ὃ περιβάλλεται καὶ ὡσεὶ ζώνη ἣν διὰ παντὸς περιζώννυται

 

 

20 זֹאת פְּעֻלַּת שֹׂטְנַי מֵאֵת יְהֹוָה וְהַדֹּבְרִים רָע עַל־נַפְשִׁי׃

 

20 This is the reward of mine adversaries from YEHOVAH, And of them that speak evil against my soul.

 

20 Das sei der Lohn meiner Widersacher von seiten YEHOVAHS, und derer, die Böses reden wider meine Seele!

 

20 τοῦτο τὸ ἔργον τῶν ἐνδιαβαλλόντων με παρὰ κυρίου καὶ τῶν λαλούντων πονηρὰ κατὰ τῆς ψυχῆς μου

 

21 וְאַתָּה אֲדֹנָי יְהֹוָה עֲשֵׂה־אִתִּי לְמַעַן שְׁמֶךָ כִּי־טֹוב חַסְדְּךָ הַצִּילֵנִי׃

 

21 But deal thou with me, ADONAY YEHOVAH, for thy name's sake: Because thy lovingkindness is good, deliver thou me;

 

21 Du aber, ADONAY YEHOVAH, wirke für mich um deines Namens willen; weil deine Güte gut ist, errette mich!

 

21 καὶ σύ κύριε κύριε ποίησον μετ' ἐμοῦ ἔλεος ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου ὅτι χρηστὸν τὸ ἔλεός σου

 

22 כִּי־עָנִי וְאֶבְיֹון אָנֹכִי וְלִבִּי חָלַל בְּקִרְבִּי׃

22 For I am poor and needy, And my heart is wounded within me.

 

22 Denn ich, ich bin elend und arm, und mein Herz ist verwundet in meinem Innern.

 

22 ῥῦσαί με ὅτι πτωχὸς καὶ πένης ἐγώ εἰμι καὶ ἡ καρδία μου τετάρακται ἐντός μου

 

23 כְּצֵל־כִּנְטֹותֹו נֶהֱלָכְתִּי נִנְעַרְתִּי כָּאַרְבֶּה׃

 

23 I am gone like the shadow when it declineth: I am tossed up and down as the locust.

 

 

23 Wie ein Schatten, wenn er sich streckt, gehe ich dahin, werde hinweggescheucht wie die Heuschrecke.

 

23 ὡσεὶ σκιὰ ἐν τῷ ἐκκλῖναι αὐτὴν ἀντανῃρέθην ἐξετινάχθην ὡσεὶ ἀκρίδες

 

 

24 בִּרְכַּי כָּשְׁלוּ מִצֹּום וּבְשָׂרִי כָּחַשׁ מִשָּׁמֶן׃

24 My knees are weak through fasting; And my flesh faileth of fatness.

 

24 Meine Knie wanken vom Fasten, und mein Fleisch ist abgemagert.

 

24 τὰ γόνατά μου ἠσθένησαν ἀπὸ νηστείας καὶ ἡ σάρξ μου ἠλλοιώθη δι' ἔλαιον

 

25 וַאֲנִי הָיִיתִי חֶרְפָּה לָהֶם יִרְאוּנִי יְנִיעוּן רֹאשָׁם׃

25 I am become also a reproach unto them: When they see me, they shake their head.

 

25 Und ich, ich bin ihnen zum Hohn geworden; wenn sie mich sehen, schütteln sie ihren Kopf.

 

25 καὶ ἐγὼ ἐγενήθην ὄνειδος αὐτοῖς εἴδοσάν με ἐσάλευσαν κεφαλὰς αὐτῶν

 

26 עָזְרֵנִי יְהֹוָה אֱלֹהָי הֹושִׁיעֵנִי כְחַסְדֶּךָ׃

 

26 Help me, YEHOVAH my ELOHIM; Oh save me according to thy lovingkindness:

 

26 Hilf mir, YEHOVAH, mein ELOHIM! Rette mich nach deiner Güte!

 

26 βοήθησόν μοι κύριε ὁ θεός μου σῶσόν με κατὰ τὸ ἔλεός σου

 

27 וְיֵדְעוּ כִּי־יָדְךָ זֹּאת אַתָּה יְהֹוָה עֲשִׂיתָהּ׃

27 That they may know that this is thy hand; That thou, YEHOVAH, hast done it.

 

27 Damit sie wissen, daß dies deine Hand ist, daß du, YEHOVAH, es getan hast.

 

27 καὶ γνώτωσαν ὅτι ἡ χείρ σου αὕτη καὶ σύ κύριε ἐποίησας αὐτήν

 

28 יְקַלְלוּ־הֵמָּה וְאַתָּה תְבָרֵךְ קָמוּ וַיֵּבֹשׁוּ וְעַבְדְּךָ יִשְׂמָח׃

 

28 Let them curse, but bless thou: When they arise, they shall be put to shame, But thy servant shall rejoice.

 

28 Mögen sie fluchen, du aber segne! Stehen sie auf, so laß sie beschämt werden, und deinen Knecht sich freuen!

 

28 καταράσονται αὐτοί καὶ σὺ εὐλογήσεις οἱ ἐπανιστανόμενοί μοι αἰσχυνθήτωσαν ὁ δὲ δοῦλός σου εὐφρανθήσεται

 

29 יִלְבְּשׁוּ שֹׂוטְנַי כְּלִמָּה וְיַעֲטוּ כַמְעִיל בָּשְׁתָּם׃

 

29 Let mine adversaries be clothed with dishonor, And let them cover themselves with their own shame as with a robe.

 

29 Laß meine Widersacher bekleidet werden mit Schande, und in ihre Schmach sich hüllen wie in einen Mantel!

 

29 ἐνδυσάσθωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντές με ἐντροπὴν καὶ περιβαλέσθωσαν ὡσεὶ διπλοΐδα αἰσχύνην αὐτῶν

 

30 אֹודֶה יְהֹוָה מְאֹד בְּפִי וּבְתֹוךְ רַבִּים אֲהַלְלֶנּוּ׃

 

30 I will give great thanks unto YEHOVAH with my mouth; Yea, I will praise him among the multitude.

 

30 Ich werde YEHOVAH sehr preisen mit meinem Munde, und inmitten vieler werde ich ihn loben.

 

30 ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ σφόδρα ἐν τῷ στόματί μου καὶ ἐν μέσῳ πολλῶν αἰνέσω αὐτόν

 

 

31 כִּי־יַעֲמֹד לִימִין אֶבְיֹון לְהֹושִׁיעַ מִשֹּׁפְטֵי נַפְשֹׁו׃

31 For he will stand at the right hand of the needy, To save him from them that judge his soul.

31 Denn er stand zur Rechten des Armen, um ihn zu retten von denen, die seine Seele richteten.

31 ὅτι παρέστη ἐκ δεξιῶν πένητος τοῦ σῶσαι ἐκ τῶν καταδιωκόντων τὴν ψυχήν μου

 

 

 

 

 

 

Psalm 110

 

 

 

 

1 לְדָוִד מִזְמֹור נְאֻם יְהֹוָה לַאדֹנִי שֵׁב לִימִינִי עַד־אָשִׁית אֹיְבֶיךָ הֲדֹם לְרַגְלֶיךָ׃

1 A Psalm of David. YEHOVAH (יְהֹוָה/κύριος) saith unto my ADONAY (אדֹנִי/κυρίῳ), Sit thou at my right hand, Until I make thine enemies thy footstool.

 

 

1 Von David. Ein Psalm. YEHOVAH (יְהֹוָה/κύριος) sprach zu meinem ADONAY (אדֹנִי/κυρίῳ): Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße!

 

1 τῷ δαυιδ ψαλμός εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου

 

 

2 מַטֵּה־עֻזְּךָ יִשְׁלַח יְהֹוָה מִצִּיֹּון רְדֵה בְּקֶרֶב אֹיְבֶיךָ׃

2 YEHOVAH will send forth the rod of thy strength out of Zion: Rule thou in the midst of thine enemies.

 

2 Den Stab deiner Macht wird YEHOVAH aus Zion senden; herrsche inmitten deiner Feinde!

 

 

2 ῥάβδον δυνάμεώς σου ἐξαποστελεῖ κύριος ἐκ σιων καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου

 

3 עַמְּךָ נְדָבֹת בְּיֹום חֵילֶךָ בְּהַדְרֵי־קֹדֶשׁ מֵרֶחֶם מִשְׁחָר לְךָ טַל יַלְדֻתֶיךָ׃

3 Thy people offer themselves willingly In the day of thy power, in holy array: Out of the womb of the morning Thou hast the dew of thy youth.

 

3 Dein Volk wird voller Willigkeit sein am Tage deiner Macht; in heiliger Pracht, aus dem Schoße der Morgenröte wird dir der Tau deiner Jugend kommen.

3 μετὰ σοῦ ἡ ἀρχὴ ἐν ἡμέρᾳ τῆς δυνάμεώς σου ἐν ταῖς λαμπρότησιν τῶν ἁγίων ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐξεγέννησά σε

 

4 נִשְׁבַּע יְהֹוָה וְלֹא יִנָּחֵם אַתָּה־כֹהֵן לְעֹולָם עַל־דִּבְרָתִי מַלְכִּי־צֶדֶק׃

4 YEHOVAH hath sworn, and will not repent: Thou art a priest for ever After the order of Melchizedek.

4 Geschworen hat YEHOVAH, und es wird ihn nicht gereuen: "Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks!"

 

4 ὤμοσεν κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται σὺ εἶ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν μελχισεδεκ

 

5 אֲדֹנָי עַל־יְמִינְךָ מָחַץ בְּיֹום־אַפֹּו מְלָכִים׃

5 ADONAY at thy right hand will strike through kings in the day of his wrath.

 

5 ADONAY zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage seines Zornes.

 

5 κύριος ἐκ δεξιῶν σου συνέθλασεν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς αὐτοῦ βασιλεῖς

 

6 יָדִין בַּגֹּויִם מָלֵא גְוִיֹּות מָחַץ רֹאשׁ עַל־אֶרֶץ רַבָּה׃

6 He will judge among the nations, He will fill with dead bodies; He will strike through the head in many countries.

 

6 Er wird richten unter den Nationen, er füllt alles mit Leichen; das Haupt über ein großes Land zerschmettert er.

 

6 κρινεῖ ἐν τοῖς ἔθνεσιν πληρώσει πτώματα συνθλάσει κεφαλὰς ἐπὶ γῆς πολλῶν

 

 

7 מִנַּחַל בַּדֶּרֶךְ יִשְׁתֶּה עַל־כֵּן יָרִים רֹאשׁ׃

7 He will drink of the brook in the way: Therefore will he lift up the head.

7 Auf dem Wege wird er trinken aus dem Bache, darum wird er das Haupt erheben.

7 ἐκ χειμάρρου ἐν ὁδῷ πίεται διὰ τοῦτο ὑψώσει κεφαλήν

 

 

 

 

 

 

Psalm 111

 

 

 

 

1 הַלְלוּ יָהּ אֹודֶה יְהֹוָה בְּכָל־לֵבָב בְּסֹוד יְשָׁרִים וְעֵדָה׃

1 HALLELU YAH! HALLELU again YEHOVAH with my whole heart, In the council of the upright, and in the congregation.

 

1 HALLELU YAH! HALLELU YEHOVAH nochmals von ganzem Herzen im Kreise der Aufrichtigen und in der Gemeinde.

 

1 αλληλουια ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐν βουλῇ εὐθείων καὶ συναγωγῇ

 

 

2 גְּדֹלִים מַעֲשֵׂי יְהֹוָה דְּרוּשִׁים לְכָל־חֶפְצֵיהֶם׃

2 The works of YEHOVAH are great, Sought out of all them that have pleasure therein.

 

2 Groß sind die Taten YEHOVAHS, sie werden erforscht von allen, die Lust an ihnen haben.

 

2 μεγάλα τὰ ἔργα κυρίου ἐξεζητημένα εἰς πάντα τὰ θελήματα αὐτοῦ

 

3 הֹוד־וְהָדָר פָּעֳלֹו וְצִדְקָתֹו עֹמֶדֶת לָעַד׃

3 His work is honor and majesty; And his righteousness endureth for ever.

 

3 Majestät und Pracht ist sein Tun; und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich.

 

3 ἐξομολόγησις καὶ μεγαλοπρέπεια τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

 

4 זֵכֶר עָשָׂה לְנִפְלְאֹתָיו חַנּוּן וְרַחוּם יְהֹוָה׃

4 He hath made his wonderful works to be remembered: YEHOVAH is gracious and merciful.

 

4 Er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundertaten; gnädig und barmherzig ist YEHOVAH.

4 μνείαν ἐποιήσατο τῶν θαυμασίων αὐτοῦ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων κύριος

5 טֶרֶף נָתַן לִירֵאָיו יִזְכֹּר לְעֹולָם בְּרִיתֹו׃

5 He hath given food unto them that fear him: He will ever be mindful of his covenant.

 

5 Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten; er gedenkt in Ewigkeit seines Bundes.

 

5 τροφὴν ἔδωκεν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν μνησθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκης αὐτοῦ

 

6 כֹּחַ מַעֲשָׂיו הִגִּיד לְעַמֹּו לָתֵת לָהֶם נַחֲלַת גֹּויִם׃

6 He hath showed his people the power of his works, In giving them the heritage of the nations.

 

6 Er hat seinem Volke kundgemacht die Kraft seiner Taten, um ihnen zu geben das Erbteil der Nationen.

 

6 ἰσχὺν ἔργων αὐτοῦ ἀνήγγειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς κληρονομίαν ἐθνῶν

 

 

7 מַעֲשֵׂי יָדָיו אֱמֶת וּמִשְׁפָּט נֶאֱמָנִים כָּל־פִּקּוּדָיו׃

7 The works of his hands are truth and justice; All his precepts are sure.

 

7 Die Taten seiner Hände sind Wahrheit und Recht; zuverlässig sind alle seine Vorschriften,

 

7 ἔργα χειρῶν αὐτοῦ ἀλήθεια καὶ κρίσις πισταὶ πᾶσαι αἱ ἐντολαὶ αὐτοῦ

 

8 סְמוּכִים לָעַד לְעֹולָם עֲשׂוּיִם בֶּאֱמֶת וְיָשָׁר׃

8 They are established for ever and ever; They are done in truth and uprightness.

 

8 festgestellt auf immer, auf ewig, ausgeführt in Wahrheit und Geradheit.

 

8 ἐστηριγμέναι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος πεποιημέναι ἐν ἀληθείᾳ καὶ εὐθύτητι

 

9 פְּדוּת שָׁלַח לְעַמֹּו צִוָּה־לְעֹולָם בְּרִיתֹו קָדֹושׁ וְנֹורָא שְׁמֹו׃

9 He hath sent redemption unto his people; He hath commanded his covenant for ever: Holy and reverend is his name.

 

9 Er hat Erlösung gesandt seinem Volke, seinen Bund verordnet auf ewig; heilig und furchtbar ist sein Name.

 

9 λύτρωσιν ἀπέστειλεν τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐνετείλατο εἰς τὸν αἰῶνα διαθήκην αὐτοῦ ἅγιον καὶ φοβερὸν τὸ ὄνομα αὐτοῦ

 

10 רֵאשִׁית חָכְמָה יִרְאַת יְהֹוָה שֵׂכֶל טֹוב לְכָל־עֹשֵׂיהֶם תְּהִלָּתֹו עֹמֶדֶת לָעַד׃

10 The fear of YEHOVAH is the beginning of wisdom; A good understanding have all they that do his commandments: His praise endureth for ever.

10 Die Furcht YEHOVAHS ist der Weisheit Anfang; gute Einsicht haben alle, die sie ausüben. Sein Lob besteht ewiglich.

10 ἀρχὴ σοφίας φόβος κυρίου σύνεσις ἀγαθὴ πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν αὐτήν αἴνεσις αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

 

 

 

 

 

 

Psalm 112

 

 

 

 

1 הַלְלוּ יָהּ אַשְׁרֵי־אִישׁ יָרֵא אֶת־יְהֹוָה בְּמִצְוֹתָיו חָפֵץ מְאֹד׃

 

1 HALLELU YAH! Blessed is the man that feareth YEHOVAH, that delighteth greatly in his commandments.

1 HALLELU YAH! Glückselig der Mann, der YEHOVAH fürchtet, der große Lust hat an seinen Geboten!

 

1 αλληλουια μακάριος ἀνὴρ ὁ φοβούμενος τὸν κύριον ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ θελήσει σφόδρα

 

2 גִּבֹּור בָּאָרֶץ יִהְיֶה זַרְעֹו דֹּור יְשָׁרִים יְבֹרָךְ׃

2 His seed shall be mighty upon earth: The generation of the upright shall be blessed.

 

2 Sein Same wird mächtig sein im Lande; es wird gesegnet werden das Geschlecht der Aufrichtigen.

2 δυνατὸν ἐν τῇ γῇ ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ γενεὰ εὐθείων εὐλογηθήσεται

 

3 הֹון־וָעֹשֶׁר בְּבֵיתֹו וְצִדְקָתֹו עֹמֶדֶת לָעַד׃

3 Wealth and riches are in his house; And his righteousness endureth for ever.

 

3 Vermögen und Reichtum wird in seinem Hause sein, und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich.

 

3 δόξα καὶ πλοῦτος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

 

4 זָרַח בַּחֹשֶׁךְ אֹור לַיְשָׁרִים חַנּוּן וְרַחוּם וְצַדִּיק׃

4 Unto the upright there ariseth light in the darkness: He is gracious, and merciful, and righteous.

 

4 Den Aufrichtigen geht Licht auf in der Finsternis; er ist gnädig und barmherzig und gerecht.

 

4 ἐξανέτειλεν ἐν σκότει φῶς τοῖς εὐθέσιν ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων καὶ δίκαιος

 

 

5 טֹוב־אִישׁ חֹוןֵן וּמַלְוֶה יְכַלְכֵּל דְּבָרָיו בְּמִשְׁפָּט׃

5 Well is it with the man that dealeth graciously and lendeth; He shall maintain his cause in judgment.

 

5 Wohl dem Manne, der gnädig ist und leiht! Er wird seine Sachen durchführen im Gericht;

 

 

5 χρηστὸς ἀνὴρ ὁ οἰκτίρων καὶ κιχρῶν οἰκονομήσει τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐν κρίσει

 

 

6 כִּי־לְעֹולָם לֹא־יִמֹּוט לְזֵכֶר עֹולָם יִהְיֶה צַדִּיק׃

6 For he shall never be moved; The righteous shall be had in everlasting remembrance.

 

6 denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein.

 

6 ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα οὐ σαλευθήσεται εἰς μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος

 

7 מִשְּׁמוּעָה רָעָה לֹא יִירָא נָכֹון לִבֹּו בָּטֻחַ בַּיהֹוָה׃

7 He shall not be afraid of evil tidings: His heart is fixed, trusting in YEHOVAH.

 

7 Nicht wird er sich fürchten vor böser Kunde; fest ist sein Herz, vertrauend auf YEHOVAH.

 

7 ἀπὸ ἀκοῆς πονηρᾶς οὐ φοβηθήσεται ἑτοίμη ἡ καρδία αὐτοῦ ἐλπίζειν ἐπὶ κύριον

 

8 סָמוּךְ לִבֹּו לֹא יִירָא עַד אֲשֶׁר־יִרְאֶה בְצָרָיו׃

8 His heart is established, he shall not be afraid, Until he see his desire upon his adversaries.

 

8 Befestigt ist sein Herz; er fürchtet sich nicht, bis er seine Lust sieht an seinen Bedrängern.

 

8 ἐστήρικται ἡ καρδία αὐτοῦ οὐ μὴ φοβηθῇ ἕως οὗ ἐπίδῃ ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ

 

9 פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיֹונִים צִדְקָתֹו עֹמֶדֶת לָעַד קַרְנֹו תָּרוּם בְּכָבֹוד׃

9 He hath dispersed, he hath given to the needy; His righteousness endureth for ever: His horn shall be exalted with honor.

 

9 Er streut aus, gibt den Armen; seine Gerechtigkeit besteht ewiglich; sein Horn wird erhöht werden in Ehre.

 

9 ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τοῖς πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ κέρας αὐτοῦ ὑψωθήσεται ἐν δόξῃ

 

10 רָשָׁע יִרְאֶה וְכָעָס שִׁנָּיו יַחֲרֹק וְנָמָס תַּאֲוַת רְשָׁעִים תֹּאבֵד׃

10 The wicked shall see it, and be grieved; He shall gnash with his teeth, and melt away: The desire of the wicked shall perish.

10 Der Gesetzlose wird es sehen und sich ärgern; mit seinen Zähnen wird er knirschen und vergehen; das Begehren der Gesetzlosen wird untergehen.

10 ἁμαρτωλὸς ὄψεται καὶ ὀργισθήσεται τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ βρύξει καὶ τακήσεται ἐπιθυμία ἁμαρτωλῶν ἀπολεῖται

 

 

 

 

 

Psalm 113

 

 

 

 

1 הַלְלוּ יָהּ הַלְלוּ עַבְדֵי יְהֹוָה הַלְלוּ אֶת־שֵׁם יְהֹוָה׃

1 HALLELU YAH! Praise, O ye servants of YEHOVAH, Praise the name of YEHOVAH.

 

1 HALLELU YAH! Lobet, ihr Knechte YEHOVAHS, lobet den Namen YEHOVAHS!

 

1 αλληλουια αἰνεῖτε παῖδες κύριον αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου

 

2 יְהִי שֵׁם יְהֹוָה מְבֹרָךְ מֵעַתָּה וְעַד־עֹולָם׃

2 Blessed be the name of YEHOVAH From this time forth and for evermore.

 

2 Gepriesen sei der Name YEHOVAHS von nun an bis in Ewigkeit!

 

2 εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος

 

3 מִמִּזְרַח־שֶׁמֶשׁ עַד־מְבֹואֹו מְהֻלָּל שֵׁם יְהֹוָה׃

3 From the rising of the sun unto the going down of the same YEHOVAH’S name is to be praised.

 

3 Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name YEHOVAHS!

 

3 ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου

 

4 רָם עַל־כָּל־גֹּויִם יְהֹוָה עַל הַשָּׁמַיִם כְּבֹודֹו׃

4 YEHOVAH is high above all nations, And his glory above the heavens.

 

4 Hoch über alle Nationen ist YEHOVAH, über die Himmel seine Herrlichkeit.

 

4 ὑψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὁ κύριος ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα αὐτοῦ

 

5 מִי כַּיְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ הַמַּגְבִּיהִי לָשָׁבֶת׃

5 Who is like unto YEHOVAH our ELOHIM, That hath his seat on high,

 

5 Wer ist wie YEHOVAH, unser ELOHIM, der hoch oben thront;

 

5 τίς ὡς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν

 

6 הַמַּשְׁפִּילִי לִרְאֹות בַּשָּׁמַיִם וּבָאָרֶץ׃

6 That humbleth himself to behold the things that are in heaven and in the earth?

 

6 der sich herabneigt, um auf die Himmel und auf die Erde zu schauen?

 

6 καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ

 

7 מְקִימִי מֵעָפָר דָּל מֵאַשְׁפֹּת יָרִים אֶבְיֹון׃

7 He raiseth up the poor out of the dust, And lifteth up the needy from the dunghill;

 

7 Der aus dem Staube emporhebt den Geringen, aus dem Kote erhöht den Armen,

 

7 ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα

 

8 לְהֹושִׁיבִי עִם־נְדִיבִים עִם נְדִיבֵי עַמֹּו׃

8 That he may set him with princes, Even with the princes of his people.

 

8 um ihn sitzen zu lassen bei den Edlen, bei den Edlen seines Volkes.

 

8 τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ ἀρχόντων μετὰ ἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ

 

9 מֹושִׁיבִי עֲקֶרֶת הַבַּיִת אֵם־הַבָּנִים שְׂמֵחָה הַלְלוּ־יָהּ׃

9 He maketh the barren woman to keep house, and to be a joyful mother of children. HALLELU-YAH!

9 Der die Unfruchtbare des Hauses wohnen läßt als eine fröhliche Mutter von Söhnen. HALLELU-YAH!

9 ὁ κατοικίζων στεῖραν ἐν οἴκῳ μητέρα τέκνων εὐφραινομένην

 

 

 

 

 

Psalm 114

 

 

 

 

1 בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם בֵּית יַעֲקֹב מֵעַם לֹעֵז׃

1 When Israel went forth out of Egypt, The house of Jacob from a people of strange language;

1 Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakob aus dem Volke fremder Sprache,

 

1 αλληλουια ἐν ἐξόδῳ ισραηλ ἐξ αἰγύπτου οἴκου ιακωβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου

 

2 הָיְתָה יְהוּדָה לְקָדְשֹׁו יִשְׂרָאֵל מַמְשְׁלֹותָיו׃

2 Judah became his sanctuary, Israel his dominion.

 

2 da war Juda sein Heiligtum, Israel seine Herrschaft.

 

2 ἐγενήθη ιουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ ισραηλ ἐξουσία αὐτοῦ

 

3 הַיָּם רָאָה וַיָּנֹס הַיַּרְדֵּן יִסֹּב לְאָחֹור׃

3 The sea saw it, and fled; The Jordan was driven back.

 

3 Das Meer sah es und floh, der Jordan wandte sich zurück;

 

3 ἡ θάλασσα εἶδεν καὶ ἔφυγεν ὁ ιορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω

 

4 הֶהָרִים רָקְדוּ כְאֵילִים גְּבָעֹות כִּבְנֵי־צֹאן׃

4 The mountains skipped like rams, The little hills like lambs.

 

4 die Berge hüpften wie Widder, die Hügel wie junge Schafe.

 

4 τὰ ὄρη ἐσκίρτησαν ὡσεὶ κριοὶ καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων

 

5 מַה־לְּךָ הַיָּם כִּי תָנוּס הַיַּרְדֵּן תִּסֹּב לְאָחֹור׃

5 What aileth thee, O thou sea, that thou fleest? Thou Jordan, that thou turnest back?

 

5 Was war dir, du Meer, daß du flohest? Du Jordan, daß du dich zurückwandtest?

 

5 τί σοί ἐστιν θάλασσα ὅτι ἔφυγες καὶ σοί ιορδάνη ὅτι ἀνεχώρησας εἰς τὰ ὀπίσω

 

6 הֶהָרִים תִּרְקְדוּ כְאֵילִים גְּבָעֹות כִּבְנֵי־צֹאן׃

6 Ye mountains, that ye skip like rams; Ye little hills, like lambs?

 

6 Ihr Berge, daß ihr hüpftet wie Widder? ihr Hügel, wie junge Schafe?

 

6 τὰ ὄρη ὅτι ἐσκιρτήσατε ὡσεὶ κριοί καὶ οἱ βουνοὶ ὡς ἀρνία προβάτων

 

7 מִלִּפְנֵי אָדֹון חוּלִי אָרֶץ מִלִּפְנֵי אֱלֹוהַּ יַעֲקֹב׃

7 Tremble, thou earth, at the presence of ADON, At the presence of ELOAH Jacob’s,

 

7 Erbebe vor ADON, du Erde, vor dem ELOAH Jakobs,

 

7 ἀπὸ προσώπου κυρίου ἐσαλεύθη ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου τοῦ θεοῦ ιακωβ

 

8 הַהֹפְכִי הַצּוּר אֲגַם־מָיִם חַלָּמִישׁ לְמַעְיְנֹו־מָיִם׃

8 Who turned the rock into a pool of water, The flint into a fountain of waters.

8 Der den Felsen verwandelte in einen Wasserteich, den Kieselfelsen in einen Wasserquell!

8 τοῦ στρέψαντος τὴν πέτραν εἰς λίμνας ὑδάτων καὶ τὴν ἀκρότομον εἰς πηγὰς ὑδάτων

 

 

 

 

 

 

Psalm 115

 

 

 

 

1 לֹא לָנוּ יְהֹוָה לֹא לָנוּ כִּי־לְשִׁמְךָ תֵּן כָּבֹוד עַל־חַסְדְּךָ עַל־אֲמִתֶּךָ׃

1 Not unto us, YEHOVAH, not unto us, But unto thy name give glory, For thy lovingkindness, and for thy truth's sake.

 

1 Nicht uns, YEHOVAH, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre, um deiner Güte, um deiner Wahrheit willen!

 

1 μὴ ἡμῖν κύριε μὴ ἡμῖν ἀλλ' ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου

 

 

2 לָמָּה יֹאמְרוּ הַגֹּויִם אַיֵּה־נָא אֱלֹהֵיהֶם׃

2 Wherefore should the nations say, Where is now their ELOHEIHEM?

 

2 Warum sollen die Nationen sagen: Wo ist denn ihr ELOHEIHEM?

 

2 μήποτε εἴπωσιν τὰ ἔθνη ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν

 

3 וֵאלֹהֵינוּ בַשָּׁמָיִם כֹּל אֲשֶׁר־חָפֵץ עָשָׂה׃

3 But ELOHEINU is in the heavens: He hath done whatsoever he pleased.

 

 

3 Aber ELOHEINU ist in den Himmeln; alles was ihm wohlgefällt, tut er.

 

 

3 ὁ δὲ θεὸς ἡμῶν ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐν τῇ γῇ πάντα ὅσα ἠθέλησεν ἐποίησεν

 

4 עֲצַבֵּיהֶם כֶּסֶף וְזָהָב מַעֲשֵׂה יְדֵי אָדָם׃

4 Their idols are silver and gold, The work of men's hands.

 

4 Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden.

 

4 τὰ εἴδωλα τῶν ἐθνῶν ἀργύριον καὶ χρυσίον ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων

 

5 פֶּה־לָהֶם וְלֹא יְדַבֵּרוּ עֵינַיִם לָהֶם וְלֹא יִרְאוּ׃

5 They have mouths, but they speak not; Eyes have they, but they see not;

 

5 Einen Mund haben sie und reden nicht; Augen haben sie und sehen nicht;

 

5 στόμα ἔχουσιν καὶ οὐ λαλήσουσιν ὀφθαλμοὺς ἔχουσιν καὶ οὐκ ὄψονται

 

6 אָזְנַיִם לָהֶם וְלֹא יִשְׁמָעוּ אַף לָהֶם וְלֹא יְרִיחוּן׃

6 They have ears, but they hear not; Noses have they, but they smell not;

 

6 Ohren haben sie und hören nicht; eine Nase haben sie und riechen nicht;

 

6 ὦτα ἔχουσιν καὶ οὐκ ἀκούσονται ῥῖνας ἔχουσιν καὶ οὐκ ὀσφρανθήσονται

 

7 יְדֵיהֶם וְלֹא יְמִישׁוּן רַגְלֵיהֶם וְלֹא יְהַלֵּכוּ לֹא־יֶהְגּוּ בִּגְרֹונָם׃

 

7 They have hands, but they handle not; Feet have they, but they walk not; Neither speak they through their throat.

 

7 sie haben Hände und tasten nicht, Füße, und sie gehen nicht; keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle.

 

 

7 χεῖρας ἔχουσιν καὶ οὐ ψηλαφήσουσιν πόδας ἔχουσιν καὶ οὐ περιπατήσουσιν οὐ φωνήσουσιν ἐν τῷ

λάρυγγι αὐτῶν

 

8 כְּמֹוהֶם יִהְיוּ עֹשֵׂיהֶם כֹּל אֲשֶׁר־בֹּטֵחַ בָּהֶם׃

8 They that make them shall be like unto them; Yea, every one that trusteth in them.

 

8 Ihnen gleich sind die, die sie machen, ein jeder, der auf sie vertraut.

 

8 ὅμοιοι αὐτοῖς γένοιντο οἱ ποιοῦντες αὐτὰ καὶ πάντες οἱ πεποιθότες ἐπ' αὐτοῖς

 

9 יִשְׂרָאֵל בְּטַח בַּיהֹוָה עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא׃

9 Israel, trust thou in YEHOVAH: He is their help and their shield.

 

9 Israel, vertraue auf YEHOVAH! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er.

 

9 οἶκος ισραηλ ἤλπισεν ἐπὶ κύριον βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν

 

10 בֵּית אַהֲרֹן בִּטְחוּ בַיְהֹוָה עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא׃

10 House of Aaron, trust ye in YEHOVAH: He is their help and their shield.

 

10 Haus Aaron, vertrauet auf YEHOVAH! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er.

 

10 οἶκος ααρων ἤλπισεν ἐπὶ κύριον βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν

 

11 יִרְאֵי יְהֹוָה בִּטְחוּ בַיְהֹוָה עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא׃

11 Ye that fear YEHOVAH, trust in YEHOVAH: He is their help and their shield.

 

11 Ihr, die ihr YEHOVAH fürchtet, vertrauet auf YEHOVAH! Ihre Hilfe und ihr Schild ist er.

 

11 οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ἤλπισαν ἐπὶ κύριον βοηθὸς αὐτῶν καὶ ὑπερασπιστὴς αὐτῶν ἐστιν

 

12 יְהֹוָה זְכָרָנוּ יְבָרֵךְ יְבָרֵךְ אֶת־בֵּית יִשְׂרָאֵל יְבָרֵךְ אֶת־בֵּית אַהֲרֹן׃

12 YEHOVAH hath been mindful of us; he will bless us: He will bless the house of Israel; He will bless the house of Aaron.

 

12 YEHOVAH hat unser gedacht, er wird segnen; er wird segnen das Haus Israel, segnen das Haus Aaron.

 

12 κύριος ἐμνήσθη ἡμῶν καὶ εὐλόγησεν ἡμᾶς εὐλόγησεν τὸν οἶκον ισραηλ εὐλόγησεν τὸν οἶκον ααρων

 

13 יְבָרֵךְ יִרְאֵי יְהֹוָה הַקְּטַנִּים עִם־הַגְּדֹלִים׃

13 He will bless them that fear YEHOVAH, Both small and great.

 

13 Er wird segnen, die YEHOVAH fürchten, die Kleinen mit den Großen.

 

13 εὐλόγησεν τοὺς φοβουμένους τὸν κύριον τοὺς μικροὺς μετὰ τῶν μεγάλων

 

14 יֹסֵף יְהֹוָה עֲלֵיכֶם עֲלֵיכֶם וְעַל־בְּנֵיכֶם׃

14 YEHOVAH increase you more and more, You and your children.

 

14 YEHOVAH wird zu euch hinzufügen, zu euch und zu euren Kindern.

 

14 προσθείη κύριος ἐφ' ὑμᾶς ἐφ' ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς ὑμῶν

 

15 בְּרוּכִים אַתֶּם לַיהֹוָה עֹשֵׂה שָׁמַיִם וָאָרֶץ׃

15 Blessed are ye of YEHOVAH, Who made heaven and earth.

 

15 Gesegnet seid ihr von YEHOVAH, der Himmel und Erde gemacht hat.

 

15 εὐλογημένοι ὑμεῖς τῷ κυρίῳ τῷ ποιήσαντι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν

 

16 הַשָּׁמַיִם שָׁמַיִם לַיהֹוָה וְהָאָרֶץ נָתַן לִבְנֵי־אָדָם׃

16 The heavens are the heavens of YEHOVAH; But the earth hath he given to the children of men.

 

16 Die Himmel sind die Himmel YEHOVAHS, die Erde aber hat er den Menschenkindern gegeben.

 

16 ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ κυρίῳ τὴν δὲ γῆν ἔδωκεν τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων

 

17 לֹא הַמֵּתִים יְהַלְלוּ־יָהּ וְלֹא כָּל־יֹרְדֵי דוּמָה׃

17 The dead praise not YEHOVAH, Neither any that go down into silence;

 

17 Die Toten werden YEHOVAH nicht loben, noch alle, die zum Schweigen hinabfahren;

 

17 οὐχ οἱ νεκροὶ αἰνέσουσίν σε κύριε οὐδὲ πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς ᾅδου

 

18 וַאֲנַחְנוּ נְבָרֵךְ יָהּ מֵעַתָּה וְעַד־עֹולָם הַלְלוּ־יָהּ׃

18 But we will bless YEHOVAH From this time forth and for evermore. HALLELU-YAH!

18 wir aber, wir werden YEHOVAH preisen von nun an bis in Ewigkeit. HALLELU-YAH!

18 ἀλλ' ἡμεῖς οἱ ζῶντες εὐλογήσομεν τὸν κύριον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος

 

 

 

 

 

 

Psalm 116

 

 

 

 

  1 אָהַבְתִּי כִּי־יִשְׁמַע יְהֹוָה אֶת־קֹולִי תַּחֲנוּנָי׃

1 I love YEHOVAH, because he heareth My voice and my supplications.

 

1 Ich liebe YEHOVAH; denn er hörte meine Stimme, mein Flehen;

 

1 αλληλουια ἠγάπησα ὅτι εἰσακούσεται κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου

 

2 כִּי־הִטָּה אָזְנֹו לִי וּבְיָמַי אֶקְרָא׃

2 Because he hath inclined his ear unto me, Therefore will I call upon him as long as I live.

 

2 denn er hat zu mir geneigt sein Ohr; und ich will ihn anrufen in allen meinen Tagen.

 

2 ὅτι ἔκλινεν τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι

 

3 אֲפָפוּנִי חֶבְלֵי־מָוֶת וּמְצָרֵי שְׁאֹול מְצָאוּנִי צָרָה וְיָגֹון אֶמְצָא׃

3 The cords of death compassed me, And the pains of Sheol gat hold upon me: I found trouble and sorrow.

 

3 Es umfingen mich die Bande des Todes, und die Bedrängnisse des Scheols erreichten mich; ich fand Drangsal und Kummer.

 

3 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον

 

 

4 וּבְשֵׁם־יְהֹוָה אֶקְרָא אָנָּה יְהֹוָה מַלְּטָה נַפְשִׁי׃

4 Then called I upon the name of YEHOVAH: YEHOVAH, I beseech thee, deliver my soul.

 

4 Und ich rief an den Namen YEHOVAHS: YEHOVAH, bitte, errette meine Seele!

 

4 καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπεκαλεσάμην ὦ κύριε ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου

 

5 חַנּוּן יְהֹוָה וְצַדִּיק וֵאלֹהֵינוּ מְרַחֵם׃

5 Gracious is YEHOVAH, and righteous; Yea, ELOHEINU is merciful.

 

5 Gnädig ist YEHOVAH und gerecht, und ELOHEINU ist barmherzig.

 

5 ἐλεήμων ὁ κύριος καὶ δίκαιος καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν ἐλεᾷ

 

6 שֹׁמֵר פְּתָאיִם יְהֹוָה דַּלֹּותִי וְלִי יְהֹושִׁיעַ׃

6 YEHOVAH preserveth the simple: I was brought low, and he saved me.

 

6 YEHOVAH bewahrt die Einfältigen; ich war elend, und er hat mich gerettet.

 

6 φυλάσσων τὰ νήπια ὁ κύριος ἐταπεινώθην καὶ ἔσωσέν με

 

7 שׁוּבִי נַפְשִׁי לִמְנוּחָיְכִי כִּי־יְהֹוָה גָּמַל עָלָיְכִי׃

7 Return unto thy rest, O my soul; For YEHOVAH hath dealt bountifully with thee.

 

7 Kehre wieder, meine Seele, zu deiner Ruhe! Denn YEHOVAH hat wohlgetan an dir.

 

7 ἐπίστρεψον ἡ ψυχή μου εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου ὅτι κύριος εὐηργέτησέν σε

 

8 כִּי חִלַּצְתָּ נַפְשִׁי מִמָּוֶת אֶת־עֵינִי מִן־דִּמְעָה אֶת־רַגְלִי מִדֶּחִי׃

8 For thou hast delivered my soul from death, Mine eyes from tears, and my feet from falling.

 

8 Denn du hast meine Seele errettet vom Tode, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz.

 

8 ὅτι ἐξείλατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀπὸ δακρύων καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ ὀλισθήματος

 

9 אֶתְהַלֵּךְ לִפְנֵי יְהֹוָה בְּאַרְצֹות הַחַיִּים׃

9 I will walk before YEHOVAH In the land of the living.

 

9 Ich werde wandeln vor YEHOVAH in dem Lande der Lebendigen.

 

9 εὐαρεστήσω ἐναντίον κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων

 

 

10 הֶאֱמַנְתִּי כִּי אֲדַבֵּר אֲנִי עָנִיתִי מְאֹד׃

10 I believe, for I will speak: I was greatly afflicted:

 

10 Ich glaubte, darum redete ich. Ich bin sehr gebeugt gewesen.

 

10 αλληλουια ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα

 

11 אֲנִי אָמַרְתִּי בְחָפְזִי כָּל־הָאָדָם כֹּזֵב׃

11 I said in my haste, All men are liars.

 

 

11 Ich sprach in meiner Bestürzung: Alle Menschen sind Lügner!

 

11 ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης

 

12 מָה־אָשִׁיב לַיהֹוָה כָּל־תַּגְמוּלֹוהִי עָלָי׃

12 What shall I render unto YEHOVAH For all his benefits toward me?

 

12 Wie soll ich YEHOVAH alle seine Wohltaten an mir vergelten?

 

12 τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίῳ περὶ πάντων ὧν ἀνταπέδωκέν μοι

 

13 כֹּוס־יְשׁוּעֹות אֶשָּׂא וּבְשֵׁם יְהֹוָה אֶקְרָא׃

13 I will take the cup of salvation, And call upon the name of YEHOVAH.

 

13 Den Becher der Rettungen will ich nehmen und anrufen den Namen YEHOVAHS.

 

13 ποτήριον σωτηρίου λήμψομαι καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικαλέσομαι

 

14 נְדָרַי לַיהֹוָה אֲשַׁלֵּם נֶגְדָה־נָּא לְכָל־עַמֹּו׃

14 I will pay my vows unto YEHOVAH, Yea, in the presence of all his people.

 

14 Ich will YEHOVAH meine Gelübde bezahlen, ja, in der Gegenwart seines ganzen Volkes.

 

14 τὰς εὐχάς μου τῷ Κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ

 

15 יָקָר בְּעֵינֵי יְהֹוָה הַמָּוְתָה לַחֲסִידָיו׃

15 Precious in the sight of YEHOVAH Is the death of his saints.

 

15 Kostbar ist in den Augen YEHOVAHS der Tod seiner Frommen.

 

15 τίμιος ἐναντίον κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ

 

16 אָנָּה יְהֹוָה כִּי־אֲנִי עַבְדֶּךָ אֲנִי־עַבְדְּךָ בֶּן־אֲמָתֶךָ פִּתַּחְתָּ לְמֹוסֵרָי׃

16 YEHOVAH, truly I am thy servant: I am thy servant, the son of thy handmaid; Thou hast loosed my bonds.

 

16 Bitte, YEHOVAH! Denn ich bin dein Knecht; ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd; gelöst hast du meine Bande.

 

16 ὦ κύριε ἐγὼ δοῦλος σός ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου

 

17 לְךָ־אֶזְבַּח זֶבַח תֹּודָה וּבְשֵׁם יְהֹוָה אֶקְרָא׃

17 I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, And will call upon the name of YEHOVAH.

 

17 Dir will ich Opfer des Lobes opfern, und anrufen den Namen YEHOVAHS.

 

17 σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως

 

 

 

18 נְדָרַי לַיהֹוָה אֲשַׁלֵּם נֶגְדָה־נָּא לְכָל־עַמֹּו׃

18 I will pay my vows unto YEHOVAH, Yea, in the presence of all his people,

 

18 Ich will YEHOVAH meine Gelübde bezahlen, ja, in der Gegenwart seines ganzen Volkes.

 

18 τὰς εὐχάς μου τῷ κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ

 

19 בְּחַצְרֹות בֵּית יְהֹוָה בְּתֹוכֵכִי יְרוּשָׁלִָם הַלְלוּ־יָהּ׃

19 In the courts of YEHOVAH’S house, In the midst of thee, Jerusalem. HALLELU-YAH!

19 In den Vorhöfen des Hauses YEHOVAHS, in deiner Mitte, Jerusalem. HALLELU-YAH!

19 ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου ἐν μέσῳ σου ιερουσαλημ

 

 

 

 

 

 

Psalm 117

 

 

 

 

1 הַלְלוּ אֶת־יְהֹוָה כָּל־גֹּויִם שַׁבְּחוּהוּ כָּל־הָאֻמִּים׃

1 HALLELU YEHOVAH, all ye nations; Laud him, all ye peoples.

 

1 HALLELU YEHOVAH, alle Nationen! Rühmet ihn, alle Völker!

 

1 αλληλουια αἰνεῖτε τὸν κύριον πάντα τὰ ἔθνη ἐπαινέσατε αὐτόν πάντες οἱ λαοί

 

2 כִּי גָבַר עָלֵינוּ חַסְדֹּו וֶאֱמֶת־יְהֹוָה לְעֹולָם הַלְלוּ־יָהּ׃

2 For his lovingkindness is great toward us; And the truth of YEHOVAH endureth for ever. HALLELU-YAH!

2 Denn mächtig über uns ist seine Güte; und die Wahrheit YEHOVAHS währt ewiglich. HALLELU-YAH!

2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα

 

 

 

 

 

 

Psalm 118

 

 

 

 

1 הֹודוּ לַיהֹוָה כִּי־טֹוב כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

1 Oh give thanks unto YEHOVAH; for he is good; For his lovingkindness endureth for ever.

 

1 Preiset YEHOVAH! Denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich.

 

1 αλληλουια ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

 

2 יֹאמַר־נָא יִשְׂרָאֵל כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

2 Let Israel now say, That his lovingkindness endureth for ever.

 

2 Es sage doch Israel: denn seine Güte währt ewiglich.

 

2 εἰπάτω δὴ οἶκος ισραηλ ὅτι ἀγαθός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

 

3 יֹאמְרוּ־נָא בֵית־אַהֲרֹן כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

3 Let the house of Aaron now say, That his lovingkindness endureth for ever.

 

3 Es sage doch das Haus Aaron: denn seine Güte währt ewiglich.

 

3 εἰπάτω δὴ οἶκος ααρων ὅτι ἀγαθός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

 

4 יֹאמְרוּ־נָא יִרְאֵי יְהֹוָה כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

4 Let them now that fear YEHOVAH say, That his lovingkindness endureth for ever.

 

 

4 Es sagen doch, die YEHOVAH fürchten: denn seine Güte währt ewiglich.

 

 

4 εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον ὅτι ἀγαθός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

 

5 מִן־הַמֵּצַר קָרָאתִי יָּהּ עָנָנִי בַמֶּרְחָב יָהּ׃

5 Out of my distress I called upon YAH: YAH answered me and set me in a large place.

 

 

5 Aus der Bedrängnis rief ich zu YAH; YAH erhörte mich und setzte mich in einen weiten Raum.

 

5 ἐν θλίψει ἐπεκαλεσάμην τὸν κύριον καὶ ἐπήκουσέν μου εἰς πλατυσμόν

 

 

6 יְהֹוָה לִי לֹא אִירָא מַה־יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם׃

6 YEHOVAH is on my side; I will not fear: What can man do unto me?

 

6 YEHOVAH ist für mich, ich werde mich nicht fürchten; was sollte der Mensch mir tun?

 

6 κύριος ἐμοὶ βοηθός οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος

 

7 יְהֹוָה לִי בְּעֹזְרָי וַאֲנִי אֶרְאֶה בְשֹׂנְאָי׃

7 YEHOVAH is on my side among them that help me: Therefore shall I see my desire upon them that hate me.

7 YEHOVAH ist für mich unter meinen Helfern, und ich werde meine Lust sehen an meinen Hassern.

 

7 κύριος ἐμοὶ βοηθός κἀγὼ ἐπόψομαι τοὺς ἐχθρούς μου

 

 

8 טֹוב לַחֲסֹות בַּיהֹוָה מִבְּטֹחַ בָּאָדָם׃

8 It is better to take refuge in YEHOVAH Than to put confidence in man.

 

8 Es ist besser, auf YEHOVAH zu trauen, als sich zu verlassen auf den Menschen.

 

8 ἀγαθὸν πεποιθέναι ἐπὶ κύριον ἢ πεποιθέναι ἐπ' ἄνθρωπον

 

9 טֹוב לַחֲסֹות בַּיהֹוָה מִבְּטֹחַ בִּנְדִיבִים׃

9 It is better to take refuge in YEHOVAH Than to put confidence in princes.

 

9 Es ist besser, auf YEHOVAH zu trauen, als sich zu verlassen auf Fürsten.

 

9 ἀγαθὸν ἐλπίζειν ἐπὶ κύριον ἢ ἐλπίζειν ἐπ' ἄρχοντας

 

10 כָּל־גֹּויִם סְבָבוּנִי בְּשֵׁם יְהֹוָה כִּי אֲמִילַם׃

10 All nations compassed me about: In the name of YEHOVAH I will cut them off.

 

10 Alle Nationen hatten mich umringt; gewiß, im Namen YEHOVAHS vertilgte ich sie.

 

10 πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν με καὶ τῷ ὀνόματι κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς

 

11 סַבּוּנִי גַם־סְבָבוּנִי בְּשֵׁם יְהֹוָה כִּי אֲמִילַם׃

11 They compassed me about; yea, they compassed me about: In the name of YEHOVAH I will cut them off.

 

11 Sie hatten mich umringt, ja, mich umringt; gewiß, im Namen YEHOVAHS vertilgte ich sie.

 

 

11 κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν με καὶ τῷ ὀνόματι κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς

 

 

12 סַבּוּנִי כִדְבֹורִים דֹּעֲכוּ כְּאֵשׁ קֹוצִים בְּשֵׁם יְהֹוָה כִּי אֲמִילַם׃

12 They compassed me about like bees; They are quenched as the fire of thorns: In the name of YEHOVAH I will cut them off.

 

12 Sie hatten mich umringt wie Bienen; sie sind erloschen wie Dornenfeuer; gewiß, im Namen YEHOVAHS vertilgte ich sie.

 

12 ἐκύκλωσάν με ὡσεὶ μέλισσαι κηρίον καὶ ἐξεκαύθησαν ὡσεὶ πῦρ ἐν ἀκάνθαις καὶ τῷ ὀνόματι κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς

 

13 דַּחֹה דְחִיתַנִי לִנְפֹּל וַיהֹוָה עֲזָרָנִי׃

13 Thou didst thrust sore at me that I might fall; But YEHOVAH helped me.

 

13 Hart hast du mich gestoßen, um mich zu Fall zu bringen; aber YEHOVAH hat mir geholfen.

 

13 ὠσθεὶς ἀνετράπην τοῦ πεσεῖν καὶ ὁ κύριος ἀντελάβετό μου

 

14 עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי־לִי לִישׁוּעָה׃

14 My strength and my song is YAH; And he has become my salvation.

 

14 Meine Stärke und mein Gesang ist YAH, und er ist mir zur Rettung geworden.

 

14 ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν

 

15 קֹול רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים יְמִין יְהֹוָה עֹשָׂה חָיִל׃

15 The voice of rejoicing and salvation is in the tents of the righteous: The right hand of YEHOVAH doeth valiantly.

 

15 Die Stimme des Jubels und der Rettung ist in den Zelten der Gerechten; die Rechte YEHOVAHS tut mächtige Taten.

 

15 φωνὴ ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας ἐν σκηναῖς δικαίων δεξιὰ κυρίου ἐποίησεν δύναμιν

 

 

16 יְמִין יְהֹוָה רֹומֵמָה יְמִין יְהֹוָה עֹשָׂה חָיִל׃

16 The right hand of YEHOVAH is exalted: The right hand of YEHOVAH doeth valiantly.

 

16 Die Rechte YEHOVAHS ist erhoben, die Rechte YEHOVAHS tut mächtige Taten.

 

16 δεξιὰ κυρίου ὕψωσέν με δεξιὰ κυρίου ἐποίησεν δύναμιν

 

17 לֹא אָמוּת כִּי־אֶחְיֶה וַאֲסַפֵּר מַעֲשֵׂי יָהּ׃

17 I shall not die, but live, and declare the works of YAH.

 

17 Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Taten YAHS erzählen.

 

17 οὐκ ἀποθανοῦμαι ἀλλὰ ζήσομαι καὶ ἐκδιηγήσομαι τὰ ἔργα κυρίου

 

18 יַסֹּר יִסְּרַנִּי יָּהּ וְלַמָּוֶת לֹא נְתָנָנִי׃

18 YAH hath chastened me sore; But he hath not given me over unto death.

 

18 Hart hat mich YAH gezüchtigt, aber dem Tode hat er mich nicht übergeben.

 

18 παιδεύων ἐπαίδευσέν με ὁ κύριος καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέν με

 

19 פִּתְחוּ־לִי שַׁעֲרֵי־צֶדֶק אָבֹא־בָם אֹודֶה יָהּ׃

19 Open to me the gates of righteousness: I will enter into them, I will give thanks unto YAH.

 

19 Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit: ich will durch sie eingehen, YAH will ich preisen.

 

19 ἀνοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης εἰσελθὼν ἐν αὐταῖς ἐξομολογήσομαι τῷ κυρίῳ

 

20 זֶה־הַשַּׁעַר לַיהֹוָה צַדִּיקִים יָבֹאוּ בֹו׃

20 This is the gate of YEHOVAH; The righteous shall enter into it.

 

20 Dies ist das Tor YEHOVAHS: Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen.

 

20 αὕτη ἡ πύλη τοῦ κυρίου δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ

 

21 אֹודְךָ כִּי עֲנִיתָנִי וַתְּהִי־לִי לִישׁוּעָה׃

21 I will give thanks unto thee; for thou hast answered me, And art become my salvation.

 

21 Ich will dich preisen, denn du hast mich erhört und bist mir zur Rettung geworden.

 

21 ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι ἐπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν

 

22 אֶבֶן מָאֲסוּ הַבֹּונִים הָיְתָה לְרֹאשׁ פִּנָּה׃

22 The stone which the builders rejected Is become the head of the corner.

 

22 Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.

 

22 λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας

 

23 מֵאֵת יְהֹוָה הָיְתָה זֹּאת הִיא נִפְלָאת בְּעֵינֵינוּ׃

23 This is YEHOVAH’S doing; It is marvellous in our eyes.

 

23 Von YEHOVAH ist dies geschehen; wunderbar ist es in unseren Augen.

 

23 παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν

 

24 זֶה־הַיֹּום עָשָׂה יְהֹוָה נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בֹו׃

24 This is the day which YEHOVAH hath made; We will rejoice and be glad in it.

 

24 Dies ist der Tag, den YEHOVAH gemacht hat; frohlocken wir und freuen wir uns in ihm.

 

24 αὕτη ἡ ἡμέρα ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ

 

25 אָנָּא יְהֹוָה הֹושִׁיעָה נָּא אָנָּא יְהֹוָה הַצְלִיחָה נָּא׃

25 Save now, we beseech thee, YEHOVAH: YEHOVAH, we beseech thee, send now prosperity.

 

25 Bitte, YEHOVAH, rette doch! Bitte, YEHOVAH, gib doch Wohlfahrt!

 

 

25 ὦ κύριε σῶσον δή ὦ κύριε εὐόδωσον δή

 

 

 

26 בָּרוּךְ הַבָּא בְּשֵׁם יְהֹוָה בֵּרַכְנוּכֶם מִבֵּית יְהֹוָה׃

26 Blessed be he that cometh in the name of YEHOVAH: We have blessed you out of the house of YEHOVAH.

 

26 Gesegnet, der da kommt im Namen YEHOVAHS! Von dem Hause YEHOVAHS aus haben wir euch gesegnet.

 

26 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐξ οἴκου κυρίου

 

 

27 אֵל יְהֹוָה וַיָּאֶר לָנוּ אִסְרוּ־חַג בַּעֲבֹתִים עַד־קַרְנֹות הַמִּזְבֵּחַ׃

27 EL is YEHOVAH (most translations are wrong here!), and he hath given us light: Bind the sacrifice with cords, even unto the horns of the altar.

 

27 EL ist der YEHOVAH (alle anderen Übersetzungen sind falsch!) Er ließ Licht für uns leuchten. Tanzt den Festreigen mit Zweigen bis zu den Hörnern des Altars!

 

27 θεὸς κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν συστήσασθε ἑορτὴν ἐν τοῖς πυκάζουσιν ἕως τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου

 

28 אֵלִי אַתָּה וְאֹודֶךָּ אֱלֹהַי אֲרֹומְמֶךָּ׃

28 Thou art ELY, and I will give thanks unto thee: Thou art ELOHAY, I will exalt thee.

 

28 Du bist ELY, und ich will dich preisen; ELOHAY, ich will dich erheben.

 

 

28 θεός μου εἶ σύ καὶ ἐξομολογήσομαί σοι θεός μου εἶ σύ καὶ ὑψώσω σε ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι ἐπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν

 

29 הֹודוּ לַיהֹוָה כִּי־טֹוב כִּי לְעֹולָם חַסְדֹּו׃

29 Oh give thanks unto YEHOVAH; for he is good; For his lovingkindness endureth for ever.

29 Preiset YEHOVAH! Denn er ist gut, denn seine Güte währt ewiglich.

29 ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ ὅτι ἀγαθός ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ

 

 

 

 

 

 

Psalm 119

 

 

 

 

1 אַשְׁרֵי תְמִימֵי־דָרֶךְ הַהֹלְכִים בְּתֹורַת יְהֹוָה׃

1 Blessed are they that are perfect in the way, Who walk in the law of YEHOVAH.

 

1 Glückselig, die im Wege untadelig sind, die da wandeln im Gesetze YEHOVAHS!

 

1 αλληλουια αλφ μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ κυρίου

 

2 אַשְׁרֵי נֹצְרֵי עֵדֹתָיו בְּכָל־לֵב יִדְרְשׁוּהוּ׃

2 Blessed are they that keep his testimonies, That seek him with the whole heart.

 

2 Glückselig, die seine Zeugnisse bewahren, die von ganzem Herzen ihn suchen,

 

2 μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρτύρια αὐτοῦ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν

 

3 אַף לֹא־פָעֲלוּ עַוְלָה בִּדְרָכָיו הָלָכוּ׃

3 Yea, they do no unrighteousness; They walk in his ways.

 

3 Die auch kein Unrecht tun, in seinen Wegen wandeln!

 

3 οὐ γὰρ οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ ἐπορεύθησαν

 

4 אַתָּה צִוִּיתָה פִקֻּדֶיךָ לִשְׁמֹר מְאֹד׃

4 Thou hast commanded thy precepts, That we should observe them diligently.

 

4 Du hast deine Vorschriften geboten, um sie fleißig zu beobachten.

 

4 σὺ ἐνετείλω τὰς ἐντολάς σου φυλάξασθαι σφόδρα

 

5 אַחֲלַי יִכֹּנוּ דְרָכָי לִשְׁמֹר חֻקֶּיךָ׃

5 Oh that my ways were established To observe thy statutes!

 

5 O daß meine Wege gerichtet wären, um deine Satzungen zu beobachten!

 

5 ὄφελον κατευθυνθείησαν αἱ ὁδοί μου τοῦ φυλάξασθαι τὰ δικαιώματά σου

 

6 אָז לֹא־אֵבֹושׁ בְּהַבִּיטִי אֶל־כָּל־מִצְוֹתֶיךָ׃

6 Then shall I not be put to shame, When I have respect unto all thy commandments.

 

6 Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich achthabe auf alle deine Gebote.

 

6 τότε οὐ μὴ ἐπαισχυνθῶ ἐν τῷ με ἐπιβλέπειν ἐπὶ πάσας τὰς ἐντολάς σου

 

7 אֹודְךָ בְּיֹשֶׁר לֵבָב בְּלָמְדִי מִשְׁפְּטֵי צִדְקֶךָ׃

 

7 I will give thanks unto thee with uprightness of heart, When I learn thy righteous judgments.

 

 

7 Preisen werde ich dich in Aufrichtigkeit des Herzens, wenn ich gelernt habe die Rechte deiner Gerechtigkeit.

 

7 ἐξομολογήσομαί σοι κύριε ἐν εὐθύτητι καρδίας ἐν τῷ μεμαθηκέναι με τὰ κρίματα τῆς δικαιοσύνης σου

 

8 אֶת־חֻקֶּיךָ אֶשְׁמֹר אַל־תַּעַזְבֵנִי עַד־מְאֹד׃

 

8 I will observe thy statutes: Oh forsake me not utterly.

 

8 Deine Satzungen werde ich beobachten; verlaß mich nicht ganz und gar!

 

8 τὰ δικαιώματά σου φυλάξω μή με ἐγκαταλίπῃς ἕως σφόδρα

 

9 בַּמֶּה יְזַכֶּה־נַּעַר אֶת־אָרְחֹו לִשְׁמֹר כִּדְבָרֶךָ׃

9 Wherewith shall a young man cleanse his way? By taking heed according to thy word.

 

 

9 Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln? Indem er sich bewahrt nach deinem Worte.

 

9 βηθ ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ ἐν τῷ φυλάσσεσθαι τοὺς λόγους σου

 

 

10 בְּכָל־לִבִּי דְרַשְׁתִּיךָ אַל־תַּשְׁגֵּנִי מִמִּצְוֹתֶיךָ׃

10 With my whole heart have I sought thee: Oh let me not wander from thy commandments.

 

10 Mit meinem ganzen Herzen habe ich dich gesucht: laß mich nicht abirren von deinen Geboten!

10 ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου ἐξεζήτησά σε μὴ ἀπώσῃ με ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου

 

11 בְּלִבִּי צָפַנְתִּי אִמְרָתֶךָ לְמַעַן לֹא אֶחֱטָא־לָךְ׃

 

11 Thy word have I laid up in my heart, That I might not sin against thee.

 

11 In meinem Herzen habe ich dein Wort verwahrt, auf daß ich nicht wider dich sündige.

 

11 ἐν τῇ καρδίᾳ μου ἔκρυψα τὰ λόγιά σου ὅπως ἂν μὴ ἁμάρτω σοι

 

12 בָּרוּךְ אַתָּה יְהֹוָה לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ׃

12 Blessed art thou, YEHOVAH: Teach me thy statutes.

 

12 Gepriesen seiest du, YEHOVAH! Lehre mich deine Satzungen!

 

12 εὐλογητὸς εἶ κύριε δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

 

13 בִּשְׂפָתַי סִפַּרְתִּי כֹּל מִשְׁפְּטֵי־פִיךָ׃

13 With my lips have I declared All the ordinances of thy mouth.

 

13 Mit meinen Lippen habe ich erzählt alle Rechte deines Mundes.

 

13 ἐν τοῖς χείλεσίν μου ἐξήγγειλα πάντα τὰ κρίματα τοῦ στόματός σου

 

14 בְּדֶרֶךְ עֵדְוֹתֶיךָ שַׂשְׂתִּי כְּעַל כָּל־הֹון׃

14 I have rejoiced in the way of thy testimonies, As much as in all riches.

 

14 An dem Wege deiner Zeugnisse habe ich mich erfreut wie über allen Reichtum.

 

14 ἐν τῇ ὁδῷ τῶν μαρτυρίων σου ἐτέρφθην ὡς ἐπὶ παντὶ πλούτῳ

 

15 בְּפִקֻּדֶיךָ אָשִׂיחָה וְאַבִּיטָה אֹרְחֹתֶיךָ׃

15 I will meditate on thy precepts, And have respect unto thy ways.

 

15 Über deine Vorschriften will ich sinnen und achthaben auf deine Pfade.

 

15 ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου ἀδολεσχήσω καὶ κατανοήσω τὰς ὁδούς σου

 

16 בְּחֻקֹּתֶיךָ אֶשְׁתַּעֲשָׁע לֹא אֶשְׁכַּח דְּבָרֶךָ׃

16 I will delight myself in thy statutes: I will not forget thy word.

 

16 An deinen Satzungen habe ich meine Wonne; deines Wortes werde ich nicht vergessen.

 

16 ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου μελετήσω οὐκ ἐπιλήσομαι τῶν λόγων σου

 

17 גְּמֹל עַל־עַבְדְּךָ אֶחְיֶה וְאֶשְׁמְרָה דְבָרֶךָ׃

 

17 Deal bountifully with thy servant, that I may live; So will I observe thy word.

 

17 Tue wohl an deinem Knechte, so werde ich leben; und ich will dein Wort bewahren.

 

17 γιμαλ ἀνταπόδος τῷ δούλῳ σου ζήσομαι καὶ φυλάξω τοὺς λόγους σου

 

18 גַּל־עֵינַי וְאַבִּיטָה נִפְלָאֹות מִתֹּורָתֶךָ׃

18 Open thou mine eyes, that I may behold Wondrous things out of thy law.

 

18 Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz!

 

18 ἀποκάλυψον τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ κατανοήσω τὰ θαυμάσιά σου ἐκ τοῦ νόμου σου

 

19 גֵּר אָנֹכִי בָאָרֶץ אַל־תַּסְתֵּר מִמֶּנִּי מִצְוֹתֶיךָ׃

 

19 I am a sojourner in the earth: Hide not thy commandments from me.

 

19 Ein Fremdling bin ich im Lande, verbirg nicht vor mir deine Gebote!

 

19 πάροικος ἐγώ εἰμι ἐν τῇ γῇ μὴ ἀποκρύψῃς ἀπ' ἐμοῦ τὰς ἐντολάς σου

 

20 גָּרְסָה נַפְשִׁי לְתַאֲבָה אֶל־מִשְׁפָּטֶיךָ בְכָל־עֵת׃

20 My soul breaketh for the longing That it hath unto thine ordinances at all times.

 

20 Zermalmt ist meine Seele vor Verlangen nach deinen Rechten zu aller Zeit.

 

20 ἐπεπόθησεν ψυχή μου τοῦ ἐπιθυμῆσαι τὰ κρίματά σου ἐν παντὶ καιρῷ

 

21 גָּעַרְתָּ זֵדִים אֲרוּרִים הַשֹּׁגִים מִמִּצְוֹתֶיךָ׃

21 Thou hast rebuked the proud that are cursed, That do wander from thy commandments.

 

 

21 Gescholten hast du die Übermütigen, die Verfluchten, welche abirren von deinen Geboten.

 

21 ἐπετίμησας ὑπερηφάνοις ἐπικατάρατοι οἱ ἐκκλίνοντες ἀπὸ τῶν ἐντολῶν σου

 

 

22 גַּל מֵעָלַי חֶרְפָּה וָבוּז כִּי עֵדֹתֶיךָ נָצָרְתִּי׃

22 Take away from me reproach and contempt; For I have kept thy testimonies.

 

22 Wälze von mir Hohn und Verachtung! Denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt.

 

22 περίελε ἀπ' ἐμοῦ ὄνειδος καὶ ἐξουδένωσιν ὅτι τὰ μαρτύριά σου ἐξεζήτησα

 

23 גַּם יָשְׁבוּ שָׂרִים בִּי נִדְבָּרוּ עַבְדְּךָ יָשִׂיחַ בְּחֻקֶּיךָ׃

23 Princes also sat and talked against me; thy servant did meditate on thy statutes.

 

23 Sitzen auch Fürsten und bereden sich wider mich, dein Knecht sinnt über deine Satzungen.

 

23 καὶ γὰρ ἐκάθισαν ἄρχοντες καὶ κατ' ἐμοῦ κατελάλουν δὲ δοῦλός σου ἠδολέσχει ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου

 

24 גַּם־עֵדֹתֶיךָ שַׁעֲשֻׁעָי אַנְשֵׁי עֲצָתִי׃

24 Thy testimonies also are my delight, my counsellors.

 

24 Deine Zeugnisse sind auch meine Wonne, meine Ratgeber.

 

24 καὶ γὰρ τὰ μαρτύριά σου μελέτη μού ἐστιν καὶ αἱ συμβουλίαι μου τὰ δικαιώματά σου

 

25 דָּבְקָה לֶעָפָר נַפְשִׁי חַיֵּנִי כִּדְבָרֶךָ׃

25 My soul cleaveth unto the dust: Quicken thou me according to thy word.

 

25 Am Staube klebt meine Seele; belebe mich nach deinem Worte!

 

25 δελθ ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ψυχή μου ζῆσόν με κατὰ τὸν λόγον σου

 

26 דְּרָכַי סִפַּרְתִּי וַתַּעֲנֵנִי לַמְּדֵנִי חֻקֶּיךָ׃

26 I declared my ways, and thou answeredst me: Teach me thy statutes.

 

26 Meine Wege habe ich erzählt, und du hast mich erhört; lehre mich deine Satzungen!

 

26 τὰς ὁδούς μου ἐξήγγειλα καὶ ἐπήκουσάς μου δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου

 

27 דֶּרֶךְ־פִּקּוּדֶיךָ הֲבִינֵנִי וְאָשִׂיחָה בְּנִפְלְאֹותֶיךָ׃

27 Make me to understand the way of thy precepts: So shall I meditate on thy wondrous works.

27 Laß mich verstehen den Weg deiner Vorschriften, und sinnen will ich über deine Wundertaten.

27 ὁδὸν δικαιωμάτων σου συνέτισόν με καὶ ἀδολεσχήσω ἐν τοῖς θαυμασίοις σου

 

28 דָּלְפָה נַפְשִׁי מִתּוּגָה קַיְּמֵנִי כִּדְבָרֶךָ׃

28 My soul melteth for heaviness: Strengthen thou me according unto thy word.

 

28 Vor Traurigkeit zerfließt in Tränen meine Seele; richte mich auf nach deinem Worte!

 

28 ἔσταξεν ψυχή μου ἀπὸ ἀκηδίας βεβαίωσόν με ἐν τοῖς λόγοις σου

 

29 דֶּרֶךְ־שֶׁקֶר הָסֵר מִמֶּנִּי וְתֹורָתְךָ חָנֵּנִי׃

29 Remove from me the way of falsehood; And grant me thy law graciously.

 

29 Wende von mir ab den Weg der Lüge und gewähre mir dein Gesetz!

 

29 ὁδὸν ἀδικίας ἀπόστησον ἀπ' ἐμοῦ καὶ τῷ νόμῳ σου ἐλέησόν με

 

30 דֶּרֶךְ־אֱמוּנָה בָחָרְתִּי מִשְׁפָּטֶיךָ שִׁוִּיתִי׃

30 I have chosen the way of faithfulness: Thine ordinances have I set before me.

 

30 Den Weg der Treue habe ich erwählt, habe vor mich gestellt deine Rechte.

 

30 ὁδὸν ἀληθείας ᾑρετισάμην τὰ κρίματά σου οὐκ ἐπελαθόμην

 

31 דָּבַקְתִּי בְעֵדְוֹתֶיךָ יְהֹוָה אַל־תְּבִישֵׁנִי׃

31 I cleave unto thy testimonies: YEHOVAH, put me not to shame.

 

31 Ich hange an deinen Zeugnissen; YEHOVAH, laß mich nicht beschämt werden!

 

31 ἐκολλήθην τοῖς μαρτυρίοις σου κύριε μή με καταισχύνῃς

 

32 דֶּרֶךְ־מִצְוֹתֶיךָ אָרוּץ כִּי תַרְחִיב לִבִּי׃

32 I will run the way of thy commandments, When thou shalt enlarge my heart.

 

32 Den Weg deiner Gebote werde ich laufen, wenn du Raum gemacht haben wirst meinem Herzen.

32 ὁδὸν ἐντολῶν σου ἔδραμον ὅταν ἐπλάτυνας τὴν καρδίαν μου

 

33 הֹורֵנִי יְהֹוָה דֶּרֶךְ חֻקֶּיךָ וְאֶצְּרֶנָּה עֵקֶב׃

33 Teach me, YEHOVAH, the way of thy statutes; And I shall keep it unto the end.

 

33 Lehre mich, YEHOVAH, den Weg deiner Satzungen, und ich will ihn bewahren bis ans Ende.

 

33 η νομοθέτησόν με κύριε τὴν ὁδὸν τῶν δικαιωμάτων σου καὶ ἐκζητήσω αὐτὴν διὰ παντός

 

34 הֲבִינֵנִי וְאֶצְּרָה תֹורָתֶךָ וְאֶשְׁמְרֶנָּה בְכָל־לֵב׃

34 Give me understanding, and I shall keep thy law; Yea, I shall observe it with my whole heart.

 

34 Gi mir Einsicht, und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen.

 

34 συνέτισόν με καὶ ἐξερευνήσω τὸν νόμον σου καὶ φυλάξω αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου

 

35 הַדְרִיכֵנִי בִּנְתִיב מִצְוֹתֶיךָ כִּי־בֹו חָפָצְתִּי׃

35 Make me to go in the path of thy commandments; for therein do I delight. 

35 Laß mich wandeln auf dem Pfade deiner Gebote! Denn an ihm habe ich meine Lust.

 

35 ὁδήγησόν με ἐν τρίβῳ τῶν ἐντολῶν σου ὅτι αὐτὴν ἠθέλησα

 

36 הַט־לִבִּי אֶל־עֵדְוֹתֶיךָ וְאַל אֶל־בָּצַע׃

36 Incline my heart unto thy testimonies, And not to covetousness.

 

36 Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zum Gewinn!

 

36 κλῖνον τὴν καρδίαν μου εἰς τὰ μαρτύριά σου καὶ μὴ εἰς πλεονεξίαν

37 הַעֲבֵר עֵינַי מֵרְאֹות שָׁוְא בִּדְרָךֶךָ חַיֵּנִי׃

37 Turn away mine eyes from beholding vanity, And quicken me in thy ways.

 

37 Wende meine Augen ab, daß sie Eitles nicht sehen! Belebe mich in deinen Wegen!

 

37 ἀπόστρεψον τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα ἐν τῇ ὁδῷ σου ζῆσόν με

 

38 הָקֵם לְעַבְדְּךָ אִמְרָתֶךָ אֲשֶׁר לְיִרְאָתֶךָ׃

38 Confirm unto thy servant thy word, Which is in order unto the fear of thee.

 

38 Bestätige deinem Knechte deine Zusage, welche deiner Furcht entspricht!

 

38 στῆσον τῷ δούλῳ σου τὸ λόγιόν σου εἰς τὸν φόβον σου

 

39 הַעֲבֵר חֶרְפָּתִי אֲשֶׁר יָגֹרְתִּי כִּי מִשְׁפָּטֶיךָ טֹובִים׃

39 Turn away my reproach whereof I am afraid; For thine ordinances are good.

 

39 Wende ab meinen Hohn, den ich fürchte! Denn deine Rechte sind gut.

 

39 περίελε τὸν ὀνειδισμόν μου ὃν ὑπώπτευσα τὰ γὰρ κρίματά σου χρηστά

 

40 הִנֵּה תָּאַבְתִּי לְפִקֻּדֶיךָ בְּצִדְקָתְךָ חַיֵּנִי׃

40 Behold, I have longed after thy precepts: Quicken me in thy righteousness.

 

40 Siehe, ich verlange nach deinen Vorschriften; belebe mich in deiner Gerechtigkeit!

 

40 ἰδοὺ ἐπεθύμησα τὰς ἐντολάς σου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ζῆσόν με

 

41 וִיבֹאֻנִי חֲסָדֶךָ יְהֹוָה תְּשׁוּעָתְךָ כְּאִמְרָתֶךָ׃

41 Let thy lovingkindnesses also come unto me, YEHOVAH, Even thy salvation, according to thy word.

 

41 Und laß über mich kommen deine Gütigkeiten, YEHOVAH, deine Rettung nach deiner Zusage!

41 ουαυ καὶ ἔλθοι ἐπ' ἐμὲ τὸ ἔλεός σου κύριε τὸ σωτήριόν σου κατὰ τὸ λόγιόν σου

 

 

42 וְאֶעֱנֶה חֹרְפִי דָבָר כִּי־בָטַחְתִּי בִּדְבָרֶךָ׃

42 So shall I have an answer for him that reproacheth me; For I trust in thy word.

 

42 So werde ich Antwort geben dem mich Höhnenden; denn ich vertraue auf dein Wort.

 

42 καὶ ἀποκριθήσομαι τοῖς ὀνειδίζουσί με λόγον ὅτι ἤλπισα ἐπὶ τοὺς λόγους σου

 

43 וְאַל־תַּצֵּל מִפִּי דְבַר־אֱמֶת עַד־מְאֹד כִּי לְמִשְׁפָּטֶךָ יִחָלְתִּי׃

43 And take not the word of truth utterly out of my mouth; For I have hoped in thine ordinances.

 

 

43 Und entziehe meinem Munde nicht gänzlich das Wort der Wahrheit! Denn ich harre auf deine Rechte.

 

43 καὶ μὴ περιέλῃς ἐκ τοῦ στόματός μου λόγον ἀληθείας ἕως σφόδρα ὅτι ἐπὶ τὰ κρίματά σου ἐπήλπισα

 

44 וְאֶשְׁמְרָה תֹורָתְךָ תָמִיד לְעֹולָם וָעֶד׃

44 So shall I observe thy law continually For ever and ever.

 

44 Und halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewiglich.

 

44 καὶ φυλάξω τὸν νόμον σου διὰ παντός εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος

 

45 וְאֶתְהַלְּכָה בָרְחָבָה כִּי פִקֻּדֶיךָ דָרָשְׁתִּי׃

45 And I shall walk at liberty; For I have sought thy precepts.

 

 

45 Und ich werde wandeln in weitem Raume; denn nach deinen Vorschriften habe ich getrachtet.

 

45 καὶ ἐπορευόμην ἐν πλατυσμῷ ὅτι τὰς ἐντολάς σου ἐξεζήτησα

 

 

46 וַאֲדַבְּרָה בְעֵדֹתֶיךָ נֶגֶד מְלָכִים וְלֹא אֵבֹושׁ׃

46 I will also speak of thy testimonies before kings, And shall not be put to shame.

 

46 Und vor Königen will ich reden von deinen Zeugnissen und mich nicht schämen.

 

46 καὶ ἐλάλουν ἐν τοῖς μαρτυρίοις σου ἐναντίον βασιλέων καὶ οὐκ ᾐσχυνόμην

 

47 וְאֶשְׁתַּעֲשַׁע בְּמִצְוֹתֶיךָ אֲשֶׁר אָהָבְתִּי׃

47 And I will delight myself in thy commandments, Which I have loved.

 

47 Und ich werde meine Wonne haben an deinen Geboten, die ich liebe,

 

47 καὶ ἐμελέτων ἐν ταῖς ἐντολαῖς σου αἷς ἠγάπησα σφόδρα

 

48 וְאֶשָּׂא־כַפַּי אֶל־מִצְוֹתֶיךָ אֲשֶׁר אָהָבְתִּי וְאָשִׂיחָה בְחֻקֶּיךָ׃

48 I will lift up my hands also unto thy commandments, which I have loved; And I will meditate on thy statutes.

 

48 und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich liebe; und über deine Satzungen will ich sinnen.

 

48 καὶ ἦρα τὰς χεῖράς μου πρὸς τὰς ἐντολάς σου ἃς ἠγάπησα καὶ ἠδολέσχουν ἐν τοῖς δικαιώμασίν σου

 

49 זְכֹר־דָּבָר לְעַבְדֶּךָ עַל אֲשֶׁר יִחַלְתָּנִי׃

49 Remember the word unto thy servant, Because thou hast made me to hope.

 

49 Gedenke des Wortes an deinen Knecht, auf welches du mich hast harren lassen!

 

49 ζαι μνήσθητι τὸν λόγον σου τῷ δούλῳ σου ἐπήλπισάς με

 

50 זֹאת נֶחָמָתִי בְעָנְיִי כִּי אִמְרָתְךָ חִיָּתְנִי׃

50 This is my comfort in my affliction; For thy word hath quickened me.

 

50 Dies ist mein Trost in meinem Elende, daß deine Zusage mich belebt hat.

 

50 αὕτη με παρεκάλεσεν ἐν τῇ ταπεινώσει μου ὅτι τὸ λόγιόν σου ἔζησέν με

 

51 זֵדִים הֱלִיצֻנִי עַד־מְאֹד מִתֹּורָתְךָ לֹא נָטִיתִי׃

51 The proud have had me greatly in derision: Yet have I not swerved from thy law.

 

51 Die Übermütigen haben mich über die Maßen verspottet; von deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen.

 

51 ὑπερήφανοι παρηνόμουν ἕως σφόδρα ἀπὸ δὲ τοῦ νόμου σου οὐκ ἐξέκλινα

 

 

52 זָכַרְתִּי מִשְׁפָּטֶיךָ מֵעֹולָם יְהֹוָה וָאֶתְנֶחָם׃

52 I have remembered thine ordinances of old, YEHOVAH, And have comforted myself.

 

52 Ich gedachte, YEHOVAH, deiner Rechte von alters her, und ich tröstete mich.

 

52 ἐμνήσθην τῶν κριμάτων σου ἀπ' αἰῶνος κύριε καὶ παρεκλήθην

 

53 זַלְעָפָה אֲחָזַתְנִי מֵרְשָׁעִים עֹזְבֵי תֹּורָתֶךָ׃

 

53 Hot indignation hath taken hold upon me, Because of the wicked that forsake thy law.

 

53 Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gesetzlosen, die dein Gesetz verlassen.

 

53 ἀθυμία κατέσχεν με ἀπὸ ἁμαρτωλῶν τῶν ἐγκαταλιμπανόντων τὸν νόμον σου

 

54 זְמִרֹות הָיוּ־לִי חֻקֶּיךָ בְּבֵית מְגוּרָי׃

54 Thy statutes have been my songs In the house of my pilgrimage.

 

54 Deine Satzungen sind meine Gesänge gewesen im Hause meiner Fremdlingschaft.

 

54 ψαλτὰ ἦσάν μοι τὰ δικαιώματά σου ἐν τόπῳ παροικίας μου

 

55 זָכַרְתִּי בַלַּיְלָה שִׁמְךָ יְהֹוָה וָאֶשְׁמְרָה תֹּורָתֶךָ׃

55 I have remembered thy name, YEHOVAH, in the night, And have observed thy law.

 

55 Des Nachts habe ich deines Namens gedacht, YEHOVAH, und ich habe dein Gesetz gehalten.

 

55 ἐμνήσθην ἐν νυκτὶ τοῦ ὀνόματός σου κύριε καὶ ἐφύλαξα τὸν νόμον σου

 

56 זֹאת הָיְתָה־לִּי כִּי פִקֻּדֶיךָ נָצָרְתִּי׃

56 This I have had, Because I have kept thy precepts.

56 Dies ist mir geschehen, weil ich deine Vorschriften bewahrt habe.

 

 

56 αὕτη ἐγενήθη μοι ὅτι τὰ δικαιώματά σου ἐξεζήτησα

57 חֶלְקִי יְהֹוָה אָמַרְתִּי לִשְׁמֹר דְּבָרֶיךָ׃

57 YEHOVAH is my portion: I have said that I would observe thy words.

 

57 Mein Teil, YEHOVAH, habe ich gesagt, ist, deine Worte zu bewahren.

 

57 ηθ μερίς μου κύριε εἶπα φυλάξασθαι τὸν νόμον σου

 

58 חִלִּיתִי פָנֶיךָ בְכָל־לֵב חָנֵּנִי כְּאִמְרָתֶךָ׃

58 I entreated thy favor with my whole heart: Be merciful unto me according to thy word.

 

58 Von ganzem Herzen habe ich dich angefleht; sei mir gnädig nach deiner Zusage!

 

58 ἐδεήθην τοῦ